Esztergom és Vidéke, 1939

1939 / 28. szám

2 ESZTERGOM és VIDÉKÉ 1939. április 13 terjesztik a rágalmakat, mint az igazságot. — Amikor igy a rágalmakat fon­tolgatjuk és következményeit néz­zük, egyszeresek elénk tűnik a meg rágalmazott Krisztus képe, akinek az igazságtalan megrágalmazás min­denkinél jobban fajhatott. A Meg­váltónak módjában lett volna más­képp is cselekednie a zsidók rágal­maival szemben és ennek dacára — csodálkozva veszem észre —: hall­gat. Krisztus hallgat, mert még rá­galmazóit is szereti, megváltani, üd­vözíteni akarja. Éppen amikor a mai ünnepen elmélkedünk a rágal­makról, amelyek az embereket, csa­ládokat, nemzetet és Egyházat sér tik, halljuk a feltámadt Igazságnak a szomorkodó tanítványokhoz inté­zett szavait: Balgatagok, nem ezekért kellett-e szenvednie Krisztusnak ? I Megértem Krisztus jövendölését: Akik engem üldöznek, titeket is ül­dözni fognak I Megértem, hogy akkor vagyok jó keresztény katolikus, ha a rágalmazások elviselésével én is részt veszek Krisztus szenvedései­ben, ha én is ártatlanul szenvedhe­tek az igazságért. Ha részt veszünk Krisztus szenvedéseiben, akkor ré­szünk lesz az Ő dicsőségében is, — nemcsak a másvilágon, hanem már sokszor itt a földön is 1 — Krisztus a másvilágra tartó gatja ugyan a teljes megdicsőülést, de hitünk megerősítésére mar itt a földön is csodákat tett, halottakat támasztott és önmagát is feltámasz­totta. Bar az Igazság végső diadala az örökkévaiósagban történik, de a Gondviselés úgy intézkedett, hogy az igazság sokszor mar a földön dia­dalmaskodjék. Az isteni Gondviselés Örökö3 tagok: Dr. Fehér Gyula nagyprépost Esz­tergom, dr. Porubszky Géza p.eoa- nos, országgyűlési képviselő Ké- ménd, dr. Schmidt Sándor vezér­igazgató helyettes Budapest, dr. Se- rédi Jusztinian bíboros hercegprí­más Esztergom. Választottak: Bellus Béla főjegyző Tokod, Csák- váry Mihály mészáros Esztergom, Dorogi József bányász Tokod, Erős István kisg. Esztergom, Etter Ödön ny. bankigazgató Esztergom, dr. Fel- ber Gyula plébános Esztergom, Geisz- ler Jakab bányász Dorog, Hoiop Ist­ván kisgazda Esztergom, Izsó Sán­dor kisgazda Bajna, Jőkuthy Gyuta gyárvezető Lábatlan, Katona Ferenc kisgazda Mogyorósbanya, Klein End­re plébános Süttő, Locher János kis­gazda Mártahaiom, Lukács Lajos há­nyafelügyelő Dorog, Mayer János kisgazda Nyergesújfalu, Mayer Mi­hály kisgazda Nyergesújfalu, Meszes Ferenc kisgazda Esztergom, Meszié- nyi Béla főjegyző Csoinok, Möller Fe­renc kisgazda Leányvár, Nadter Ist­ván tanitónőképzói igazgató Eszter­gom, Nelhiebel Ferenc mészáros Esz­tergom, Papp József kisgazda Tát, Perl József gyógyszerész Dorog, Petz H. Lajos gyáros Esztergom, Pifkó János kisgazda Esztergom, Süveges József kisgazda Csev, vitéz Szívós-Waldvogel József ny. tábor­nok Esztergom, Sztankovits Endre főjegyző Bajna. A legtöbb adót fizetők: Adolf Ágoston földbirtokos Tát, Bekő János kőművesmester Eszter­gom, Brutsy Jenő szeszgyáros Esz­tergom, dr. Csaiszky István prelá- lus-kanonok Esztergom, dr. Dranos János prelatus-kanonok E.ztergom, dr. Etter Jenő városi tiszti ügyész Esztergom, Gácsér János bányaigaz­megengedi, hogy leleplezzük a bűnt és hamisságot, visszaadassék a csa­ládi béke, visszatérjen a nemzetnek, Egyháznak a jóhirneve. A bíboros főpásztor ezután meg­emlékezett a tavalyi Eucharisztikus Kongresszus és Szent István jubi­leum évéről, amikor közvetlenül ta­pasztalhattuk, hogy az igazság dia­dalmaskodott a nemzet életében. — Egyik napról a másikra szerte­foszlott a rágalom, amit a magyar nemzetre szórtak, a rágalmazok pe­dig szinte a semmibe tűntek. — Az Anyaszentegyház ellen is kétezer év óta koholják a régalma- csát, de az Egyház ellenségei is el­buknak, mert Krisztus megmon­dotta, hogy az Anyaszentegyházon nem fognak erőt venni a pokol kapui. Az Egyházon a rágalmak atyja nem fog diadalmaskodni soha. — A rágalmakról és következmé­nyeiről elmélkedve jusson eszünkbe az is — folytatta beszédét a herceg­prímás —, hogy a rágalom nemcsak nekünk, hanem másoknak is fáj. Ezért ígérjük meg az igazság diada­lának ünnepén, hogy vigyázni fo­gunk nyelvünkre és fogadjuk meg, hogy kevesebbet fogunk beszelni. Fogadjuk meg a pogeny bölcs taná- kat, amely szerint a Teremtő az embernek két fület, de csak egy száját adott azért, hogy kétszer annyit hallgasson, mint beszéljen. — Krisztus feltámadásával meg­erősítette az igazságot, megdöntötte a hamisság es ragalom világát. Krisztus feltámadása a mi feltámadá­sunk. Az Ő igazságának diadala a mi vigasztalásunk 1 — fejezte be beszé­det a bíboros főpasztor. gató Dorog, dr. Gróh József bank­igazgató Esztergom, Grósz István ny. bányaigazgató Esztergom, Je­szenszky Kalman pretatus-kanonok Esztetgorn, dr. Kamenszky Gyula ny: tablabiró Esztergom, Kompjithy Ödön banyafeiügyeio Dorog, dr. Le­pődd Antal preiatus-ttanonok Eszter gom, vitéz Malus Gyula gyáros Esztergom, dr. Meszlenyi Zónán c. püspök Esztergom, dr. Mme Lajos air. közjegyző Esztergom, Möller Ernő kooanyatuiajdonos Budapes., Remenyik Ernő banyatelügyeio Do­rog, Reusz Ferenc takarekpéuztari igazgató Esztergom, dr. RugrUn Jenő körorvos Dorog, oaro Ruhr Dezső banyafeiügyeio Dorog, Roth Lalman bányaíciUgyetö Dorog, vitéz baghy Antal gépészeti főfelügyelő Duiog, Szántó Géza kereskedő Esztergom, Takács isivan gyógyszerész Eszter­gom, dr. Thesen Zoltán oanyafoor- vos Dorog, Toidy Junos kőműves­mester Esztergom, Totdezsan István íakeresfwedű Dorog, dr. Weisz Sán­dor Ügyvéd Esztergom, dr. Zwulin- ger Ferenc ügy ved Esztergom. A beitigy- is a felvidéki minisz­terek által kinevezettek : Biió Kamilló ref. tanító Duna- inocs, Guiyas Lajos gazdálkodó Kis- ujtaiu, Hegedűs János gazdálkodó Ebed, Houosy József gazdálkodó Horváth Rezső karnortanuo Lény, ivunics Vilmos szabómester Beuy, Kiesz Jozseí kereskedő Párkány, P»yer János uradalmi felügyelő Nana, SuUmayer L-ijos urad. iounezo Ko- iridgyamiat, Totn István gazdálkodó Béla. A főispán által behivottak : Bajza Menyhért gazdálkodó Libád, Bednarik József plébános Futnád, Diuuiiy János iöidbirtokos Párkány, Eiv.s Livmi gazdálkodó Muzsia, dr. Gürtler Denes plébános, orszaggyű lési képviselő, dr. Haiczl Kálmán plébános Magyarszőgyén, Hegedűs Balázs főtitkár Párkány, Jóba István gazdálkodó Bátorkeszi, Kerekes And rás gazdálkodó Búcs, Loska Gyula fuvaros Párkány, Ölveczky János gazdálkodó Érsekkéty, Patus Péter szabómester Kéménd, Pék Elek gaz­dálkodó Németszőgyón, Pohory And­rás gazdálkodő Nána, Siliga István gazdálkodó Sárkányfalva, Sörös Já­nos gazdálkodó Magyarszőgyén, Spá tay Ernő gazdálkodó Nagyölved, Szinnay Sándor ref. lelkész Nagyöl­ved, Török Sándor^ bognármester Kö­bölkút. Hivatalból: Dr. Frey Vilmos alispán Eszter­gom, Glatz Gyula polgármester Esz­tergom, dr. Mattyasóvszky Béla ügy­véd Esztergom, dr. Mattyasóvszky Dénes árvaszéki ülnök Esztergom, Reviczky Elemér főszolgabíró Esz­tergom, dr. Schleifer József h. árva­széki elnök Esztergom, dr. Stockin- ger János tiszti főorvos Esztergom, dr. Szalay Gyula tiszti főügyész Esztergom, dr. Vécsei Kálmán árva­széki elnök Esztergom, Vizváry Vik­tor II. főjegyző Esztergom, dr. Zá- vody Albin vm. főjegyző Esztergom, vitéz dr. Zsiga János főszolgabíró Párkány. Vallásfelekezet részéről: dr. Trinkl Kálmán plébános Do­rog. Érdekképviseletek részéről: Eggenhofer Jenő gyárigazgató To­kod, Hermán Lajos ácsmester Esz­tergom, Kosztics Milán földbirtokos Piszke, Kőrmendy Károly ny. erdő főtanácsos Esztergom, Kreisz Gyula kisgazda Sartsap, Lenkei Emil ma gantisztviselő Esztergom, Morva Izi­dor ny. főjegyző .Dorog, vitéz Pon- gracz-Bartha Ede ny. tábornok, vi­tézi szeskapitány Esztergom, Schalk- hasz Ferenc gazdasági tanácsos Esz­tergom. Szakszerűség képviselete: Dr. Baumly József OTI ügyvezető Esztergom, Borz Lajos tanfeiügyeió Esztergom, Horváth István ktr. fő­mérnök Esztergom, Jezierszky Mihály gazd. felügyelő Esztergom, dr. Ke- menes Utes tanker. főigazgató Bu­dapest, László István tűzrendészed felügyelő Esztergom, Nagy Jenő er- dotanacsos Esztergom, Petővári La­jos rendortanacsos Esztergom, Ra- kosy Karoly taniióegyleti elnök Do­rog, Serényi Gyula számvevőségi fő­nök Esztergom, Szentirmay János ailategeszsegügyi tanácsos Eszter­gom, dr. Túl Károly pónzügyigaz- gato Párkány. Adomán; ok a Szent Erzsébet Nöegyietnek A Szent Erzsébet Nőegylet jóté­kony ceiu „Néma est“-jere a követ­kező adományok folytak be : dr. Siockinger János 30 P, — dr. MesHényi Zoltán 15 P, — dr. Csarszky István, dr. Drahos János, űr. Feher Gyula, dr. Fel bér Gyula, dr. Frey Vilmos, Glatz Gyula, Je­szenszky Kalman, Kiizsánovich Já­nos, dr. Lépőid Antal, Ooermüller Ferenc, dr. Rddocsay Laszione, Töl- dezsan Elvan, Zavody Albin 10 P, — dr. D.veky Ltvan 8 P, — özv. Czobor Gyutane 6 P, — özv. Beck Janosné, Berencz Györgyne, Etter Ödön, Etter Ödönné, Frommer San- uor, dr. Gidró Gergely, dr. Groh József, dr. Hamvas Endre, dr. Ha­mar Pál, dr. Hamza József, Kollier Gy aláné, Kornhaber Samu, vitéz Noiosvary Béla, Meszena István, Molnár Maiild, Nemesszeghy István, vitéz l'ongracz-Bartha Ede, dr. Bro- kupp Gyula, Renc Ferencné, dr. Ru­dolf Béla, dr. Schmidt Sándorné, dr. Schmidt Sándor, Gerényi Gyula, dr. Törők Mihály, dr. Vécsei Kálmánné 5 P, — dr. Berényi Zsigmond, Bo­dor Zoltánná, Laux Antal, dr. Kaza- tsay Antal, Fuchs Györgyné, özv. Reiter Alajosné 4P, — dr. Bircsák Rezső, dr. Breitwieser Pál, Csics Ákosné, Einczinger Ferencné, Frey Ferencné, özv. dr. Földváry Istvánná, Jezierszky Mihályné, özv. Magos Sándorné, Machovich János, dr. Ma­jor Ödön, dr. Mike Lajosné, Nádler István, Pataki Károlyné, Püspöki Aladár, Rolkó Rezsőné, gr. Stern- berg Józsefné, Szatzlauer Gyuláné, dr. Szemesi Ferenc, vitéz Szivós- Waldvogel József, Tóth Imre, Vér­tes Zoárd 3 P, — ifj. Adamcsa Ist­ván, Ágfalvi Imre, dr. Balogh Albin, Bartal Alajos, özv. dr. Berényi Gyu- lánó, Berán Károly, Bérezi Endre, Bosnyák Zoltánná, Bónyi Adolf, Csa­thó Ernő, dr. Csűri István, özv. Draxler Aiajosné, dr. Etter Kálmán­ná, Eitner Elemér, Fogarasi Tamás, özv. Frentsik Gyuláné, Geyer Béla, vitéz Gyarmathy József, Gyarmathy Lajos, Homor Kálmán, dr. Horváth Detre, dr, Horeczky Géza, Illés Sán­dor, Kamenszky Gyula, dr. Katona Gábor, Kiinda Károly, Kovács Jenő, dr. Krecsányi Kálmán, Krizsán János, özv. Krasznai Gábornó, Krompaszky Sándor, László István, Lindtner Kál­mánná, özv. Mattyasóvszky Kál­mánné, dr. Mattyasóvszky Dénes, dr. Maliász Tibornó, Marosi József, Malatinszky Anna, Magyar Endre, dr. Marczell Árpád, Mészáros László, Michailic Milivojné, dr. Oravetz Gyula, dr. Pauer István, özv. dr. Rajmann Jánosné, özv. Rudolf Istvánné, vitéz Ronkay Antal, Schmidt Lujza, Slach- ta Erzsébet, Szántó János, Szántó Pál, Tihanyi Miklós, dr. Trinkl Kál­mán, Vezér Mária 2 P, — dr. Abo- nyi Géza L50 P, — Augusztin Já­nos, Fekete Rezső, özv. Farkas Elekné, Jaky Sándor, Jeliinek Ignác- né, Hellebrandt Béla, Horváth Sa­rolta. Kassay Zsófia, Kemény Lajos, Kiss Rezső, Leitner József, dr. Mons- berger Ulrich, Roszival Rudolf. Sinka Ferenc Pal 1 P. A Nóegylet a jószívű adakozók­nak ezúton mond hálás köszönetét az egész város ama szegény és be­tegeskedő iskolásgyermekei nevóben, kik ezen adományok révén több hé­ten keresztül naponta egy-egy pohár tejhez jutottak. EGYRÓL-MÁSRÓL A múlt hó végén a magyar-szlo­vák határon olyan események ját­szódtak le, amelyek a magyar köz­véleményben a legvegyesebb érzel­meket keltették. A néhány nap óta önállóvá vált Szlovákia megfeledke­zett arról, hogy 1000 éven keresz­tül a mi oltalmunk és védő gondos­kodásunk alatt élhetett, megfeledke­zett arról, hogy mi századok során át mindig barátként és testvérként szerettük őket — ez a Szlovákia a függetlensége, önnáló nemzeti léte első órájában orvul repülőtámadást, bomba és gépfegyvertüzet intézett az ellen a Magyarország ellen, amely a legutolsó Uet évtizedben is a leg­erélyesebben követelte számára a teljes autonómiát. A népek és nem­zetek életében a hala, úgy látszik, nagyon kevéssé ismert es nagyon kevéssé gyakorolt fogalom. A mi ezer éven át gyakorolt lovagiassá­gunkért ez az orvtámadás volt a köszönet. Meglepetésszerűen jött ez a támadás, sok mindent vártunk és a legkülönösebb eshetőségre is fel voltunk készülve, de a szlovák test­vérektől eredő ilyen támadásra nem számítottunk. A magyar haderő az orvtamadast bravúrosan visszaverte, sőt meg is torolta. Magyar hősnek kijáró katonai pompával temettük el Esztergom vármegye törvényhatósági bizottságának új tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom