Esztergom és Vidéke, 1940

1940 / 5. szám

1940 Január 21 ■ ■KUBIQDH li 1IDIKI 3 A Szent Anna Leányklub tánc­estélye. A Sz. Anna Leány klub febr. 2 án műsoros táncestályt rendez. Meg­hívók igényelhetők. Népművelési előadás Szent- györgymezön. A Szentgyörgymezői Kát. Olvasókörben ma, vasárnap este 6 órai kezdettel kulturest lesz. Előadó László Rezső. A kísérő mű­sor — mint mindig — most is ma­gas nívójú, kedves, szórakoztató lesz: szavalat, énekszámok, mókák fogják szórakoztatni a közönséget. Madarak tanyája a jeges Du nán. Lámpagyújtáskor a Mária- Valéria hid felé irányítják lépteiket az esztergomi sétálók, hogy szem­lélői lehessenek annak a szép dunai téli tájnak és annak az északsarki madárrajzásnak, amely az idei ke­mény tél specialitása. A nagyhidról pompás kilátás nyilik a zajló Du­nára, amelynek zúgva törtető jég­táblái között a vadlúdak és vadka­csák százai, sőt sokszor ezrei úsz­kálnak, röpdösnek. A jeges vizben való mulatozást meg nem únó ma­darak hol csoportosan, hol hosszú kigyóvonalakban úszkálnak, eresz­kednek lefelé, de csak a hidlábak vonaláig. Amint ideérnek, lármás gá­gogással felröppennek és felhúznak az Istenhegy tájáig, ahonnan újra kezdődik a játék és rajzás lefelé a hídig. A jól figyelő szem furcsa északi madarakat vél felfedezni a vadlúdak és vadkacsák között, sőt akadnak fantaszták is a sétálók kö­zött, akik arról beszélnek, hogy finn és lapp menekült madarak is úsz­kálnak a Duna jeges vizében, ame­lyek az ágyúdörgés és repülőgép inváziók elől költöztek szelidebb vi­zekre. A szenttamás! kulturesték so­rozatában ma, vasárnap tartják a hatodik kulturestét. Előadó: Szöl­gyémy József hittanár. Kezdete este 6 órakor a Szenttamási Kát. Kör nagy­termében. Belépődíj nincs. Postai hir. A m. kir. kereske­delem- és közlekedésügyi miniszter 149400/4. számú rendeletével meg­engedte, hogy január 1-től, a cso­mag házhözkézbesitési dija 3 pengő havi átalánydíjjal megváltható. Azok részére pedig, akik csomagjaikat a postahivatalban veszik át, a csomag­raktárbérleti diját havi 9 pengőről 3 pengőre mérsékelte. Ezek igénybe- vétólének előnyeire ez úton hívjuk fel a közönség figyelmét. A kedvez­ményi írásbeli bejelentéssel és az átalánydíj lefizetésével bárki igénybe­veheti. Újbóli lóvizsgálat. Figyelmeztet­nek mindazok, akik a lóvizsgálaton bármilyen oknál fogva ezideig meg nem jelentek, /. hó 22-én d. e. fél 9 órakor a vásártérre lovaikat hajt­sák elő és a járlatleveleiket hozzák magukkal, mert ellenkező esetben súlyos büntetés alá esnek. Újabb bűnügyi eljárás dr. Pop­per ügyved ellen. Popper Dezső dr. esztergomi ügyvédet néhány hét­tel ezelőtt a pestvidéki törvényszék a dorogi bányászok sérel mére elkö­vetett többrendbeli sikkasztás miatt nyolchónapi börtönre Ítélte. Ez az ítélet még nem emelkedett jogerőre, de időközben újabb nyolcrendbeli sikkasztás miatt adott ki vadiratot a pestvidőkí ügyészség az ügyvéd el­len. Popper Dezső a súlyos követ­kezményeket látva, hétfőn délelőtt megjelent a pestvidéki ügyészségen és kérte azonnali letartóztatását. Arcképes igazolványt kapnak az iparosok. Az Ipartestütetek Or­szágos Központja előterjesztésére az iparügyi miniszter elvben elfogadta azt a kívánságot, hogy az önálló kézművesip-rosokat egyöntetű arc­képes igazolvánnyal lássák el. Ez zel eredményesebbé tehető a kon­tárok elleni küzdelem, de a jelen­legi nyersanyagelosztási rendszernél Is ezekkel az arcképes igazolvá nyokkal lehetne a legcélszerűbben kizárni annak a lehetőségét, hogy a legális iparosok megkárosításával il­letéktelenek jussanak az ipar gya korlásához szükséges nyersanyagok­hoz. Iparos körökben ezért most újabb mozgalom indult meg, hogy illetékes helyen haladéktalanul ren­deljék el az arcképes igazolványok kibocsátását. A Belvárosi Kát. Olvasókör kultúrestjét ma, vasárnap 7 órai kezdettel tartja meg az Olvasókör nagytermében. Az est előadói: dr. Horeczky Géza főorvos. Bartossik Béla gazd. tanár és Rudnay Miklós, a Légoltalmi Liga alelnöke lesznek. A kisérő műsort a Belvárosi Földmű vés Ifjúsági Egyesület adja szava­latok és egyfelvonásos vígjáték ke­retében. Az Itjúsági Egyesület a kul- túrest után táncestét rendez, mely­nek költségeire a táncosoktól 50 fil­lért szed össze. Kísérők nem fizet­nek. Akik csak a kultúresten vesz­nek részt, azok is csak a szokásos adományaikat adják le. Az 50 fillér összeszedése kultúrest után a tánc megkezdése előtt lesz. Enyhítették a tanonclétszámot korlátozó rendelkezéseket. Az utóbbi időben az egyes iparágakban tanonchtány mutatkozik. Az IPOK felterjesztéssel fordult az iparügyi miniszterhez és kérte a tanonclét- szám korlátozásáról szóló rendelet enyhítését. A miniszter közölte, hogy nincs módjában a rendeletet hatá- lyonkivül helyezni, de hajlandó a meghatározott létszámon felül tanon- cok szerződtetését engedélyezni. Az erre irányuló kérvényt a munkaadó­nak az illetékes ipartestület ú ján kell előterjesztenie. A kérvényben meg kell jelölni a tanoncul alkalmazni kívánt egyén adatait, mellékelni kell az eredeti születési bizonyítványt. „Tarzán és fia.“ Egészen egye­dülálló a maga nemeben. Tarzán bent él az őserdőben, mondhatjuk a dsungel társadal nában. Az állatok maguk közé valónak tekintik, nem félnek tőle. Viszontlátjuk újra Csitát, a „mindenes majmot“, ki dajka, szobalány, titkár és mindenesfiú egy személyben. A film meglepetése a „kis Tarzán“, aki pontosan ugyan­azt csinálja, mint a papaja, azon­kívül pedig egy bájos gyermek, ki­től mindenki el lesz ragadtatva. A filmet pénteken, szombaton 7 és 9 órai és vasarnap, 3, 5, 7 és órai kez­dettel mutatja be a Kultur Mozgó. Tekintettel az óriási érdeklődésre, jegyekről ajánlatos előre gondos­kodni. Szerencsétlenség. Szabó Imre 19 éves munkás revolvere véletle­nül elsült s balkezét súlyosan meg­sebezte. A Kolos-kórházban ápoljak. Betörés. Meleg Julianna eszter­gomi lakását tavolléteben ismeretlen tettes felnyitotta s a szobában levó szekrényt feltörte, minden tárgyat feltúrt s miután pénzt és ékszert nem talált, eltávozott. Nyomozás folyamatban. A „Magyar Sajtó“ legújabb szama az ujságirÓK közérdeau kér­déséivel foglalkozik. Pünkösd Andor az ujságiroaépzés gyakorlati felté­teleire mutat ra. A Sajtókamara hi­vatalos közlönye beszámol az újság­írók jogviszonyainak üdvös rende­zéséről. A Sajtokamara egy újság iró repülőtanfolyam megszervezesen is fáradozik. Szabályozták a szekérfuvaro zást. A kereskedelemügyi miniszter rendeletet adott ki az auati erők fel­használásával űzött iparszerú áru­fuvarozás szabályozásáról. A rende let a helyközi szekerfuvarozast en­gedélyhez kötött iparnak, a helyi fuvarozást pedig szaoad iparnak mi­nősíti. A helyközi szekerfuvarozas megengedett tavo-saga 50 Km, a he­lyi szekér fuvarozás pedig a község­ben, illetve a varosban, ennek a 10 km-es körzetében, valamint a köz­ségből kivezető közutakon elérhető legközelebbi községig és legköze lebbi vasúti állomásig gyakorolható. A helyközi szekérfuvarozás iparen­gedélyének dija járóművenként 50 pengő. „Mátyás rendet csinál“, pom pás magyar vígjáték, Mály Gerővel a címszerepben. Ezt a nagyszerű színészt már jól ismeri mozilátogató közönségünk. Pompás humora, mely lélekábrázolása, nagyszerű alakító- képessége minden szerepét értékessé és kedvessé teszik. Mellette a leg­jobb erők buzgólkodnak a siker érdekében, igy Lukács Margit, Né­met Romola, Erdélyi Mici, Kökény Klara, Tímár Kató, Berky Lili, a fér­fiak közül Szilassy Lászsó, Feleky Kamii, Kőváry Gyula és a többiek. A mulatságos, fordulatos és mind­végig érdekes darabot Budapest előtt mutatja be nálunk jannár 20-, 21- és 22 én, szombaton, vasárnap és hétfőn az Elit mozi. Viszonteladók részére hústa­lan napokon is szabad húst áru sitani. A m. kir. földmivelésügyi miniszter leirata értelmében a hús­talan napok tartásáról szóló kor­mányrendelet szerint hústalan na pokon nagyban viszonteladók részére szabad húst árusítani. Adományok. A Belvárosi Társu­lati Kisdedóvóda karácsonyi ünnep­ségéhez a következő adományok ér­keztek : Pénzadományok : Szent Er­zsébet egylet 150 P, Takarékpénz­tár 50 P, Iparban* 40 P, Előadás­kor perselyben 26 88 P, dr. Fehér Gyula 20 P, óvódások gyűjtése 18.38 P, dr. Hamza Józsefné 10 P, Je­szenszky Kálmán 10 P, vitéz Szi* vós-Waldvogel József 5 P, özv. Reit- ter Alajosné 5 P, Tóth Imre 5 P, dr. Felber Gyula 5 P, vitéz Z.ám- békynő 5 P, özv. Draxler Alajosné 5 P, dr. Drahos János 5 P, Fekete Marianna 4 P, Nadler István 4 P, MdChovich János 3 P, Gidró Ger- geiyne 3 P, dr. Frey Vilmos 3 P, dr. Rayner Jánosné 3 P, Kerschbaum- mayer Károlynó 3 P, Körmendy Ká- rolyné 2 P, Malatinszky Anna 2 P, dr. Mike Lajosné 2 P, Király Mór 2 P, dr. Etter Jenőnó 2 P, Frank Sandorné 1 P. Különféle adományok : Ámon Károly, Deika-cég, Eincinger Ferencné, Farkas Jenőné, Ferences Kollégium, Gép Ferenc, Gigler Fe­renc, Iván Józsefne, Izsák-cég, Illés Sandorné, Haáz Marika, Jalkóczy Erzsiké, Kovancsek Jenőne, Kémény Lajos, dr. Mattyasóvszky Béláné, Mattyasóvszky Olga, Meszes István, özv. Miklóssy Józssfné, Muzsik Gyu- láné, Nelhiebel Antalné, Nelhieóel Jozsefné, Nelhiebel Ferencné, Neu­mann cég, Polgári Egyesület, Stüh- mer cég, SzDbey Imrené, Szvoboda Romanne, Szatzlauer Gyulané, So­ros Ede, Seredi Sandorné, Tóth Paine, Venczei Ferencne. Leanykaruhat var­iak: Fesete Marianna, Fischaff Mi- halyne, JaUóczy Erzsiké, Kerekes Erzsiké, dr. Mike Lajosné, Maiatinsz- ky Anna, Magos Margit, Mihalik Er­zsébet, Szatzlauer Kató. Halas kö­szönetét mondunk minden egyes ada­kozónak, ki szives ajándékaival hozzájárult a kisdedeknek boldog karácsonyi ünnepéhez. Isten áldasa a szerető szivüeknek. Az óvoda el­nöksége. A lóhús és baromfihús is ti­los a hústalan napokon. Ismere­tes, hogy miniszteri rendelet értel­mében a hústalan naposon tilos min­denfele hús és húsnemű árusítása es forgalombahozatala a hal, vad, oelső része*, továbbá hurka, disz­nósajt, szalonna, háj, olvasztott zsír es tepertő kivételével. A kereskedelmi es iparkamara most közli, hog/ a tilalmi rendelet a lóhúsra és barom­fira is vonatkozik. Felülvizsgálják a kéményseprő­kerületeket. Az iparügyi miniszter felhívta a törvényhatóságokat annak felülvizsgálására és bejelentésére, hogy az egyes kéményseprő-iparo­sok kerületei nem haladják-e meg a törvényben meghatározott kereteket. Előrelatha'ólag 100 új kéményseprő kerület megalakítására kerül sor a bejelentések feldolgozása után. Előadás a szénkéneg alkalma­zásáról. A Magyar Szénkéneggyár R-. budapesti cég tisztviselője, Er­délyi Ferenc okleveles gazda folyó hó 24 én, szerdán délután 5 órai kezdettel a szentgyörgymezei Kát. Olvasókörben a szénkéneg mikénti alkalmazásáról ismertető előadást fog tartani és kéri a gazdaközöas ég szives megjelenését. A Tesz jubileuma. A társadalmi egyesületek szövetsége január 31-ón tartja húszéves jubileumi díszköz­gyűlését a budapesti vármegyeháza közgyűlési termében. Az ünnepsé­gen Uzdoczi Zadravetz István tábori püspök, a Tesz országos elnökének megnyitója után Siörlsey József is­merteti a szövetség 20 éves műkö­dését, majd Tasnádi-Nagy András társelnök mond ünnepi beszédet. A díszközgyűlést követő zászlóavatási ünnepségen vitéz Endre László alis­pán beszél. Ugyanaznap este a Gellért-szállóban tartandó társasva­csorán Hónán Bálint kultuszminisz­ter tartja a szövetségnek felajánlott Gömbös Gyula-emlékserleg avató­beszédét. Gyorskocsi legyen az autóbusz magyar elnevezése. A Migyar Tudományos Akadémia nyelvművelő bizottságának folyóirata, a „Magya­rosan“ legújabb számában az autó­busz magyar elnevezéséről ir. Az autóbuszra eddig még nem sikerült megfelelő magyar szót találni. Pró- bálkoztak a „társasgépkocsi* elne­vezéssel, de ez reendkivül hosszú­nak bizonyult. A cikk a „gyorskocsi“ elnevezést ajánlja, mely azért is al­kalmas lenne a köztudatba való át­vitelre, mert régen a gyorskocsi sze­repe azonos volt a mai autóbusz szerepével. Magánnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magánnyomozó irodája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. ss. alatt. Megfigyel, informál, kényes természetű ügyekben nyomoz, okmá­nyokat beszerez, ismeretlen helyen tartózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgy bel- mint külföldön. kapunkat támogatja, ha hirdetőinknél vásárol. RÁDIÓ Állandó műsorsaámok: 6.45 Torna, hrak, hanglemezek — lo Hírek — 11 10 Viijel- zes. — 12 Harangszó, Himnusz, időjárás. — 12.40 Hírek. — 2.45 Műsorismertetés, idő­jelzés. — 3 Árfolyamok, piaci arak. — 7.15 9.40, 0.5 Hírek. Vasárnap, január 21. 8 Szózat. — 9 Uni­tárius, la retormatus iste itisztelet. — 11 Egyházi éaek es szeatbesied — 12.30 Besz- kárt zenekar. — 2 Hanglemezek — 3 Elő­adás. — 3.45 Ének — 4 30 Előadás —• ö.lo Zoagora. — 5.45 Előadás: — 6.15 Jazz- és cigányzene. — 7.2o Elbeszélés. — 7.50 Sport. — 8 Operett. — 11.45 Tánc­lemezek. Hétfő, jannár 22. 12.10 Hanglemezek. — i.3j Szalonzene — 4.15 Diakfelóra. — 5.15 Előadás. — 5.45 Cigányzene. — 6.30 Elő­adás. — 7 Horthy Miziósné rádiőszózata. — 7.30 Operaházi elóadas. — 8.10 Előadás. — 11.25 Tánclemezek. Kedd, január 23, 12 10 Hegedű. — 1 Rend jrze .ekar — 4.10 Előadás. — 5.15 Vadásztörténet — 5 45 Szalonzene. — 6.50 Elóadas. — 7.25 Cig ínyzene. — 8 10 Hang­lemezei. — 8.40 Elóadas. — 8 Dalárda. — 10.10 Jazz-zene. — 11.21 Cigányzene. Sserda, jannár 24. 12.10 Zenekar. — 1.30 Hanglemezek. — 4 ló Elóadas. — 6.15 Ci­gányzene. — 6.30 Tanciemezek. — 7.30 Operaházi előad .s. — 8,10 Kúliigyi negyed­óra. — 10.30 Cigányzene. — 11.30 Szóra­koztató hanglemezek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom