Esztergom és Vidéke, 1987

1987. január / 1.szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 1987 JANUÁR KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ ÜZENET A KEDVES OLVASÓHOZ! AZ ÚJ KÖNTÖSŰ MŰSORFÜZET ELÉ... Mikor először — nem is olyan régen — útjára bocsátottuk a vékonyka, karcsú füzetet ESZTERGOM ÉS VIDÉKE MŰ­SORFÜZET címmel, mi tagadás, kissé aggódó figyelemmel engedtük el a ke­zét, mint a szülő az első lépésekkel próbálkozó kisgyermekét. Némi szorongás is volt a szerkesztők­ben, melyet azért a bizakodás kísért, hogy a „gyermek" lépéseit szoros és szorgos figyelemmel követik, egyenge­tik, mindaddig, míg megerősödik és beváltja a hozzá fűzött reményeket, így is történt. A szoros és szorgos figyelem — amely immár nemcsak a kiadók, szerkesztők, a közeli barátok, hanem az egyre nö­vekvő számú füzetlapozgatók, az olva­sók részéről is szinte kitapintható se­gítséget jelentett és jelent — íme meg­hozta reményeink valóraváltását: a MŰSORFÜZET felcseperedett, megerő­södött és Szalay Lenkével szólva, a gyermekirodalomban egyik híres könyve címét kölcsönözve: „Mogyoró kinövi ka­bátját", örömmel mondhatjuk a Műsor­füzetről is: kinőtte a kabátját... De a fiatal füzet már kezdetben is fel­nőtt címet kapott: ESZTERGOM ÉS VIDÉKE.... E lapcím híres nagyszülő újraidézését, a nevet, hírnevet szerzett 107 évvel ezelőtti lap emlékét és rang­ját kölcsönzi a msorfüzetnek. De egy­úttal kötelezi is, hogy a hagyomány, ami hasznos és értékes, ne szakadjon meg éppen hazánk egyik legősibb vá­rosában, Esztergomban és a hozzá kö­zelálló környékén sem. E címváltozásban mintha a jelenkor új közigazgatási elvei is segítettek volna. A városkörnyékiség fogalmában a vá­ros és környéke kölcsönös kötelezett­ségeket, megbecsülést és — mondjuk ki — nagyobb, erősebb testvér iránti igényeket is jelent. Az igények egyik fajtája a híradás életünkről, munkáink­ról, szórakozásainkról, kulturális és sport megmozdulásainkról. Sőt! Egy-egy esemény pillanatfelvétele, egy jól megfigyelt mozzanat, vagy csak percnyi, lélegzetnyi jelenség „előhívá­sára" is fórumot ad a megerősödött tá­jékoztató füzet, legyen amiről szó esik dicséret, figyelmeztetés, aggódás, vagy akár valami nem-tetsző dolog miatti okos dohogás is. így tehát az új köntösben, új és meg­újuló tartalom is elénklép, hiszen ép­pen a gyarapodó erények kényszerí­tették ki a változást, örüljünk ennek mindannyian, olvasók, érdeklődők, magukról hírt adók és szer­kesztők-írók egyaránt. Bízunk benne, hogy együttes gondos­kodásunk, erőfeszítésünk és támogatá­sunk tovább viszi előre a teljes nagy­korúság felé az ESZTERGOM ÉS VI­DÉKE című tájékoztatót. E gondolatokkal tesszük le Önök elé a megújult, kiterebélyesedett kiadványt, remélve, hogy egyre jobban megsze­retik és egyre szélesebb körben, egyre gyakrabban forgatják és olvassák. Kelt Esztergomban, 1987. január havában. Brunszkó Antal tanácselnök TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK, ESZTERGOMIAK! Amint azt a napi sajtó már tudtul ad­ta - és az ilyen hírek egyébként is gyorsan terjednek a városban —, Esz­tergom is megszavazta a településfej­lesztési hozzájárulást. Nem kis hord­erejű eredmény ez, és a munka sem volt szokványos, ami előkészítette. A tanács először 1985. augusztusában foglalkozott a TEHO-val, rögtön a vá­lasztások után, amikor az új testüle­tek hirtelen be.ecsöppentek a közép­távú tervezés és feladatmeghatározás mélyvízébe. A TEHO első tanácsülési vitájában még jócskán tükröződött az MSZMP XIII. kongresszusa és a válasz­tások utáni általánosan optimista, de­rűlátó közhangulat, ezért is vállalta a tanácstagság az 1000 Ft-os hozzájá­rulás megszavazását. A szervezés (csa­ládlátogatás) időszakára azonban már mind felsőszinten, mind pedig a lakos­ság körében- változott a helyzet meg­ítélése és a Pénzügyminisztérium irány­elve, valamint a lakosság egyértelmű véleménye alapján szükségessé vált a javasolt összeg csökkentése. Az újabb „nekifutás" során a menetközben gyűj­tött tapasztalatokat is felhasználva, hasznosítva, megfontoltabb érvelésse. lehetett megkeresni azokat akik még nem nyilatkoztak. Ez a munka különösen az utolsó sza­kaszban volt igen eredményes, nem kis feladat elé állítva a feldolgozást, össze­sítést végzőket. -i

Next

/
Oldalképek
Tartalom