Esztergom és Vidéke, 1943

1943 / 33. szám

1§43. április 24. ESZTERGOM és VIDÉKE 3 miakat. 70 esztendő földi testét tette le, mikor mennie kellett. Bukovszky Vendel MÁV főfelügyelő sírjának fejénél tömör vaskereszt fehér táblája nyit utat az emlékező soroknak. A sír halmán örökzöld bokrok a nem szűnő életről folytatnak egymásközt párbeszédet, a komor sírlámpák fényte­len szeme a visszahozhatatlan eszten­dők múltak távolába ködlött útja irá­nyában mereng, tétovázik. Harszti kő fehéres oszlopának is van mondanivalója. Fátyolos betűk Gulyás Lajos-ról, az Esztergomi Borászati Egy­let 30 éven keresztül tevékenykedő pin­cemesteréről vetnek szerény sorokat, aki hitvesének, a „fáradhatalan Prom- mer Juliánná-nak emlékére is »„emelte ezen követ“. Szomorú diáktemetés kanyargóit 1932. május 1-én a könnyzáporozta nyitott sírhoz, amely fölött most a nap verő su­garaiban villogó díszes márványemlék vigyáz és álmodik. Éjfekete svéd gránit csillogó falára hófehér carrarai már­ványból faragott szárnyas kis angyal író keze szomorú élettörténetet vés : Korán elvégeztem földi életemet Az Úr Jézus szílított magához engemeU Drága szeretteim, nyugodjatok meg az 0 szent akaratában ! Nehéz volt a válás, de annál Boldogabb lesz majd a feltámadás ! Holop Laciká-nak, a bencés gimnázium kis II. o. tanulójának lélekből lelkezett búcsúzó sorai. Könnyes végzet sodorta korán hasadt sírlakásába. Iskolába me­net kóbor kutya marta meg. Gondos szülei Budapestre szállították. Védőol­tása után gyógyulása biztos reménye biztatta a beteget s aggódó atyját, any­ját, hogy a bizakodás után két hétre itt hagyja övéit s riadt galambokhoz ha­sonló, megbújó kis diáktársait. Csillogó­szemű gimnazista tekint ránk a fekete tükörből s figyelmeztet hajszáléletünk bizonytalanságára. Múló teste földsátora fölött az élettel itatott idő minden sza­kában illatos, színes virágok nefelejcs­serege táborozik, hogy a gyermekét nem felejtő szülői szeretetről énekeljen, mu­zsikáljon ! Szürke kő apró szemei közé zöldes mohafoltok telepedtek. Hívás nélkül je­lentkeztek, hogy az idő vert hadainak, felszántott útját betakarják. Felettük Szabó János székesfehérvári tanító em­lékét ébresztgetik a hamuszínű betűk, melyek Szabó Ferencné Tátus Erzsébet­ről sem feledkeznek. Laiszky Endre az első világháború fér- fiéletéket elnyelő viharaiban sodródott a katonasors vértől síkos, szenvedések­től tépázott csatasíkjain. 1914. decembe­rében vonult be az esztergomi 26. gya­logezredbe. 1915. szeptemberében a tes- tet-lelket sorvasztó orosz hadifogságba került. 1920. vége felé jutott haza a csonkra szabdalt kis hazába. Az elszen­vedett fogság gyötrelmei azonban egy esztendő múlásával sírba fektették a sokat gyötört, 30 éves fiatal testet. — 11 esztendővel később hanyatlott síri ágyára könnyel, gyásszal elsiratott fia szomszédságában özv. Laiszky Jánosné Bauer Borbála. A gondos családanyá­nak, a férj halála után a munkát irányító erős asszonynak példaképe. Fajtáját a Szentírás „mulier fortis"-nak nevezi. Míg fiai a csatatereken küzdöttek az ezeréves határokért, meg nem lankadó erővel vezette a híres Laiszky nyomda­üzemet. Nagy része volt abban, hogy az „Esztergom és Vidéke" 1929-ben meg­ünnepelhette 50 éves jubileumát. 2 évvel később a nyomda fennállásának félszá­zados évfordulóját köszönthették. Mun­kában, csendben töltött, példaadón ne­mes élet után szintén csendben távozott a földi küzdés pályateréről. Virágok er­deje, könnyek özöne, ismerőseinek tisz­telete, gyermékeinek nem múló hálája és szeretete kísérte a végtelenségbe ka­nyarodó útjára. Örökzöld, nyírt bokrok húzta sövény élén szürkésfehér, csúcsán kereszthor­dozó obeliszk magasodik a környezet alacsonyabb síremlékei fölé. Nemes ará­nyú óriásteste csendet parancsol, hogy a múltba visszaszállás kutató útját élet­nesz, földi zajongás ne zavarja. Az Ausztriából a XVIII. sz. első évtizedei­ben Esztergomba kerülő Einczinger-csa- lád temetkezési helye előtt állunk. A most is virágzó Einczinger sütőházat 1735-ben Einczinger (I.) János György alapította. A több, mint kétszáz eszten­dőn keresztül hét nemzedéket megélt régi esztergomi család hajtásai pihen­nek a magukénak vallott haziai föld sír- bölcsőjében. Az emlék homlokfalán Ein­czinger György neve olvasható. A sütő­ház mostani tulajdonosának, Einczinger Sándor-nak az édesapja. Férje mellett nyugszik Einczinger György-nek II. fe­lesége : Wágner Jozefa. Utánuk a 22 esztendős korában elhalt ifj. Einczinger György következik. — Az oszlop balol­dala a III. nemzedék Einczinger 11. János György-e nyitja a sort. A kőfal névsorában É. György János lép nyo­mába. A sorrendben következő E. György Antal a. mozgalmas 1848-as években állott a sütőház élén. 1849. jan. 15-én Windischgraetz parancsára Schiff­mann császári ezredes szállotta meg ez­redével Esztergomot. A rögtönitélö bí­ráskodás jogát hirdető szabotálást szi­matoló szigorú ezredes akasztófával biz­tatta a kevés lisztje miatt panaszkodó Einczinger György Antal-1, aki a kato­naság kenyérellátását ilyenképen nem merte vállalni. A fenyegető bajnak eli- benéző derék pékiparost péktársai, pol­gárok, molnárok összefogó segítése men­tette meg. Az így összehordott liszt- mennyiségből a reggel bajjal indult nap­nak estéjére elkészült a katonakenyér s elmúlt a halálos fogú fenyegetés fel­lege is. Felesége : Dopp Alojzia neve került az írás utolsó sorába. Az emlék jobboldalán is a családhoz tartozók ne­vei sorakoznak : Burdács Jánosné E. Anna után a 24 éves E. Mária halálát jelzik a köbe süppedt betűk. Került hely az évek III. tizedét meg nem ért E. Fe- renc-nek is. E. György első felesé­ge : Gianone Alojzia került a hallgata­gon menetelő sorok végére. A sírkőtől balra a 14 éves E. György Tibor szálló emlékének szól a fakereszt jelző írása. —Innen-onnan két évszázad napos, fel­leges életének árnyai járnak, szálldos- nak a márvány obelisz'k körül. A sír földjének hátán kő-virágtartók titkolóz­nak, Öblös ölükből bársonytestű árvács­kák kandikálnak szét a megenyhült ta­vaszi napokra. Mosolyogják az elköszönt ködös, zuzmarás telet. Arcuk síma bár­sonya, szívük lüktető zenéje itt, az enyé­szet kertjében a közeledő, virágtól illa­tos májusé. A sor végén szürkemárvány emlékkő Szatmáry Endre ny. tanítónak elszállott életére figyelmeztet. A márvány őrző lapján Pliehta Ferenc s felesége : Veiz- ner Anna kapott még helyet Szatmáry Endrénével együtt. Karrarai márványból faragott Krisz­tus-mellszobor őrködik, virraszt, szen- vedéses életére emlékeztetve a Fray-csa- lád '-íri pihenőhelye fölött. A szobor ta­lapzatának mellső italán Fray János tart. főhadnagy neve vívja folyton újuló küz­delmét a feledés fellegeivel. Vele osztja meg a csendes magány síri lakását Fray Jenő budapesti hittanár azóta, hogy meg­szakadt a földön járása s a lelkek orszá­gába szállott a krisztusi seregszemlére. (Folyt, köv.) Vértes Zoárd 9 •3> ír A honvédcsaládokért tett gyűjtés eredménye Esztergom város hölgyei, mint a Baj­társi Szolgálat tagjai Serédi Sándorné vezetésével nagyszabású gyűjtést folytat­tak s így vették ki részüket a mai hábo­rús áldozatokból. Serédi Sándorné lelkes agitációjának eredményeként 20.463 P 85 fii. gyűlt ösz- sze. Ez a lelkes munka bizonyítja a höl­gyek áldozatos készségét és a város nagy megértését az ügy iránt. A gyűjtést folytató hölgyek a gyűjtött összeg szerint a következők : Serédi Sándorné 5471 P, dr. Késmárki Frey Vilmosné 4138.28 P, Csics Ákosné és Übermüller Ferencné 1114.36 P, Petz H. Lajosné 1000 P, Reusz Ferencné 797 P, özv. Rudolf Istvánná és dr. Divéky Ist­vánná 782.10 P, Oltóssy Magda keresk. sk. növ. 757.50 P, Hollósy Mátyásné 735 P, Szt. Vince Zárda növendékei 659.17 P, Szente Jenőné és Füstös Mária 637.80 P, Tatár Józsefné 524.85 P, Bencés gimná­zium cserkészei 443.60 P, dr. Siráki Ist­vánná 423.80 P, Kiffer Ferencné 354.22 P, dr. Kazatsay Antalné és dr. Büttner Ká- rolyné 287 P, dr. Hamza Józsefné 270 P, dr. Berényi Róbertné és Grátzer Irma 267.10 P, Bárdos Aladárné 236.62 P, Borz Lajosné 226. 50 P, Rochlitz Tiborné 200 P, Nelhiebel Ferencné 174.20 P, Nelhiebel Antalné 168 P, Laiszky Kázmérné és Zséger Gyuláné 158.08 P, Daróczy Erzsé­bet keresk. isk. növ. 154.70 P, Vilányi Henrikné és Püspöki Aladárné 143.11 P, Szabadi Istvánná 136.21 P, dr. Antóny Béláné 112.05 P, Segély Erzsébet keresk. sk. növ. 40.70 P, Horvath Matild keresk. isk. növ. 20.90 P. Mindösszesen gyűjtöt­tek 20.463 P 85 fillért. Adományokból a következők folytak be : 5000 P : dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás ; 2000 P : Esztergomi Székesfőkáptalan ; 750 P : Hungária Villamossági R. T. ; 700 P : Petz R. T. alkalmazottai ; 520 P : Kovancsek Jenő ; 500 P : Esztergomi Takarékpénztár és dr. Schmidt Sándor ; 400 P : Kultur Mozgó gyűjtése ; 388.28 P : Bottyán Mozgó gyűjtése ; 300 P : Petz H. Alajos ; 200 P : Illés Sándor, Kereskedelmi és Iparbank R. T., dr. Divéky István ; 100 P : Széchenyi Kaszinó, Brutsy Je­nő, Vizivárosi Zárda, dr. Késmárki Frey Vilmos, Einczinger Sándor, Hroba Lajos, Érseki Papnevelde. 60 P : Tarján Ferenc, Zebf Boris. 50 P : Philipp József, Obermüller Fe­renc, Schwach Sándor, Polgári Egyesület, dr. Eggenhoffer Béla, dr. Stockinger János, Anion Károly, Nemes Hársak Asztaltársaság, Stern Jenöné, Szabadi István, vitéz Matus Gyula, Nelhiebel Jó­zsef, Kolozsvári Jenő, dr. Balogh Albin, Úrbéri Közbirtokosság, Toldy János, Némethy Jenő, dr. Hamar Pál, Grósz Józsei ; 47.40 P : Petz Béla ; 40 P : Reusz Ferenc ; 30 P : Balogh László, Leidenfrost Ist­ván, Farkas Jenő, Rácz József, Del-Ka rt., Grósz István, Sipeki Sándor, Jámbor Mike, Mayer János, Szatzlauer Gyula, Pataky László ; 25 P : özv. Németh Jenőné, Meggyes Károly, Rostás István, Kemény Lajos, Kiss INagy József, Serédi Sándor, Szent Imre könyvkereskedés ; 20 P : dr. Darvas Géza, dr. Gidró Ger­gely, özv. Máj er Istvánné, dr. Rudolf Béla, dr. Kiss Istvánné, Rochlitz Elemér, Berán Károly, dr. Blaskovich Piacid, dr. Antóny Béla, Jakus Gyula, Schwarc La­josné, Becska Károly, Szegedi Rudolf, Molnár Gyula, Rotenberg Dezső, Csir- szka N., dr, Etter Jenő, Bartal Alajos, Karácsonyi N., özv. Tonhaiser Jánosné, özv. Jonhauerné, Felebaráti Asztaltársa­ság, Move lövész oszt., Zsisreka K., dr. Elter Jenőné, Nelhiebel Ferenc, Nádler Rezső, Bodó Ferenc, Schuszter Antalné, Riedl Gyula, Romanek Miklós, Sádli József, v. Keresztes Gyula, dr. Kazacsay Antalné, Eitner Elemér Ákos, Hollósy Mátyásné, Szabó István, dr. Bircsák Re­zső, v. Szívós Waldvogel József, Jal- kóczi István, Czirok Ferenc, dr. Gíegler Károly, v. Zsámbéky Pál, Mattyasóvszky Béla, Horváth István, Nelhiebel Antal, dr. Monsberger Ulrik, Tihanyi- Miklós, Vértes Zoárd, dr. Hamza József, Kará­csonyi István, dr. Szalay Gyula, dr. Beér Gyula, dr. Vécsei Kálmán, Ujjadi Béla ; 15 P : Szabó-Rácz János, Szeidl-cég, Kókai Kálmán, Farkas Gyula, özv. Hirsch Nándorné, Pathy Kató, Parraghy L, Einczinger Ferenc, Vasvári Imre ; 10 P: Szabó Ferenc, Tóth Kálmán Szarvas Imréné, Németh G. Alajos, Fehér György, dr. Berényi Róbertné, Kollárik László, Jó-Dobronya János, özv. Rudolf Istvánné, Marosi Imre, Kubányi Sándor, özv. Etter Ödönné, Weisz Mór, Mógor Jenő, dr. Vajda József, Erdős Mátyás, dr. Semptey László, dr. Brückner József, dr. Boér Miklós, dr. Bartl Lőrinc, dr. Vá­rosi István, dr. Menyhárt Andor, Kégel Árpád, Riedl Lászlóné, Margóti N. Béres István, Domonics Margit, Brenner Mór Máté, Komáromy fakereskedés, özv. N. Rezsőné, Szilas János, Vankó János, Kellner Gyuláné, v. Oltósy Oszkárné, özv. Mészáros Károlyné, ifj. Adamcsa István, Kubányi Sándor, Schveiczer Vil­mos, Schenkengel Antal, Harangozó Má­tyásné, Tóth Pál, Augusztin János, Mé­száros László, Csathó Ernő, dr. Takács János, Lindtner Kálmánná, Brenner Pé­ter, Tóth Gyula, özv. Mohácsi Ferencné, Torma József, Holop Mihály, Knorr Ist­vánné, Marosi József, Horváth Ferenc, Mahacsek Gusztáv, Homor Kálmán, dr. Kőműves László, dr. Breítwieser Pálné, özv. Kőműves Lászlóné, Nagy Jenő, dr. Weisz N., v. dr. Ortay Gyula, Kürthy László, Fehérvári N., dr. Weisz Sándor, Horváth Ferenc, Bónyi Adolf, Wild An- dorné, Babura Sándor, dr. Kaiser Ferenc, Kiffer Ferenc, Micheller Máté, Schrank Ödön, Schwarcz Manó, Szent József Ott­hon irg. nővérek, Kékesy Gyuláné, Hönsch Pálné, Oltóssy Rezsőné, Németh Kálmánná, Mitter Lajos, Macunka Imre, v. Borókay Rudolf, Heinrich Ferenc, Kocsis Lajos, Könözsí Ferenc, dr. Solcz Alajos, Leitner József, Keszthelyi Mik­lós, dr. Felber Gyula, v. Gardánfalviné, Szabó László, dr. Major Ödön, dr. Mát- ray Gyula, Borz Lajos, Fekete Pál, Nagy Sándor, dr. Marczell Árpád, özv. Fischer Gyuláné, Meszes Istvánné, Laiszky Káz- mér, dr. Abonyi Géza, Znojek János, Oltóssy Rezső, Toldy László, özv, Ol­tóssy Ferencné, Dajcs Lajos, özv. Ma­radi Andrásné, Argyelán János, Bábszky Ferenc, dr. Bády Istvánné, dr. Etter Kál­mán, Zajda Ferencné, Hajnali Kálmán, Bakonyi Évike, Szepesházi Ágoston, özv. Jáki Aladárné, Berencz György, Farkas Lajos, Szabó János, Szlabey Imre, dr. Scheiber Győző, Némethy László, Sebők Sándor, Bálint Lajos, Zatuch K., Fekete László, Fandl János, Manczel Mihály, Hack László, Fazekas Sándor, Püvár Máté, Szabó Boriska, Gerő Samu, Szabó Lajos, dr. Biró Rezső, Poszpíschl József, Vörös Kálmánné, Torma József, Holop Mihály, Fritz Ernő, Knorr István, Szi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom