Esztergom és Vidéke, 1941

1941-05-25 / 42.szám

1941. május 25. • ESZTERGOM ii VIDIK1 3 csemegeüzletét vezeti, nem fejező­dik be üzletében, hanem mint vá­rosunk nagymultú Kereskedelmi Társulatának elnöke, fáradságot nem ismerő munkával dolgozik azon, hogy kartársait a mai nehéz gaz­dasági viszonyok mellett összetartsa. Hogy a közellátás nehéz mun­kája Esztergomban zavartalanul fo­lyik le és hogy a naponként meg­jelenő rendeletek özönében a keres­kedő és a fogyasztóközönség a közérdeket szem előtt tartva meg­találja a helyes utat, abban nagy része van Kovancsek Jenőnek. Amikor néhány évvel ezelőtt sikerült neki igen nagy munkával és fárad­sággal a Kereskedelmi Társulatnak székházat szerezni, módot adott a fiatalabb kereskedői generációnak a székházban a rendelkezésre álló könyvtár segítségével a továbbkép­zésre, az idősebb és önálló keres­kedőknek pedig lehetővé tette, hogy a kereskedelem nehéz problémáit az összejöveteleken megtárgyalja. Mint a város képviselőtestületének tagja, serényen dolgozik a város boldogu­lásának előmozdításán és mindenütt ott van, ahol a város gazdasági életének fellendítésén munkálkodhat. Hosszú évekig tagja volt a Győri Kereskedelmi- és Iparkamarának, ahol szintén dicséretre méltó módon vette ki részét az őt megillető munkából. Sokirányú társadalmi és kereskedelmi tevékenysége után, most a miniszteri kinevezés nagyobb teret biztosít munkájának. Hisszük, hogy ott is azzal az ambícióval és rátermettséggel fogja elvégezni fel­adatát, mint azt a múltban minden egyes alkalommal tette, amikor a közért kellett önzetlenül dolgozni. Hősök napja. Május hó 25-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Hősök-napjának emlékünnepét a szab. kir. megyei város közönsége ez évben is hőseink iránti mélysé­ges kegyelettel fogja megünnepelni. Délelőtt 9 órakor ünnepi szentmise a belvárosi kegyúri plébánia-temp­lomban. 11 órakor a Hősök-szob­ránál ünnepség lesz az alábbi sor­rendben: 1. Hiszekegy. Énekli az Esztergomi Kath. Legényegylet da­lárdája. 2. Gyula diák: Boldog szunnyadókhoz. Szavalja: Németh Gábor városi gimn. VII. o. tanuló 3. Révfy: Hősök napján. Előadja a Kath. Legényegylet dalárdája. 4. Ünnepi beszéd. Mondja vitéz Ron­kay Antal protonotáríus kanonok. 5. A Hősök szobrának megkoszorú­zása. 6. Himnusz. Énekli a nagy­közönség. 7. Díszelvonulás a Hősök szobra előtt. A volt realisták f. évi július hó 5-én a Fürdő Szállodában táncestélyt rendeznek. Az Esztergomi Tanítóképzőben Végzett Iskolatársak Szövetsége f. hó 24-én, szombaton este 6 óra kor választmányi ülést tart a Fürdő vendéglőben, melyre a helybeli ta­gokat ezúton hívja meg az elnökség. Népművészeti bemutató. Május 31-én, szombaton este 7 órakor a Fürdő Szálló nagytermében nép­művészeti előadás keretében mutat­ják be a város munkásai az ipar­művéseti és emléktárgykészítő tan­folyam, valamint a szövőtanfolyam munkáit. A bemutatót dr. Drahos János érseki helytartó, protonotá­ríus kanonok nyitja meg a vármegye és város vezetőinek jelenlétében. A bemutató három napig megtekint­hető. Mindenkit szeretettel vár a vezetőség. 130 gyermek Járult az első szentáldozáshoz Áldozócsütörtökön a belvárosi plébánia-templomban. A szülők és hozzátartozók egészen megtöltötték a templomot, hogy résztvegyenek kisgyermekük első nagy ünnepén. A szentmise után a Legényegylet nagytermében reggelit kaptak, amelyet nagyon kedvessé és ünnepléssé tettek a kfs köszön­tők. Feigl Évi, Bárdos Kató, Pollák Miklós és Vicze Tibor köszöntötték az első áldozó gyermekeket. A reg­geli megrendezéséért köszönet illeti a Boldog Margit leányiskola tan­testületét, özv. Gaál Lászlónét és Burány Ferencnét, akik fáradságot nem ismerve törekedtek felejthetet­lenné tenni a gyermekek ünnepét. Külön kell megköszönni áldozat­készségét a városi gazdaságnak, amely 30 liter és a káptalani gaz­daságnak, amely 15 liter tejjel já­rultak hozzá a reggelihez, tovább á Vörös cégnek, Szatzlauer, Fehérváry, Farnady, Berényi és Molnár cuk­rászoknak, akik természetbeni ado­mányaikkal és még sokan mások­nak, akik pénzbeli támogatásukkal tették lehetővé, hogy az idei évben is megrendezhető volt az első ál­dozógyermekek ünnepi reggelije. A Tanult Nők Mária Kongregá­ciója értesíti tagjait, hogy f. hó 24-én d. u. fél 5 órakor lesz a tagfelvétel a zárdatemplomban. Utána ünnepély a díszteremben. Testnevelési ünnepély. Vasárnap d. u. fél négy órai kezdettel tartja a ferences-gimnázium testnevelési ünnepélyét a szigeti sportpályáján. A programon zenés szabad gyakor­latok, mozgásos gimnasztika, súly­gimnasztika, közös műszabadgya­korlatok, atlétikai számok, kosár­labda (palánkos) játék és kardasz­szók szerepelnek. A bemutatóra mindenkit szeretettel meghív a Rendezőség. Turistakirándulás. A MTE Esz­tergomi Osztálya június 1-én, pün­kösdvasárnapján kirándulást rendez Csobánka és Csikóvár menedék­házba. Indulás reggel 6 óra 53 perces vonattal Vörösvárig. Vasuti­költség oda és vissza 3.60 pengő. Gyaloglás egész nap 5 óra. Élelme­zés hátizsákból. Old Boy mérkőzés lesz a Move szigeti sportpályán f. hó 24-én szombaton d. u. fél 6 órakor a színészek és a Move Petz old-boy csapatai között. Utána Petz likőr­kóstoló és tánc. TŰZ. Magyarovics József Lépcső­utca 27. szám alatti házának meny­nyezete a kéménytől kigyulladt. A tűzoltók a tüzet mielőbb nagyobb kár keletkezett volna, eloltották. Élelmezési árak ellenőrzése. A rendőrség az élelmiszer-, a hús- és zsírárak ellenőrzését szigorúan foly­tatja. Már eddig is több hentes el­len árdrágításért feljelentést tett. A Központi Statisztikai Hivatal áprilisi jelentése. A m. kir. Köz­ponti Statisztikai Hivatal a követ­kező április havi statisztikai adato­kat közli: A nagykereskedelmi árak indexszáma az 1939. évi árakat százba véve 114.7 volt, az előző evi 112.7-del szemben. A létfenn­tartási költség indexe az 1913. évi árakat százzal véve, április végén lakbérrel együtt számítva az előző havi 119.4-del szemben 123.3, lak­bér nélkül számítva 129 6-del szemben 134.9 volt. Szabaddá tették a hüvelyesek és a szálastakarmányok forgal­mát. A hivatalos lap keddi számá­ban kormányrendelet jelent meg, amely felfüggeszti a szálastakarmá­nyok, valamint a bab, a borsó és a lencse zárolását. Mint ismeretes, április 9-én jelent meg az a kor­mányrendelet, amellyel a szálas­takarmányokat, valamint a babot, borsót és lencsét zár alá helyezték s az említett cikkeket csak ható­sági engedélytől függően lehetett forgalombahozni, vagy azzal egyéb­ként rendelkezni. A zárolást igény­bevétel nem követte, minthogy arra szükség nem volt. Most, hogy el­multak azok az okok, amelyek miatt a zár alá vételt elrendelték, az em­lített cikkek forgalmát ismét sza­H^^^f^ AüMiütk 4áw6ófiőt: ré^fe^MW^ , A v °Í ct babosra keverjük, lassan­. i f^^ffi|^B|^^ ént n02zaad J uk a cukrot, tojást, • : '-J^^ m^9.^ jCitromot és a kevés tejjel elkevert ^ |jjj^^^^^^^^ íltrémport. A sütőporral vegyitett lisztet megszitáljuk és felváltva Hozsávalók: tejjel hozzákeverjük, mig a liszt 12 deka vaj .Luuaéull?.* — * 4 e$ ,e Í •'fogyott. Csak annyi tejet 15 deka cukor .... ._;.„ —.18 használjunk, hogy a tészta nehezen 2 tojás —26 . " 7, cifrom leve és reszelt héja —.04 szakadva essen a kanálról. A tisz­1 csomag Dr. Oetker vaniliakrémpor —.12 titott mazsolát a végén könnyedén kb. 'L liter tej —.11 • .... .f ... •» . 45 deka liszt._„•/.... —.28 keverjük a tésztába. Zsírozott mor­1-csomag Dr. Oetker sütőpor „ «^-.12 zsoval kihintett formában sütjük. 12 deka mazsola ;iiUi — 36 IdŐsi.rü rec.ptkönyT.r kívánságra ingyen küld: r-» * P 2— Dr. OETKER A. Budapatt, VIII., Conti-ufca 25­ViQetkei baddá tették. Ebből az intézkedés­ből nyilvánvalóan megállapítható az, hogy az illetékesek korlátozó intézkedéseket csak a köz érdeké­ben — indokolt esetben — hoznak és nyomban enyhítik azokat, mi­helyt a helyzet lehetővé teszi. A leszerelt kézműiparosok adó­kedvezménye. A pénzügyminiszter arról értesítette a pénzügyigazgató­ságokat, hogy a katonaságtól lesze­relt kézműiparosok fizetési kedvez­ményt kaphatnak adótartozásuk megfizetésére az adóhatóságoktól, továbbá kérhetik az ellenük esetleg folyamatba tett végrehajtási eljárás felfüggesztését. A pénzügyi hatósá­gok a leszerelt katonák kérelmeit minden esetben gondosan mérlege­lik és kellő méltányossággal bírál­ják el. Magyarul nem tudó tanítók nya­raltatása. A m. kir. vallás és köz­oktatásügyi miniszter a magyarul nem tudó tanítóknak alkalmat akar adni arra, hogy az állam nyelvét elsajátíthassák. Erre legmegfelelőbb módnak látszik ezen tanítóknak a nyár folyamán magyar környezetbe, elsősorban magyar tanítói és tanári családoknál való elhelyezése. Fel­hívjuk olvasóink, elsősorban tanító és tanári, de egyéb jó családok figyelmét arra, hogy milyen nagy nemzeti érdekek fűződnek ahhoz, hogy nemzetiségi tanítóink megfe­lelő magyar szellemi és társadalmi körben minél jobban elsajátíthassák a magyar nyelvet. Különösen alkal­masak lennének erre azok a csalá­dok, amelyeknek nagyobb közép­iskolás gyermekei is vannak. Az elhelyezés és ellátás hat hétre szólna. A vendéglátásért a 6 hétre a vál­lalkozó családoknak vendégenkint 120 P-t fog a miniszter úr közvet­lenül megtéríteni. Ezért az össze­gért a vendéglátó családok tisztes lakást és napi háromszori étkezést kötelesek biztosítani. Jelentkezéseket írásban június hó 15-ig elfogad és azokat az illetékes minisztériumba továbbítja a vármegyei kir. tanfel­ügyelőség (Esztergom, Hévvíz-utca 20.). A jelentkezőknél fel kell tün­tetni a nevet, a családfő foglalko­zását, vallását és lakáscímét. Vasárnapi munkaszünetetakarnak a borbélysegédek, A helybeli bor­bély- és fodrászsegédek kérvénnyel fordultak dr. Etter Jenő polgár­mesterhez, hogy úgy, mint már máshol megvan, a borbély- és fod­rásziparban rendelje el a vasárnapi teljes munkaszünetet. Mivel a mes­terek többsége is pártolja ezen mozgalmat, reméljük, hogy kedve zően fogják ezt a régóta húzódó ügyet most már végleg elintézni. Uj pótadót kapunk. A magyar törvényhozás még a mult évben törvényt alkotott az Országos Nép­es Családvédelmi Alap létesítésére. A törvény, mely január 1-én lépett hatályba, megszünteti az eddig gyakorlatban volt inségjárulékot és helyébe a nép- és családvédelmi pótadót lépteti életbe. És pedig »a jövedelemadó 20 százalékát, az ál­talános kereseti adó alapjának két százalékát vetik ki pótadónak. A törvény végrehajtása tárgyában már­cius 15-én kiadott rendelet értelmé­ben ezt a pótadót: a jövedelemadó, a társulati adó, a tantiém adó és az általános kereseti adó fizetésére kötelezettek tartoznak fizetni. Magánnyomozó Iroda. Szabó Albert nyug. detektívfelügyelő m. kir. államren­dőrség által eng. magánnyomozó irodája Esztergomban, Deák Ferenc-utca 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes termé' szetű ügyekben nyomoz, okmányokat be­szerez, ismeretlen helyen tartózkodó vagy eltűnt egyéneket felkutat, mind bei­mind pedig külföldön. mm*nmm*m0mmmm márnám INGATLANFORGALOM Bőhm Mihálynétól Molnár Ferenc é„ neje szőlő és szántó a Nixbrod-dülőben 1648, — Maszár Ferenc és nejétől Szent­gáli János és neje szántó a Kolos-úton­túli dűlőben 2200, — Nagy János, Szent­gáli János és nejétől Fekete Marianna szántó a Csapási kertek dűlőben 3997, — Némethy Ferencnétől Szedlacsek András és neje Örhegyalja-dűlőben 525, — Koller Istvánnétól Újvári Ferenc és neje rét a Körtvélyes-szigeten 250, — Dr. Kőmíves Lászlótól Szántai Mihály és neje szántó a Borzhegy- és Dinnyés-dű­lőben 600, — Pap Jánosnétól Eiler Fe­renc szántó a Tát—tokodi határnál 600, Tóth Imrétől Hegedűs János és neje szántó a Csontkút Papere dűlőben 550, Gaál Ferenctől Bádi Ferenc és neje szántó a Zsellérföld-dűlőben 500, — Bognár Jánosnétól Baranyai Györgyné szántó a Kőalja-dűlőben 150, — Bognár Erzsébettől Kaltenecker Gyuláné legelő az Örhegyalja-dűlőben 200, — Esztergo­mi Érsekségtől Esztergom város szőlő a Bánomi dűlőben 1698, — Mechler János és nejétől Eiler Ferencné szántó a Tát— tokodi határnál 1111.80, — Globotschnig Józsefné és társaitól Kovács Erzsébet és Ilona szántó és nádas a Kistó-dűlőben 630, — Trexler Andrásnétól Móczik An­drás szántók a Döbönkút- és Rétek-dű­lőben és szérű a Duna-dűlőben 1500, Bednárik Sándorné és társaitól ifj. Gé­mesi Sándor 16—4556-od erdőílletőség 300,— Farkas József és nejétől Hraskó Károlyné legelő a Kolos-útontúli dűlő­ben 200, —• Vilsítz Mártontól Majtényi Ferenc és neje 4—552-ed rész közös le­gelő-illetőség 100, — Kiffer Gyulától Bánzi János és neje szántó a Dinnyeföld­dűlőben 320, —• Hetzer Bélánétól Tengler János és neje szántó a Jezsuitarét-dűlő­ben 600, —• Laczkó Lőrincnétől Tomanek István és neje legelő a Kolosútontúli dű­lőben 750, — Petróczy Jánostól Baster­nák Mária és László szántó és szőlő a Du­na-dűlőben 133.33, — Gerendás Imrétől Kubovics Sándor és neje szántó a Szérűk dűlőben 250, dr. Hajós István és Marian­nától Radványi Antal és neje szántó a Kiskuria—Cigánykút-dűlőben 100, — Inkó Sándortól Kaltenecker Gyuláné le­gelő a Kolosútontúli dűlőben 200, — Ho­lop András és nejétől Gerendás János és neje szántó a Kolosútontúli dűlőben 1300, — kk. Godor Borbála és Bélától Bakács Géza és neje szántó a Barti-kúti dűlőben 50, Farkas József és nejétől Méri Imréné legelő a Kolosútontúli dűlőben 3400, Lint­ner Kálmánnétól Schuszter Antalné szán­tó az Előhegy-dűlőben 8000, Gubó József és társaitól özv. Szabó Lajosné szőlő az Aranyhegy-dűlőben 300 P vételár mel­lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom