Esztergom és Vidéke, 1940

1940 / 100. szám

4 ESZTERGOM és VIDÉKÉ 1940. december 23 ~! Mátyássy Gyuláné, Müller és Társa, Németh Géza, Dr. Pataky, Philipp József, Pozsár Puiz Margit, Rácz József és neje, Répásy István, Riedl Lászlóné, Scheibet Rezső és Társa, Schi'ler Imre, Schimscha Ferenc, Dr. Schrank Mór, Dr. Schwartz Pál, Start vállalat, Dr. Steiner, Sümeg János, Szabó Ist ván, Dr. Semptey László, Szepesdi Sán­dor, Tóth János, Tóth Jánosné, Várady Sándor, Vermes Ignác, Walter Károly, Dr. Weisz Sándor, Wetzler, Znojek Já­nos és Zséger Gyuláné. 1*50 P: Bajnok Gizella, Kertész Lajos, Dr. Szappanos Béla, Torma József. 1*20 P: Gép Ferenc. 1*— P: Ámon Özv. Bodnár Györgyné Büchlér Mór, Csipák József, Dangel- mayer Rafaella, Davidovics Ákosné, Duchs Sándor, Eckstein Lajos és Társa, Écsy Gizella Engelhardt Ignác, özv. Farkas Elekné, Frank Sándorné, Giegler Ferenc, György László Dr. Hazslinszky István, Dr. Hermann, Hirschhorn Nán dór, Horváth Sarotta, Jaksics Tibor, Jedlicska István, Kempelen Farkas, Ke­reszthegyi, Kósik Ferenc, Lőwy Sándor, Dr. Marczell Árpád, Markstein Árpád, Márkus Ilona, özv. Mayer Istvánná, Meszes Gyula, Mészáros Erzsébet, özv. Mészáros Károlyné, Mihailic Erna, IWó- zer Anna, N. Józsefné, vitéz Naményi Odesealchi, Neihübd Antal, özv. Obert Ágostonná, P. 0. Patriász Zsigmond, Pick Jenő, Rajner Ernő, Réb József, Stern Sándor, Szent József-otthon irgal­mas nővérek, Sző gyémy Pál, Dr. Takács József, Tomka László, üjjadvné, Vörös József, Wild Andor, Zahovay Ferenc. X. Y. 50 fillér: Csiszár, Demény Irén, Gla- vanovits Pálné, Lehóczky Lajos, Me­szes István, Molnár Imréné, N. N., Nagy Gabriella, Perneczky Rezső, Sár- falvy Géza, Somogyi Ilona, Szitás Mi hály. Az ezután beérkező szives adomá­nyokat lapunk újévi számában fogjuk közölni. HETI ESEMÉNYEK BELFÖLD Megkezdte működését az Orszá­gos Közellátási Hivatal. — 140 er­délyi újságírót vettek fel a Sajtó­kamarába. — Ebben az évben 283 zsidó vegyesházasságot kötöttek Bu­dapesten. — Román családok tö­megesen visszakéredzkednek Ma­gyarországra. — A román lapok őr- jöngően uszítanak Magyarország el­len. — Kizárták a zsidókat a fog- technikus szakmából. — A Székely­földre vezető új vasutszakaszon meg­indult a közforgalom. — Budapes­ten 35.205 lakást világítanak petró­leummal. — Lóhúskonzerv helyett lóhússzalámit gyártanak Budapesten' — Huszonöt magyar képviselő uta­zik január végén Belgrádba. — Hat­van munkásházat építenek. — Er­délynek eddig 120.000 könyvet adó mányoztak. — 75.000 zsidó választó helyett csak 3500 lesz Budapesten. — Svéd Sándor magyar operaéne­kes Roosevelt díszhangversenyén énekelt. KÜLFÖLD Németország tárgyi biztosítékokat kíván Finnciaországtól. — Levegőbe repült Svédország legnagyobb lőpor­gyára. — Hetvenöt százalékkal csök­kent a fogyasztási cikkek forgalma Angliában. — Villamos-üzemre épí­tik át az olasz autókat. — Nagy angolellenes tüntetések voltak Géni­ben. — Élénk tevékenységet fejte­nek ki az angol kommunisták. — Lefoglalták Franciaországban a ma­gánkézben lévő rádióleadóállomáso­kat. — Újabb negyven torpedorom- bolót rendelt Amerika, — De Gaule emigrált francia tábornok hivei Szí­riában puccsra készülnek. — Anto- nescu a politikától való tartózko­dásra intette a volt román királyt. — Nincs megelégedve Anglia a fran­cia külügyminisztercserével. — Ber­lin szerint nincsenek német csapa­tok Olaszországban. — Rity minisz­terelnököt választották meg Finnor­szág elnökévé. — Románia szabo­tálja az új Európát. — Rydz Smigly, Lengyelország volt marsallja eltűnt Romániából. — Nyugtalanság van AAoldovában a szovjetmegszállás miatt. — A volt román külügymi­niszter berlini követ lesz. — Ame­rikába utazik a volt román király. — Február közepére összehívják a nagyszovjet-pártértekezletet. — Ka­tonai ellenőrzés alá vettek négy ir kikötőt. — Nem kapnak karácsonyra szabadságot az angol katonák. — Törökországban meghosszabbítják az ostromállapotot. — Lefagyott lábú görög katonák érkeznek tömegesen özalonikiba. — Amerika le akarja foglalni az amerikai kikötőkben lévő dán hajókat. — 17.000 munkás sztrájkol Indiában. —- Angol bom­batámadás volt Verdun ellen. — Az elmúlt évben 100.352 halottham- vasztás történt Németországban. — Szlovákiában megjelölik a zsidó üz­leteket. — 400 német misszionáriust utasítottak ki Délafrikából. — Íror­szágba menekülnek az angolok. — A románok Sarmás vidéken erődö­ket építenek. — Romániából sem­mifele élelmiszert kivinni nem sza­bad. — Betiltották az összes ma­gyar lapokat Romániában. — Né metál is kiadják a szlovák törvé­nyeket. — Kiűzték a jazzt a dán is­kolákból. — Hitler és Petain újra találkozni fognak. — Eltiltották ju- goszlaviában a nullásliszt használa­tát. — Svájci orvosok megvizsgál­tak a nemet fogolytáborokat. — Gyászbaborította egész Finnországot Kaíio volt államelnök halala. — A német-francia szövetség megvalósu­lás előtt all. — Bomöamerénvletet követtek ei Zágrábban egy szerkesz­tőség ellen. — Ribbentrop német kúlügyminiszteréknel most született az ötödik gyermek. — Megszánt a francia Havas távirati iroda. — Né- meiországban hetenkint csak három­szor szabad táncolni. — Anglia ti- zenketezer repülőgépet kér Ameri­kától. — Eden lett az új angol kül ügyminiszter. — Anglia megkapja az amerikai repulogepgyartas iietven százalékai. — Az angolok bombáz­ták a berlini szekesegyhazat. lII Íig .^iriiT7i5rrr^-Tirri^--3m-T^-ng--r,iT-iítTiiir-aiorfTitr Válasz a zálogházi cikkünkre Múltkoriban panaszos levelet közöl­tünk az esztergomi zálogházzal kapcso­latban. A leveire vonatkozóan illetékes helyen a következő intormaciókat kap­tuk : Az esztergomi zálogintézet az illetékes I. iokú iparhatóság es legtelsőbb fokon a kereskedelmi minisztérium felügyelete alatt all. Kezelése a Postatakarékpénztár érdekeltségébe tartozó zálogintézetek mintájára történik. A sérelmezett 19.5% kamat és kezelési költséget is a kereskedelmi miniszter ál­lapította meg rendeletileg. A zálogintézet a szegényebb néposz­tály kölcsönigényeit a legmesszebbmenő előzékenységgel elégíti ki. Egyébként most, hogy a kamatlábat le­szállították, a zálogintézet is mérsékelni fogja a kamatot, a kezelési költség le­szállítására is remény van a legutóbbi pénzügyminiszteri bejelentés szerint, A zalogintézetnek is van kockázata, mert sokszor a segítés szempontját íigye- lembevéve, a zálogtárgyra értékét meg­közelítő, sőt elérő kölcsönt adnak, így azután előfordul, hogy a tárgy a zálog­intézeté marad. Egyébként is helyesebb, ha a kölcsön­vevő kisebb összegű kölcsönt kap, mert így nem adósodik el és könnyebben ki tudja váltani zálogját. Árverésre ritkán kerül a sor, mert mindenkinek módjában áll zálogjegyét meghosszabbítani s ha árverznek is, an­nak lefolyását mindenkinek módjában van ellenőrizni. Az árverési hiénáknak is terük van az érvényesülésre, mert az arany és ezüst tárgyakat a kikiáltás után azonnal forgalmi értékre emelik. Befejezésül: minden panaszt orvosol­nak: akár maga a záloginlézet, akár az Iparhatóság. HÍREK A cím és rang­túlteng ése ellen végre elhangzott az első hatá­sos szó, amelynek következmé­nye is lesz. Komoly, figyelmez­tető, ostorozó, hibáztató szó ugyanis már eddig is elégszer hangzott el közéleti téren és elégszer íródott le az újságok hasábjain, de mindannyiszor tel­jesen eredménytelenül. Nagyon jól tudtuk és éreztük mindannyian, hogy a cím- és a rangkórság nyavalyájának kiir­tásához nem elég a komoly szó, — ehhez szigorú hatósági ren­delkezés is szükséges. Hát most itt van a hatósági rendelkezés és pedig a fegilletékesebb, a nem­zet megnevelését irányító legfőbb hatóság, a kultuszminiszter ré­széről.- A vall és közoktatásügyi mi­niszter ugyanis rendeletet adott ki az iskolai megszólításokról, mert tudomására jutott, hogy egyes pedagógusok különféle rang­jelző (nagyságos, méltóságos, ke­gyelmes) címeket kívánnak és a tanulók ilyen megszólítással él­nek. Elrendelte, hogy a férfiok­tatókat igazgató úrnak, tanár úrnak, tanító úrnak, — a férjes nőket tanár, tanítónő asszony­nak, — a hajadonokat pedig ta­nár- tanítókisasszonyoknak szö- lítsák. Megengedhetik az okta­tók a bácsi, néni megszólítást is, — bizonyára a szeretetteljes viszonyból kifolyólag, amelynek a pedagógus és a növendék kö­zött meg kell lennie. Sietünk hozzátenni, hogy az összes magyar intézmények és közületek között éppen a kul­tuszminisztérium hatósága alá tartozó intézményeknél van leg- kevésbbé elterjedve a rangos cím használata, — mégis igen helyesen a legfőbb magyar ne­velő hatóság, a kultuszminiszter intézkedik ellene elsőnek. Kétségtelenül a nemzet, a tár­sadalom megnevelésének kérdé­se ez. Ut és eléggé hatásos esz­köz az önérzetesség és az őszinte megbecsülés társadalmának ki­alakításához, — és az alakos­kodás, hízelkedés közéleti szel* lemének kiirtásához. Reméljük azonban, hogy ez az intézkedés követendő példa lesz a többi főhatóságaink és intézményeink vezetői számára, hogy a cím- és rangkórság és a mesterkélt alázatosság érint­kezési formái végre kiírtassanak azokon a közhivatali, továbbá a különféle társadalmi életterülete­ken is, amelyeken pedig ez a nyavalya ma még százszorosán inkább dívik, mint az iskolákban. A kezdet helyes, iránytmuta- tó. Ezt az utat az iskolából ki­indulva a legkomolyabban vé­gig kell járnunk. Szólítsuk, tisz­teljük egymást mindenütt úgy, ahogy önérzetes magyar ember­hez illik: őszintén, egyszerűen, becsületesen. Es ezt elsősorban a cím és rang birtokosainak kell megkövetelniök. Nekik kell első­sorban tudniok, hogy nem a cím és rang adja a megbecsü­lést, hanem az ember értéke, a lélek nemessége. Kellemes karácsonyi ün­nepeket kívánunk kedves előfizetőinknek, munkatár­sainknak és hirdetőinknek. Az ünnepek miatt legkö­zelebbi számunk december hó 31-én, kedden délután fog megjelenni. Kinevezés. A m. kir. belügymi­niszter Béltekv Gyula dr. makói számvevőségi főtanácsost, ki hosszú ideig az egyesült Komárom-Eszter- gom vármegyék számvevőségi fő­nöke volt, Komárom sz. kir. város adóügyi tanácsosává nevezte ki. Gyászhir. Burszentmiklósi Kiinda Aranka, a cseh megszállás alatt magyarságáért kiüldözött köbölkúti ny. postamesternő folyó hó 20-án, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 23-án d. e. 10 órakor volt a belvárosi sírkertben. A főszékesegyházi ének-ós zene* kar karácsonyi műsora. Dec. 25.: Büchner: Ecce Sacerdos. Introitus és Communio koraliter. Büchner: Vide- runt omnes, graduale. Fiike: Tűi sunt coeli. Büchner: Karácsonyi Pásztorai mise. Prédikációra: Menny­ből az angyal. Pápai himnusz. — Dec. 26. Introitus és Communio koraliter. Mitterer: Sederunt princi- pes, graduale. Goller: Elegerunt Apostoli, Offertorium. Goller: Missa Stephani Protomartyris. Büchner • Örömnek éje, pásztoraié. Eljegyzés. Varga Jolika oki. ta­nítónőt eljegyezte Németh István jegyző (Bény.) A nánai háztartási tanfolyam december hó 10-én tartotta záró­vizsgáját, mikor is vitéz Zsiga Já­nos járási főszolgabíró üdvözölte a vizsgán megjelenő Reviczky Elemér alispánt és a tanfolyam vezetőjét, Oszkai Angélát Az alispán hosszabb beszéd keretében osztotta ki a bi­zonyítványokat a tanfolyamot vég­zett nánai lányoknak és asszonyok­nak. Erdélyi est elszámolása. Brenner Antal dr. h. polgármester által megin­dított városi felhívásra és dr. Kés­márki Frev Vilmos főispán felkéré­sére a Balassa Bálint irodalmi és művészeti társaság által rendezett estély alkalmával az Esztergomi FÉRFIÖLTÖNY, FELÖLTŐ és TÉLIKABÁTSZÖ VETEK ÚGYSZINTÉN NŐI SZŐVETUJDONSÁGOK NAGY VÁLASZTÉKBAN ÁLLANDÓAN KAPHATÓK SZOLIDSÁGÁBÓL KÖZISMERT ILLÉS SÁNDOR DIVATÁRU-ÜZLETÉBEN SZECHENYI-TÉR 2L SZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom