Esztergom és Vidéke, 1943

1943 / 10. szám

2 ISZTEKOOft ét VIDÉKI 1943. február 3 A közellátási miniszter utasí­totta a hatóságokat, hogy a magán- háztartás céljára történő sertés­vágásoknál a háztartáshoz tartozó személyek számának megállapítá­sánál vegyék figyelembe azokat a háztartáshoz tartozó hadbavonult katonákat is, akik a harcoló és megszálló csapatoknál teljesítenek katonai szolgálatot. Adományok a szenttamási Nap­közi Otthon részére : Mayer János Hungária Villamossági R. T. 25—25 P, Vízivárosi Zárda 20 P. dr. Etter Jenő, Alberti József, Toldy Mária, Fuchs György, dr. Divéky István, Till István, Homor Kálmán, Szkalka Lajos, Mátrai Gyula, dr. Zachar And­rás, Gombos Géza és Ilona, Matus Gyuláné 10—10 P, Rochlitz Elemér. Szatzlauer Gyuláné, Meszes István, Machacsek Fridolin 6—6 P, dr. Be- rényi Zsigmond, Márkus Ilona, dr, Rajner Jánosné, Obermüller Ferenc, Homor Imre, Reviczky Elemér, dr. Gróh József, Domonkos Margit, Ma- latinszky Anna, Várady Sándorné, Schwartz gyógyszertár, Riedl Gyula, Szalva László 5—5 P, Kiinda Ká- rolyné, özv. dr. Mike Lajosné, Feigl Mihály, vitéz Bogárdy Lászlóné, özv. Czobor Gyuláné, Bartal Alajos, Ámon Károlyné 4—4 P, özv. Knorr Já­nosné, Nemesszeghy István 3—3 P, Kiinda Gyuláné, Fritz Ernő, Balázs Sándorné, dr. Zákonyi Jánosné, özv. Kalapos Gyuláné, Obert Ágostonné, özv. Brunner Ferencné 2—2 P, özv Huber Lajosné, özv. Tóthné, özv. Hajdú Istvánné, Kemény Miklós, Toldy Jánosné 1—1 P. Kik kaphatnak szegénységi bi­zonyítványt ? A szegénységi bizo­nyítványok kiállításánál irányadó legmagasabb napszám összegét to­vábbra is változatlanul napi 6 pen­gő 50 fillérben, illetve havi 162 pengő 50 fillérben állapították meg. Eszerint tehát a jövőben is csak azok kaphatnak szegénységi bizo­nyítványt, akinek napi keresete nem több 6 pengő 5 fillérnél, illetve havi 162 pengő 50 fillérnél. Hízott libát vagy kacsát nem szabad postacsomagban feladni. A 112.300 számú közellátási minisz­teri rendelet megengedi 1 darab leölt pulykának, 2 darab tyúknak vagy 4 darab csirkének postacso­magban való szállítását, ellenben hízott libát vagy kacsát postacso­magban feladni tilos és az ilyen tartalmú postai küldeményeket a posta elkobozza, nehogy a címzett városi lakos, akinek zsirjegye van ilyen módon kétszeres zsírellatáshoz juthasson. Ezért leghelyesebb hízott liba vagy kacsa postán való kül­dését teljesen mellőzni. Húszezer méternyi ér van az ember bőrében Német tudósok legújabb kutatásai érdekes meg­állapításokat eredményeztek az em­beri test bőrének összetételéről. Ugyanis megállapították, hogy egy négyzetcentuiiéternyí területen át­lagban öt hajszál, 15 faggyúmirigy, 100 izzadtságmirigy, egy méter hosszúságú vérér, négy méter hosz- szú idegfonal, továbbá két meleg- érző, 12 hidegérző és 200 fájdalom­érző pont, 5000 tapintó érzőtes- tecske és mintegy hatmillió seji van. Ha ezen az alapon kiszámítjuk az emberi testbőr egész felületére vonatkozó adatokat, akkor — húsz­ezres szorzást véve alapul — ki­derül, hogy az emberi bőrben 120 milliárd sejt, 20.000 méter hosszú­ságú er és kétmillió izzadtság mirigy van. Magánnyomozó Iroda. Szabó Albtrt nyug. detektivfelögyelö m. klr. állammá- dörség által eng. magánnyomozó Irodája Esztergomban, Deák Faranc-utca 15. «z alatt. Megfigyel, informál, kényét termé- tzetű ügyekben nyomoz, okmányokat be- í rrez, ismeretlen helyen tartózkodó uagy eltűnt egyéneket felkutat, mind bel- mind pedig külfildin. Esztergom szab. klr. megyei város polgármesterétől. 1548—1943. pm. sz. HIRDETMÉNY A Közellátási Miniszter úr a tengeri dézsma beszolgáltatását február hó 10-ig elhalasztotta. Ezen időpontig mindenki köteles beszállítani, Aki esetleg tengeri helyett árpát, vagy kenyérgabonát kiván beszolgáltatni, úgy a tengeri mennyiség hasonló más gabonával felcserélhető. Aki a fentnevezett határpontig a tengerit be nem szolgáltatja, az a kihágási eljárás alá vonatik és a hatósági igénybevétellel kapcsolatos mennyiségnek megfelelő liszt vagy bármilyen más gabona hatóságilag fog elszállíttatni. Esztergom, 1943. január 29. v. dr. Bánomy Antal polgármester h. FIGYELMEZTETÉS. A városi hatóságok feljelentése alap­ján feltűnően sok egyén ellen indult el­járás azért, mert az előírt terménymeny- nyiséget több ízbeni felszólításra sem szolgáltatták be. A rendőrkapitányság néhány ügyben már meghozta az Ítéletét, amely 1000 P- től 5000 P pénzbüntetésig terjed és né­hány ügyben 1—4 hónapi elzárás van ki­mondva. Ezzel kapcsolatban értesítjük az érde­kelteket, hogy mindazok, akik beszolgál- tatási kötelezettségüknek február 12-éig önként elegei tesznek, a büntetés alól mentesülhetnek. A cselekmény büntetése 6 hónapig ter­jedhető pénzbüntetés. Tévednek tehát, akik a közellátás ká­rára spekulálnak, mert nagyon súlyos büntetés alá esnek. Most, amikor létkér­désről van szó, teljesítse mindenki haza­fias kötelességét, mert ellenkező esetben a törvény teljes szigorával találja magát szemben. Megjegyezzük, hogy a február 12-ike után történt, beszolgáltatás nem mentesít a büntetés alól. *. c IMI l—HI'Hill I APRÓHIRDETÉSEK Bélyegeit, gyűjteményét, régi leve­lezéseit hasznosítsa. Legma ga sabb árat fizeti Aulich, Budspest, Vili., Stáhly- ucca 1. Telefon 331—725. Gyümölcsösömet bérbeadnám! Egyik konyhakertészetre alkalmas, van benne vízvezeték, a másik kapásnö­vényekre alkalmas. Értekezni lehet Kossuth Lajos-u. 41. sz. Eladó a baráikúti dűlőben egy ma­gyar hold jó termőföld. Cim a kiadóban. Elcserélném Csarnok-utcai városi házban lévő 5 szoba és mellékhelyisé­gekből álló kertes lakásomat a város szorosabb belterületén 5—6 (esedeg 4 nagyobb) szobás lakással. Bővebb fel­világosítás a kir. közjegyzői hivatal­ban a délelőtti órákban. Villanyszerelő segédeket felvesz jó fizetéssel Meggyes Károly Eszter­gom, Kossuth-utca 3. sz. Eladó és azonnal beköltözhstő az Új-utca 12. sz. ház, mely áll 2 szoba, konyha, speiz és kamrából. Érdeklődni lehet a Zentai-trafikban, Ferenc Jó zsef-út. Vennék tiszti blúzt és köpenyt. Cim a kiadóban. Teljesen új, elsőrendű kivitelű Pfaff varrógép összes kellékeivel, süllyeszt­hető fényezett asztallal eladó. Cim a kiadóban. Jégvermemet (Szentgyörgy mezőn) berb adom. Szatzlauer cukrászda. Takarításban a délelőtti órákban segítene egy kisgyermekes fiatalasz- szony, kinek férje a fronton küzd. Cim kiadóban. Vennék 125—175 köbe. csónakmo­tort. Cim Farkas kalaposm. Esztergom. Veszek szecskavágógépet, jókar- banlévö. Cim Barkóczi F.-utca 11. sz. Eladó a Kálvária-utca 25, sz. ház, mely áll 2 szoba, konyha, pince és mellékhelyiségből. Cim Balassa Bálint- utca 15. sz. Modern emeleti egy szoba búto­rozva, öltöző fülkével és vízvezetéki mosdóval felszrelve, magányos úrnak, vagy úrnőnek azonnal kiadó. Érdek­lődni lehet Kókay vaskereskedőnél. Eladó egy nagyhasú telién Alsó- szérűsor 6. szám alatt. Egy szoba-konyhás lakást kere­sek három tagú családom részére a vasút mentén. Cim a kiadóban. Eladó egy házrész szabadkézből a Simor János-utca 81. szám alatt, mely áll 1 szoba, konyha, kamra, élés­kamra, nagy műhely, udvar és kertből. Érdeklődni lehet ugyanott, hol egy új stráfkocsi és egy lószerszám is eladó. Eladó ügyfelemnek esztergomtábori két háza, az egyik 213, a másik 440 négyszögöies telken. Előbbi 8000, az utóbbi 15.000 pengőért. Dr. Fekete Ernő ügyvéd Esztergom, Simor János- utca 15. szám. Kísbélai szölötelepemre állandó alkalmazásra azonnali belépésre szőlő­höz és gyümölcsöshöz értő vezető.mun­kást keresek. Fizetés megegyezés sze­rint. Cim : Csányi István Érsekújvár, Bethlen Gábor-utca 45. szám. MAGYAR TŰZHARCOS SZÖVETSÉG Esztergomi Főcsoport ja. Kedves Baj társak ! Tudomására hozom a Baj társaknak, hogy február hó 7-én, vasárnap d. e. 11 órakor a Kereskedelmi Társulat székhá­zában (Ferenc József-út 32. sz.) tájékoz­tató megbeszélést tartunk. Felkérem ez alkalommal főcsoportunk állományába tartozó összes tiszti-, al­tiszti- és legénységi állományú Bajtársa­kat, hogy saját érdekükben is ezen a megbeszélésen megjelenni szíveskedje­nek és mindenki hozza magával fényké­pes igazoló-jegyét a tagdíj-befizetési lap­pal együtt. Ugyancsak felhívom a Nemzetvédelmi Szövetkezésre jelentkezett összes Baj­társiakat is, hogy ülésünkön a további megbeszélések céljából szintén teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Tekintettel a fontos tárgysorozatra, a pontos megjelenést kérem. Esztergom, 1942. február 1-én. Bajtársi köszöntéssel ; Bétky Endre s. k. főtitkár M. kir. rendőrség esztergomi kepitánysága. 308—1—1943. szám. FELHÍVÁS A m. kir. rendőrség esztergomi rendőr- kapitánysága felhívja a város közönsé­gét, hogy mindazok, akik az esztergomi Légó Ligától a légoltalmi felszerelést megrendelték, arra elő is fizettek, de a felszedést mindezideig nem kapták meg, jelentkezzenek a rendőrkapitány­ságon Herczegh Lajos detektivfelügyelő- nél (földszint 3) a hivatalos órák alatt (d. e. 8—11 óráig). Esztergom, 1943. február 1. Rendőrkapitányság. Fischer Ferenc párkányi kir. járásbiró- sági végrehajtótól. 18—43. vh. sz. 9.30 (kilenc és fél) óráját tűzöm ki, ami­kor is a biróilag lefoglalt Tátra hatüléses személyautót a legtöbbet Ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért készpénzfizetés mellett eladom. A vevő köteles a vételáron felül még 3.6 °/o-os vételi illetéket is megfizetni. Az árverésen csak az vehet részt, aki a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül le­teszi. (5610—30. M. E. sz. rend, 25. §-a.) Párkány, 1943. január 18. Fischer Ferenc s. k. kir bírósági végrehajtó. Szappanfőzőszer kapható Meszes-drogériában (Kultur mozi mellett). BORT LEGMAGASABB NAPI ÁRBAN VESZ ESZTERGOMI BORÁSZATI EGYLET Rt Sürgősen eladó a Petes Márton gyermekei tulajdo­nát képező Bíró-rét dűlői szőlő és szántó. Részletes felvilágosítást nyújt dr. Szalay Gyula irodája Vármegyeháza. Tanulókat fizetéssel felvesz KOPPÁNYI műasztalos üzeme Esztergom, Kossuth Lajos-ucca 52 SZOükOHOlSsz ük ségi étét mielőbb rendelje meg az esztergomi bizományosnál, Kossuth-utca 54. sz. alatt. Ugyanott szénsavas mész- trágya is beszerezhető 100 kg- ként 6 pengős árban. Férfiruha­szövetek, melyekből öltönyöket a legkényesebb igényeket kielégítően olcsón készít nagy választékban Schweiczer Vilmos fórflszabóüzletében Kossuth L.-n. 5. sz. (a Takarékpénztár épületében, a Há­rom Szerecsen vendéglővel szemben) KULTUR MOZGÓ Szombaton, vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán Bútorozott szoba kiadó Simor Já- nos-uica 29. szám alatt. Kiadó az Alsószérű^or 5. sz. háznak fele, udvari része. Bővebbet ugyanott. Eladó egy nagyobb fehér zománco­zott asztaltűzhely, egy kétajtós szék rény és egy konyhaasztal. Érdeklődni Jókai-uica 6. szám alatt hátul az ud­varban. Eladó egy hízott sertés Horthy Miklos-út 87. (Dorogi vámház.) Árverési hirdetmény. Dr. Gaskó Miklós kassai ügyvéd képv. Ringhoffer—Tátra Müvek R. T. végre­hajtató javára 131.65 P hátr. töke és jár. erejéig a párkányi kir. járásbíróság 3436—39. sz. végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán a végrehajtást szenvedőnél 1940. január 12-én lefoglalt és 1500 P-re becsült ingóságokra az ár­verés megtartását elrendelem, és az ár­verésnek a végrehajtást szenvedő laká­sán, Párkányban, Kossuth Lajos-utcában leendő megtartására határidőül 1943. évi február hó 9. (kilencedik) napjának d. e. Az idei fimszezon legszebb magyar fimszenzációja ! Keresztúion Szili Leontin gyönyörű regényének magyar fimváltozata! Főszereplők : Tolnay Klári, Sennyey Vera, Ajtai Andor, Perényi László, Szemere Vera és Somlay Arthur. Magyar és UFA Híradók! Eplelős szerkesztő és kiadó Laiszky Kazmér. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában. Esztergom (Felelős Laiszky Kázmer)P

Next

/
Oldalképek
Tartalom