Esztergom és Vidéke, 1942

1942 / 6. szám

2 ESZTERGOM és VIDÉKE 1942. január 21. III R E I A hercegprímás a váci püspök temetésén. Hétfőn délelőtt nagy gyászpompával temették el Hanauer István váci megyéspüspököt. A te­metési szertartást dr. Serédi Jusz­tinján bíboros hercegprímás végezte dr. Glattfelder Gyula Csanádi,' dr. Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Grösz József szombathelyi és dr. Kovács Vince váci segédpüspök se­gédletével. A gyászmisét szintén a bíboros főpásztor mutatta be a váci székesegyházban. Kinevezés. A belügyminiszter Né­meth István bényi segédjegyzőt ga- ramkövesdi körjegyzővé nevezte ki. Halálozás. Bencze Károly üzem- vezető-téglamester f. hó 15-én 49 éves korában tragikus hirtelenség­gel elhunyt. Temetése szombaton délután volt a belvárosi temető ká­polnájából. Közgyűlés. A Szentgyörgymezei Kát. Olvasókör f. évi február hó 2-án délelőtt 11 órakor tartja rendes évi közgyűlését saját helyiségében. A Felnőttek Esti Kereskedelmi Szaktanfolyamának 8 és 10 óra közötti előadásai a mai naptól kezdve a Mussolini-tér 3. sz. alatti Rákóczi vendéglő nagytermében lesznek. Tüzoltóbál Nyergesújfalun. F. hó 24-én, szombaton este a nyergesúj­falui Tűzoltó Testület a „Hangya“ vendéglőben zártkörű táncmulatsá­got rendez. Vetítettképes kulturelőadás Nagy­váradról. Esztergom vármegye Nép­művelési Bizottsága a Magyar Tu­rista Egyesület Esztergomi Osztálya rendezésében január hó 23-án, pén­teken este 8 órakor a bencés gim­názium dísztermében vetítettképes kulturelőadást rendez. Az előadás tárgya: Nagyvárad, Szent László vá­* vwM« i*» K1« úljr U/.V, ti t tCu V Cl lÚOÚ­nak 750-ik évfordulóján, 100 darab filmdiapozitívval bemutatja Papp La­jos, a Magyar Turista Egyesület Nagyváradi Osztályának ügyv. elnöke. A kisérő műsorban előadásra kerül Janus Pannonius „Búcsú Váradtól“ c. verse, melyet Vitéz János nagy­váradi püspök esztergomi érsekké történt kinevezése alkalmával írt 1459-ben. Az előadás résztvevői kö­zött nagyváradi ismertető füzeteket fognak szétosztani. Belépődíj nincs. Sopron felállítja az első vendég­látó szakiskolát, A soproni ven­déglősök és kávésok ipartestülete egy már régebbi terv alapján most Sopronban kívánja felállítani inter- nátussal egybekötött egy-két éves első magyar vendéglátó szakiskolát — jól bevált svájci mintára. Hir szerint már a legközelebbi időben egy kiküldendő bizottság fogja tanulmányozni Svájc ezirányú szak­iskoláit és ezután végleges javasla tot terjesztenek a kormány elé a soproni vendéglátó szakiskola fel­állítására. Nősember-bál Táton. A táti nős­emberek január 31-én, szombaton este 7 órai kezdettel Adolf Béla vendéglőjének összes helyiségeiben nősember-bált rendeznek. A rendőrség felhívása. A rendőr- kapitányság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a járdákat ha­muval vagy homokkal hintsék be. mert ennek elmulasztása nemcsak kártérítési perrel járhat baleset ese­tén, hanem a mulasztás büntetés alá esik. A letaposott (jeges) hóré­teg letakarítása akkor célszerű, ha az olvadás megkezdődik. Négyszáz ebédet ad naponta munkásainak a Hindu Csokoládé- gyár. A Hindu Csokoládégyárban Tyirilow Teofil, a vállalat tulajdo­nosa fogyasztja naponta Budapes­Eelelős szerkesztő és kiadó tcn a legdrágább ebédet. 400 mun­kást lát naponta vendégül ugyanis a gyár étkezdéjében a vállalat fő­nöke, aki maga ül az asztalfőn és együtt fogyasztja el a háromfogásos ebédet munkásaival. A csokoládé­gyárban több újságíró tett látogatást és részt vettek egy egy ilyen ebé­den, amelyek tanúbizonyságot tettek arról, hogy a mai nehéz gazdasági és beszerzési viszonyok között ho­gyan kell egy vállalatnak munkásai segítségére lennie. Hová nem lehet levelet küldeni ? A postavezérigazgatóság közli, hogy Nagybritanniával és az Egyesült államokkal, valamint ezek birtokai­val és gyarmataival való hadiállapot következményeképpen a postaforga­lom nemcsak ezekkel a területekkel, hanem Törökország ázsiai részét, valamint az északafrikai olasz, francia és spanyol gyarmatokat ki­véve, továbbítási lehetőség hiányá­ban, az összes Európán kívüli or­szágokkal is megszűnt. Francia- országnak, Spanyolországnak és Portugáliának többi Európán kívüli birtokaira a levélpostai küldemé­nyek továbbítását a magyar posta megkísérli, de a küldemények el­jutása bizonytalan, összeköttetés hiányában egyelőre még Szerbiával, a Bánsággal és Görögországgal sincs postaforgalom. A távíró- és távbeszélőforgalom korlátozásáról, a postahivatalok adnak felvilágo­sítást. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy az értelmiségi munka- nélküliség ügyeinek kormánybizto­sához a szokásos kimutatások be­küldése esedékes. Lopás. Fischoff Mihály feljelen­tést tett a rendőrségen, hogy isme­retlen tettes lakása ablakába kitett szőnyeget ellopta. Büntetik az árdrágítókat. Több teijeientes lortent a rendőrkapitány­ságra tej, burgonya és más élelmi­szer megdrágítása miatt. Az árdrágí­tók ellen a bűnvádi eljárás megindult. Bírói eljárás nélkül is lehetséges a rehabilitáció. A Budapesti Köz­löny közli a kormánynak a bün­tetőítéletekhez fűződő egyes jog­következmények figyelmen kívül hagyásáról szóló rendeletét. A rehabilitációs törvény 16. §-a fel hatalmazza a minszitériumot, hogy egyes jogkövetkezmények szem­pontjából a büntetőítéletet külön bírói határozat nélkül is figyelmen kívül kell hagyni, ha az elitéit a megkívánt feltételek fennállását igazolja. Mi újság a pesti színházakban S A leg­érdekesebb színházi riportokat, cikkeket közli a Délibáb színházi hetilap legújabb száma. Érdekes kulisszamögötti plety­kák, magyar írók remek elbeszélései, gaz­dag divatrovat, filmrovat, humor, ke­resztrejtvény és tökéletes képes heti rá­dió műsor, ez a Délibáb legújabb száma. A legnépszerűbb színházi hetilap egyben a legolcsóbb is, mert az ára csak 14 fii. Móricz Zsigmond A tanulás joga cím­mel írt vezércikket a Magyar Föld leg­újabb számában. A magyar falu képes hetilapja az okszerű trágyázásról, a bor- júnevelésröl, a téli tojáshozam emelésé­ről közöl érdekes szakkcikket, a makói baromfikiállításról és a berettyóújfalui gazdaköravatásról számol be írásban és képben. Elbeszélést, verset, kisgazdák cikkeit, piaci s vásári árakat, rendelete­ket és sok más hasznos, érdekes cikket és képet találunk benne. Mutatványszámot küld a Magyar Föld kiadóhivatala, Bu­dapest, VII,, Erzsébet-körút 7. A „Világposta" most megjelent januári száma a boldogság és vallás viszonyá­ról ír és megállapítja, hogy egyedül a vallásban találhatja meg az ember ,,a" boldogságot. Marék Antal orvosi beszél­getésében a test gyógyításának legszük­ségesebb kellékeiről beszél és megálla­pítja, hogy ennek gyógyításában döntő szerepe van a léleknek. Székely Nándor, Baranyai Ferenc, Andrédy Z. Sándor, Kocsis László, Zaymus Gyula és Kinizsi Andor írásai és a szokásos rovatok te­szik a Világposta e számát is változa­tossá. — A Világposta képes havi folyó­irat a kőszegi missziós szeminárium ki­adásában jelenik meg. Mutatványszámot készséggel küld az érdeklődőknek. A papírfalú házak érdekes világába viszi el az olvasót Tolnai Világlapjának legfris­sebb száma : Japánba, ahol a szállodák­ban minden vendégnek fésűt és fogkefét adnak, ahol a dúsgazdag szállodatulaj­donos földig borul a legegyszerűbb ven­dég előtt is. Japán hétköznapjának ilyen szemléltető bemutatásán kívül Tol­nai Világlapja kitűnő cikkekben ismer­teti a japáni flottát, valamint a Kelet- Ázsiai és Csendes-tengeri összetűzések színhelyeit. Gazdag térképanyag, termé­szettudományi és orvosi cikkek, valamint a magyar szépírók legkiválóbbjainak prózai írásai gzadagítják Tolnai Világ­lapjának új füzetét is, mely az érdekes hazai és külföldi képek egész tömegével kiséri a világ eseményeit. Páratlanul gazdag tartalma ellenére is csupán 20 fillérbe kerül Tolnai Világlapja új száma. Nyaralók, villakertek, nemkülönben minden üres telek veteményezéséről gondoskodjunk, mert egy-egy házhelyen, házikertben legalább egy család zöldség- és egyéb kerti vetemény-szükségletét biztosíthatjuk. Miként tehetjük ezt, er­ről, valamint a gyümölcsös, szőlőter­mesztés aktuális teendőiről, a gyümölcs­fák átoltásáról, a kerti magvak termesz­téséről, a méh- és baromfitenyésztésről ír a „Magyar Gyümölcs“ legújabb szá­ma, melyből — lapunkra hivatkozással ’-— ingyen mutatványszámot küld a ki- adóhivatal, Budapest, V., Vilmos csá- szár-út 76.. iflir i——fi *Mf! APRÓHIRDETÉSEK Keresek egy nagyobb raktárhelyi­séget. Lehet az udvarban is. Címeket a kiadóba kérem. Eladó egy jókarban levő 4 m-es támasztó létra Ferenc József-út 15. sz. alatt a házmesternél. Újságrólvasók bármely napi-, vagy hetilapra szóló előfizetését a Sajtó- központ készséggel intézi el portómen­tesen. Kossuth Lajos-utca 22. Lakótársnöt keresek kényelmes komfortos lakásomba, igen jutányos ár mellett. Cim : Imaház-utca 4. sz. Bútorozott szoba kiadó ellátással Simor János-utca 18. szám alatt. 15 óve fennálló borbélyüzlet ha­láleset miatt eladó. Cim : özv. Bíró Józsefné, Zseliz. Eladó a belvárosi Mély-útban egy kettős pince présházzal, 2 szobával, mely lakásnak is alkalmas 1 magyar hold szőlő- és gyümölcsössel. Ezenkí­vül az ürbán-kápolna mellett egy gyü­mölcsös rajta épült nyárilakkal. Cim a kiadóban. Keresek megvételre 16-os, vagy 20-as kaliberű engedélye?ett vadász- fegyvert. Cim Deák Ferenc-utca 12. Eladó egy magányos ház, mely áll egy szoba, konyha és l<amrából. Cim: Honvédtemető-út 1 . Szentgyörgymező. Eladó a juhszalagosi dűlőben két magyar hold szántó. — Cim Honvéd­utca 33. sz. Keresek a város belterületén, eset­leg a villanegyedben is 3 szobás lakást. — Címek „Pénzügyi titkár“ jeligére a kiadóba kéretnek. Találtatott egy karikagyűrű. Igazolt tulajdonosa a rendőrkapitányságon át­veheti. Vennék kisebb cstiládi házat kész pénzért a város területén, március hó 1-re beköltözhetőt. Cim a kiadóban. iHóhószet. Két nagy boconádi ván­dorkaptár keretekkel (egy darab orszá­gossal) és felszerelésekkel azonnal el­adó Molnárkor 13. szám alatt, Mérlegképes könyvelőt keres sző" vetkezet. Ajánlatokat alispáni hivatalaa kell küldeni. Kapható a Meszes drogériában. **«•* o 0 Burait Ami a harctéren a fegy­ver, az a gazdasági háborúban az olaj! Magánnyomozó Iroda. Szabó Albert nyug. detektivfelügyelő m, kir. államron- dőrség által eng. magánnyomozó lrodá|a Esztergomban, Deák Ferenc-utca 15. >z. alatt. Megfigyel, informál, kénye» termé­szetű ügyekben nyomoz, okmányokat be­szerez, ismeretlen helyen tartózkodó vagy eltűnt egyéneket felkutat, mind bel- mind pedig külföldön. R. Szabó Margit müvésztriója minden este a Fürdőszállóban hangversenyez TÁNC! TÁNC! TANULÓT^ FELVESZ IZSÁK Rt. ESZTERGOMI FIÓKJA ni-imn íí- fáifttrrWtfRilT)|-T%jTTif Értesítés. Tisztelettel értesítem a n. é. kö- - zönséget, hogy Szentgyörgymézőn, Hunyadi-utca 1. szám alatt cipőkereskedést nyitottam, hol kaphatók bőrtalpú cipők utalványra. Kérem a n. é közönség szíves pártfogását. Kiváló tisztelettel: Petróczy Gyula hatóságilag kijelölt cipőkereskedő. KULTUR MOZGO Csütörtökön Mérsékelt helyárakkal! MODERN SZIMFÓNIA Négy nővér életének és szerelmének könnyes, szívhez szóló története. FŐSZEREPLŐK: Priscilla Lane, Rosmary Lane, Lola Lane, Gale Page és Dick Foran. UFA Híradó. Pénteken, szombaton és vasárnap OPERETT A bécsi operett aranykorának ragyo­gó, pompás romantikus filmje. FŐSZEREPLŐK : Willy Forst, Maria Holst, Paul Hör­biger, Leo Slezák és Dora Komar. Magyar Híradó. Laiszky Kázinér. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában, Esztergom (Felelős Laiazky Kázinér).

Next

/
Oldalképek
Tartalom