Esztergom és Vidéke, 1942

1942 / 35. szám

2 ESZTERGOM és VIDÉKÉ Bánsághi Vince tárlata a Fürdő Szállóban Városunkban ismét megjelent Bánsághi Vince festőművész, ami úgy látszik annak a jele, hogy Esztergom város közönsége a művészet iránt érdeklődik és azt messze­menően támogatja. Bánsághí Vince képei, amelyeket most a Fürdő-szállóban ki­állított, az élet örömeivel,a színek ragyo­gásával töltik meg a termet. A művész a Felvidék felszabadulása óta évről-évre el­látogat városunkba. Bánsághi Vince kiállításához, képeinek témájához az anyagot Esztergom szépsé­geiből és szűkebb hazája, Helembáról és az Ipoly vidékéről, továbbá a magyar nép életéből veszi, amelyek aztán olyan megkapóak, és olyan mesteriek, hogy csak az elismerés hangján lehet róluk be­szélni. A színes forgatagból kiemelünk egy-két képet, amelyek a mestert mutat­ják be. Táj-, csendélet és arcképein meg­találta igazi hangját. Az ember szinte ér­zi azt az odaadó szeretetet, mely vezette a lendületes, friss ecsetvonásokat. Képei után ítélve Básághit magunkénak vallhatjuk, mert azok nagy részben Esz­tergomot mutatják be. A művész kiálí- tott képeiből megállapítható, hogy a múlt századvégi ragyogó francia iskolák híve s rokonságot mutat a német mesterekkel. Sokoldalú tehetség. Mindent egybevetve e kiállítás sokban hozzájárult a művészet, ről alkotott vélemény kiegészítéséhez, gazdagításához. , Képein van valami Szinnyei-Merse, Glatz, Ferenczy, Bosznai áhítatos termé­szetszemléletéből és bájos közvetlenségé­ből. Ha mindezekhez még hozzávesszük Bánsághi Vince eredeti felfogását, ízlésé­nek finomságát és technikájának férfias erejét, megkapjuk azt az értékes és külö­nös tonalitást, ami őt oly előnyösen jel­lemzi. A művész egyénisége talán leginkább tájképeiben nyilatkozik meg. A felhők színes párái a „Helembai táj“-nál, a ter­mészet csendes világ az „Ipolyvölgy", az „őszi hangulat”, a „Nyári délután”, az „Ipolyrészlet” és a „Téli hangulat” című képekben magragadó. Esztergomi képei derűsek, meglepő tónusgazdagság bonta­kozik ki bennük. Finom leheletszerű raj­zoló. Bámulatos puhán tudja érezteni a távolságot. „Naplemente Esztergomban”, „Esti hangulat Esztergomban”, „Eszter­gom a szigetről”, mindegyik képről váro­sunk szép arca és a felséges szépségű Ba­zilika -színváltozatai megkapok. Mozgal­masságukkal, természetes előadásmód­jukkal a magyar tájképfestészet méltó kiinduló pontjává váltak. Csendéleteiben az elrendezés nobilis és a színek illatos öszhangja valami különös ízt ad Bánsághi képeinek. A „Flox csend­élet”, a „Cseresznye csendélet” és a „Paprika csendélet" c. képeit csodálatos halk pasztelszín, kitünően megválasztott háttér teszik derűssé és frissé. Különösen bánik a zöld színekkel és annak mély ár­nyalataival, Portréinál meglátszik, hogy megtanult becsületesen rajzolni. Kompozítív íze van arcképeinek, melyben a hústól való elíí- nomulás ékesszólással van visszaadva. A kiállítást szeretettel vártuk. Akik a megnyitáson és azóta is a kiállítást meg­tekintették, a legnagyobb elismerés hang­ján szóltak róla A kiállítás értéke egy pillanatig sem volt kétséges, hiszen Esz­tergomba csakis azok hozzák képeiket, akik komoly tehetséget reprezentálnak és Bánsághi ezek közé való. A kiállítást folyó hó 25rén dr. Lépőid Antal nyitotta meg, aki a megjelent elő­kelőségeknek és a művészet pártolóinak bemutatta Bánsághi Vincét, mint Eszter­gom rajongó művészét. Bánsághi Vince festőművész azután az érdeklődőknek bemutatta a kiállítás anyagát. A kiállítás május 4-íg lesz nyit­va reggel 9 órától este 6 óráig. Julin», jimiig iirnnnr.aoDacranric Adományok katonáinknak Dr. Etter Jenő polgármester felhívása alapján honvédeink téli melog ruhagyűj­tési akciójára újahban a következő ado­mányok érkeztek : 300 P-t adtak ; a Paulai Szent Vincé­ről nevezett irgalmas nővérek. 50 P-t adott : Némethy Jenő. 25 P-t adtak : Ámon Károly, Romanek Miklós. jP yP ac^ak : Csirszka Konrád, Nel- hiebel Antal. 15 P't adtak : Baráth Lajos, Duchs Sándor. Grósz István. 10 P-t adtak : Meggyes Károly, Lé- várdy Károly, Szabó István, Mayer Já­nos, Steiner Józsefné, Fandl János és Virág és Szántó <zég. 5 P-t adtak : Tapodi Sándor, Molnár József, Hirsch Izidor, Haick László, Schwarcz Lajos, Toldy Mária, ifj. Toldy Jánosné, Tóth Imre, Béres Benedek, özv. Rudolf Istvánné, Brunner Ferenc, N. N. 4 P-t adtak: Domonkos Sándorné, dr. Hamar Pálné, Koreánkat Józsefné, dr. . Biró Dezső, vitéz Szívós-Waldvogel Jó­zsef, Torma József, 3 P-t adtak : ífj. Adamcsa István, Far­kas Gyula, Szeidi József, Szatzlauer Gyuia, Szabó Ferenc, Csuba János, Eck­stein Lajos, dr. Berényi Zsigmond, Lindt- ner Kálmán, N, N. 2 P-t adtak : Juracsek Ferenc, Kersch- baummayer Károly, Kiinda Károlyné, gr. Sternberg Józseíne, özv. Etter Uaönné, dr. Katona Sándorné, Bauer Imre, dr. Schwarz Pal, Jancsó Dezső, Csathó Er­nő, N, N., Körmendy Károiy, Nusser Bo­gyó, Haasz Kálmán, Geyer Magdi, N, N., IN. N,, Homor Imre, Meggyes Károiyne, Eitler József, Mátéííy Rezső, N. N., Kör­mendi József, Scheiber-cég, Cseh Lajos. 1.50 P-t adtad : Czirók Vince, Demény Marianne. 1 P-t adtak ; Fehér György, Schenken- gel Antal, Farnady Endre, N. N., Mihály- íi Lászlóné, Zboray Bertalan, Lehel Aranka, Birkenheuer Alajosné, Kemény Béla, Asbóth Károlyné, Meszes Gyula, Kovancsek Jenő, Szathmáry Károly, N. N., dr. Forgács Béláné, Márkus István, Török ír énke, Klement Károly, N, N., N. N., özv, Tieíenthal Gyuláné, özv. Zviüin- ger Hermanné, Sádli Lajos, Kisházi Misiké, Rosta György, N. N., Tóth János, Buri N,, Sommermann Márk. ■iiimniiiHiiijiHiiíimiiiiiBiiiumiiiiiBiiiiíaiiiiiBiiiiiiwiiiiiieiiiiiittüiiiiai,» Adatok a Szovjetunió egész­ségügyi üelyzeteről Charles Buizard doktor, a híres francia sebész és járványspecialista — akinek több oroszországi tanulmányút során bő­ségesen volt alkalma személyes tapaszta­latokat is szerezni —, a „Paris Soir” ha­sábjain egy interjú kapcsán megdöbben­tő számadatok tükrében ismerteti azt a hihetetlen közegészségügyi nyomort, amelybe a nem sok jóhoz szokott orosz népet a bolsevista felfordulás döntötte. A számadatok hitelességéhez nem fér­het kétség : nagyrészt hivatalos adatok és egy részüket a szovjetkormány nép- szövetségi megbízottai bocsátották a francia tudós rendelkezésére. Az orosz egészségügyi helyzetet már a cári uralom idején is joggal lehetet hiá­nyosnak nevezni. 19i0-ben, Buizard dok­tor első oroszországi tanulmányútja ide­jén, Oroszországot rettenetes kolerajár­vány pusztította végig, mely 230.000 meg­betegedett közül 110.000 embert ragadott el, Buizard a következő évben az ,,L Il­lustration” című folyóiratban számolt be tapasztalatairól és a pusztító járvány legfőbb okait a lakások túlzsúfoltságá­ban, az európai elképzeléseket meghala­dó piszokban, a legelemibb egészségügyi intézmények teljes hiányában, az elég­telen táplálkozásban és a mindent bete­tőző alkoholizmusban jelölte meg. Azóta ez a hihetetlen helyzet még te­temesebben roszabbodott és ennek meg­felelően súlyosbodtak a következmények is. 1918-tól 1922-ig két tífuszjárvány há­rommilliónégyszázezer áldozatot köve­telt. A megbetegedettek száma meghalad­ta a 40 milliót. 1921—22-ben borzalmas éhínség tört az ellenállóképességben megfogyatkozott lakosságra. 40 millió ember bolyongott táplálék után kutatva az országutakon és négymillióra rúgott azok száma, akik nem bírták elviselni a nélkülözéseket. 1933-ban az éhínség ál­dozatainak száma néhány millióval ezt a megdöbbentő számot is meghaladta. Quisling kapitány, a Nemzetközi Vö­röskereszt oroszországi főmegbízottja, Nansen doktornak helyettese, a borzal­mas éhínség nyomában járó erkölcsi el- aljasodásról a következő jelentésben szá­molt be a Népszövetségnek : ,,A lakosság mindent felfal, amihez hozzáférhet : a kutyákat, macskákat, az állati tetemeket, a lószerszámok szíjait, a háztetők szalmáját, a bútorok faanyagát. Az emberevés nem tartozik a ritkaságok közé« Nyíltan beszélnek olyanokról, akik megették gyermekeiket, nővéreiket vagy testvéreiket.” Ez az egészségügyi és szociális hely­zet természetesen a népességszámra sem maradhatott hatás nélkül. Az az Oroszország, amely azelőtt a magas szaporodási arányszámról volt ne­vezetes és ahol a lakosság száma éven­ként hárommillióval növekedett, 1917-től 1920-ig, azaz három év alatt, 20 millió embert vesztett. Tíz évvel a Szovjet uralomraj utása után az orosz nép szaporodási arányszá­ma még mindig messze elmaradt a cári Oroszország arány-száma mögött. Tarasszevícs professzor, Oroszország legképzetteb járványszakértöje 1922-ben a következő szavakkal fejezte be a Nép- szövetséghez beterjesztett jelentését : „Sajnálatosképpen az a vélemény alakult ki bennem, hogy Oroszország még sze­rencsésnek tarthatja magát, ha a jelen­legi válságból nem több, hanem csupán a lakosság 20 vagy 25 százalékának el­vesztése árán menekülhet meg.' Sajnos, ezek a balsejtelmek még min­dig túlságosan derűlátónak bizonyultak — fejezi be Buizard doktor az interjút. Esztergom szab. kir. város nagyérdemű társadalmához! A Magyar Tűzharcos Szövetség Esz­tergomi Főcsoportja 1942. évi május hó 10-én, vasárnap, íüsttelen napot rendez Esztergomban. A íüsttelen nap teljes be­vételét a harctéren küzdő honvéd fiainknak juttattjuk. Ezen a napon a vá­ros forgalmasabb pontjain sátrakat állí­tunk fel, amely alatt tűzharcos bajtár­saink köszönettel fogadják mind a ter­mészetben adott dohány-, szivar- és ci- garetteneműeket, mind pedig a pénz­beli adományokat. Hazafias tisztelettel kérjük fel a vá­ros nagyérdemű Társadalmát, hogy Ha­zánkért, igazságunkért, a szebb, boldo­gabb magyar jövőért, mindnyájunkért életüket és vérüket áldozó hős honvéd fiaink nehéz szolgálatait megkönnyíten­dő, mindenki vegye ki megillető részét az adakozásból és képességei szerint já­ruljon hozzá a barbár és istentelen bol- sevizmus ellen harcoló hős honvéd fiaink nehéz, nemzetmentő munkájának könnyebb elviselhetéséhez. Bízunk abban, hogy dicső múltra visz- szatekinthető városunk nagyérdemű Társadalma elgondolásunk szerint nem fog elzárkózni e nemes emberbaráti és bajtársi kötelezettség teljesítése elől s gaz magyar együttérző lélekkel rój ja le adományait fiatal hőseink részére. Minden legcsekélyebb adományt is hálás köszönettel fogadunk. Az adakozók neveit mindenütt felje­gyezzük és reméljük, hogy Esztergom városának egyetlen lakója sem fog tá volmaradni a felállított sátraktól, hogy ott jó szívvel adott adományát át­nyújtsa. Őszinte magyar szeretettel várjuk sát­rainkban mélyen tisztelt Közönségünket, vitéz Bánomy Antal s. k. elnök. Bátky Endre s. k. főtitkár Vasúti menetrend. Érvényes 1942. évi május hó 4-től Esztergomból Budapestre; Indul : érkezik : Közlekedik. Reggel 4-52 6-47 szem. Hétköznap 5-25 7 -29 . Naponta 6-50 8-47 Délután 14'51 16-47 B » Este 19-24 21-25 . Budapestről Esztergomba : Reggel 6-56 9-04 szem. Naponta Délelőtt 1111 13-13 n Délután 14 51 1658 „ Hétköznap 16-32 18-30 „ Naponta Este 20-20 22-22 ,, EsMergombó! Dorogra : Délelőtt 10-00 ' 10-18 Csak vasár- és ünnep Délután 14-10 14-28 Munkanapokon Este 20-25 20-48 . Dorogról Esztergomba : Reggel 717 7-39 Munkanapokon. Este 23 30 23 49 » EsztergomDÓl Komáromba : Reggel 8-44 10*40 személyvonat naponta Délután 18-03 19-49 » Komáromból Esztergomba : Reggel 4'55 7'15 személyvonat naponta Délután 15"40 17'38 „ » Törvény készül a hadiköicse- nök valorizálásáról Április 28-án tárgyalta a képvíselőház a világháborús hadikölcsönök valorizálá­sáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat megállapítja, hogy annak a tctmészeles személynek, valamint annak az egyházi, közművelődési, vagy közjóléti tevékenységet kifejtő alapítványnak és ilyen rendeltetésű más jogiszemélynek van valorizációs igénye, akinek hadikol- csökötvényeit a saját nevén és tulajdona­ként látták el a magyar nosztrifikálási megjelölésre. A valorizációs törvény alkalmazásánál az eredeti kőlcsönjegyzővel, illetve köt­vénytulajdonossal egy tekintet alá esik annak házastársa, vagy egyenes rokona. Az átértékelés 3 százalékkal kamatozó államadóssági címletekre való kicserélés útján történik. Ha ugyanannak a jogosult­nak a tulajdonában álló összes hadiköl- csönkötvények névértéke az 1000 koronát meg nem haladja, a kötvényeket 100 koro­nánként vett 10 pengő értékarányban 10 v alatt törlesztendő államadóssági cím­letekre kell kicserélni. Ha ugyanannk a jogosultnak a tulajdonában álló összes ha- dikölcsönkötvények névértéke 1000 koro­nánál nagyobb, de 2000 koronát meg nem halad, 100 pengő névértékű, 40 év alatt törlesztendő államadóssági címleteket kel/ kiszolgáltatni. Ha a kötvények névértéke 2000 koronánál nagyobb, de 25.000 koro­nát meg nem halad, akkor 1000 koronán­ként 50 pengős értékarányban 40 év alatt törlesztendő államadóssági címletekre váltják be. 1942. május 2 HÍMEK Anyák napja : május 3. Kemény, zord, hosszú tél van mögöt­tünk. De mégis pattogzanak már az új rügyek, fesledeznek a bimbók, dalolnak madaraink, friss tavaszi szél bujkál a zsendülő fűszálak között, új életre, új tavaszra készül minden és mindenki. F öldanyánk virágdíszes új köntöst ölt magára és vajúdik ... Ebből . a vajúdásból teljesedjék ki a szebb, boldogabb jövendőnk, amelyért mindnyájan készek vagyunk feláldozni Anyáink megszentelt fájdalmában fo­gant legnagyobb ajándékát is: Életünket! Ez a tavasz az Anyák tavasza! Az anyá­ké, akiknek fiai, testvéreink, apáink messze keleten roppant nagy nekifeszü- léssel készítik elő az új tavaszt, az éle­tet. Anyáink tavasza ez, akiknek a mi fájdalmunk kétszeres fájdalom, örömünk kétszeres öröm. A május 3-i Anyák nap­ján érezze meg minden Édesanya gyer­meki szeretetünk melegségét. Bármilyen csekélyke ajándékkal kedveskedjünk Anyáinknak ezen a napon, parányi je­léül örök hálánknak önfeláldozó életük előtt. Adassék hála, szeretet, tisztelet és bé­kesség minden Anyának, most és . min­denkoron. Pápai kitüntetés. XII. Pilis pápa Stampay János ny. köbölkúti igaz­gató-tanítót 50 évet meghaladó kán­tori és egyházi tevékenységének el­ismeréséül a „Pro Ecclesia et Pon- tifice“ kitüntetésben részesítette. Elismerés Olajos János tanár­nak. Esztergom város képviselőtes­tülete szerdai közgyűlésén sajnálat­tal vette tudomásul Olajos János városi gimnáziumi tanár Kolozsvárra távozását és több évtizedes buzgó tanári működésének elismeréséül el­határozta, hogy érdemeit jegyző­könyvében örökíti meg s erről Olajos Jánost értesíti. A hercegprímás rendelkezése a vadházasságok kiküszöbölése ér­dekében. Dr. Serédi Jusztinján bí­boros hercegprímás tudomására ju­tott, hogy a házasság előtti kötele­ző orvosi vizsgálat, illetve a vizs­gálat költségei miatt némely helye­ken növekszik a vadházasságok szá­ma. Mivel e bajokon a szegény je­gyesek támogatásával, vagy tanács­adással a legtöbb esetben segíteni lehet, felhívja a papság figyelmét, hogy a Karitasz, vagy más forrás­ból nyújtott segéllyel legyenek a je gyesek segítségére. A májusi litániák szónokai Ví­zivároson. Május 4-én Brinzik Jó­zsef szentgyörgymezei plébános, 5 én Eütty Imre tanítóképzői internátusi rektor, 6-án Portik Zoltán karkáp­lán, 7-én dr. Bucsi József belvárosi segédlelkész, 8-án Tarda Jenő hit­tanár, 9-én dr. Vajda József teoló- diai tanár. Az Esztergomi Tanítóképzőben Végzett Iskolatársak Szövetsége f. hó 2-án, szombaton délután 5 órakor összejövetelt tart a Központi kávéházban. A tagok megjelenését ezúton kéri az elnökség. Esztergom a III. lakbérojsztáiyba való sorolását kéri. Esztergom vá­ros vezetősége ismételten kérelem­mel fordul a kormányzathoz a 111. akbérosztályba való sorolása érde­kében. A kérelem méltányosságát indokolja az, hogy a IV. lakbérosz­tálynak megfelelő lakbérek nem ele­gendők Esztergomban megfelelő komfortos lakások bérbevételére. A magasabb lakbérosztályba való so­rolás az esztergomi lakások moder­nizálását is maga után vonná. Az esztergomi polgári iskola költségvetése. A város legutóbbi képviselőtestületi közgyűlésén sze­repelt a polgári iskola 1941—42. évi költségvetésének jóváhagyása is. 3812 pengő dologi, 2168 pengő személyi kiadás van és 1710 pengő hiány fedezésére kell államsegélyt kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom