Esztergom és Vidéke, 1941

1941-04-16 / 31.szám

2 1941. április 16. Nagymaros többsége magyar anyanyelvű. Az eddig kiszivárgott adatok szerint Nagymaros lakos­ságának a 65 százaléka magyar anyanyelvűnek mondta magát. An­nak dacára, hogy élénk propaganda folyt a magyarság számának le­szorítására. Azzal vigasztalja magát a kisebbségben maradt párt — nagyon szomorú, hogy itt mint ellenfelek s nem mint sorsközösek állanak egymással szemben a köz­ség kétnyelvű lakosai — hogy sokan magyar anyanyelvűnek mond­ták magukat, kik nem akarták magukat annak kitenni, miszerint az esetleges áttelepítések alkalmával el kelljen hagyniok otthonukat, Nagymarost. Április végéig büntetlenül ienet pótolni az elmulasztott készlet bejelentést. Az év elején rendelet jelent meg, amely megszabta, hogy az egyes gazdaságok mekkora kész­leteket tarthatnak meg terményeik­ből és egyúttal előírta azt is, hogy a feleslegeket ajánlják fel a ható­ságnak. Ezek a feleslegek azóta részben igénybevételre is kerültek és a közellátást jórészben ezeknek a felhasználásával lehetett zavarta­lanul ellátni. Ennek ellenére voltak, akik ennek a kötelezettségnek nem tettek eleget, hanem áremelkedésre számítva visszatartották. Az ország­gyűlés most tárgyalja azt a tör­vényt, amely rendkívül szigorú büntetésekkel fogja sújtani mind­azokat, akik a közellátás érdekei ellen vétenek. És ki vétene súlyo­sabban, mint az, aki elvonja az élelmet az arra rászorulók- elől akkor, amikor mindenkinek meg­feszített munkával kell dolgoznia és ehhez mérten gondoskodni kell a megfelelő táplálékról is. A kor­mány azonban abban a reményben, hogy a késedelmes bejelentőket nem annyira rossz szándék, mint inkább tájékozatlanság, vagy hely­telen irányítás vezette, a szigorú büntetéseket előíró törvény életbe­léptetése előtt még egy alkalmat nyújt arra, hogy pótolni lehessen az elmaradtakat. Ezért folyó évi április hó 30-ig mindenki bejelent­heti még készleteit büntetés terhe nélkül: de tudatában kell lennie annak, hogy ez az utolsó alkalom s ha ezt elmulasztja, szembe fogja magát találni a törvény teljes szi­gorával. Itt. kir. Közélelmezési Hivatal receptpályázata. Ma, amikor fontos nemzetgazdasági és népélelmezési érdek szükségessé teszi a takarékos főzést, a magyar asszonyok lele­ményességét és alkalmazkodó ké­pességét kívánjuk próbára tenni és ezért pályázatot hirdetünk: 1. Bur­gonyából készült ételek receptjére. II. Belsőség, juh hús felhasználására. Ili. Főzelék és gyümölcs minél többoldalú elkészítésére. IV. Kor­szerű újításokra. Valamennyi re­ceptnél a takarékosság gondolata érvényesüljön. 1. díj 200 P, II. díj 100 P, 111. díj 5U P. Ezen kívül 25 legjobbnak itélt pályázó ajándékban részesül. A legjobb receptek a bu­dapesti Árúniintavásáron a Köz­élelmezési Hivatal 4 mintakonyhá­jában bemutatásra kerülnek. Minden receptet külön cédulán, vagy leve­lezőlapon, név és lakcím megjelölé­sével és-annak feltüntetésével kell beküldeni, hogy a recept a négy csoport közül melyikbe tartozik. Pályázati határidő 1941. április 23. és a- pályázatokat M. kir. Közélel­mezési Hivatal, Budapest V., Kos­suth Lajos-utca 11 szám alá kell beküldeni. másfélmillió darab szőlővesszőt kapnak ingyen a károsult gazdák. A mult évi szokatlanul kedvezőtlen időjárás következtében kárt szenve­dett szőlősgazdák megsegítése cél­jából, a földmívelésügyi miniszter sima és gyökeres amerikai, továbbá sima európai szőlővesszők ingye­nes kiosztása iránt intézkedett, mindazon 2 kat. holdnál nem na­gyobb szőlőterülettel rendelkező szőlőbirtokosok részére, akiknek főjövedelmi forrása a szőlőművelés és akiknek szőlői a múlt évben ki­pusztultait. "A csomagolási és szál­lítási költségeket az érdekeltek fi­zetik. Az akció során mintegy más­félmillió darab szőlővessző kerül kiosztásra. IRODALOM A húsvéti ünnepek nagy eseménye a Film—Színház—Irodalomnak most meg­jelent kettős terjedelmű húsvéti albuma. A legnevesebb írók vonulnak fel ebben az ünnepi számban s kitűnő írásaikkal teszik versenyen felülállóvá, maradandó értékűvé a lapot. A húsvéti album to­vábbi irodalmi szenzációi : Ignác Rózsa húsvéti cikke, Fekete Istvánnak, a Haj­nalodik szerzőjének ünnepi novellája, Bartalis Jánosnak, Nadányi Zoltánnak és a Baumgarten-díjas Takács Gyulának e gy~ e gy gyönyörű verse, Tabéry Géza nagyváradi keresztmetszet cikke, Ligeti Ernő kolozsvári helyzetjelentése és Nagy Lajos vidám novellája. Az ünnepi héten Parisból, Brüsszelből és Rómából írnak izgalmas riportokat a lap ismert és ál­landó tudósítói, Edelsheim Gyulay Ella a Gulliver című rajzfilmről ír és termé­szetesen beszámol húsvéti kalandjairól rajzban és írásban a lap népszerű prima­donnája, Pipi kisasszony is. Valamennyi filmújdonságról pompás képet közöl a húsvéti szám, a lapot ékesítő rajzok és illusztrációk szerzői között pedig olyan nevekkel találkozunk, mint Molnár C. Pál, Jaschik Álmos, Szabó Vladimír és Medveczky Jenő. Muráti Lili regényfoly­tatása, a különösen gazdag nőrovat, Boz­zay Margit postája, Lányi Viktor zenei levele, különböző húsvéti körkérdések, kétoldalas nagy vicclap, óriás-kereszt­rejtvény és még számtalan cikk és kép teszi páratlanul értékessé az izgalmas, változatos húsvéti albumot, amelynek ára csak 80 fillér, Erdély és kézművesipara. E címen a Rómában működő Nemzetközi Kézmü­vesípari Központ hivatalos lapja olasz, német és magyar nyelven külön számot adott ki, amelyet több ezer példányban küldött szét a Nemzetközi Központ eu­rópai tagszervezeteinek, A szép kiállítá­sú, illusztrált kiadvány behatóan ismer­teti a hazatért Erdély kézművesiparát, iparművészeiét és háziiparát. Közli az olasz kézművesipar és a Nemzetközi Központ elnökének Piero Gazotti olasz nemzeti tanácsosnak cikkét az olasz­magyar kézművesiparosság baráti kap­csolatairól, dr. Páll Antal a római m. kir. követség kultur-attaséjának cikkét Észak Erdély hazatérésének jelentőségéről, idézi Magyarország Kormányzójának a felszabadult Kolozsvárott tartott beszé­dét, Teleki Pál miniszterelnök, Hóman Bálint kultuszminiszter tanulmányait, dr. Hézser Aurél egyetemi tanár értekezését Magyarország újabb területi gyarapodá­sának geopolitikai mérlegéről ; • Messik Vilmos iparügyi miniszteri osztályfőnök, Gyulai Ákos dr. iparügyi miniszteri ta­nácsos, dr. Dobsa László IPOK igazgató, Szablya János az Országos Magyar Iparművészeti Társulat ü. v. alelnöké­nek, Benkő Sándor gazdasági tanácsos, Kovalóczy Rezső dr. az IPOK főtitkára tanulmányait az erdélyi kézművesiparról, íparművészetről, háziiparról. A Nemzetközi Kézművesipari Központ értékes kiadványa nemzetközi viszony­latban hathatósan szolgálja a magyar nemzeti gondolatnak érvényesülését az új Európa kialakulásában, A Rómában megjelent magyar különkiadás a magyar gazdasági és társadalmi élet széles körei­ben őszinte elismerést és köszönetet vál­tott ki, INGATLANFORGALOM Esztergom város területén az elmúlt időben a következő ingatlanok' cseréltek gazdát : Kégl József és testvéreitől dr. Kubo­vích Ignác hidegvölgyi és világoshegyi dűlői parlag 350 P. — Schupp Ferenctől Menárik Gyula és neje kolozsútontúli legelő 300 P. — özv. Lerner Bélánétól ifj. Szabó Ferenc és Kálmán Laposi II. dülőbeli szántó és szőlő 1750 P. — Far­kas József és nejétől Dómján István és neje kolozsútontúli legelő 180 P. — Dr, Kubovich Ignáctól Dinnyés János és Mincér János Kerekberek dűlői szántó 600 P. — Kabók Andrástól Válent Ist­ván és neje Körtvélyes szigeti rét 300 P. —: Bartl Mátyásnétól Wagensommer Fe­rencné Sátorkő dűlőben szántó és szőlő 320 P. — Meszes Lajos és Jánostól Szölgyémi Lajosné és Mohácsi Julianna Kísispíta hegyi szántó 300 P, — Meszes Jánostól Szaller János és neje Világos hegyi szántó 400 P, — Mattyasóvszky Olgától Szabolcs János és neje és Mé­száros Ferenc szántó a Szentjánoskút dűlőben 6800 P, — Némethy Ferencnétől Schicher Jusztin szántó az Örhegyalja dűlőben 926 P, — Selmeczi Ferenctől Nagy József és neje Laposi II. dülőbeni szántó 1800 P. — Mítter Lajostól Mitter István és neje szőlő és rét a Duna-dűlő­ben 3300 P. —• Ujszászí Ferenc és nejé­től Morovíta Henrik és neje legelő az Örhegyalja dűlőben 570 P. — Tóth Jó­zseftől Béták János és neje szántó a Szarvashegy dűlőben 200 P. — Tóth Já­nosnétól Kís-Szölgyémi Lajosné és Mo­hácsi Julianna szántó a Laposi I. dűlő­ben 1500 P. — Kís-Szölgyémi Jánostól id. Dinnyés János szántó a Barátkút dű­lőben 200 P. — Kis-Szölgyémi Jánostól Minczér János és neje szántó a Barátkát dűlőben 200 P, — Faragó Lajos és nejé­től Gerendás Istvánné szántó a Nagyis­pitahegy dűlőben 630 P, — Újvári Mi­hálytól Gerendás Boldizsár szántó a Du­na-dülőben 450 P, — Farkas Jánostól ifj, Csernyánszky Ferenc és neje csont­kút és papere dűlői szántó 500 P, — özv. Szenczi Józisefnétól Szenczi István szarvashegyi szántó 150 P, — özv. Szen­czi Józsefnétól vitéz Szenczi Ferenc és és tsa hármas és Válayaskuti szántó 400 P, — Gróf Gyula és nejétől ifj. Szabó Ferenc és tsa kiskuria cigánykuti szántó 150 P, Trubín János és nejétől Cseh La­jos és neje szigeti ház, udvar és kert 6800 P, — Esztergomi Hítelszövetkezet­kezettől Győző József és neje beltelki ház és udvar 900 P, — Szűcs Lajostól ifj. Szabó János diósvölgyi és kenderesí szántó 1/8 része 100 P, —• özv. Martini Győzőné és tsa-tól • Strubel Istvánné és tsa beltelki ház és udvar 13,250 P, — Esztergom várostól "Salgótarjáni Kőszén­bánya rt. kolozsútontúli út 517 P, — Esztergomi Kereskedelmi és Iparbanktól Kurinszky Vilmos és neje beltelki ház és udvar 6.800 P, — Szabó Istvánnétól Ko­vács Nándor sipolóhegyi szőlő 200 P, — VisnyoVszki Kálmán és nejétől Sziklay Sándorné kolozsútontúli őrhegyaljai le­gelő 146 P, — Kapa Mátyásnétól Bara­nyai Györgyné csapásí kert 200 P, — Esztergomi Székesfőkáptalantól Gábris Ödön Duna-dülői szántó 1428 P, — Ko­vács Józseftől Kollár Ignácné Kolozs­útontúli szőlő 600 P, — Böhm Mihályné­tól Murányi Jánosné Kolozsútontúli le­gelő 448 P 80 fii. — Spóner Jánosnétól Timár Imre ingatlan jutalék 4000 P, — Jónás Ferenctől Esztergom város bel­telki ház és udvar 500 P, — Tóth Gyulá­tól Molnár László és tsai kolozsútontúli szántó 35 P, — özv. Adorján Jánosnétól Balázs István és neje beltelki ház és ud­var 1150 P, — Havas Ernőnétől Gang Sándor és neje beltelki ház és udvar 8250 P, — Somlyó Ferenc és nejétől Re­gős Imre és neje beltelki ház 4200 P, — özv. Mustos Ferencnétől Mustos Ferenc és Lajos zsidódi és III. laposi szántó ajándék — Mihalik Istvánnétól Csókás Sándor és neje laposi szántó és ház 5300 P, — Esztergomi Kereskedelmi és Ipar­banktól Tót József és nejé Szentkirályi dűlői szántó 500 P. APRÓHIRDETÉSEK Raktárnak, esetleg műhelynek al­kalmas nagy helyiség április 15-ére kiadó. Cim: Székely Vilmos, Ferenc József-út 5. szám. Vidéki földesurak és villatulaj­donosok figyelmébe! Teljes felsze­relésű házifürdő berendezés (egy kézi­hajtású vizhuzó- és vizemelogép [pumpa| lendítőkerékkel, tuss-berende­zés, nagy cinfürdőkád és helyiségfűtő vaskályha) jutányos áron eladó. Meg­tekinthető és felvilágosítás nyerhető : Esztergom, Jókai utca 24. sz. alatt. Bejárónőt keresek, aki megbízható, hű, lelkiismeretes, azonnali belépésre. Cim: Deák Ferenc-utca 31. sz. Kiadó május l-re 3, illetőleg 4 szobás komfortos lakás. Évi bérösszeg 1.200 pengő. Megtekinthető Deák Fe­renc-utca 59. szám dunai oldalán Bővebbet Bekő Jánosnál Jókai-utca 12. szám alatt. Masszív tölgyfa ebédlószekróny, asztal, 12 szék, egy ingaóra, topábbá félfedeles uri hintó szerszámmal, 50 q takarmány eladó. Érdeklődni lehet : oaramkövesd 2. szám alatt. Takarításért adok egy szoba és konyhás lakást. Cim a kiadóban. Elveszett hétfőn délután a Rákó­czi-téren egy arany karkötő. A becsü­letes megtaláló 100 pengő jutalomban részesül. Cim a kiadóban. Kiadó egy szoba, konyhás lakás május hó 1-ére. Érdeklődni lehet Szt. Anna-utca 9. sz. alatt Kuczmann Gyu­lánál. Eladó egy pár hámos tinó. Bar­kóczy Ferenc-u. 17. sz. Kiadó május l-re a Huszonhatos utca 21. számú magányos villalakás, mely áll 3 szoba, hall, fürdőszoba, összes mellékhelyiség és nagy termő gyümölcsöskertből. Megtekinthető dél­előtt 10—11-ig. Érdeklődni lehet: Fogarasi dohánytőzsdében Baross Gá­bor-út 4. sz. Eladó ingatlanok Esztergombán az Alsó-szigeten, a pri­maciális konyhakert és Ferences-kollégium sportpályája közvetlen közelében 9 darab szántóföld. A Szent János-kúti dűlőben villaépület, vasbetonkerítéssel övezett kert közepén, 1 fűthető zárt nagy verandával, 3 szoba, 1 fürdőszoba, 1 előtér, konyha, cselédszo­ba, éléskamrával, házi vízvezetékkel, 2 szárnyú pincével és gazdasági épületekkel, 274 magyar hold földterülettel, részben gyümölcsfákkal beültetve, továbbá 3 1 / 2 ma­gyar hold területű, részben lóherével, rész­ben pedig gyümölcsfákkal, istállóépülettel, beton disznóólakkal ellátott, ugyanezen villa közvetlen szomszédságában lévő föld­terület, a várostól 15 percnyire, könnyen megközelíthető helyen, végül Szentgyörgymezőn, a Vár-utcában, tel­jesen modern, téglából szilárdan épült, Eter­nit-palával fedett, 3 nagy utcai, 2 udvari parkettás szobából, 1 hall, 1 előszobából, fürdőszobából, konyha, cselédszoba és élés­kamrából álló Essiingeni rolós és spalet­táblás úri ház, ezenkívül ugyanezen telken álló és szintén téglából épült, cseréppel fe­dett, 1 szoba, előszoba és mellékhelyisé­gekből, 2 lóra szóló istállóból, garagenak alkalmas nagy kocsiszínből és külön álló pincéből álló 611 négyszögöl területű, ud­vari és kerti öntözőcsapokkal ellátva, sza­badkézből eladó. Érdeklődni lehet: dr. Mattyasóvszky Béla ügyvédnél. Esztergomi kir. járásbíróság. Pk. 3643—1941—2. szám. HIRDETMÉNY Az esztergomi kir. járásbíróság Kara Józsefné szül. Juhász Ilona csévi lakos kérésére a harctéren állítólag eltűnt Ka­ra József volt csévi lakos holttányilvání­tása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt személyére, családjára és harctéri szolgálatára vonatkozó adatok a a következők : Kara József 1879. augusztus 4-én szü­letett Kesztölcön, Kara József és Hajd­ler Róza szülőktől, 1903. október *28-án kötött házasságot Juhász Ilonával, — a házasságból József (1904.), Pál (1908.), Ilona férjezett Majnek Antalné (1911.) és Mária (1914.) férjezett Süveg György­né gyermekek származtak, utolsó lakhe­lye Csév, itt van ingatlan vagyona is, — 1914. augusztus 30-án mint népfelkelő vonult be a nyitrai 14. honvéd gyalogez­redhez, ahonnan az 1914. december 1-én indított menetszázaddal az orosz harc­térre került, állítólag 1914.. december 16-án a Dukla körüli hrcokban hősi ha­lált halt, A bíróság felhív mindenkit, aki az el­tűntnek életbenlétéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, különesen pedig arról van tudomása, hogy az eítünt a fentebbb jelölt időponton túl életben volt, ezt a jelen hirdetménynek a bíró­ságnál való kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bírósághoz jelentse be. Ha ezen idő alatt nem érkezik bejelentés a bírósághoz, a bíróság a kérelmezők által előterjesztett adatok alapján fog a holt­Esztergom, 1941, évi április hó 4-én. dr. Prokopp s. k. kir. járásbíró. KULTÜR MOZGÓ 16-án, szerdán Ketten 1 jeggyel Pénz beszél Bűbájos, aranyos magyar film Remek kisérő műsor

Next

/
Oldalképek
Tartalom