Esztergom és Vidéke, 1939

1939 / 2. szám

6 ESZTERGOM és VIDÉKÉ 1989. Janus,. & Az esztergomi Oltáregylet f. hó 8-án tartja szokásos szentség- imádását a vízivárosi zárdatem- plombán. D. u. 5 órakor szentbeszéd és szentsógbetétel. Másnap, hétfőn d. u. 4 órakor választmányi gyűlés a vízivárosi zárdában. A Szent Anna Egyházközség nagygyűlést rendez a Belvárosi Ol­vasókörben f. hó 8-án, vasárnap d. e. a nagymise után 11 órakor. Prog ram: 1. Megnyitót mond: dr. Sántha József városi tanácsos, egyhk. vil. elnök. 2. Ünnepi előadó : dr. Lépőid Antal prelátus-kanonok. 3. Záróbe­szédet mond : Kaiser Ferenc h. plé­bános, egyhk. elnök. A Szent Anna Egyházközség minden felnőtt férfi- és nőtagját erre a nagygyűlésünkre tisztelettel meghívja és szeretettel várja a Szent Anna Egyházközség elnöksége. Buzdítsunk másokat is a megjelenésre 1 Adományok a szegényeknek. A városi aggokháza gondozottjait karácsony estéjén a következő nagy­lelkű adományok örvendeztették meg: dr. Fehér Gyula, özv. Mészáros Ká- rolyné, özv. Csákváriné, N. N., N. N., N. N. 10—10, dr. :Hamvfis Endre, Répásy István Párkány 6—6, Braun T. és neje 5, Sz. Rpcz J. Holop A. emlékére 4, Fuchs Gy.-né, Mattya- sóvszky Ödön, Laiszky Kázmér 3—3, Schüller Palné, H. Gy. 2—2, Frank Sándorné 1.50, Schingler J. né, N. N., N. N., N. N. 1 — 1 P, N. N. 50 f. özv. Pándiné 2 P es 2—2 kgr dara és liszt, dr. Drahos János 8'5 kgr dió, dr. Csárszky István 1 drb nyúl, Malompataki Béláné 1 kgr liszt és cukor, vitéz Zsámbéky Palné 1 doboz szaloncukor és használt ruha. Matus cég 11 m ruhakelme és 1 kgr. szaloncukor, Holop M. 10 kgr finom liszt, Schwach Sándor 6 m flanel, 4 pár házicipő, 3 drb sál, 16 pár harisnya, Farkas Tivadar 10 m, flanel, Varga Mártonná 1 doboz sü temény, Csurgainé 2 kgr alma, N. N. 1 1. bor, dió, dohány, Szailer Imre 3 1. bor, 3 kgr. liszt, 5 tojás, Tóth Gy. 10 1. bor, Tóth J. 5 1. bor, Bencés-rend 5 3. bor, Vörös cég 2 1. cs. bor, Nelhiebel J. 1 drb újévi malac, Einczinger-cég 30 fonott ka­lács, Draxlerné 1 üveg konyak és 6 drb naptár. Mindezen adományokért ezúton hálás köszönetét mond az Aggokháza főnöknője. Autószerencsétlenség. Tokodon az elmúlt napokban autóösszeütkö­zés történt, mely alkalommal id. Tóth István 44 éves géplakatos jobb lá­bán zúzott sérülést és jobb borda törést, Tóth István 15 eves tanuló bal lábán és fején sérült meg, mig Farnady Magda 25 éves háztartás­beli az orrán kapott zúzott sérülé­seket. A szencsétlenül jártakat, kik mindhárman győriek, beszállították az esztergomi Kolos kórházba. Uj távirati díjszabás. A posta- vezerigazgatóság közlése szerint ja­nuár elsején nemzetközi viszonylat­ban új táviró-dijszabás lép életbe. A nemzetközi megállapodás értelmében a táviródijakat aranyfrankban szá­molják és egy aranyfrankot 1 ’40 szorzószámmal szám.áznak. Az új díjszabás a következő : Szomszédos forgalomban a közönséges távirat minden szava: Csehszlovákiába 15, Jugoszláviába 16, Lengyelországba 16.5, Németországba 18.8, Romá niába 17 arany centimé. Európai díj­rendszer szavankint közönséges táv­iratoknál : Albánia 23'5, Algir 35, Azori szigetek 91.5, Belgium 23.5, Bulgária 24, Dánia 23.5, Danzig 23.5, Égei-tengeri szigetek 50, Észtország 36‘5, Farői-szigetek 60, Finnország 325, Franciaország 25.5, Gibraltar 33 5, Görögország 23‘5, egyes szi getei 28 5, Grönland különböző vi­dékei 30‘5 és 97 8, Írország 39, íz- land 54.8, Jan Maym-sziget 30’5 Kanári szigetek 50’5, Lettország 30, Éibia 55, Litvánia 23.5, Luxemburg 22’5, Madeira 82*5, Málta 45‘5, Ma­rokkó : Tanger 45, Francia rész 55 5. Spanyol rész 4P5, Nagybritannia 35, Németalföld 23 5, Norvégia 30'5, Olaszország 23, Oroszország 45, Porto-Santo 91'5, Portugália 36'5, Spanyolország 32’5, Svalbard 30'5, Svájc 23'5, Svédország 24, Török­ország 39 5, Tunisz 35, Vatikán- város 265 aranycenlime. Az üdvöz­lőtáviratok diját az új megállapodás szintén szabályozza. A belv. egyházközség kará- csonyfaünnepélye családias ünnep­ség keretében dec. 18-án, vasárnap volt a Belv. Kát. Olvasókörben. A megajándékozandókat az ajándéko­kat nyújtó 3 belv. kongregáció tag­jai fogadták. Szavalatok, karácsonyi közös énekek után dr. Felber Gyu­la tb. kanonok, plébános mondott kö­szönetét mindazoknak, akiknek a rá­szorulók az ajándékokat köszönhe­tik. 115 szegénysorsú gyermek ka­pott az idén ajándékot, ami majdnem mindenkinél egy öltözet ruhából, cipőből, harisnyából és egy szeretet- csomagból állott. Az ajándékokat a a belv. 3 kongregáció a mindenszen- szenteki koszorúköiés- és gyertyáé rusításból, továbbá egyes ruhakeres­kedések nyújtották. Az ajándékok elkészítéséért Gaál Lászlóná és Bá­rány Férncnó önzetlen munkájának mond ezúttal is köszönetét az egy­házközség, nemkülönben Németh Jó­zsef pékmester úrnak, aki mindig oly készséggel áll a plébánia segítségé­re szeretakciói alkalmával. Az ün népségén a plébános, de a gyerme­kek is köszönetét mondottak a ne­mes szivek bőkezű és önzetlen ada­kozásának, mellyel annyi könnyet szárítottak fel és annyi örömkönnyet fakasztottak, maguk pedig szivükben érezhették s fülükbe csenghetett a boldog biztatás: „Bármit adtok az én nevemben, nekem adjátok.“ A sportbál műsorán lévő vígjáté­kok főszerepét Kertész József szín­művészeti kamarai tag játssza, ki jelenleg idehaza, városunkban tar­tózkodik. Épül a MÁK aluminiumgyára. A Magyar Á.talános Kőszénbánya RT. — mint jelentettük alumínium gyárral kívánja bővíteni Tatabánya Felsőgalla telepét. A kivitelezési mun­kálatokat a nyár elején megkezdték s most már az építkezések is gyors ütemben haladnak előre. A MÁK. aluminiumgyár üzemének kapacitása évi 120 vagon lesz. Beavatott körök úgy tudjak, hogy jövő esztendő már­ciusában már piacra is kerülnek az uj gyár első termékei. A nyersanya* got — értesülésünk szerint — a MÁK aluminiumgyára is a msgyar- óvari timföidgyártól fogja beszerezni. Miért ülne ölhetett kézzel ka rácsony után a kereskedő, amikor karácsony és újév között majdnem minden szakma részére rengeteg üzleti alkalom kínálkozik ? Erről és még számos érdekes, aktuális témá­ról hoz cikket a „Reklamélet“ új száma, amely Balogh Sándor szer kesztósében most jelent meg. Szil­veszteri és újévi kirakatdekorációk, tippek, ötletek egész sora van még az új számban, amelynek kiállítása szokásosan művészi. Kiadóhivatal : Budapest, V., Szr. István-körút 9. Januártól kezdve méltányos esetekben adnak ki iparigazol vanyt. Az iparigazolványok kiadásá­nak ügyet még nem szabályozták. Az iparügyi minisztérium még min­dig a statisztikai adatok gyűjtésével foglalkozik és mihelyt ezzel elkészül, előreláthatólag még ez évnek első nőnapjában kiadja az errevonatkozó rendeletét. Természetesen szükséges­sé vált, hogy időközben is adjanak ki egyes iparigazolvanyokat. Ezt a méltányosság alapján intézi az ipar­ügyi minisztérium. Ilyen méltányos­sági ok az, hogyha az apa ipariga­zolvánnyal vagy iparengedéllyel ren­delkezik és az üzemet az eddig is foglalkoztatott fiú akarja átvenni. I- lyen esetben as engedélyt megadják. Ugyancsak ilyen méltányossági ok­nak tekintik az eddigi gyakorlat sze­rint azt, ha valaki biztosan számított az iparjogositvány megszerzésére és erre már jelentősebb befektetést tett. Balesetek# Fink Mihály 23 éves napszámos, leányvári lakósra Leány­váron a jégverem, melyben dolgo­zott, ráomlott, száján és fején meg­sérült. Ugyancsak ez alkalommal Péter János 16 éves leány vári ács tanuló is több sérülést szenvedett. — Stenger István 16 éves csolnoki cipésztanuló elesett és balkezét el­törte. A súlyos sérülteket beszállí­tottak a Kolos-kórházba. 13 kislány mosolyog az égre. Optimista film. Babay József és ifj. Békeffy István azzal az előre meg fontolt szándékkal készítették a könyvet, hogy felejtessen mindazt, ami szomorú, hogy az ég, amelyre a 13 kislány mosolyog, egyetlen pillanatra se legyen felhős. A derűs és napsütéses témát Ráthonyi Ákos ötletesen és színesen rendezte. Re­mek zenéjét Buday Dénes szerezte. Főszereplők Turay Ida, Erdélyi Mici, Ráday Imre, Pethes, Gőzön. A Kul túr Mozgó pénteken 3, 5, 7 és 9, szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor mutatja be ezt mu­latságos magyar filmet. Cigánybál. F. hó 7-án a „Rá­kóczi“ vendéglőben Balogh Jóska vezetésével cigánybál lesz, a cigány­zenészek hangszereinek beszerzésére. Kétezer év szerelmes levelei. Óriási sikert aratott Az Est-lapok uj karácsonyi ajándéka, az 1939-es Hármaskönyv. Az ötödfélszáz olda­las, ezüstfedelű, gyönyörű kötet az emberi szív világtörténetét tárja fel 2000 óv szerelmes leveleiben. Száz­húsz- százötven eredeti Írott doku­mentum és sok-sok száz kép ele­veníti meg az olyasó előtt, hogyan éltek, szerettek, örültek és szenved­tek az emberiség legnagyobb hősei. Királyok, királynők, hadvezérek, irók, festők, zenészek apostolok és örül­tek, a szellem, a toll, a kard és a muzsika legnagyobbjai nyitják fel szivüket ezekben a vallomásokban, az egész emberiség szive és lelke szól ezekből a hiteles szerelmi leve­lekből. Illusztrációs anyaga pedig valósággal tárháza a női szépségnek, az emberi századok kultúrtörténeté­nek. Ez a nagyértékü kötet a Pesti Napió előfizetőinek karácsonyi aján­déka A Pesti Napló előfizetési ár 1 hóra 4 P, 3 hóra 10 80 pengő és 6 hóra 21 60 pengő. Megjelent a Gyümölcstermelők Naptara az 1939. evre, közli az időszerű tennivalókat hónaponként a gyümölcsösben, zöldséges és virágos- nercben, ezenkívül az esetleg fellépő kártevők, gombabetegseges képét és az ellenüs való védekezést, ismerteti a hegyközségi törvényből a termelő­ket érdeklő részeket, stb. stb. A nagy gonddal és körültekintéssel összeállí­tóit naptárt az Északpestvármegyei Gyümölcs- és Szőlőtermelők Egyesü­let adta ki. Kapható: Budapest, IV. Gerlóczy u. 11. III. 2. (Telefon 183- 140.) ezenkívül a nagyobb magke- reskedósekbsn is. A parlagon hagyott földet a kormány kiveszi a tulajdonos kézéből. A földmivelósügyi minisz tér rendeiete érteimében, azt a tulaj­donost, aki mezőgazdasági ingatla­nát egy gazdasági évnél hosszabb időn át egészen, vagy nagyobb rész­ben műveletlenül hagyta, a földmű­velésügyi miniszter kötelezheti arra, hogy ingatlanát vagy annak egy részét haszonbérletek alakítására engedje át akkor, ha ingatlanának megműve­léséről a földművelésügyi miniszter felhívására a megszabott határidőn belül nem gondoskodik. Előzetes fel­hívás nélkül is kötelezhető a tulajdo­nos az átengedésre ha ingatlanát két éven át egészen vagy nagyobb rész­ben műveletlenül hagyta. Az ingat­lant a földművelésügyi miniszter által kijelölt szervnek vagy személynek kell átengedni s az igénybevett ingat­lant elsősorban kishaszonbérletek ala­kítására kell felhasználni. Ily intéz­kedések megtételét nem akadályozza az a körülmény sem, hogy az ingat­lanra végrehajtási zárlatot rendeltek el. A fejfájás és annak gyógyítása. A betegségek tömegében a fejfájás még a reumánál is gyakoribb, — állapítja meg az orvostudomány. A fejfájás okairól, gyógyításáról és megelőzéséről közöl rendkívül érde­kes cikket Tolnai Világlapja legújabb száma. A legkiválóbb magyar irók novelláin, a rendkivül érdekes cik­kek dús során és a nagyszerű foly­tatásos regényen kívül közel száz képet talál az olvasó a népszerű ké­peslapban. Tolnai Világlapja egy száma 20 fillér. Ha nem mulatta ki magát Szil­veszterkor, ragadja meg az alkal­mat és jöjjön el a Sport-bálra. Nem lehet már Károly csapat- keresztet igényelni. Az Országos Frontharcos Szövetség országos el­nöksége a következők közlését kérte: Az Országos Frontharcos Szövetség értesíti az érdekelteket, hogy miután a Károly-csapatkereszt birtoklásának igényére szóló bejelentések határide­je 1938 december 31-én lejárt, ilyen kérvényeket a szövetséghez ne küld­jenek be és a postán érkező ilyen irányú kérvényeket a szövetség az illetőknek vissza fogja küldeni. A kamarák megállapítják a közszükségléti cikkek jegyzékét. A különböző gazdasági érdekképvi­seleteknek az árkormánybiztossággal folytatott tárgyalásai során az a fel­fogás alakult ki, hogy az árellenőr­zés egyszerűsítése érdekében egyes szakmák a szükségeshez képest meg­állapíthatják a közszükségleti cikkek jegyzékét. A kereskedelmi és iparka­marák most az összes szakmákra vo­natkozólag összeírták a közszükség­leti cikkeket és ezt a jegyzéket jó­váhagyás céljából az árkormánybiz­tos eió terjesztették. Emlékbélyegek a „Magyar a magyarért“ akció javára. A pos- tavezerigazgatóság elhatározta, hogy a „Magyar a magyarért“ mozgalom céljaira szolgáló 50 százalékos felár­ral, később közlendő időpontban 6, 10, 20, 30 és 40 filléres bélyegeket bocsájt forgalomba. E bélyegeket csakis sorozatokban fogják a posta­hivatalok árusítani. Az öt értéket ma­gában foglaló teljes sorozat ára 1*50 P, a 10 és 20 filléres bélyegekből álló kissorozat ára 45 fillér. E bélyegek­ből 200,000 teljes és 100.000 kisso­rozat készül. Magánfelek a postabé- lyegértékesítő irodájánál is megren­delhetik a bélyegeket. A jég primadonnái. A most zajló jégszezonról rendkivül érdekes képekkel illusztrált cikket közöl a Délibáb új száma, amely nagy ter­jedelemben és gazdag tartalommal jelent meg. Pompás illusztrált rádió­műsorokat, egyfelvonásos színdara­bot, premierbeszámolót, színházi pletykákat, nagyszerű filmrovatot és több mint száz szebbnól-szebb képet talál az olvasó a népszerű színházi képeslapban. A Délibáb egy száma 20 fillér. A Szent Anna Fiúinternátus­ban még 6—8 férőhely van, mely­re az intézet vezetősége havi 40 pen­gő, a téli hónapokban havi 45 pen­gő ellenében teljes ellátásra fölvesz vidéki fiúkat, akik a gimnázium vagy reál alsóbb osztályait látogatják. Kö­zelebbi felvilágosítást ad az intézet Vezetősége Esztergomban, Horthy Miklós-út 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom