Esztergom és Vidéke, 1941

1941-01-29 / 9.szám

ftOZM* *Al Ait Szebbé, érdekessebbé varázsolja a hölgyeket ámulat-egyszerű színeíve!, porasz­lian méltóságos vonalaival. Farsangkor, bálokon, mulatságokon, egyszóval minde­nütt, ahol áll a bál, hódít a magyar ruha!.. Kérje díjmentes Magyar Divatlapunkat: Ízelítőt kap a magyar ruha tüneményes szépségéről, választékunk gazdagságáról. BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI - UT 70-76 A hercegprímás rendelete a (népszámlálással kapcsolatban. A bíboros hercegprímás ezúton el­rendeli, hogy azok a katolikus ta­nítók és tanárok, akik számláló­biztosokká neveztetnek ki, az erre vonatkozó törvény alapján a helyi adatgyűjtési munkában működjenek közre. A katolikus népiskolák olyan osztályaiban, ahol a tanítók mint számlálóbiztosok közreműködnek, a , tanítás az összeírás napjain csak akkor szünetelhet, ha a helyettesí­tést megfelelő módon nem lehet megoldani. Művészeti hlr. Ifj Vitái István fes­tőművész befejezte Svhoy Lajos szé­kesfehérvári megyéspüspök életnagy­ságú arcképét. A sikerült kép pár napig Meszes Gyula műbútoraszta­los Lőrinc-utcai kirakatában látható. Miért nem egységes a tej ára? Különös tünet városunkban, hogy a tejnek minden üzletben más ára van A Kossuth Lajos-utcai tej­csarnokban például 36 fillérért mé­rik, míg a belvárosban 28—30 fil­lér a tej literje. Felhívjuk az illeté­kesek figyelmét, hogy erélyesebben ellenőrizzék a tej árát, mert ez ma elsőrendű közszükségleti cikk. Tisz­telettel egy olvasója Elitélték Drózdy Győzőt az Iiov­szky-perben. Drózdy Győző lap­kiadó azt írta Ilovszky János or­szággyűlési képviselőről, a Baross Szövetség országos elnökéről, hogy képviselővé választásakor a hivata­los iratokba kereskedelmi iskolai végzettséget irt, holott csak a pol­gári iskola első osztályát végezte el. Ilovszky Drózdyt bíróság elé állította sajtórágalmazás vétségéért. Drózdy közérdekből a valóság bizo­nyításának elrendelését kérte, de a bíróság nem járult hozzá. A főma­gánvádló szerint Drózdyt sem köz­érdek, sem jogos magánérdek nem vezethette, ellenben az volt a célja, hogy pellengérre állítsa Ilovszky Jánost. Ilovszky valóban végzett kereskedelmi tanfolyamot, két kül­földi cégnél pedig fontos gyakorlati ismeretekre tett szert. A bíróság a valóság bizonyítását nem rendelte el. Drózdy az utolsó szó jogán élesen sértő hangon beszélt Ilovszky Jánosról, az elnök ezért többizben rendre utasította, majd Drózdyt 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte, amely nem fizetés esetén 25 napi fogházra változtatható át. A felek fellebbez­tek. Tüzoltó-bál Párkányban. A Pár­kányi Önkéntes Tűzoltó Testület far­sangi táncvigalmát február hó 2-án este 8 órakor tartja a párkányi Kat. Legényegylet helyiségeiben. Belépő­díj személyenkint 80 fillér, család­jegy 3 személyre 2 pengő. Elmarad az idén az idényvégi kiárusítás. A győri kereskedelmi es iparkamara a társkamarákkal lefoly­tatott tárgyalások folytán úgy hatá­rozott, hogy a téli idényvégi kiáru­sítást nem engedélyezi. Ezt a hatá­rozatot az indokolja, hogy a rend­kívüli viszonyok következtében elő­állott árúhiány miatt ilyen kiárusí­tásra szükség nincsen. ADAKOZZUNK a belvárosi plé­bánia-templom berendezésére A belvárosi kisdedóvóda karácsonyfa­ünnepségéhez a következő adományokat kaptuk : Pénzadományok: Szent Erzsébet egylet 150, Esztergomi Takarékpénztár 5ü, iparbank 40, dr. Fehér Gyula 20, dr. Drahos János, Grósz István, dr, Hamza Józsefné, Jeszenszky Kálmán, dr, Mesz­lényí Zoltán, Szlabey Imréné 10—10, Üvódo-ünnepélykor perselyből 5,80, dr, Balogh Albin, özv. Beck Jánosné, Beré­nyi Szabolcska, vitéz Dudás Lászlóné, dr, Felber Gyula, Gidró Gergelyné, dr. Gróh József, illés Sándorné, dr, Jánoska Tibor, Reitter Alajosné, Reviczky Ele­mérné, Serédi Sándorné, Terescsényi Károly, Tóth Imre, vitéz Szívós-Waldvo­gel József 5—5, Fekete Marianne, Sza­bolcs Magdi, Szvoboda Románné 4—4, Bodor Zoltánné, özv. Draxler Alajosné, dr, Etter Jenőné, Etter Ödönné, Fuksz Györgyné, Geyer Béláné, Havas Miklós, Kerscnbaummayer Károlyné, Mattya­sóvszky Olga, dr, Mike Lajosné, vitéz Zsámbéky Pálné 3—3, Óvodások gyűj­tése : 2,34, dr, Frey Vilmos, Guzli La­cika, Király Mórné, Körmendy Károlyné, Mohovics János, Míklóssy Ilonka, Né­meth Kató, Malatinszky Anny, Per­neczky Zsuzsi, Schwartz Lajosné, Szat­máry Gyuláné 2—2, Deés Ferike, Faragó Kató, Fried Gyurka, Frank Sándorné, Gyöngyös Gyurka, dr, Haiczl Kálmán, Lencsés Erzsi, Kiss Jucika, Tíli Magdi 1—1 P, Különféle adományok : Delka­cég 1 pár gyermekcipő, 12 P értékben és a cípőszámla 5 % engedménye. Farkas Jenő ruhanemű,Kemény Lajos-cég ruha­nemű, Muzsik Gyuláné ruhanemű, N, N. ruhanemű, Polgári Egyesület 1 fiúruha, Scheiber Györgyi és Marianne ruhane­mű, Venczel női divatszalon 2 gyermek­ruha, Ámon Károly 1 kgr szaloncukor, Borz Lajosné édesség, Ferences Kollé­gium növendékei édesség, Gép Ferencné 2 kgr mézeskalács, Etter Ödönné 1 kgr dió, Einczínger Sándor 10 drb kalács, Farnady Endréné édesség, Grineusz Jó­zsef 1 kgr keksz, dr. Horeczky Gézáné játékok, N, N, játékok, Jalkóczy Erzsike 1 kgr szaloncukor, Karácsonyi cég 5 kgr alma, Kovács Béláné 1 kgr szaloncukor, 2 kgr keksz, Malatinszky Anny édesség, Giegler Ferenc játékok, Obermüller Fe­rencné 3 kgr keksz, 1 kgr szaloncukor, Szatzlauer Gyuláné 1 kgr szaloncukor, 1 kgr keksz, Szlabey Imréné édesség és 70 drb zacskó, özv, Jakoby Gáborné kará­csonyfa, Ruhát varrtak: Fekete Marianne 1 drb, -Gerendás Sára 1 drb, Magos Mar­git 1 drb, Mike Lajosné 1 drb, Reviczky Elemérné 1 drb, Serédi Sándorné 1 drb. Az „Erdélyért" gyűjtési akció javára Esztergom város polgármesteri hivatalá­hoz beérkezett pénzadományok : Kolos kórház orvosai és alkalmazottai 40, Déri Ferenc Esztergom, Ferenc József-út 3, Érseki Szeminárium 50, Érseki Tanító­képző 20, Jótékonycélú mozielőadások­ból 300, Esztergomi Hitelszövetkezet 10, Szent Anna zárdai elemi leányiskola gyűjtése 8.67, Szabó János Esztergom, Jókai-u. 25. 1.46, Esztergom város tiszt­viselői, tanári, tanító testülete és egyéb alkalmazottai 256, Csícs Ákos 10, Bálint Lajos 10, Brenner Mór 6, Tóth Lajos 5, Szatzlauer Gyula 10, dr. Mike Lajos 10, Buri Józsefné 1, Kornhaber Samu 5, Kerschbaummayer Károly 10, vitéz Szí­vós-Waldvogel József 10, Sólyomi Lajos 10, Farkas Jenő 10, Grósz István 10, Ha­mernyík Béla 10, Balassa Bálint Iro­dalmi és Művészeti Társaság 136,80 P, összesen : 943,23 P, babunkat támogatja, ha hirdetőinknél vásárol. APRÓHIRDETÉSEK Rádió 2x1 lámpásos, dynamikus hangszóróval e'adó. Bővebbet Cseics­ner Ferencnél, Szent Anna-utca 2, sz. Eladó egy jókarban lévő pedálos harmónium. Cim a kiadóhivatalban. Angolszövetből szmoking és két­nadrágos sötétszürke öltöny, nagyon jó állapotban, eladó Sient Anna-utca 1. szám alatt. Eladó a zsidódi dűlőben 2400 négy­szögöl szántó. Cim Mária Terézia-utca 18. szám. Friss Iótrágyát bármilyen áron és mennyiségben vesz riolop Mihály mű­kertész Csarnok-utca 14. sz., vagy a virágüzletben Kossuth-utca 2. Egy szoba, előszoba, fürdőszobás modern udvari lakás mellékhelyiségek­kel május l-re kiadó. Cim a kiadóban Három szoba hallos, komfortos I. emeleti száraz lakás a közpotban azon­nal kiadó. Lakbér évi 800 pengő. — Cim a kiadóban. Eladó egy kat. hold szőlő a Pos­ványi dűlőben. Érdeklődni lehet Bábszky Mihálynál Horthy Miklós út 51. Nagyobb mennyiségű tűzifa, to­vábbá o- és újbor, valamint egy igás­lő eladó Szemgyörgymezőn Gömbös­tér 6. sz. Kiadó háromszoba-hallos, fürdő­szobás úri lakás, minden komforttal. Érdeklődés nappali órákban Baross Gá­bor-út 5. szám alatt az emeleten. Eladók a há'ulsóréti dűlőben és a sipulóriegvi dűlőben szántóföldek. Cim Major Ferencné Templom-ter 16. sz. Szentgyörgymező. Német kisasszony, szerény dija zásért állást keres, ki a csecsemő gon duzáoban jártas és a háztartásban is segít. Cim a kiadóhvatdlban. Eladó a Molnár-sor 7. számú ház, mely áll 1 szoba, konyha és kamrá­ból. Bő.etbet ugyanott. Gyermektelen házaspár keres 1 szoba, konyhás lakájt. Cim a kiadó­hivatalban. Kiadnám bérbe vagy felesbe ken deiesi gyümölcsösömet. Érdeklődni le­htt Kossuth-utca 41. szám alatt. Teljesen új kerékpár (1 éves)ju­tányos áron eladó Vár-utca 11. szám <ilatt Szentgvörgymező. JÓmegjelenésü, intelligens, iskolá­zott úrilányt, ki stílusban jártas, lak­berendezési üzletemben dísztárgyak el­adására alkalmaznék, távollétemben ön­álló munkakörrel. írásbeli ajánlatokat „Régiségek" jeligére a kiadóhivatalba kérem lead ti. Elveszett egy gyermekszemüveg a ref. tempómtól a Ciuzliféle hentesüz létig. A becsületes megtaláló kéretik, íiogy adja be azt a Guzli-féle hentes­üzletbe Kossuth utca 33. sz. Főtisztviselő keres egy (lehetőleg vizvezeiékes) jól fűthető száraz búto­rozott szobát. Címeket a kiadóban kell leadni. A Fürdő Szálloda kávéháza este 9-től éjjel 2-Íg nyitva! Üzletmegnyitás. Értesítem a n. é. közönséget, hogy Balassa Bálint-utca 2. szám alatt nyitottam. Olcsó árak és pontos kiszolgálás. Kérem a n. közönség szíves párt­fogását. Kiváló tisztelettel Mitter Lajos korcsmáros. Legújabb gramofon­lemezek nagy választékban állandóan raktáron Meggyes Károly villanyszerelési, rádió- és műszaki vállalat Esztergom, Kossuth-utca 3. KULTUR MOZGÓ Január 30 án, csütörtökön Ketten egy jeggyel Csak 16 éven felülieknek Külvárosi szálloda Erkölcsrajz Paris alvilágából Főszereplők: Anna Bella, Louis Jouvet és Pierre Aumont Szenzációs kisérő műsor Jan. 31 én, pénteken Ketten egy jeggyel $íarcia Idegfeszítően izgalmas film az amerikai—spanyol háborúból! !! Wallace Berry Barbara Stanwyck

Next

/
Oldalképek
Tartalom