Esztergom és Vidéke, 1942

1942 / 15. szám

1942, február 21. ESZTERGOM és VIDÉKÉ 3 pótlására egy amatőr fényképész fog megfelelő levelezőlapokat készíteni. Eze­ket a levelezőlapokat a bizottság a meg­felelő nívó biztosítása céljából felülvizs­gálja. A város idegenforgalmi propagandája terén igen jelentős értékűek az Omvesz vándorkirakatai, de igen értékes volt Mi- halovics Jánosnak Sopronban megtartott nagy érdeklődéssel kisért előadása. Őszinte sajnálattal vette tudomásul a bizottság, hogy a M. F T. R. a turista- hajójáratokat megfelelő számú hajó hiá­nyában kénytelen beszüntetni. A túrista. hajó igen jelentős volt a város szempont­jából, mert ezzel a járattal, mintegy 16.000 utas kereste fel évenkint a várost. Megszűnnek továbbá a hajón lévő összes menettérti kedvezmények, egyedül a Dö- mösig szóló kedvezményes sétahajó-je­gyek maradnak meg. A városi rokkantügyi hivatal közleményei Előző közleményeinkben már említet­tük volt, hogy a hadigondozásra nemcsak a nem hivatásos állományú katonáknak (beleértve a lövészeket és közérdekű munkaszolgálatot teljesítőket is) van igényjogosultságuk, hanem a leventék­nek, honvédelmi munkára vagy légvédel­mi szolgálatra igénybevett vagy önkén­tesen jelentkezett személyeknek is, ha a honvédelmi munkájuk közben valami baj érné őket. A hadigondozási igények megállapítá­sa újabb szabályozást nyert. Ez azonban az 1939. év márc. 11. napján és ezt köve­tő időben keletkezett, a honvédelmi szol­gálattal szorosan összefüggő betegségek, törődöttség és fogyatkozás elbírálásánál nyer alkalmazást, előzetes szigorú vizs­gálattal és megállapításokkal. Most és a jövőben nem fog előfordulni az az eset, hogy a bevonultak közül nem egy a há­ború előtt már létezett szervezeti hibával (fejsérülés, púp, hebegés, szemhályog, sérv, stb.) lehetett hadirokkanttá, mint az a kommunizmus alatt (nemzetvédelmi szempontból és sok jóakarattal) történt, most pedig érdemtelen járadékaikkal az ország adózó polgárainak teherbiró ké­pességét csökkentik. Az új eljárás abban áll, hogy a harc­téri sebesült mindenekelőtt a leggondo­sabb gyógykezelésben és ápolásban ré­szesüljön és ekkép a munkaképességét lehetőleg teljesen visszanyerje. Ennek megtörténte után csak hónapolc múlva kerül felülvizsgálatra és a hadigondozó bizottsághoz. Felépülése után szabadsá­got és támogatást is kap, és először csak ideiglenesen lesz rokkanttá nyilvánítva. Két év is beletelik, míg valaki végleges rokkanttá válik. A járadékos rokkantság, az új szabá­lyozás szerint, 50 °/o-os keresetképtelen­séggel kezdődik. Ezen alul csak „jára­dék nélküli“ hadirokkant van. Ha azon­ban a háborúban szerzett baja súlyosbo­dik, három év múlva újabb felülvizsgála­tát kérheti. Az új hadirokkantak felettes hatósá­gait a szociális érzés hatja át. Minden le­hetőt megtesznek az érdekükben. Azt is megteszik, hogy a legénységi állományú 100 %-os hadirokkantat tizedessé lépte­tik elő csak azért, hogy az magasabb összegű ellátáshoz jusson. A mostani háborúban a harctéri küz­dők és hozzátartozóik támogatására a Honvédelmi Minisztérium egy külön ügy­osztályt (23, polgári érdekvédelmi osz­tály, Budapest, V. kér., Fáik Miksa-utca 9. sz.) állított fel. Ez nem tévesztendő össze a 22. hadigondozó ügyosztállyal (Budapest, V, kér., Honvéd-u. 30. sz.), amely főképp a hadigondozottak és hoz­zátartozóik járadékügyeivel foglalkozik. HÍREK Eljegyzés. Vass Júlia és Paál Gyula f. hó 16-án tartották eljegy­zésüket Esztergomban. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Tanítói meghívás. Székesfehérvár város iskolaszéke Fejes István csák- vári igazgató tanítót, körzeti fel­ügyelőt meghívta városi tanítónak. Az Esztergomi Levente Egyesü­let folyó évi március hó 1-én, va­sárnap délután 6 órai kezdettel, a Belvárosi Olvasókör nagytermében (Simor-u.) kultúrestet rendez. Az újonnan átszervezett r leventeintéz­ményt dr. Marczell Árpád gimná­ziumi c. igazgató, leventeegyesületi elnök fogja ismertetni, az ifjak élet­korának neveléstani fontosságáról dr. Murányi István városi tiszti főorvos tart előadást. A levente­zenekar több száma és több sza­valat teszi még változatossá a kultúrest műsorát. Semmiféle be­lépődíj nincsen. Erre a kultúrestre minden leventeszülőt, munkaadót és a leventeintézmény minden fel­nőtt barátját ezúton is tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk. Elnökség. Jótókonyoólú előadás. F. hó 28-án este 8 órakor a vízivárosi egyesü­letek jótékonycélú hangversenyt ren­deznek a Fürdő-szálló nagytermé­ben. Közreműködik: Pohárnok Jenő, a Győri „Nemzeti Hírlap“ főszer­kesztője, vitéz Barthalos Tibor és Csuvara Gyula énekesek és a Ma­gyar Waggon és Gépgyár r. t. 70 tagú arányérmes „Egyetértés“ dal­köre. Bemutatásra kerülnek: Liszt, Erkel, Bánáti Büchner, Babits, Ka- csóh-Pongrácz, Strauss és Kiss művei. A város közönségét szere­tettel meghívja és várja a rendező­ség. A Magyar Vörös Kereszt Egye­sület esztergomi választmánya fel­hívására az alábbiak készítettek mosdókeztyűket sebesült honvédeink részére : Malatinszky Annié 1 lepedő, 12 drb mosdókeztyű, 1 drb törül­köző. Keztyűt készítettek : dr. Mattya- sóvszky Béláné 32, M. Honoria nő­vér Bp., Horthy M. kit, X. kér. 17, Obermüller Ferencné 16, Szatzlauer Gyuláné 16, Molnár Ilona 12, Schei- ber Testvérek 12, K. L.-né Lábatlan, Cementgyár 12, Frank Sándorné 10, dr. Hamar Pálné 10, özv. Fuchs Ta- másné 8, dr. Csics Ákosné 8, Név­telen 7, Kiss Ferencné 6, Fohrstrü- ber Mária 6, dr. vitéz Onódy-János- kuti Józsefné 5, Schweiczer Vil- mosné 3, Farkas Elekné 3, Névte­len 3, Fuchs Györgyné 2 darabot. Kultúr-est a Belvárosi Kát. Ol­vasókörben. Február 22-én, vasár­nap kultúrest lesz a Belvárosi Kát. Olvasókörben, mely alkalommal a teljes műsort az Érseki Tanítóképző Intézet fogja adni. A kulturest d. u. órakor kezdődik. Csak Ideiglenesen szüntették be a 13.14 órás vonatot. A Magyar Államvasutak igazgatóságától vettük az alábbi levelet: „Az esztergomi vonalfőnökség által Budapest-északi üzemvezetőségünkhöz felterjesztett nb. lapjuk f. évi január hó 31-i 9. számában megjelent „A MÁV vo­natkorlátozása súlyos helyzet elé állította az Esztergomba járó diák­ságot“ című cikkre vonatkozólag értesítjük t. Cimet, hogy az Eszter­gomból 13'14-kor Almásfüzitő felé induló 3535 sz. vonatot a rend­kívüli időjárás következtében beál­lott nehéz forgalmi viszonyok miatt szüntettük be átmenetileg. Amennyi­ben a helyzet csak ftémileg is javul, szóbanlévő vonatot újra forgalomba fogjuk helyezni. Addig is a vonal mentére hazautazó tanulóknak, ha későbben is, de rendelkezésre áll az Esztergomból 18‘28-kor induló 3521 sz. vonat.“ Gérnautalványok kiadása az Ipartestületben d. u. 4—7-ig történik. Cukorigénylés méhek részére. A Komárom—Esztergommegyei Gyü­mölcstermelő Egyesület felhívja az esztergommegyei méhésztagokat, hogy tavaszi méhcukorigénylésüket jelentsék be a hivatalos helyiség­ben (Esztergom vármegyeház) Be­jelentendő a pontos lakcím, név, a méhcsaládok száma és az igényelt cukor mennyisége. Családonként 7 kg nál több nem igényelhető, nem biztos azonban, hogy ezt a mennyi­séget biztosítani tudjuk. Az igény­léseket, valamint kg-kint 50 fillért legkésőbb február hó 28-ig kell benyújtani az Egyesületnél. Tájé­koztatásul közöljük, hogy ja köz- igazgatási hatóságok (város, köz­ségi elöljáróságok) által a méhcsa­ládokra vonatkozó jelenlegi adat­gyűjtés nem méhcukor igénylés, hanem csupán statisztikai adatgyűj­tés, annak alapján méhcukrot sen­kinek sem fognak kiutalni. Az Esztergomi Tanítóképzőben Végzett Iskolatársak Bajtársi Sző vétségé szombaton, február 21-én d. u. 5 órakor tartja összejövetelét a Fürdő-vendéglőben. A helybeli és környékbeli tagok megjelenését kéri és vendégeket is szívesen lát a Vezetőség. A Vízivárosi Kör közgyűlése. Az Esztergom Szenttamás-Vízivárosi Kát. Polgári Kör f. hó 22-én d. e. 11 órakor, a kör helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. 111 község kap az idén villany­áramot. Az iparügyi kormányzat tervei szerint 111 község villamo­sítására kerül sor ebben az évben, míg 1941 ben 37, ezt megelőzően 1940-ben csupán 26 volt azoknak a községeknek száma, melyeket áramfejlesztő teleppel láttak el, illetve távolsági vezeték útján be­kapcsoltak a már meglévő telepek áramhálózatába. Az idén villamosí­tandó községek közül 21 község Csík vármegyében fekszik, egyik bizonyságául annak a fokozott gondosságnak, amellyel az iparügyi kormányzat a hazatért erdélyi ré­szek gazdasági érdekeit felkarolni igyekszik. Egy erdélyi város, Bánffy- hunyad is áramszolgáltatáshoz fog jutni. A jövő évben. 1943-ban ha a lehetőségek kedvezőtlenebbül nem alakulnak, további villamosítás várható Erdélyben, természetesen csak azokban a községekben, ahol a villamosítás feltételei megállapít­hatók. Az ország egyéb területeit nézve, az idei villamosítási program­ban első helyen áll Somogy és Tolna vármegye Somogy várme­gyében, amely villanyárammal je­lenleg csak kevéssé van ellátva, 19, Tolna vármegyében 10 községet villamosítanak. A programban még szereplő 60 község az ország többi megyéi között oszlik meg. Negyvenkét százalék zsírsav tartalma lesz az egységes mosó­szappannak. A hivatalos lap közli az iparügyi miniszter rendeletét a mosósappan, a mosószerek és a kenőszappan előállítására és forgal­mára vonatkozó rendelkezések mó­dosításáról. A rendelet a mosószap­pan zsírsavtartalmát az eddigi 50 százalék helyett 42 százalékban állápítja meg. A rendelet hatályba­lépésétől számított harminc tfnap alatt lehet üzleti forgalomba bocsá­tani a korábban előállított mosó­szappant, mosószert és kenőszap­pant, a rendelet hatálybalépésétől kezdve előállítani már csak a ren­deletnek megfelelő egységes mosó­szappant, mosószert és kenőszap­pant szabad. Az egységes mosó­szappan egytized és egyötöd kg-os darabokban kerül forgalomba és fel kell tüntetni minden egyes da­rabon a készítő nevét és telepének helyét. Az olaj- és zsiradékipari bizottság engedélyt adhat ipari vagy más különleges célra szolgáló olyan mosószappannak előállítására is, amely az egységes mosószap­panra meghatározott követelmények­től eltér. A rendelkezések megsze­HARISNYA niiíselyem ós hernyó selyem összes mi nőséiben Kérje minden üzletben Vigyázzon a márkára nroR-coc gése vagy kijátszása kihágás és nyolcezer pengőig terjedhető pénz- büntetést von maga után. Az általános kereseti, valamint jövedelem- és vagyonadó bevallá­sok benyújtásának batárideje folyó hó 28-ával lejár. Akik e határidőig vallomásaikat benyujani nem tud­ják, halasztásért indokolt kérelem­mel a Kir Adóhivatalhoz fordul­nak. Nyomtatványok a városi adó­hivatalnál szerezhetők be és a val­lomások is itt nyújtandók be. Megakadályozzák a juhtúró ha­misítását. A juhtúrót országszerte hamisítják, mégpedig a jóval ol­csóbb tehéntúró hozzákeverésével. A hamisítást igen nehéz megálla­pítani s éppen ezért a föidmívelés- ügyi miniszter 2000, az OMTK pe­dig 2500 pengő pályadíjat tűzött ki olyan vizsgálati eljárás kidolgo­zására, amellyel a hamisítást meg­bízható módon lehet megállapítani. A pályamunkákat augusztus 31-éig az Országos m. kir. Kémiai intézet­hez (II., Keleti Károly-u. 24.) kell beküldeni s ugyaninnen kérni lehet részletes tájékoztató díjtalan meg­küldését is. Uj rendszer lépett ól ötbe a te- hergépkocslfuvarozásnál. A MÁV igazgatóságának közlése szerint a közúti közhasznú tehergépkocsi fuvarozás terén az új rend már életbelépett. Az új rendszerben köz­úti, közhasznú, helyközi fuvarozást a magyar vasutak bonyolítják le, részint saját tulajdonukban lévő tehergépkocsikkal, részben MATEOSz tagok tulajdonában lévő autókkal. A vasutak a tehergépkocsikat az ország különböző helyein létesített úgynevezett fuvarfelvételi helyek útján bocsátják a fuvaroztató kö­zönség rendelkezésére. Arról, hogy mennyi és milyen raksúlyú gép­kocsi áll rendelkezésre, a fuvar­telepi helyek adnak felvilágosítást. A küldemény fuvarozása külön e célra rendelt fuvarlevéllel történik, öt tonnánál kisebb raksúlyú autó igénybevételénél 10 filléres, annál nagyobb raksúlyú autó vagy pót­kocsi igénybevétele esetén 1'50 pengős bélyeggel nyomtatott fuvar­levelet kell kiállítani. Külföldi finom öltöny és egyéb szövetkülönlegességek még nagy választékban kaphatok ILLÉS SÁNDOR divatüzletében Esztergom, Széchenyi-tér 21. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom