Esztergom és Vidéke, 1940

1940 / 28. szám

2 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 1940 április 14 Bánságit! Vince képkiállitása Alig egy esztendő után Bánsághi Vince újra gazdag alkotásokkal lép az esztergomi közönség elé kép­kiállitása keretében. Festményei sokoldalú tehetséget árulnak el. Lendülete, stilusérzóke, remek szinhatásai megértő eszközök kiapadhatatlan képzelőerejének kife­jezésében. Kiállítása gazdag területekre vezet el bennünket. Otthön van egyaránt a tájképfestésben, a csendélet disz­krét érzékeltetésében és technikás mestere a portréknak is. Képei közül az esztergomi nézőt különösen megragadják a Bazilikát megjelenitő alkotások. Különösen tetszik még az esztergomi vonatko- zásúak közül: Esztergom látképe a szigetről. Esztergomi alkotásaira a koronát mégis az „Árpádok kápol­nája* című festménye teszi, amely beszél, áhitatot kelt és dicsekszik a dicső történelmi múlttal. Tájképeinek nagyrésze az Ipoly mentén készült, amely a művész tulajdonképpeni hazája. Képeiről az idealista szépség megérzik. A külső­ség, a gazdag szinharmonia mind csak lehetőség nála, amely belső életét kifejezésre juttatja. Csendéletein, virágképein a nagy tudás tökéletes művészi elrendezését csodálhatjuk, mig portréin a művészi emberábrázolásra mutat tökéletes iskolapéldát. A kiállítás igazi művészi értékű, megérdemli, hogy minél többen gyö­nyörködjünk benne. A kiállítást szombaton délután 5 órakor nyitja meg dr. Lépőid Antal prelátus-kanonok a MÉP Lőrinc utcai helyiségében. Folyó hó 14 tői 22 ig tekintheti meg a nagyközön­ség a rendkívül értékes kiállítást. Turistanap Esztergomban és Dorogon A rügyfakasztó tavasz pezsgésbe hozta a turistavilágot is. A Magyar Turista Egyesület Asztal- és Osztály­gondozó bizottsága elhatározta, hogy első látogatását egyik legrégibb osz­tályánál, az Esztergomi Osztálynál teszi. György Andor, Pap Dénes, Vö­rös Tihamér kormányfőtanácsos, ügy­vezető alelnökök és Hoffmann Fe­renc, az asztalközi bizottság elnöke vezetésével múlt szombaton mintegy hetven turista érkezett városunkba, akikhez az új Érsekújvárt Osztály tizenegy tagja is csatlakozott. Mind a helybeli, mind a párkány-nánai állomáson az esztergomi turisták fo­gadták az érkező vendégeket. Este 8 órakor 160 terítékes társas­vacsora volt a Magyar Király szálloda nagytermében, melyen dr. Késmárki Frey Vilmos főispán, revisnyei Re­viczky Elemér alispán, dr. Brenner Antal h. polgármester, vitéz Szivós- Waldvogel József ny. tábornok, FJádler István kormányfőtanácsos, pápai kamarás, érs. tanitónőkópző igazgató, Reusz Ferenc takarékpénz­tári elnökigazgató, dr. Vécsei Kál­mán árvaszéki elnök, Weiss Richárd és Blaskovics PJacid gimnáziumi igazgatókkal az élen városunk szine- java jelent meg. A barátságos és kedélyes légkör ben lefolyt vacsora alatt dr. Brenner Antal, az Osztály elnöke h vendége­ket üdvözölte, György Andor orsz. ügyvezető alelnök méltatta az Osz­tály érdemeit, dr. Késmárki Ptey Vilmos főispán a hölgyeket üdvö­zölte. Az Esztergomi Osztály felhasz­nálva ezen ünnepélyes alkalmat, mint díszes keretet, eleget tett kedves kö telezettségónek. ,Dr. Brenner Antal plnöjt elismerő és lelkes beszéd kisó­etében nyújtotta át vitéz Szívós- Waldvogel József ny. tábornok disz- elnöknek az erről szóló diszelnöki oklevelet, melyet az új diszelnök lelkes éljenzések között, meleg sza­vakkal köszönt meg. A jól megrendezett és kitünően kiállított vacsora bizony a hajnali órákban ért véget. Ilyenkor a han­gulatról is illik beszámolni. Hát édes, jó Istenem, vájjon lehet-e ott nyo- nyomott, unott hangulat, ahol jelen van György Andor, az örökifjú „Bandi bácsi“, sok szép asszony és leány s másfólszáz erdőt, mezőt járó turista I Másnap, vasárnap, a turisták egy része a város nevezetességeit tekin­tette meg, a többi Vaskapu—öreg- téglaház—Tokodon keresztül Dorogra rándult ki, ahová a városban marad tak is megérkeztek a déli vonattal. A dorogi „Jószerencsét“ Turista Asztaltársaság tagjai fogadták a ven­dégeket, kiknek megmutatták a bányaművek látható érdekességeit és kultúrintézményeit, majd a Mun kásotthon termében mintegy 130 terítékes, szépen diszitett asztalhoz ültek. A bánya részéről Búkor Gyula titkár, a község részéről Laux An­tal főjegyző jelentek meg. Dr. Brenner Antal és Gommer- mann Antal üdvözölték a vendége­ket, majd dr. Peitler Gyula egyesü­leti főtitkár emelkedett szólásra. Tőle megszokott ékesszólással emlé­kezett meg a dorogi „Jószerencsét 1“ Turista Asztaltársaságról és meleg köszönetét mondott az Érsekujvári Osztálynak lelkes tevékenységéért. Mint a turistatársadalom emléknap­ját ünnepelte. 1939 április 7-én, te­hát pont egy év előtt adta át a m. kir. honvédvezérkar a kárpátaljai menedókházakat a Magyar Turista Egyletnek. Végül Vitái István a höl gyeket éltette és magyar kitartó munkára buzdította. Vonatok indu­lásáig víg zene mellett együttmaradt a társaság. Az Asztalgondozó-bizottság esz­tergomi látogatása új életerőt öntött az Esztergomi Osztályba. Bízunk benne, hogy az Osztály régi hírne­véhez híven eleven életet kezd új­ból élni, amit nagyban fog elősegí­teni a dalárda újbóli működése és ez kívánatos is úgy társadalmi, va­lamint a város idegenforgalmának szempontjából is. Frontharcos közgyűlés A Magyar Tűzharcos Szövetség Esztergomi Főcsoportja f. évi április hó 7-én, vasárnap d. e. 10 órakor tartotta évi rendes közgyűlését a vá­rosháza tanácstermében. A Magyar Hiszekegy elmondása után dr. Brenner Antal elnök meleg bajtársi szeretettel köszöntötte vitéz dr. Zsiga János főszolgabírót, az Or­szágos Központ kiküldöttjét, a do­rogi főcsoport, a párkányi és kőhid- gyarmati csoport megjelent képvise­lőit. Hazafias, mélyen szántó beszédé­ben ismételten említést tesz Eszter­gom város háborút viselt bajtársai, nak közönyösségérői, akik nem tö­rődnek a tűzharcos ügyekkel, elha­nyagolják a bajtársi együttműködést, nem ápolják az összetartást, a tűz­harcos erényeket és eszméket. Min­dig kevesebben vagyunk, annál in­kább szükségünk van az összetar tásra, nemes eszméink hirdetésére, terjesztésére és ápolására. A közgyűlés további során egy hangúlag megválasztotta az új tisz­tikart. Alelnök vitéz Zsámbéky Pál ikp főtisztviselő, századparancsnok Bátky Endre bányatisztviselő, le­génységi titkár Magyart Károly sza bómester, számvizsgalóbizottsági el­nök Mátray Gyula tkp. főtisztviselő, zászlótartó Afező/rAlajos kereskedő lett. Vitéz dr. Zsiga János központi ki­küldött üdvözölte ezután igaz baj­társi szeretettel az összes megjelent bajtársakat, akik fáradságot nem is­merve, minden tűzharcos megmoz­dulásban, nemzeti- és vallásos ün­nepeken testületileg megjelennek és összetartó, buzgó kötelessógteljesité- sükkel derék példát mutatnak a kö­zönyöseknek. Az országos elnökség üdvözletét tolmácsolta mind a veze­tőségnek, mind az összes bajtársak­nak. A további lelkes munkálkodás­ra, állhatatos kitartásra, a bajtársi szeretet és együttműködés kimélyi- tésére buzdította a bajtársakat. A hazafias szellemben lefolyt köz­gyűlés egyéb pontjainak letárgyalása után a Himnusz eléneklésével a gyű­lés véget ért. tii*i*i mii iitiiMiu huh 'Szent Benedek-finnepély a bencésgimnáziumban Szombaton délután tartotta az Esz tergomi Bencés Gimnázium hagyo­mányos és felemelő Szent Benedek ünnepélyét az intézet dísztermében. Az ünnepségen hatalmas számban jelentek meg városunk vezetői, az intézet volt növendékei és a Szent Benedek rend tisztelői. Az ünnepély­nek különös diszt és fényt adott dr. Serédi Jusztinján bíboros hercegprí­másnak kitüntető megjelenése. Az ünnepi beszedet dr. Beér Gyula, Esztergom vármegye főjegyzője mon­dotta. Remekül felépített beszédében többek között a következőket mon­dotta : — Örömmel vállalta az ünnepi beszéd elmondását, mert mindig szemei előtt állanak a jóságos paptanárok, akik lelkűk feltárásával s odaadással vezetik a rájuk bízott kis és nagy diákokat. — Szent Benedek állította be a világba az „Óra et labora“ fenséges gondolatát. Ez a jelszó áthatotta az emberiség tudatát és átalakította a világot. Ez a jelszó teremtette meg a mélylelkü középkort, szelídítette meg a barbárokat, áthatotta a kul­túrát, művészetet, erkölcsöket. — Ebből a gondolatból meríthet az emberiség Isten- és hazaszeretetei. — Polgári pályája során sok ben­cés tanárral találkozott, hozzájuk a ragaszkodás, a barátság, a tisztelet és a megbecsülés szálai fűzik. — A bencés rendnek hervadha­tatlan érdemeik vannak a magyar katolikus inteligencia nevelésében, amelyben egyesül az áldozatot vál­laló munkásság, az európai szemlé­let és a hitét és nemzetét szerető gondolatmód. — A bencés rend Szent István oldalán részt vett az országalapitás munkájában, melynek kiválóságát az ezeréves történelem bizonyítja. Mon­dotta beszéde végén a szóíok. Dr. Beér Gyula magasszárnyalásu beszéde mély hatást keltett a jelen­lévők lelkében. Az ünnepi beszédnek hatásos ke­retet biztosítottak az ünnepélynek többi számai. Az intézet énekkara Hajnali Kál­mán vezénylésével tudásuk legjavát mutatta be az előadott énekszámok­kal. Pedig a kórusirodalom igen különböző részeiből származó művek előadása nem kis felkészültséget és technikai tudist követelt meg. A fúvószenekar Urbán Vilmos ve­zényletével a műsor szüneté ben szé­pen kidolgozott számaival aratott nagy sikert. A szalonzenekar Geyer Béla ve­zényletével igen nagy fejlődésről tett tanúságot és szereplése minden di­cséretet megérdemel. Igen szép volt a szavalókórus száma is. A kart Simon Árkád ben­cés tanár tanította be és ugyancsak ő is vezényelte. A bemutatott szólószámok is igen komoly felkészültségről tanúskodtak, igy Maros József szavalata, Dobó Géza, Homor Kálmán Sugár Ödön zongora kíséretével előadott ’ hegedű kettőse és Búkor Gyula zongora* száma. A vármegye gyűjtése az árvízkárosultak javára Magyarország kormányzójának fel - hivását az árvízkárosultak gyors fel­segélyezésére vármegyénk lakósságá- nak dr. Késmárki Frey Vilmos fő­ispánunk tolmácsolta. A felhívást lapunk múlt vasárnapi száma közölte és ime, ma már örvendetes ered­ményről számolhatunk be. Várme gyénk társadalma megértette a bor­zalmas árvíz károsultjainak kétségbe­esett helyzetét és testvéri magyar szeretettel siet a rászorultak segítsé­gére. Az eddigi adományok nemes példái a magyar áldozatkészségnek. Április 12 ig a következő befize­tések érkeztek be az Esztergomi Takarékpénztárnál nyitott folyószám­lára : Esztergomi Takarékpénztár Rt. 400, Petz Testvérek Gépgyár Rt. tisztikara és munkásai 200, Dunamenti Kőbá­nyák és Márványbányák Rt. 50, Reusz Ferenc 25, Esztergomi Borbély Szak­osztály 21, Einczinger Ferenc, dr. Mattyasószky Béla, Késmárki Frey Vilmos 20—20, vitéz Zsámbéky Pál, Mátray Gyula 15 —15, esztergomi kir. tanfelügyelőség tisztikara 12, özv. Kitzinger Józsefnó, Grósz István, Far­kas Jenő 10—10, Bauer Imre, Raj- ner Ernő, Vörös József, György László, özv. Magos Sándorné, özv. Mácsik Istvánná 5—5, Szölgyémi Pál, dr. Etter Kálmán 3—3, Déry Ferenc, dr. Etter Kálmánná, Michailic Erna, Till Anna, Drobni Jolán, Jedlicska István 2—2, Horváth Gusztáv, Bodnár Má­ria 1 — 1, — összesen 878 pengő. Az Esztergomi Kereskedelmi és Ipar banknál nyitott folyószámlára f. hó 12 ig befizettek : Esztergomi Kereskedelmi és Ipar­bank 100, dr. Gróh József, Gyulai Endre, Machovics János 20—20, Páli Sándor, Tóth Imre 10—10, Brenner Mór 5, — összesen 185 pengő. Érsekkéty község gyűjtése : Érsekkéty község,Fogy asztási Szö­vetkezet 10—10, Haraszti Lajos 5, Papp József és neje 3, Sirmai József és neje 2.50, Bukovics István, Nád- ler Lajos, Szalma Zsigmond, Szalma István, Szalma Lajos, Bohák József, Szabó Lajosné (özv.), Jónás József, Szabó László, Demcső András, öl- veczky János, Bényi Mihály, Szalma János 2—2, Vida András i.50, Czig- ler János, Hajdú Lajosné, Andor András, Sipos Mihály, Andor Lajosné, Vicze Lajos, Bajkai István, Zsíros Lajos, Vorák Ferenc, Tóth József, Nagy Imre, Koncz Lajosné, Tóth Já- nosnó, Németh József, Bohák Mihály, Koncz Zsigmond, Bajkai Istvánná, Koncz András, Vank Lajos, Andor Lajos, Baka András, Bohák András, Vida Sándor, Molnár János, Maros Magda, Czirja Vilmos, ,Suchter Béla, Német Ferenc, Borz Jánosnó, Dudás István, Bohák Lajos, Bohák István, Bernát József 1—1 pengő, Szalma Zsigmond 60 fillér, Kulcsár Andrásnó, Bajkai Lajos, Mikus János, Kábái István, Hajdú Istvánná, Bajkai La­jos, Gubik Géza, Bohák István, Földi András, Bényi József, Samu István, Mikus András, Dudás Ernő, Dobay Vilmos, Bernát Lajos, Pásztor István, Demcsö Sándor, Dudás Benedek, Baka András, Baka Jánosné, Szalma Lajosné, Kovács Lajos, Baka Lajos, Baka István, Baka István, Suba La­jos, Andor Lajos, Dobay Sándor, Bajkai János, Baka Lajos, Suba Já­nos, Tankó Lajosné, Karó Lajos. Földi Lajos, Hajdú Gyula, Baka And­rás, Tóth István, Bohák Lajos, Baj­kai József, Bajkaí János, Schlósinger Bertalan, Bohák Istvánná, Marsai Imre, Dobai Lajos, Kulcsár Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom