Esztergom és Vidéke, 1943

1943 / 57. szám

1943. Julius 17 ESZTERGOM is VIDÉKÉ 3 Június havi alispáni jelentés Esztergom vármegye kisgyűlése és közigazgatasi bizottsága f. bő 13-án, kedden délelőtt ülésezett dr. Késmárki trey Vilmos iőispán elnöklésével, me­lyen igaz Lajos alispán felolvasta a június hóról szoló jelentését. Ebben külön megemlékezett a háborús közellá­tással kapcsolatosan az elmúlt hóban megjelent nagyszámú kormányrendelet­ről, amelyek mind a háborús ellátás zavartalan menetét és a leredukált szükségletek megfelelő kielégítését van­nak hivatva biztosítani, azonban végre­hajtásuk mind fokozottabb terheket je­lent különösen a községek vezetőségé­nek. Jelentette továbbá, hogy a termény- beszolgáltatási rendelettel, az úgyneve­zett Jurcsek-féle rendszerrel kapcsola- latos munkálatok majdnem teljes egé­szükben befejezettek és a szórványosan előterjesztett jogorvoslatok elbírálása most van folyamatban. A közellátas terén az elmúlt hónap­ban nagyobb fennakadás nem volt, csu­pán az esztergomi járás zsírellátása okoz komoly nehézséget. A kenyés- és lisztfejadagot újból megállapító kor­mányrendelet remélhetőleg segíteni fog a lisztellátási nehézségeken. Az 5000 leiken aluli községek panasz­kodnak, hogy vágómarhát nem vághat­nak. Kívánatos volna, hogy legalább az aratási időben ezen községek igen nagy fizikai munkát végző agrárrétegei is részesüljenek vágómarha kiutalásban, — mondja az alispáni jelentés. Az elmúlt hónapban történt vallásos, hazafias és társadalmi eseményekről számol be ezután az alispán. Ezek kö­zött kiemeli, hogy az egész vármegye közönsége bensőséges kegyelettel, osz­tatlan tisztelettel, szeretettel és alatt­valói hódolattal egybeforrva ünnepelte június 18-án Magyarország kormány­zójának 75. születésnapját. A kórházépítkezés az államépítészeti hivatal jelentése szerint befejezéshez közeledik, — mondja továbbiakban az alispáni jelentés, * A belgyógyászati épü­let augusztus 1-re teljesen készen át­adható lesz, szintúgy a rendelőépületek, feltéve, ha addig az asztalosmunka leszállítása megtörténik. A pretuberku- lotikus épület befejezésével kapcsolatos munkálatok a belgyógyászati osztály ideiglenes beköltözése miatt szünetel­nek. Vasúti viteldijak Esztergomból : Esztergom-Táborba II. o. 60 fill,, III. o 40 fill. Kenyérmezőmajorba II. o. 60 fill., III. o 40 fii. Dorogra II. o. 1.20 P, III. o, 80 fii. Budapestre II. o. 6.80 P, III. o. 4.50 P. Tokodra II. o. 1.20 P, III. o. 80 fill. Almásfüzitőre II. o. 5,70 P, III. o. 3.80 P. Komáromba II. o. 6.80 P, III. o. 4.50 P. Győrbe II. o. 11.30 P, III. 7.50 P. Párkány-Nánáról : Érsekújvárra II, o. 5.70 P, III. o. 3.80 P. Gyorsvonattal II, o. 8.70 P, III. o. 6.80 P. Lévára II. o. 6.80 P, III. o. 4.50 P. Ipolyságra II. o. 6.80 P, III. o. 4.50 P. Vácra II. o. 5.70 P, III. o. 3.80 P. Gyorsvonattal II. o. 8.70 P, III.. o. 6.80 P. Budapestre II. o. 9 P, III. o. 6 P. Gyorsvonattal II. o. 14 P, III. o. 11 P. Komáromba II. o. 10.20 P, III. o. 6.80 P. Kitüntetések és kinevezések a hondédségnél A Kormányzó Ur öfőméltósága leg­felsőbb elhatározásával megengedte vitéz Pisky Zoltán ezredes a horvát Zvonimir Király Koronarend I. osztályát elfogad­hassa és viselhesse . A Kormányzó Ur Öfőméltósága a Szovjet elleni hadműveletek alkalmával a Magyar Kisezüst Vitézségi Érmet : Hebrang Antal tart. honvéd (Magyar- szőgyén), Újhelyi Sándor tart. tizedes (Lábatlan), Lévárdi Lajos tizedes (Kö­bölkút), a Magyar Bronz Érdemkereszfef a hadi­szalagon : Pásztor Ferenc 6. nyom. ao.- beli csendőrőrmester (Nagyölved), Kutas János tart. karp. őrmester (Esztergom), a Magyar Bronz Érdemérmet a hadisza­lagon : Tomanóczy György tart. őrmes­ter (Pilisszentlélek), Gerendás Lajos őrvezető (Esztergom), a Magyar Bronz Vitézségi Érmet : a hősi halált halt Dániel András t. hon­véd (Dág). Adassék tisztelet a katona­eszménynek ! Továbbá az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Ivanics János tart. őrvezető (Párkánynána), Bajczár István szakaszvezető Köbölkút), Jagicza Sándor pót. tart. honv. c. őr­vezető (Dorog) adományozta, A m. kir. honvédvezérkar főnöke a Szovjet elleni hadműveletek alkalmával az ellenség előtt tanúsított kitűnő szol­gálataiért dr. Gedeon Gábor tart. fő­hadnagyot dicsérő elismerésben része­sítette. A Kormányzó Ur Öfőméltósága a m. kir. honvédség hívatásos állomanyában az I. Állományfőcsoportból a II. Állo­mányfőcsoportba Tihanyi Emil ht. fő­törzsőrmestert és vitéz Hefty Frigyes ht. főtörzsőrmestert a „honvéd szakszol­gálatos tisztviselők" szolgálati ágaza­tába honvéd szakszolgálatos gyakor­nokká kinevezte. 500 sebesült katona kirándu­lása es vendégül látása városunkban Az elmúlt pénteken a d, u. 2 órakor érkező külön hajóval 500 sebesült katona látogatott el Budapestről a város neve­zetességeit megtekinteni, ősi városunkba. A hajókirándulás elég kedvezőtlen időben történt, de ennek ellenére mégis igen sokan jelentek meg a hős baj társak logadásan. A fogadásnál a vármegye részéről megjelent dr. Késmárki trey Vilmos főispán, a város részéről vitéz ár. Bánomy Antal főjegyző, továbbá a női honvédelmi szolgálat és a bajtársi szol­gálat hölgyei élén dr. Késmárki trey Vilmosné és Serédi Sándorné elnöknők, továbbá az állomásparancsnokság és a páncélos ezredparancsnokság tisztikara, a 222-es Vöröskeresztes kórház vezetői a sebesültek élén, azonkívül a sebesültek őszinte barátai igen sokan. A megérkezett katonákat jó magyaros gulyás varta, melyhez a szükséges húst, zsírt, burgonyát és tűzifát a hercegprí- mási uradalom ajándékozta, a székes- főkáptalan 150 liter jó bort, a 222-es Vöröskeresztes hadikórház édes süte­ményt, a bajtársi szolgálat hölgyei pedig mákos kaláccsal járultak hozzá az ebé­deltetéshez. A feltálalást és a kiszolgálást a baj­társi szolgálat jelenlévő hölgyei nagy szeretettel és odaadással látták el. A sebesültek megvendégelésében sokat fá­radozott Serédi Sándorné, a bajtársi szolgálat nemesszívű alelnöknője. A sebesültek visszaindulás előtt meg­köszönték az igazi magyaros vendég­szeretetet. Jól esett hallani, amikor azt hangoztatták, hogy régen nem volt ré­szük ily magyaros nagyszerű és ízletes ellátásban. Különösen sokszor köszönték a hölgyek kedves fáradozásait, amelyre mindig kellemesen fognak visszaemlé­kezni. H«I«R«E*K Az aratás a legédesebb muzsika a magyar ember fülének. Az aratás megkezdése minde­nütt nagy esemény, bárhol az egész vi­lágon, de nálunk több annál : ünnep ez. Olyan ünnep, amikor nem a békés pipa­füst és derűs beszélgetés hangzik az ár­nyas kispadka körül, hanem a munkáé és a kasza harsogásáé a szó. Máshol a bő termés elsősorban talán csak pénzt jelent, vagy fölösleget, amit tengerbe dobnak, vagy mozdonyt fűié­nek vele, — nálunk ez a kenyér. Kenyér... És ebben a szóban min­den benne van, megélhetésünk, jólétünk jövőnk, s minden ez : kenyér. Aratáskor a gazda az évi verejtékes munkájának gyümölcsét szedi kévékbe, mégis az egész ország figyelme és elis­merése veszi körül, mert a magyar föld termése és a föld munkálóinak eredmé­nye mutatkozik meg ekkor. Aratás ideje alatt minden egyéb gon­dunkat, bajunkat könnyebben elviseljük vagy el is felejtjük, mert kezünk nyo­mán a föld magva, a búza szeme, a ke­nyér lesz láthatóvá. Soha munkát nem végeztünk nagyobb szeretettel, összefo­gással és egyakarattal, mint az aratást. A rendek vágása közben pedig, ha egy-egy pillanatra megpihenünk, hálát rebegő pillantásunk az ég felé száll, a Gondviselőhöz, akinek áldása lehetővé tette, hogy a föld megteremje, a magyar ember munkája nyomán pedig aszta­lunkra kerülhet a mindennapi, áldott kenyér. Gyászhír. Özv. Lerner Béláné szül. N. Kiss Karolin f. hó 13-án elhunyt. Teme­tése f. hó 16-án, pénteken délelőtt volt a belvárosi temetőben meleg részvét mel­lett. Gábriel István városi tanító anyósát gyászolja az elhunytban. Adomány a hadirokkanfaknak. A vá­rosi zárda polgári leányiskolája egy nagy, két kis párna fosztatlan tollat és három nagy párnába való fosztott tollat adományozott a hadikórháznak. Tiszteletdijaf kapnak a hitoktatók. A kultuszminiszter az állami népiskoláknál működő összes óradíjas hitoktatókat a tényleg megtartott hittanórák arányában tiszteletdíjban részesíti. Háborús mezőgazdasági kiáliitás. Buda­pesten a városligeti v'ajúanunyad-var épületcsoportban nagyfontossagú kiállí­tás nyílt meg, mely a háborús közeliatas mezögazdasagi kérdéseit tudományos megvuagítasban mutatja be. A kiállítás augusztus végéig lesz nyitva. Halálozás. Barmos József kalaposmes­ter 80 éves korában, házasságának 55-ik évében f. hó 13-án elhunyt, A megboldo­gultat f. hó 15-én délután helyezték örök nyugalomra a belvárosi sírkertben, Öregségi járulékosok Ügyeimébe. Már július elsejétől visszamenőleg a rokkant­sági, öregségi és özvegyi járulékosok 23—30 százalékos rendkívüli pótlékot kapnak, közli a hivatalos lap legutóbbi szama. Prémgaliér után nem kell rendkívüli luxusaaót fizetni. A rendkívüli fényűzési adóról szóló rendelet helyes értelmezé­séről körrendeletét bocsátott ki a pénz­ügyminiszter. Eszerint a belföldi forga­lomban nem kell rendkívüli fényűzés! adót lizetni a különleges prémbőrökkel díszített ruházati cikkek után abban az esetben, ha a különleges prémet, mint : csincsilla, coboy, nyuszt, vörösróka, ezüst-, fekete- és kékróka, szilszkin, kamcsatkai hód, tengeri vidra, breit- schwancz férfi vagy női felsőruhára csak gallérként, kézelőként vagy díszítésül, de tartós vagy állandó jelleggel rávar- rással, rádolgozással alkalmazzák. Szent Bernát-ünnepség a Feketehegyen. A M. T. E, Esztergomi Osztálya a do­rogi „Jószerencsét!" turista asztaltársa­ság rendezésében f. hó 18-án, vasárnap Szent Bernát, a turisták védöszentje tiszteletére ünnepséget rendez a Fekete­hegyen, Délelőtt 11 órakor Lapicz János pilisszentléleki plébános, tábori esperes szentmisét mond ezalkalomból az ottani menedékháznál. Nagyon kívánatos, hogy ezen a szép ünnepélyen az esztergomi turisták minél többen vegyenek részt és vendégeket is hozzanak magukkal. Akik gyalog óhajtanak Fekete-hegyre menni, azok vasárnap reggel 7 órakor indul­nak a Rozália-kápolnától. Étkezés háti­zsákból. Az elnökség ezúton figyelmez­teti a kirándulókat, hogy az úton esetleg talált lövedékhez senki ne nyúljon, mert az életveszélyes. Ezer gazda végzett növényegészségi tanfolyamot., A földművelésügyi minisz­térium a vidéki növényegészségügyi kör­zetek vezetőivel a tavasszal 24 helyen rendezett be általános növényegészség­ügyi szaktanfolyamokat, amelyeken 1032 gazda vett részt. A jövő évben még na­gyobb számban fogják megrendezni a tanfolyamokat. Felemelték a bevonult alkalmazottak tartási hozzájárulásának maximumát. A hivatalos lap közli a miniszter rendele­tét, mely a bevonult ipari és kereskedel­mi alkalmazottak eltartottjai részére járó tartási hozzájárulás felső határát július 1-től kezdődő hatállyal tisztvise­lők tekintetében 160, más alkalmazottak tekintetében pedig 140 P-re emelte fel. Ösztöndíjak vegyészmérnök-, mező­gazda- és bölcsészettanhallgatók részére. A mezőgazdasági tudományos és kisér- letügyi intézmények szakszemélyzetének utánpótlása érdekében Bánffy Dániel báró földmívelésügyi miniszter néhány évvel ezelőtt ösztöndíjakat létesített olyan egyetemi hallgatók számára, akik oklevelük megszerzése után kisérletügyi szolgálatba kívánnak lépni. A földmíve­lésügyi miniszter most írta ki a pályá­zatot az 1943—44. tanévben adományo­zásra kerülő vegyészmérnökhallgatói, mezőgazda- és bölcsészettanhallgatói ösztöndíjakra. Az ösztöndíjak összege a vegyészmérnököknél évi 1200 P, a többieknél évi 1000 P, A pályázatokat 1943. szeptember 15-ig kell az illetékes egyetem dékáni hivatalában benyújtani, ahol a szükséges egyéb tudnivalókat is közlik az érdeklődőkkel. Nem szabad felhasználni a zárolt liszt- mennyiséget. Az Élelmiszer jegyközpont figyelmezteti a sütőiparosokat, hogy a zárolt készletként kiutalt lisztmennyí- séghez nem szabad hozzányúlniok, mert aki ebből a készletből bármilyen kis mennyiséget is elhasznál, a honvédelmi törvénybe ütköző és súlyos büntetés alá eső bűncselekményt követ el. Besurranó tolvaj. Sumig Jakab feljelen­tést tett, hogy a szekrénybe elzárt ék­szereit besurranó tolvaj ellopta. Rendőr­ségünk a tettest egy fiatalkorú szemé­lyében elfogta a bűnjelekkel együtt. Az eljárás ellene megindult. Kifogott hulla. F. hó 15-én a nagydu- nának szentgyörgymezei részéig a víz ki­sodort egy 22—25 évesnek látszó női hullát. A hulla teljesen fel volt öltözve. Lehetséges, hogy öngyilkosságról van szó. A hulla vagy három hétig lehetett a víz­ben. Személyazonosságának megállapí­tása folyamatban van. Milyen iparjogosítványhoz kell előzetes miniszteri engedély i Az iparügyi mi­niszter egyik legutóbbi rendelete értel­mében az ipar jogosítványok kiadását a jövőben csaK oiyan esetekben teszik le­hetővé, amikor uj iparosnak vagy keres­kedőnek a gazdasági életbe való bekap­csolását a közérdek megkívánja.. Az ipar jogosítványt továbbra is csak az illetékes miniszternek indokolt esetek­ben megadott engedélye alapján szabad kiadni. Az idén több lesz a selyem. A tiszta­selymet feldolgozó iparvállalatok a jövő évi nyersanyagellátást illetően igen bi­zakodóak, mert ebben az évben sokkal jobb gubótermésre lehet számítani, mint tavaly. Nemcsak a kedvezőbb időjárás, hanem a magasabb beváltási ár is gon­dosabb munkára, többtermelésre ösztö­nözte a tenyésztőket. Amennyiben tehát a közszállitasok lehetővé teszik, a tiszta­selyem cikkek gyártása nagyobb méretű lesz. Vasúti teherfuvarozási díjak emelése. Július hó 1-től kezdve az Államvasutak a podgyász- és kutyafuvarozási díjat 50 százalékkal, az expressárú díját 40 szá­zalékkal, egyéb díjakat 25 százalékkal emelték. Nem vonatkozik az emelés a tűzifára, vasércre, útépítő kövekre, tejre. Mennyi baromfit és tojást lehet vinni a vonaton. A hivatalos lapban megjelent a baromfi és tojás forgalmának szabályo­zásáról szóló rendelet szerint két darab tyúkot vagy 4 darab csirkét, vagy 1 da­rab pulykát élő vagy leölt állapotban, vagy 2 kg tojást kézi podgyászként bárki szállíthat vagy postai szállításra felad­hat. Esztergom szab. kir. megyei város polgármesterétől, HIRDETMÉNY az őrlési engedély kiadása és a gazda­könyv átvétele tárgyában. Esztergom város kataszteri birtok- ívein szereplő alábbi földtulajdonosok a mai napig nem vették át gazdakönyvei­ket : Altkapf Teréz, Ágoston Péterné, Ador­ján István Felsőszérü-utca 8., Bajos Gyuláné Akácfa-utca 63., Baják János Petőfi-utca 76., Braun Ferenc Tábor­utca, Budai József Határ-utca,, Burány Imre Petőri-utca 20., Bíró Pálné Báthory Sulc Bódog-utca, Boros Béni Búbánat, Benkhoffer Mátyás Kápolna-utca 12., Bekő Júlia Tábor-utca, ifj. Bekő János Jókai-utca 12., Bednárik József Szent­tamás-utca, Balogh Jánosné Felsőszérű- sor, Balogh József Szenttamás-utca 21,, Bandor Istvánná Honvéd-utca 17,, Bartl Jakab Pataksor 49., Maliska Bodorfái József Budapesti-utca, Bekő József Ma­jor-utca 40., Nagy-Bábszki Ferenc és ts. Gábor rokkanttelep, özv. Bognár János­né Mária Terézia-utca 21., Bognár Já- nosnétól bérlő Cserép Lajos Csernoch- János-út, Csemniczky István Szenttamás­utca 16., Csente és Búzás Felsőszérűsor, Cserép Lőrincz Mária Terézia-utca 5., Cserép Erzsébet Mária Terézia-utca 5., Csányi János Hegymegi-dűlő 1., Csatkai András Palkovics Károly-utca 20., Csep- szki Pál Tábor-utca, Drahos Ferencné Barkóczy Ferenc-utca 25., özv. Dinnyés Józsefné Árpád-utca 18., Dinnyés Imre révész Szarvashegy-dűlő, Erős Béla Kő- rösy László-utca, Erős István Hunyadi­utca 29., Fekete Marianna Széchenyi- tér 4., Fekete János Szent Lőrincz-út 1., Farkas Jánosné Szentkirály-út, Ferenczi Ferencné Dobozy Mihály-utca, Sári Andrástól bérli Brigán Ferenc Kereszt­utca 1., kisk. Farkas Ildikó Bánomi-dűlő, Fazekas István Szent Imre-utca 27., Gö­rögkeleti Egyház Kossuth Lajos-utca 60., Gruber János Balassa-utca 22., Gurgó Józsefné, György Istvánná, György Já­nos, György Katalin, Gerendás Júlia Simor János-utca 89., Gerendás József Határ-utca, György Andrásné, Gál Má­ria, Gál József, ifj, Toldy János építész, Gál Ferenc Hunyady-utca, Hübler Já­nosné Árvaház-utca 14., Himesházi János Kusztusi-dűlő, Hajnali tsetvérek And- rássy-út Hutschneider József Mária Te- rézia-út 18., Hegedűs Ferenc Árpád-utca 1., Hárfás Mihályné Vajda Júlia, Hajner János Pataksor, Dorog, Holop Mátyás Szent Anna-utca 41., Holop József, Ho­lop Mihály Csarnok-utca 8., Hucska Ist­vánná Szabó Mária, Hujter Imréné Deák Ferenc utca 13., Hegedűs János Hősök- tere 5., Horváth Gyula Táti-út, Horváth G. András Csatai Sz.-utca, Hübler Antal Barkóczy Ferenc-utca 9., Herka János és Karva Ferenc Besze János-utca, He­gedűs Jánosné Szegedi Mária Horthy Miklós-út, Immer Vencelné, Jakál Mi­hályné Felsőszérű-sor 2., Janics István­ná, Janosch Gyula Pozsonyi-út, Juhász János Incze pápa-utca 13., Juhász Já­nosné Táti-út?- Jónás József és neje Aranyhegy Erdélyi-villa, özv, Koltás Pálné Szent László-utca, Kis Istvánná Előhegy, Kertész Ferencné Határ-utca,

Next

/
Oldalképek
Tartalom