Esztergom és Vidéke, 1941

1941-07-19 / 58.szám

2 ESZTERGOM lf YIDIKI 1041. Július 19. mely. szerint I. díjat Fazekas István Páliy, II. díjat özv. Mácsadi Istvánné, III. fiiját Garai József Isván fia, okleve­let pedig Buri Lajos, Berek József Ist­ván fia, Harangozó Mácsady János, Spá­tay Ernő és Nagy Varga Andrásnak Ítél­ték oda, Dr. Késmárky Frey Vilmos főispán megköszönte az üdvözlést s örömének adott kifejezést, hogy Nagyölved község gazdálkodói a történelmi napokban ta­núságot tettek arról, hogy a tőidet nem­csak szeretik és ápolják, hanem most, a megpróbáltatások napjaiban, hazafiasán igyekeznek nemcsak jobbat, hanem töb­bet is termelni. Megemlékezett még a kölcsönös magyar szeretetről és megbe­csülésről s buzdította a magyar termelő­ket hazafias cselekedetekre, amit tegye­nek olyan szívvel és lélekkel, mint ahogy tették azt az idegen impérium alatt. Reviczky Elemér alispán a magyar megértésnek s alkotni, építeni akarásnak jeleit látja a sok és őszinte megnyilatko­zásban s arra kéri a nagyölvedieket, hogy hivatásuk magaslatán vezesse őket tet­teikben a haza és a nemzet iránti sze­retet. Felszólalt még Kiss Ernő bíráló bizott­sági tag és Csomor Benjámin. Kéménd községben a mezőgazdasági bizottság közgyűlését Helfér Gábor, a já­rási mezőgazdasági bizottság elnöke me­leg szavakkal nyitotta meg, A bíráló bi­zottság elnöke, Rády Gusztáv intéző, tagjai pedig Payer János gazdasági fel­ügyelő, Németh Flórián, Balázs Vincze és Patus János kisgazdák; gazdasági elő­adó Bartosik Béla, a párkányi m. kir. téli gazdasági iskola igazgatója. B elfér Gábor elnök üdvözölte az idő­közben megjelenteket : dr. Porubszky Géza orszgy, képviselőt és dr. Zsiga Já­nos főszolgabírót. A bíráló bizottság nehéz munkát vég­zett, mert a sok szép buzavetés közül na­gyon nehéz volt a legjobbat kiválasztani. Kéménden éreztette hatását, mint Helfer Gábor elnök mondotta, az 1929, évben a Magyar Párt által rendezett vetés-díja­zás és gazdasági előadás s a felszabadu­lás után tartott téli gazdasági tanfolyam. Dr, Porubszky Géza országgyűlési képviselő az eredmény felett örömének adott kifejezést s buzdította a jelenlévő­ket a jobb és több termelésre. Dolgozzunk a magyar nemzeti gondo­latért, amely a hazafíasságnak a legjobb bizonyítéka, így tudjuk csak a szebb, boldogabb és a keresztény erkölcsi igaz­ságon alapuló magyar jövőt megvalósí­tani, Kéménden I. díjat Bankházi István, II. díjat Kardos Ferdinánd, III. díjat Kar­dos István, oklevelet : Kelecsényi Pál, Bertók József, Tóth Vince, Németh Mó­ric, Benefi János, dr, Porubszky Géza, Benefi István, Bertók Imre, Tungli Pál, Kelecsényi Péter és Szálai József kapta a bíráló bízottság ítélete szerint. Nem cserélik ki a vásárlási könyveket Júniusban adták ki a fogyasztói vá­sárlási könyveket, amelyeknek bevezeté­sével kapcsolatban illetékes helyről nyi­latkozatok hangzottak el. Mindenekelőtt megcáfolták azt a hie­delmet, mintha az egész országban sor kerülne augusztus végén, esetleg ősz ele­jén a vásárlási könyvek bevonására, ki­cserélésére, újabb kíbocsájtásra. Általános vásárlási ellenőrzésről, an­nak felülvizsgálásáról, hogy ki mennyit és milyen cikket vett, szintén nincs szó. Az ellenőrzés csupán arra terjed ki, hogy a kereskedők és fogyasztók betart­ják-e a 201.000—1941. K. M. számú ren­deletet, valamint annak kiegészítő intéz­kedéseit, A napokban különben a közellátási miniszter 204.600. sz, alatt újabb rende­let alakjában ís leszögezi azt a gyakorla­tot, hogy nem kell beírni a vásárlási könyvbe azoknak a közszükségleti cik­keknek a vételét, amelyek mezőgazda­sági vagy egyéb üzemek folytatása céljá­ból történtek, egyesületek alapszabály­szerű működésének biztosításából folyó­lag eszközöltettek. A tüzelőanyagok tekintetében az a helyzet, hogy az iparos, vagy kereskedő fogyasztónak egy mázsát meg nem hala­dó mennyiségű tüzelőanyagot a vásárlási könyvbe való bejegyzés nélkül kiszolgál­hat. Nem kell beírni a vásárlási könyvbe a központi fűtés, valamint melegvízszol­gáltatás céljaira, egy vagont meghaladó tételekben a lakások és más helyiségek fűtése céljából történő tüzelőanyagbe­szerzés korlátozása tárgyában kiadott 200.009—1941. K. M. számú rendelet ke­retein belül maradó tüzelőanyagot. A vevő hiteltérdemlöen igazolni köte­les, hogy nem saját szükségletére, ha­nem üzeme vagy egyesülete részére vá­sárol beírás nélkül és az a mennyiség, amelyet vásárolt, a mezőgazdasági, vagy más üzem folytatásához feltétlenül szük­séges, az üzem rendes szükségletét nem haladja meg. Olyan fogyasztó részére, akinek vá­sárlási könyvébe más fogyasztó : feleség, kiskorú gyermek, stb, vásárlási jogosí­tottsága bejegyezve nincs, új vásárlási könyvet csak hat hónap elteltével sza­bad kiállítani. Ezzel arányosítást végez a hatóság, mert egy személy kétségkívül nem vásárolhat jogosan beírás mellett annyit, mint egy család. Ha ilyen egye­dülálló, saját személyére vásárló fo­gyasztó a korábban kiállított vásárlási könyvét femutatni nem tudja, csak az előző vásárlási könyv kiállítását követő kilenc hónap elteltével kaphat új köny­vet. Megtiltja a rendelet, hogy a vásárlási könyvet üzleti hirdetést tartalmazó bur­kolattal lássák el. A miniszter legutóbbi körrendelete felhatalmazást adott a közellátási kor­mánybiztosoknak olyan rendelkezés ki­adására, amely szerint a. fogyasztók ke­nyérlisztet, vagy kenyeret csak vásárlási könyv felmutatása mellett vehetnek. El­rendelheti tehát az illetékes kormány­biztos, hogy kenyér és liszt beszerzésé­nél fel kell mutani a vásárlási könyvet, de a kereskedő a kiadott mennyiségeket nem a vásárlási könyv egyéb árúk szá­mára fenntartott rovataiba írja be, leg­feljebb a könyv hátlapján jegyzi fel eset­leg a vásárlás időpontját is. A körrendelet felhívja a figyelmet arra is, hogy olyan közszükségleti cikk vásárlását, amelyet őstermelő is szokott fogyasztónak árusítani, az őstermelők eladásainál nem kell bejegyezni. Tehát őstermelő tűzifát vásárlási könyvbe való bejegyzés nélkül adhat el. Ez főleg a szekérről való, közvetlenül a fogyasztó részére történő eladásoknál nyer alkal­mazást, vagyis az ilyen fuvaros-gazda szabadon, vásárlási könyv nélkül adhat el tűzifát a fogyasztónak, Feiülfizetések az Esztergomi Egészségvédelmi Fiókszövet­ség kerti ünnepélyén Az Esztergomi Egészségvédelmi Fiók­szövetség által 1941. évi június hó 21-én rendezett kerti ünnepélyen felülfizettek : Dr, Meszlényi Zoltán 29, dr. Csárszky István, vitéz Sághy Antal, Széphelyi Franki József 20—20, dr, Drahos János 19, dr, Lepold Antal 15, Brutsy Jenő, dr. Fehér Gyula, dr. Késmárki Frey Vilmos, dr, Hamza József, Reviczky Elemér 10— 10, dr. Mészáros János 9, dr. Gidró Ger­gelyné 8, Vértessy ezredes 7, dr. Divéky István, Gregorovits Lipót, Gyarmathy József, Grósz István, Schrank Ödön 5—5, Bognár Gergely, vitéz Dudás László, Je­szenszky István, Petz Lajosné, vitéz Ronkay Antal, dr. Semptey László, gróf Sternberg Józsefné vendége, dr, Szoko­lay Antal, dr. Weisz Ferenc 4—4, dr, Bánk József, dr, Gianíts József, dr. Ma­jor Ödön, Pfaff Károly, dr. Szabó Lajos, dr, Szepesdi Sándor 3—3, özv. Háber Jánosné, Maros Antal, Nagy Józsa Kál­mán alezredes, Riedl László, özv. Rudolf Istvánné, Szlabey Imre 2—2, N. N. 1.50, Brutsy László, Fogarassy János, Mészá­ros N.-né, N. N„ N, N„ N. N, 1—1, N. N., N. N„ N. N, —,50 .50, N„ N. 11.14 P. Összesen: 312. 14 P, Pezsgőt és likőrt adtak : Gróf Ester­házy Ferencné 15 üveg pezsgő, Petz La­jos 5 üveg likőr, dr. Csárszky István 4 tál szendvics, 2 üveg barackpálinka. Húsneműt, tortát és süteményt adtak : Ágfalví Imréné, Ámon Károly, dr, Ba­logh Albin, dr. Bárányi Józsefné, Barth Mihályné, dr. Beér Gyula, dr. Berényi Zsigmondné, özv. Beck Jánosné, dr. Dar­vas Gézáné, dr. Divéky Istvánné, dr. Eg­genhoffer Béláné, dr. Etter Jenőné, Fé­ke ts Lászlóné, Késmárky Frey Vilmosné, Gép Ferenc, dr. Gidró Gergelyné, dr. Hamza Józsefné, dr, Horváth Henrikné, Hollósy Mátyásné, Horváth Istvánné, Horváth Sarolta, Horváth Zoltánné, Hű­bér Lajosné, dr. Jánoska Tiborné, Je­szenszky Kálmán, Jezierszky Mihály, özv, dr. Katona Sándorné, dr. Katona Gáborné, dr. Kiss Ernőné, vitéz Leíden­frost Pálné, Maros Antalné, Marosi Jó­zsefné, Marosi Maríanne, Menyháthék, dr. Mattyasóvszky Béláné, dr. Murányi Istvánné, Melegek, Nagy Józsa Kálmán­ná, Obermüller Ferencné, Reusz Ferenc­né, özv. Rudolf Istvánné, Reviczky Ele­mérné, dr. Riedl Ferencné, Róna Hen­rikné, dr, Rajner Jánosné, Reviczky Gá­borné, Serédi Sándorné, Schweitzer Já­nosné, Schweitzer Vilmosné, gróf Stern­berg Józsefné, Szalva Lászlóné, Szatz­latier Gyuláné, vitéz Szívós-Waldvogel Józsefné, özv, Szomor Gyuláné, Tóth Pálné, Urbán Vilmosné, Ujjady Béláné, özv, Wéber Edéné, dr, Vécsey Kálmánné, vitéz Zsámbéky Pálné, Pénzbeli hozzájárulást adtak : Grósz Istvánné, dr. Stockinger Jánosné 10—10, Brutsy Jenőné, dr. Gróh Józsefné, dr. Hamar Pálné, Mattyasóvszky Olga, Me­széna Jolán, Nádler István, dr. Rakov­s,zky Menyhért, Sörös Edéné 5—5, dr. Pauer Istvánné, Pfalcz Tivadarné, dr, Prokopp Gyuláné, Riedl Gyula 4—4, Be­renc Györgyné, Bognár János, Csákváry Mihályné, Einczinger Ferencné, Einczin­ger Sándorné, Gyulay Endréné, Jezier­szky Wanda, dr, Kazatsay Antalné, Kerschbaummayer Károlyné, Marosi Im­réné, dr, Mike Lajosné, Philípp Józsefné, Püspöki Aladárné, Riedl Lászlóné, Rochlitz Elemérné, Vezér Mária 3—3, Adamcsa Józsefné, dr. Breitwieser Pál­né, Domonkos Sándorné, Droxler Alajos­né, vitéz Dudás Lászlóné, Etter Ödönné, Fandl Jánosné, Farkas Lórántné, Far­nady Endréné, Guzli Sándorné, György Lászlóné, Hajnali Kálmánné, dr, Hazs­linszky Istvánné, Harangozó Mátyásné, Homor Kálmánné, dr, Horeczky Gézáné, Illés Sándorné, dr, Kaiser Ferenc, Koff­ler Gyuláné, dr. Kőműves László, Kókay Árpádné, Margó Istvánné, Lévárdy Ká­rolyné, Laiszky Nelli, Miklósi nővérek, Mojzes Béláné, Nagy Gabriella, Nelhie­bel Antalné, dr, Pékh Gyuláné, Perédy Ferencné, Pollák Miklós, dr, Sántha Jó­zsefné, Szathmáry Béláné, dr. Takács Józsefné 2—2, dr. Molnár Józsefné 1,50, Bálint Lajosné, vitéz Bántai Alfrédné, Bínder Erzsébet, Cséfán Béláné, Frank Sándorné, Haáz Kálmánné, Havas Sán­dorné, Hermann Lajosné, Laiszky Káz­mérné, Lintner Kálmánné, Meszes Ist­vánné, Mitter Ferencné, Móró Kálmánné, Muzsik Árpád, Putz Lajos, Schwach Sándorné, Schweitzer Vilmosné, Till Jó­zsefné, Reicher Józsefné, Znojek János­né 1—1 P, Pollák Gyuláné 50 fillér, Ösz­szesen 214.—• P. Az est tiszta jövedelme 1.308 P 20 f volt. Az adományozóknak és a megjelentek­nek ezúton is hálás köszönetet mond az Egyesület Vezetősége. H l D n ff 1 II El A Szálra Dezső f|3 9év es papi mun­1 ka utan nyugal­mas pihenésben készült az Úr elé. Küzdelmes élet után csen­desen távozott. Fáradhatatlan, mun­kás, mindenkivel jóttevő ember s apostoli lelkületű pap volt. Szalva Dezső 1878. május 1-én született Esztergomban. 1902-ben szentelték pappá, egy évig Udvardon káplán, majd Budapesten volt hitoktató, 1905-ben gróf Majláth Károlynál 1907-ben Komáromban, 1910-ben Érsekújvárott káplán. 1911-ben ne­vezték ki ógyallai plébánosnak, ahol a leégett templomot újjáépíti és a plébániát kibővíti, 1927-ben magyar­sága miatt el kellett hagynia a plé­bániát, akkor kerül Garamkövesdre, ahol 1941-ig működött. 1941-ben szülővárosába jött barátai közé nyu­galomba, akik közül 1941. iulius 13-án szólította mapához az Ur. Hir­telen tün't el sorainkból. Rövid lé­pés volt neki az út a két világ kö­zött. Papi halállal ment el közülünk az Úr elé. De készen volt. Megtisz­tult lélekkel ment haza. A hivők szeretetén kivül paptársai bizalmas meleg szeretetét is élvezte. Érdek­lődése, figyelmessége, baráti szere­tete kimeríthetetlen volt. Temetése f. hó 15-én volt a belvárosi temető­ben. A temetési szertartást vitéz Konkáv Antal protonotárius-kano­nok végezte. Személyi Wr. Az Országos Vitézi Szék vitéz Szivós-Waldvogel József Ily. tábornokot a Vitézi Rend érde­lében és a vitézi életben kifejtett áttörő, értékes munkássága elisme­réseképpen Esztergom vármegye tiszteletbeli vitézi székkapitányává Minevezte. Kinevezés és eljegyzés. A bel­ügyminiszter városunk közkedvelt rendőrfogalmazógyakornokát, dr. Párducz Gyulát m. kir. rendőrfogai mazóvá nevezte ki. Ugyanakkor eljegyezte Pethö Lilike úrleányt Szegedről Kettős örömében mind a rendőrkapitányság személyzete, mind pedig városunk ifjúsága osz­tozik és sok szerencsét és boldog­ságot kivan rendőrségünk kiváló tisztviselőjének. Búcsú a Szent Anna-plébánián. A Szent Anna-plébánia búcsúját július 26-án tartják meg a követ­kezőképpen : jul. 25 — aug. 2-ig be­zárólag minden este fél 8-kor szent­séges litánia, jul. 26 — aug. 2-ig reggel 6 órakor orgonás mise, fél 8-kor csendes mise. Jul. 26-án, szombaton, Szent Anna-napján reg­gel 6 órakor asszisztenciás nagy­mise szentségkitétellel. Az ünnepi szentbeszédet Pollák Miklós eszter­gom - vízivárosi plébános mondja. Ugyanezen a napon még 8, 9, 10 és 11 órakor lesznek szentmisék. 10 órakor a Szent Anna vegyeskar Bárdos Lajos latin miséjét adja elő. Offertoriumra Pintér J.: Astitit regina. Vezényel Pintér József oki. karnagy. Este fél 8 órakor asszisztenciás litánia. Jul. 27-én, vasárnap 10 órakor asszisztenciás nagymise. A fenti ájtatosságokra Szent Anna tisztelőit az egész városból szere­tettel várja a Szent Anna plébánia. Eljegyzési hir. Dr. Gábris Ödön eljegyezte Salczi Erzsikét." Minden külön értesítés helyett. A Bakács-kápolnai női Mária­kongregáció folyó hó 20-án, vasár­nap délután 4 órakor tartja rendes havi gyűlését a Bazilikában. Valamit a sertésvágásról. Több oldalról azzal a panasszal fordultak hozzánk, hogy a helyi hatóság kor­látozza a henteseket a sertésvágás­van, holott a henteseknek módjuk és alkalmuk volna több sertést vá­sárolni és így a fogyasztóközönség is jobban volna zsír dolgában el­látva. Illetékes helyen eljártunk ez ügyben és meggyőződtünk róla a bemutatott kormányhatósági rende­let alapján, hogy Esztergom város részére három évi vágási átlagot vett a kormányhatóság alapul és ennek alapján állított ki vágási je­gyeket. A város részére megállapí­tott vágási jegyeken felül nincs módjában több sertésre vágási je­gyet kiadni a megszabott kvantum­nál, különben a kormányhatóság felelősségre vonja az illetékes ha­tósági közeget és fegyelmi bünte­téssel sújtja. Be kell jelenteni a nikkeltárgya­kat. Az iparügyi miniszter rendele­tet adott ki, mely szerint a nikkel­ből, vagy túlnyomó részben nikkel ötvözetből készült akár új, akár használt főzőüstöt, főzőbetétet, kony­haedényeket, ipari és mezőgazdasági üzemi berendezéseket, csöveket jul. 17 tői számított 15 napon belül az anyaggazdálkodás fémipari bizott­ságánál (Budapest V., Akadémia-u. 1. szám alatt) kell bejelenteni. Nem vonatkozik a bejelentési kötelezett­ség a nikkelacélból készült és a nikkelezett tárgyakra. A rendelet megszegőit szigorúan büntetik. Rendőrkapitánysági büntetések. A helybeli rendőrkapitányság bün­tető bírája közveszélyes munkake­rülés miatt Steiner Katalint 10 napi elzárásra és a város területéről öt évi kitiltásra, Szám Terézt 10 napi elzárásra, ezenkívül két fiatalkorú nőt ugyanezen cselekményért a fia­talkorú bírósághoz átkísértetett, Tóth Jánost pedig, mert kocsijával a Se­rédi-parkon át közlekedett, 15 pen­gőre, vagy 5 napi elzárásra Ítélte. Sokan nem ismerik még Eszter­gomot. Hogy idegenforgalmi szem­pontból milyen sok tennivaló vár még reánk, az kitűnik a mos­tanában napról-napra szerezhető tapasztalatból. A vasútállomásnál, a hajóállomásnál, az utcán, a strand­fürdőn és egyéb helyeken szerezhe­tők ezek a tapasztalatok, amelyek szinte meglepik az esztergomi em­bert. Azt bizonyítják, hogy igen sok errejáró magyar utas, turista vagy kiránduló egyáltalán nem ismeri Esztergomot. Teljesen tájékozatlan még abban a tekintetben is, hogy egyáltalán milyen érdekességet, ne­vezetességet keressen itt. Ha pedig erről kérdezősködésre hall valamit, akkor fejcsóválva csodálkozik. Sze­rencse, hogy a Bazilika és a Vár­hegy olyan hatalmas, szembetűnő nevezetesség, hogy minden látogató arra veszi útját, ez tehát nem ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom