Esztergom és Vidéke, 1942

1942 / 1. szám

2 ESZTERGOM és VI D E KE 1942. január 3. császárhúst, csülköt, lábat, oldalast, fe­jet, nyelvet, egyszerűen füstölve. Füs­tölt, pácolt sonkát és mindenfajta ser­téshúsból vagy sertéshús és fehérárú felhasználásával készített, tartósított hentesárút, konzervet stb. csak azok az üzemek hozhatnak forgalomba, amelye­ket a közellátási miniszter kijelöl. A ki­jelölés iránti kérelmet a közellátási mi­niszterhez kell címezni és az illetékes ípartestülethez kell e hó 20-áig benyúj­tani. Az e rendelet hatálybalépte előtt készített hentesárúkat 30 napig szabad még forgalomba hozni. Előírhatják, hogy egyes vidékeken milyen nővé nyékét és gyümölcsöt kell termelni Megállapíthatja a földművelésügyi mi­niszter, hogy egyes növény- és gyü­mölcsnemeket milyen vidékeken kell termelni és azt is elrendelheti, hogy bi­zonyos állatfajtákat hol kell tenyészteni. Elrendelheti a miniszter, hogy állami, községi, egyházi, hitbizományi és keres­kedelmi társaságok szántóföldi művelés alatt álló birtokán meghatározott faj­tájú vetőmagvakat termeljenek, de ez a kötelezés a szántóterületnek legfeljebb egyhuszad részére terjedhet ki és egy község határában vagy egymással össze­függő birtokon 500 kát. holdat nem ha­ladhat meg. Az Országos Mezőgazdasági Tanáos meghallgatása után elrendelheti, hogy nemesített vetőmagvakat bármilyen bir­tokon termeljenek és elrendelheti a ter­melési viszonyoknak megfelelő nemesí­tett vetőmagvak kötelező használatát, a kötelező fásítást és a fásítás megfelelő védelmét. Közgazdasági okokból elrendelheti a miniszter bármely szántóföldi növénynek kötelező termelését, vagy bármely szán­tóföldi terménynek a termelését külön engedélyhez kötheti, a birtokosoKat meghatározott talajművelési, vízelveze­tési és vízhasznosítási, trágyakezelési és az okszerű gazdálkodás érdekében szük­séges egyéb mezőgazdasági munkálat el­végzésére kötelezheti. A miniszter elren­delheti, hegy meghatározott nagyságú birtokokon milyen fajtájú haszonállatot kell tenyészteni, az anyaállatokat rend­szeresen ellenőriztetheti, megállapíthatja az üzemtervet, az állatállomány törzs­könyvezését, továbbá a mezőgazdasági gépek és szerszámok kötelező vizsgála­tát, A mezőgazdasági termelés és értéke­sítés megszervezése érdekében egyes termelési ágakra vagy nagyobb befekte­tést igénylő talajjavító munkálatokra el­rendelheti a miniszter a termelők társu­lását, a növénytermelők, állattenyésztők, a feldolgozók és forgalombahozók között közös szervezetek alakítását. Rendelke­zéseket tehet abban az irányban, hogy a szükségleteiket az állam, a község és más közintézmények, továbbá kereske­delmi vállalatok a mezőgazdasági ter­melés, a közellátás, a szállítás érdekei­nek és máis közérdekű szempontoknak is megfelelő elosztás útján közvetlenül a termelőktől és azok értékesítő szerveitől szerezzék be. Mezőgazdasági termények és állatok kizárólagos forgalombahozatalára meg­bízást adhat a termelők társulásának. Ezek a társulások zárszámadásaikat kö­telesek bemutatni a földművelésügyi mi­niszternek. Egyes feladatok ellátását a miniszter alsóbb hatóságokra, érdekképviseleti szervekre és a termelők társulásaira bíz­hatja. Nagyobb községekben önállóan, ki­sebb községekben pedig körzetenként gazdasági elöljárót kell alkalmazni, aki a gazdasági felügyelőség irányítása mel­lett működik, esküt tesz, a földművelés­ügyi miniszter fennhatósága alá tartozik és a minisztériumtól tiszteletdíjat kap. A javaslat ideiglenes földadómentes­séget vagy földadókedvezményt biztosít, de ilyen kedvezmény nem adható a má­sodik zsidótörvény 1. bekezdésében meg­határozott személyeknek, még abban az esetben sem, ha a törvény egyes rendel­kezései alól kivétetnek. Ha a kizáró ok csak a kedvezmény megadása után jut a hatóság tudomására, a kedvezményt meg kell vonni és annak készpénzértékét kö­teles az illető visszafizetni. A Sz. Benedek-rend évkönyve Most hagyta el a sajtót az a kereken iUO oldalas aotet, amely a pannonhalmi özem benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtarát és statisztikai ada­tait tartalmazza. A névtar Magyarország legrégibb szer­zetesrendjének adatai között külön közli az Apostoli Szentszék áltál magasabb egyházi méltóságra emelt beréai Juszti- man bíboros hercegprímás adatait. Utána következik a rend teje és az egyházme­gye iopasztora. Kelemen Krizosztom, aki a Szent Mártonról nevezett pannonhalmi lőmonostor apatjai, töapátjai és kor­mányzói sorában a 81-ik és mint főapáti koadjutor 1929, mint főapát 1933 óta ve­zeti a rend és az egyházmegye ügyeit. A lelkiekben helyettese Schermann Egyed, míg a pannonhalmi főmonostor élén i'tisz- ler Teodóz áll. A rendnek még 4 apátsága van. A rend összes tagjainak száma 280. A rend veze­tése alatt áll 1 főiskola Pannonhalmán, amely hittudományi és tanárképző inté­zete a rendnek, továbbá 8 gimnázium, kö­zöttük a pannnohalmi olasz nyelvű gróf Ciano-gimnázíum. Gimnáziumok vannak még Budapesten, Esztergomban, Győrött, Komáromban, Kőszegen, -Pápán és Sop­ronban. A középiskolák tanulóinak száma 3378. A rend vezetése alatt áll 25 plébá­nia, 110 fiókközséggel. Ezekben a római katolikus hívek száma 43.230. Gróf Sándor Antal esztergomi kastélya Van Esztergomnak egy olyan neveze­tessége is, amelyről ma már igen keve­sen tudnak, illetőleg amelynek létezésere dr. Balogh Albin jeles régészünk és tör­ténetkutatónk szerkesztésében megjelent „Történelmi Séta Esztergomban“ című kitűnő munkája (17-ik lap) hívta fel a figyelmet. Egy emeletes ház ez a Jókai- utca sarkán, átellenben a belvárosi plé­bánia épületével. Ma már szürke, mit sem mondó épület, amelynek egykori ne­mes bárok stíljét jelenleg csupán a ka­pubálvány őrzi, homlokzatán pedig be­meszelt kílencágú korona hirdeti, hogy az mintegy másfél század óta áll. Erről az épületről a jeles történész is­mertetése után szinte felesleges volna új­ból emlékezi í, azonban, hogy mégis fog­lakozom vele, ezt azért teszem, mert a történelmi séták írója nem említi, hogy annak falai között egykor a mi legma- gyarabb főhercegi családunknak egyik őse : József nádor, gyönyörűséges fiatal feleségével, a tulajdonos gróf Sándor Antalnál vendégeskedett, A nagynevű nádor 1799. októberében Pétervárott vezette oltárhoz Pál cár és Katalin cárnő leányát : Alexandra Paw- lownát. Húsz éves volt akkor a főherceg tizenyolc a cári család leánya. Az eskü­vő után két hónapig Pétervárott mula­tott a fiatal pár és a hazautazás decem­berre esett. A főhercegi család történet­írója megemlíti, hogy abban az esztendő­ben rettenetes hideg járta. Leírja azt is, hogy a fiatal párt fejedelmi szán hozta Lengyelországon keresztül Bécsbe megfe­lelő kísérettel és a kelengyét hozó kara­ván hatvankét szekérből állott. További emlékezésből megtudjuk, hogy az utazás Bécsig tűrhető volt, a menet azonban a császárvárosban a közben bekövetkezett zimankós idő és hófúvás miatt vesztegel­ni volt kénytelen mindaddig, amíg a Ma­gyarországba vezető utat közerővel meg nem tisztították. Ekkor azután elindultak hazafelé, mi­közben a komárommegyei Ács községben az Eszterházy-kastélyban, • majd onnan elindulva, Esztergomban gr. Sándor An­tal kastélyában (így írja) szállásoltak. Bár nem tartozik a gróf Sándor-féle ház történetére, az orosz nagyhercegnő tragikumáról mégis emlékezni kell. Alexandra Pawlowna egy év múlva leánygyermeknek adott életet és ez a kis élet az ő elmúlását követelte. A gyász­eset hírét váltott futárok vitték Péter- várra pont abban az időben, amikor on­nan szintén futárok hozták a megrendítő hírt, hogy a fiatal főhercegnő atyja me­rénylet következtében elhalálozott. .. * * * József nádor Üröm községben, ahol ottani kastélyában boldog napokat töl­töttek, vörös márványból empire ízlésű kápolnát emeltetett és abban temettette el imádott hitvesét. A kápolna ma is áll ; őrzi, gondozza azt a késő unokák kegye­lete és Alexandra Pawlowna halálának évfordulójakor minden esztendőben fel­tárul annak ajtaja engesztelő istentiszte­letre és a fiatalon elhunyt tragikussorsú főhercegasszony porai fölé az emlékezés virágait hinti a főhercegi család . . . kapunkat támogatja, ha hirdetőinknél vásárol. Hogyan oszlik meg a zsidóság a világon? A Statisztikai Értesítő legújabb száma érdekes cikket közöl a zsidóság városba- özönléséről, Adatokat közöl, melyek be­mutatják, mikor és milyen mértékben özönlöttek a zsidók városokba. Mivel a zsidók leginkább kereskedelemmel fog­lalkoztak, miként most is, céljuk az volt, hogy varosban telepedjenek meg. Volt idő, mikor a zsidókat nem engedték a városban letelepedni. A liberálizmus ha­tása alatt ezt a tilalmat feloldották és nagy mértékben özönlött a zsidóság a vá­rosok felé. Ez a beözönlés 1700-ban veszi kezdetét. A világ zsidóságának száma 1937-ben 17 millió volt. Ebből 10.300.000 élt Eu­rópában, 5.100.000 Amerikában, a többi egyéb világrészeken oszlott meg. Európa népének 1.95 százaléka zsidó, Ameriká­ban pedig 1.92 százalékról lehet kimu­tatni a zsidó eredetet. Európában a zsidók legsűrűbben azo­kon a területeken laknak, ahol a volt osztrák-magyar monarchiának az egykori orosz területekkel való határa húzódott. A világ 17 millió zsidójából 8 millió élt azoa a területen, amelynek négy sarkát Szentpétervár, Riga, Bécs és Rosztov je­löli. . Érdekes a zsidóság térhódítása Ameri­kában, 1818-ban Amerikában még csak 3000 zsidó élt, 1880-ban már 230.000, 1900-ban 530 ezer, 1937-ben pedig ez a szám 4 és fél millióra szökött fel, 18 olyan város van a világon, amely­nek falain belül 100.000-nél több zsidó lakik. Első helyen Newyork áll 2 és fél millió zsidójával. Ez a tömeg a világvá­ros lakosságának 22.9 százalékával egyenlő. A világon egyetlen nagyváros van, melynek majdnem tiszta zsidó la­Hűtlenség bűntette, valamint az ily cselekmény útján elkövetett, szigorúb­ban büntetendő cselekmény miatt úgy a katonai, illetve fegyveres erőhöz tartozó, mint minden polgári egyénnel szemben keletkezett bűnvádi ügyekben a bűnvádi üldözés elrendelésére illetékes parancs­nok jogait kizárólag a magyar királyi honvédvezérkar főnöke gyakorolja. E bűnügyekben az eljárást a m, kir. honvédvezérkar főnökének bírósága a hadrakelt sereg számára előírt, valamint a 7650—1941. M. E. sz. rendelettel mó­dosított szabályok szerint folytatja le. A szóbaníévő bíróság megjelölése : ,,M. Kir. Honvédvezérkar főnökének bírósá­ga", amelynek székhelye Budapest, Horthy Miklós-út 26., gróf Hadik-lak- tanya. A honvédvezérkar főnökének bírósága hatáskörébe tartozik az 1930. évi III. te. 59. szakaszába ütköző hűtlenség bűntette és az e bűntett útján elkövetett szigo­rúbban büntetendő bűncselekmények miatt keletkezett bűnvádi ügyek elinté­zése, illetve elbírálása. Az idézett törvény és a joggyakorlat szerint ilyen cselekményeknek tekinten­dő a hadviselés, illetve hadigazdálkodás szempontjából szükséges bármilyen anyagkészletek elrejtése és megsemmisí­tése, továbbá a gazdasági élet megzava­rását okozó és a honvédelem érdekeinek veszélyeztetésére alkalmas jelentősebb visszaélések, valamint a hadiüzemek mű­ködésének bármi módon való megakadá­lyozása, a honvédelem érdekeit szolgáló berendezések, közlekedési- és híradó- eszközök rongálása, vagyis az összes szabotázscselekmények, úgyszintén a magyar nemzet fegyelmének meglazítá- sára és a jelenlegi társadalmi rend fel­forgatására irányuló minden olyan tevé­kenység, amely a magyar állam vagy szövetségese fegyveres erejének szándé- dékosan hátrányt vagy az elleségnek szán­dékosan előnyt okoz. >r?cr^xrj ac: "amrn«r'3ari«TE~''a Szigorúan ellenőrzik ezentúl a tejkereskedőket A kereskedelmi miniszter leiratot in­tézett a vidéki iparhatóságokhoz a tej­csarnokok és tejtermékkel kereskedők fo­kozottabb ellenőrzése ügyében. A miniszter ugyanis arról értesült, hogy az egyszerű tej kimérést és a tejter­mékek egyszerű árusítását gyakorló ipa­rosok és kereskedők üzlethelyiségei igen sok esetben nem felelnek meg a köztisz­tasági és közegészségügyi követelmények­nek. Ezenkívül panaszok merültek fel amiatt is, hogy számos olyan kereskedő, aki csak egyszerű tejkímérés gyakorlására vagy tejtermékek egyszerű árusítására jogo­sult, túllépi üzletköréi és a hatályban lévő rcndeletek megállapított kereteit. kossága* van. Ez a város Tel-Aviv Pa­lesztinában, Budapesten 232.000 zsidó él, vagyis hatodik Budapest azok között a városok között, ahol a legtöbb zsidó él. Newyork, Varsó, Csikágó, Filadelfia és London után Budapest következik. Németországban félmillió zsidó élt 1933-ban. Berlinben 161.000 volt a zsidók száma. Utána Frankfurt, Boroszló, Ham­burg, Köln, majd Lipcse következett. ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦.♦♦♦♦ ♦♦♦♦ « A háborús idők tízparancsolata 1. Küzdj az árdrágítók ellen 1 2. Ha árdrágítóval találkozol, hívj ren­dőrt, mert ez a kötelességed . 3. Ne fizess többet senkinek a hatósági­lag megállapított áraknál I 4. Segíts az árellenőrzők munkájában, mert azok rajtad segítenek I 5. Az árakra ne csak magad vigyázz, tar­tasd be másokkal is I 6. Ne ülj tel kósza híreknek, mert azok terjesztése a spekulánsoktól ered I 7. Beosztással élj, ne halmozz árút, a rej- iegetöket pedig jelentsd fel I 8. Zugforgalomban ne vásárolj és ne adj el, mert azzal a tisztességes keres­kedelem készlete csökken ! 9. A nemzet érdekét tartsd szem előtt és ne engedd kijátszani a hatósági ren­delkezéseket I 10. Légy méltó a szovjet ellen harcoló hőseinkhez és vállald az igazságos áldozatot az itthoni gazdasági fron­ton I Ezeknek a visszásságoknak kiküszöbö­lése érdekében a miniszter szükségesnek tartja, hogy az illetékes hatóságok foko­zottabb ellenőrzést gyakoroljanak. Az iparengedély kiadása előtt a ható­ság köteles a bejelentett üzlethelyiséget előzetesen megvizsgálni, vájjon az a köz- tisztasági és közegészségügyi követelmé­nyeknek megfelel-e. Amennyiben hiányokat tapasztalnak, úgy a hatóság a hiányok pótlására, eset­leg más üzlethelyiség keresésére köteles utasítani a kérelmezőt. A piaci tej árusí­tásra jogosító külön engedélyt csak a leg- kivételesebb esetben és csak annak sza­bad megadni, akinek megbízhatóságáról a hatóság meggyőződést szerez. A piaci tej- és tejtermékárusítás ugyanis a külön­böző visszaélések elkövetésére tág lehe­tőséget nyújt. A tej csarnokokban és a tejtermékeket árusító kereskedésekben időnkint várat­lan helyszíni szemléket kell tartani. El­lenőrizni kell, honnan szerzik be az áru­sok a tejet, nem keverik-e, nem . palac­kozzák-e, miként történik az üzletekben a tej és tejtermékek kezelése. Amennyiben visszaéléseket tapasztal­nak, a büntető eljárást soronkivül kell le­folytatni. E. Szabó Margit művésztriója minden este a Fürdőszállóban hangversenyez TÁNC! TÁNC! FÉRFIRUHASZÖVETEK, melyekből öltönyöket, téli­kabátokat és bundákat a legkényesebb igényeket ki­elégítően olcsón készít nagy választékban SCHWEICZER VILMOS férfiszabóüzletében Kossuth L.-n. 5. sz., (a Takarékpénztár épüle­tében, a „Három Szereosen“ vendéglővel szemben). Egyes bűnügyekben polgári személyek felett is a honvéd­vezérkar bírósága ítél

Next

/
Oldalképek
Tartalom