Esztergom és Vidéke, 1942

1942 / 14. szám

2 ESZTERGOM és VIDÉKÉ 1942. február 18 * I i. ***** *(*tsf*M i * TriMUismA^Aéi Kapható a Meszes drogériában. rendeztek a fronton lévő katonák javára. A teaestély előtt Szalai Jó­zsef kisegítő lelkész gyönyörű be­szédben méltatta a fronton lévő katonáink tevékenységét. Beszéde hatása alatt szeretetben kapcsolódott lelkűk az értünk harcoló katonáink­kal. Utána harctéri élőképeket mu­tattak be. A rendezést 10 tagú bi­zottság élén Jászainé Kováts Erzsé­bet, Hame Mária tanítónők, Sinka Kálmán villanyszerelő és Mikony Márton gazda kitünően végezték. A tiszta jövedelmet, 350 pengőt, a fronton lévő katonáknak ajánlották fel. Zár alá vették a szerfakó szle- teket. A hivatalos lap rendeletet közöl, amely szerint a tüzifarendelet értelmében bejelentési kötelezettség alá eső faanyagkészletek közül a szerfakészletek zár alá vételének és azok raktározása, felhasználása, feldolgozása és forgalombahozatala tekintetében csak az iparügyi és földművelésügyi miniszter engedé- jével vagy az általuk kijelölt szerv engedélye alapján lehet rendelkezni. Kivonják a forgalomból a nikkel 10 és 20 filléreseket. Novemberben pénzügyminiszteri rendelet jelent meg, amely a nikkel váltópénzek be­vonásáról intézkedem. E szerint a nikkelből vert 10, 20 és 50 filléres váltópénzeket február 28 án kivon­ják a forgalomból, illetve fizetési eszközként csak addig fogadják el. A 10, 20 és 50 filléres nikkelérmé- ket a közpénztárak március 31-ig, mig a Nemzeti Bank április 30-áig váltja be. Február 28-ika után csak a vas 10 és 20 filléresek maradnak forgalomban, mig 50 filléres vasér­méket egyelőre nem vernek. A Nem­zeti Bank információs osztálya fel­hívja a közönség figyelmét arra, hogy az ezüst 5 pengősök érvény­ben vannak és azokkal kapcsolat­ban semmiféle rendelkezések nin­csenek. A Vízivárosi Kör közgyűlése. Az Esztergom Szenttamás-Vízivárosi Kát. Polgári Kör f. hó 22-én d. e. 11 órakor, a kör helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. A hóeltakarítás nem éppen fő­városi iramban folyik városunkban, dehát tekintve a lehullott hihetetlen nagyságú hótömeget és a rendelke­zésre álló kis fedezetet, ez megért­hető. Mi nem ebben az ügyben interpellálunk, hanem az úttestek miatt, amelyeken már szinte élet- veszélyes a közlekedés, u. i. a vé­kony keréknyomású kocsikerekek egész kis árkokat koptattak ki a jeges hóban, s ha egy autó, vagy kocsi előzni akar, egész hullám­vasúti mozgást kénytelen végezni, ami természetesen nem egészen veszélytelen, ügy gondoljuk, hogy a kocsiutakat a hóeltakarítási mun­kálatok során elsősorban kell rendbe hozni. Általános a kívánság az utazó közönség körében, hogy ha az au­tóbusz a vasútállomásokhoz bár­milyen ok miatt nem közlekedhetne, ezt a megállóhelyeken megfelelő módon hozzák a közönség tudomá­sára. Készséggel elismerjük, hogy a rendkívüli időjárási viszonyok szinte lehetetlenné teszik az autó­buszok zavartalan közlekedését, viszont teljes mértékben osztjuk az utazóközönség kívánságát, hogy az előforduló üzemzavarról haladék­talanul figyelmeztetést kell közzé tenni a megállóhelyeken. Így nem fog előfordulni az, hogy valaki nyugodtan vár az autóbuszra s emiatt lekési a vonatot, vagy egyál­talán nem mer várni az autóbuszra s gyalog vág neki a legviharosabb időben is a zimankós útnak. Eljárás vasúti szállítási nehéz­ségek esetében. A gazdák a vasúti korlátozással kapcsolatban szállítási nehézségekkel küzdöttek az elmúlt évben és emiatt igen sok panasz merült fel. A m. kir. földmívelésügyi minisztériumtól nyert értesítés alap­ján közöljük a gazdatársadalommal, hogy a MÁV igazgatósága mellett még Országos Szállításvezetőség szerveztetett. A Szállításvezetőségnél a m. kir. földmívelésügyi minisz­tériumot dr. ijjász Ervin erdőtaná­csos képviseli. Címe: Budapest, Andrássy-út 73—-75. 11. e. 256. Tel: 220—218. 63-as meilék. Megbízott minden fontos szállítási kérdésben, szállítási nehézségek leküzdésében, valamint sürgős vagon kiállítások kérdésében a gazdatár-adaiom ren­delkezésére áll. Ilyen ügyekben te­hát a gazdatársadalom forduljon fenti címhez. Küzdelem a golyvás megbetege­dések élleu. A debreceni egyetemen megállapították, hogy a hazai ivó­vizek jódszegénysége nagyban hoz­zájárul a golyvás betegségek terje­déséhez. Tudjuk azt is, hogy a mészköves, homokos és ártéri terü­leteken szintén erősen terjed a golyva. Ennek oka, hogy ezeken a területeken az ivóvízben kevés a jód. A golyva egyetlen ellenszere a jód. Ezért az állami sójóvedék ve­zetői elhatározták, hogy tavasztól kezdve kilónként 5 milligramm jód kálit tartalmazó konyhasót hoz­nak forgalomba. Magánnyomozó Iroda. Szabó Albert ayujJ. detektivielíijjyelő m. kir, államren­dőrség által eng. magánnyomozó Irodája Esztergomban, Deák Ferenc-utca 15. az alatt. Megfigyel, informál, kénye» termé­szetű ügyekben nyomoz, okmányokat be­szerez, ismeretlen helyen tartózkodó vagy eltűnt egyéneket felkutat, mind bei-' mind pedig külföldön JÓTÉKONYSÁG A belvárosi kisdedóvóda karácsonyfa- ünnepségéhez a következő adományok ér­keztek : Szent Erzsébet Nőegylet 150 P, Esztergomi Takarékpénztár Rt. 70 P, Esztergomi Iparbank Rt. 40 P ,dr. Fehér Gyula 30 P, Óvóda-ünnepélykor persely­ből 28.73 P, dr. Drahos János, dr. Hamza Józsefné, dr. Csárszky István, Del-Ka- cég Grósz Istvánné 10-—10 P, özv. Beck Jánosné, dr. Balogh Albin, dr. Felber Gyula, Serédi Sándorné, dr. Etter Jenő- né, Szvoboda Románná, vitéz Szívós- Waldvogel József, Reusz Ferencné, Kerschbaummayer Károlyné, Schwach Sándor-cég, Illés Sándor, özv. Reiter Ala- josné, Müller Bernát, dr. Gróh József, Nádler István, dr. Stockinger János 5—5 P, Havas Miklós 4.20 P, Zsámbéky Pálné, Bodor Zoltánná, Malatinszky Anny, Fe­kete Marianne, Szabolcs János 4—4 P, Szeghalmi Sándor 3.50 P, dr. Késmárki Frey Vilmos, Fuchs Györgyné, Körmendy Károlyné, Machovich János, dr. Lépőid Antal, dr. Mike Lajosné, Guzli Sándor, özv. Draxler Alajosné 3—3 P, Bauer Imre, özv. Farkas Elekné, dr. Rakovszky Menyhért, Csics Ákosné, Tölgyes Teofil, Németh Ferencné, dr. Kiss György, Leit- ner Jánosné, Szabó N.-né, Tóth Imre 2— 2 P, Frank Sándorné 1.50 P, Villy István 1.50 P, Véber Géza 1.20 P, Pick András 1.20 P, Dorna András 1 P. Különféle adományok : ,,Del-Ka“-cég 3 % engedmény a cipőszámlánál, dr, Eg- genhofer Béláné 5 fiúnadrág, 4 ing, 2 tri­kó, Farkas J.-cég ruhanemű, Klein-cég 2 % engedmény a íiúruhák számláján, Ko­vács Jenő-cég 4 pár harisnya, Gazdagh Sándorné ruhanemű, Esztergomi Polgári Egyesület 1 fiú szövetruha. Scheiber Zol­tánná 1 magyaros leánykaruha, Scheiber- cég 2 méter flanell, Gerendás Sára 1 leánykakabátka-szövet, Vörös Edítke ru­hanemű, Háber-bazár sok játékot, özv. Deutsch Jánosné játék, képeskönyv, sza­loncukor, dr. Horecky Gézáné sok játé­kot, 1 kg szaloncukrot, Kovács Béla 1 kg szaloncukor, Vörös József-cég 70 drb zacskó, sok mézessütményt, Gép Ferenc­né 1 és negyed kg mézessütemény, Ober- müller F.-né 1 kg szaloncukor, 1 kg füge, 1 kg mézessütemény, Ámon-cég 1 kg mé­zessütemény, Borz Lajosné 1 kg szaloncu­kor, Szlabey Imréné sok sütemény, Szatz- lauer Gyuláné sok sütemény, 1 kg szalon­cukor, Gríneusz József 1 kg keksz, Sumig Jakabné alma, füge, Mattyasóvszky Bélá­né 2 kg szaloncukor,, özv, Neumanné-cég 4 kg alma, Szvoboda Románné 2 kg dió, Jakoby Gáborné karácsonyfa az óvódás­gyermekeknek, Schwarc Lajosné magyar baba. Ruhát varrtak : Fekete Marianne, Ma- gcss Margit, Jalkóczy Erzsi, dr. Mike Lajosné, Serédi Sándorné, a Szt, Margit Intézet VIII. oszt. növendékei. A nemesszívű adakozókra a jó Isten bőséges áldását kérve, hálás köszönetét mond az Óvoda Elnöksége. NÉPIMOZGALOM Születések : Ilcsik Ferenc r. k. villany­szerelő fia. — Csömör Gertrud r, k, hen­tessegéd íia, — Bagula Lajos r. k, vasön- tö-segéd fia. — Majer Katalin r. k. re­pülőépítő leánya. — Kiss József r. k. asz­talosmester íia. — Hellbrand Béla r. k. vasesztergályossegéd fia. — Kriskó Anna r. k. útór leánya. — Turányi Miklós r. k. főpincér íia, — Jódobronya Katalin r. k. íűszerkereskedő leánya. — Mészáros László r. k. hegeszetősegéd fia. — Tome- csek József r. k. bányász fia. — Jani- csek József r. k. hivatalszolga fia. — Mózes János r. k. ÜTI főellenőr fia. -- Sulinski Anna r. k. mérnök leánya. — Horváth Sándor r. k. lakatossegéd fia. — Patis F'erenc r. k. bányász fia. — Tölgyes Ilona evang. honvéd főtörzsőrmester leá­nya. Házasságkötések : Sztupka Béla r, k, cukraszsegéd és Kiss Julianna. — Csiszár Imre r. k. államépítészeti díjnok és Szaíhmárí Ilona r. k. — Frankel Ferenc izr. kereskedő és Schlésinger Ilona izr. — íványi István r. k. cipészmester és Gás­pár Erzsébet r. k. — Ráczki János r. k. kereskedősegéd és Juracsek Róza r, k. — Mosonyi József r. k. tanoncotthon-igaz- gató és Tóth Anna r. k. — Réti István r. k. postaszolga és Viszkok Anna r. k. — Kisszölgyémi Ignác r. k. sütősegéd és Verner Erzsébet r. k. — Kósik Kornél r. k m. kir. rendőrségi detektív és Baros Gabriella r. k. — Siklósi János ág. ev. Máv. alkalmazott és Ürge Rozália r, k. Halálozások : Bencze Károly r, k. tég­lamester 49 éves. — Özv. Katona Károly­né szül. Szili Eszter ref. 39 éves. Ha­vas Mihály r. k. ny. postaaltiszt 72 éves. — Gyarmati József r. k. ny. rendőrfel­ügyelőhelyettes 70 éves. — Kubovits Ig­nác r. k. ny. kasznár 84 éves. — Özv. Romanek Miklósné szül. Krischníder Éva r. k. 69 éves. — Özv. Kertész Jánosné sz. Holop Erzsébet r. k. 80 éves. — Krisch- neider Márton r. k. földműves 79 éves. — Özv. Burány Józsefné szül. Köpödi Róza r. k. 67 éves. — Batár Erzsébet ref. 24 éves. — Findt János r. k. földműves 74 éves. Szántai Ferencné szül. Nyári Teré­zia r. k. 66 éves. —- Özv. Csere Józsefné szül Koó Róza r. k. 61 éves. IRODALOM Edó virága. A Távolkelet nagy nem­zete, a japáni, Edó virágának nevezi a tüzet, amely évszázadok óta a legna­gyobb ellensége a japáni fővárosnak, To­kiónak. Az érdekes elnevezés egy ro­mantikus szerelmi történet két szereplő­jével függ össze. Az Edó virágáról rend­kívül érdekes cikket közöl Tolnai Világ­lapja legújabb száma. Az új szám anya­gából Az átszabott ember, Tokiói hul­lámhosszon, A „ló-szanatórium", Az ál­mok országából, Vanak még kannibálok? és az Uj rejtélyes Atlantisz körül c. ri­portok emlkednek ki. A legnagyobb ma­gyar írók novelláin, a szórakoztató és is­meretterjesztő cikkek dús során és a közkedvelt rovatokon kívül közelszáz ér­dekes magyar és külföldi kép található a népszerű képeslapban. Tolnai Világ­lapja egy száma 20 fillér. APRÓHIRDETÉSEK Eladó Jókaiutca 34. sz. házrész, mely ál! 1 szoba, konyha, kamra és pincéből. Bővebbet ugyanott hátul az udvarban. Eladó a belvárosi Mély-útban egy kettős pince présházzal, 2 szobával, mely lakásnak is alkalmas 1 magyar hold szőlő- és gyümölcsössel. Ezenkí­vül az ürbán-kápolna mellett egy gyü­mölcsös rajta épült nyárilakkal. Cim a kiadóban. Könyvespolcot, 60 65 cm hosz­szút vennék. Cim a kiadóban. Helybeli tisztviselő 2 vagy 3 szo­ba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást keres azonnali beköltözésre is. Különálló házat is bérbe venne. Cim a kiadóban. Eladó Esztergom-Táborban a Vá­rosmajor közelében 680 négyszögöl telek, házépítési célra. Érdeklődni lehet Horánszky-utca 4. szám alatt. Eladó 5 darab 5 hónapos süldő. Cim Ács János Templom-tér (Szent- györgyörgymazö) az. Olvasókör mellett. JSparhert, használt, de jókarban lé­vőt keresek megvételre. Cim a kiadóban. FÉRFIRUHASZÖVETEK, melyekből öltönyöket, téli­kabátokat és bundákat a legkényesebb igényeket ki­elégítően olcsón készít nagy választékban SCHWEICZER VILMOS férfiszabóüzletében Kossuth L.-n. 5. sz., (a Takarékpénztár épüle­tében, a „Három Szerecsen“ vendéglővel szemben). BORT A LEGMAGASABB NAPI ÁRON fisz ESZTERGOMI BORÁSZATI EGYLET E. T. ESZTERGOM, CSARNOK-U. 4 KÜLTÜR MOZGO Febr. 18-án, szerdán Nevetés végkimerülésig 1 A gyáva hős. Életveszélyes játék és harca cirkusz veszedelmes vadállataival. Kiváló kisérc-műsor. Külföldi finom öltöny és egyéb szövetkülönlegességek még' nagy választókban kaphatók ILLÉS SÁNDOR divatüzletében Esztergom, Széchenyi-tér 21. sz. Felelős szerkesztő és kiadó Laiszky Kázmér. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában, Esztergom (Felelős Laiszky Kázmér).

Next

/
Oldalképek
Tartalom