Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 21. szám

4 ESZTERGOM és VIDÉKE---------------------------------------------— 1Ö38. március 13 kon kívül a m. kir. földmivelésügyi minisztérium részéről dr. Takács János osztálytanácsos, az Országos Zöldmezőszövetség részéről dr. Piuko- vics József m. kir. gazd. felügyelő, a vármegye részéről v. dr. Zsiga János vm. II. főjegyző vett részt és ssólalt fel, azonkívül Jezierszky Mi­hály m. kir. gazd. felügyelő és Mátyéssy Gyula a m. kir. gazd. fel­ügyelő. Dacára a szorgalmi idő rövid­ségének, a növendékek, illetve hall­gatók igen szép előmenetelről tettek bizonyságot, úgy hogy a vizsgabizott­ság dicséretét érdemelték ki, az elő­adók pedig a bizottság részéről a legteljesebb elismerésben részesültek. A tóbori püspök városunkban. Hász István dr. tábori püspök kato­naságunk lelkigyakorlatai alkalmából városunkba érkezik és március 13- án vasárnap 9 órakor a belvárosi plébánia-templomban szentmisét és beszédet mond. Molnár Ferenc a műkedvelő színpadon. Az esztergomi műked­velők egyike, szép sikerekre vissza­tekinthető csoportja nagy feladatot tűzött ki maga elé. Az Izr. Ku'tur- alosztály színpadán március 19.-én Molnár Ferenc: „Olympia“ cimű 3 bános záróbeszédet mond, Mészáros László tanító pedig beszámolót tart a kulturestekről. Az Olvasókör ezen utolsó kulturesttel kapcsolatban tartja meg márc. 15-i nemzeti ünnepélyé^, melyen az ünnepi beszédet Szövényi- Lux Géza gimn. tanár mondja. Az előadásokat tartalmas irredenta műsor kapcsolja össze. Értesítés. A Turista Dalárda nő­tagjait tisztelettel értesítem, hogy f. hó 17 én nem tártunk énekprobát. A legközelebbi összejövetelre külön meghívót fogok köldeni. Balint Lajos háznagy. Az Országos Mezőgazdasági Kiállításra és Vásárra szóló féláru utazási igazolványok az Idegenfor­galmi Hivatalban már megválthatok. Telefonja van az Idegenfor­galmi Hivatalnak. A közönség tudomására hozzuk, hogy a városi Idegenforgalmi Hivatal teiefon mellék­állomást kapott. Hívószáma : Város­ház 80. Leégett a kályhagyár. A Csar­nok- uicaban levő Sőter Elemér tulaj­donát képező cserép- és edénygyár marc. 11-én, éjjel 2 óra tájban ki gyulladt és leégett. A kár ko. 20.000 P. A tűz keletkezésének okát a kiszálló bizottság lesz hivatva meg­állapítani. Szülői értekezlet. A Szent Imre- fiúiskolaban csütörtökön délután szü­lői értekezlet volt, amelynek folya mán a szentévi jubileumi ünnepsé­gek várható esztergomi idegenjárá­sával kapcsolatosan a tanítók arra hívtak fel a szülők figyelmét, hogy gyermekeiket az érdeklődő idegenek­kel szemben való előzékeny és ud­varias magatartásra neveljék. Az iskola ilyen irányú nevelői munkás &ága ugyanis csak akkor eredmé­nyes, ha otthon is támogatásban ré szesül. Az értekezlet tárgysorozatá­ban szerepelt a „Virágos Esztergom“ propagálásának ügye is, amelyhez szintén szükséges az iskola és a szülői ház együttes nevelői mun­kája. Kedves nénik és bácsik! Nagy kéréssel, de még nagyobb bizalom­mal fordulunk hozzátok. Nagyon szépen kérünk, most az egyszer takarékoskodjatok filléreitekkel, hogy maradjon még a hónap végére is, mert megsúgjuk nektek, mi a „Szent Margit községi elemi leányiskola' növendékei nagyszabású szinelő- adásra készülünk, hogy a Szent István évi kiállítást mi is megrendez hessük. Miért nern tartottuk a far­sangban ? Mert a felnőitek nem hagy­tak időt nekünk. Miért toljuk ki a hónap legvégére ? Mert most is a nagyok játszanak és azt mondják : „Ti, gyerekek várhaltok 1“ Jaj, pedig ha tudnák, hogy mi mindent tudunk, csak éppen várni nem I Már alig vág­ják kis társaink, hogy a „Cicalakoda lom“ bán tanéra perdülhessenek. „Húsvéti ajándék"-ul egy látványos, szép nyuszitáncot járunk. „A kis felvonásos vigjáiéka kerül előadásra. \ t Bátran állíthatjuk, hogy az első eset lesz a műkedvelő színpadok történe­tében, amikor műkedvelők olyan színészi és rendezési feladat meg­oldására vállalkoznak, amelynek ne­hézségeit molnárferenci darabirás jellegzetessége hordja magában, s amikor az előadókat a maradéktalan hatás elérésében a maximumra foko­zott szinjátszási képesség, a legala posabb összjáték és a tények valamint események legteljesebb színpadi erzé- kelíeíése segítheti csupán. Fatadságos és hosszú ideig tarló, alapos elő tanulmányok, próbák előzik meg a darab szinrehozatalát és a március 19-i elé nagy érdeklődéssel tekint a közönség. Jegyek előre vásárolhatók és a nagy érdeklődésre való tekin­tettel az előadást március hő 20-án (vasárnap) deluián 4 órai kezdettel megisméilik. Az előadásokat a hit­község székházában lévő kultúrte­remben tartják. Zsaiazsomi műkedvelők Esz­tergomban. Vasárnap', f. hó 13-án délután 5 órai kezdettel a Kaf. Le­gényegyletben a zsalazsomi műked­velők jótékonycólú szinielőadást tar tanak. Színre kerül: „A virágnak megtiltani nem lehet“ c. 3 felvoná- sos népszínmű. Belépődíj: I. hely 1 P, II. hely 80 fii., 111. hely 60 fii Levente és diákjegy 30 fii. A tiszta jövedelem a Szent István közs. elemi fiúiskolában felállítandó Szent István szobor céljaira lesz fordítva. A Belv. Kai. Olvasókör ezévi u(olsó kuliuiesijóí ma, vasárnap f. hó 13. án este 7 órai kezdettel tarja, melynek előadója lesz Etter Jenő dr. „Esztergom a magyar történelemben“ c, előadásával. Felber Gyula dr. plé­kondás“ meg alig várja, hogy túl legyen a koronázás nagy ceremó­niáján, hogy kis árva pajtásával, a kis libapásztorral boldogan élhessen a királyi várban. Ugy-e, takarékos­kodtok kedves Nénik és Bácsik és eljöttök hozzánk ! Az összes szerep­lők nevében mindenkit szeretettel vár a : kis kondás. Egyházközségeink sajtóestje. A belvárosi, vízivárosi és szenttamási egyházközségek rendezésében márc. 27-én vasárnap este 6 órakor a bencésgimnázium nagytermében saj­tóest lesz a Központi Sajtóvállalat kiküldötteinek közreműködésével. Az est szónokai Hamvas Endre prelátus- kanonok, báró Kray István és Ver­seghy Nagy Károly lesznek. Szere­pelnek még Lakatos Margit opera­énekesnő, kit zongorán Incze Aurél kisér és Gáspár Jenő költő, a Kis faludy társaság titkára. Az egyház- községek vezetősége ezen nagystílű sajtóestre felhívja társadalmunk min den rétegének figyelmét és reméli, hogy mindenki ott lesz, ki a magyar sajtónak hive. Ismeretien koldusnő holtteste a kútban. F. hó 1-ón Csév község határában, a közlegelő egyik kútjá- ban a kiránduló tanulók egy 65—70 évesnek látszó, alsóruhás nő holt­testére bukkantak. Az elhalt felső­ruhája a kút vályújában volt össze­hajtogatva. Az elhalt február utolsó napjaiban Csév községben koldult, közben a nap jórészét temetőben, imádkozással töltötte. Azon a helyen, ahol meghált, özv. Fekete Józsefné pilisvörösvári lakosnak vallotta magát, azonban most kiderült, hogy ott senki sem ismeri. Az állítólagos özv. Feke- téné 160—165 cm. magas szikár termetű, hajlott testtartásu, ráncos arcú, csoszogó járású, csak magyarul beszélt. Ruhá. ata : fekete csikós piros nadrág, sargacsikos ing, fekete blúz, zöld szoknya kék vászonkötény, kék és barna fejkendő, sárga, igen sza­kadozott nagykendő, szürke, nagyon hasznait hosszú nagykabál és fekete fűzőscipő. FeKete nagykendőbe gön­gyölve a hátán hordta rossz ruha­darabjait és az összekéregetett élelmi­szert. Személyazonossági vagy egyéb irat nem volt nála. Kilétének meg­állapítására a csendőrség megindította a nyomozást. Csúnya nő nincs többé! A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő alatt megszépíti a világhírű nagy- enyedi Kovács krém. Éjjeli haszná­latra kék, nappali használatra sárga csomagolásban. Figyeljen a véd­jegyre. Árverés a rendőrségen. Az esz tergomi rendőrkapitányság közhírré teszi, hogy 1938. évi március 23. napján d. u. 4 órakor nyilvános árverésen eladásra kerülnek az 1 év és 1 napon belül át nem vett talált tárgyak, továbbá a kihágási eljárás során jogerős ítélettel elkobzott fegy verek és egyéb tárgyak. Fegyvert csak az vásárolhat, aki fegyvervá- sáríási engedéllyel rendelkezik. Anyakönyvi kivonat: Születések: Horváth József rk. sátoroscigány fia. — Tallósi János rk. gépészsegéd fia. — Kóbor András ref. bányász fia. — Bartók László rk. péksegéd fia. — Kertész Katalin rk. kőmivessegéd fia. — Morvát Erzsébet rk. sátoros cigány leánya. — Gerendás Mag­dolna rk. gimnáziumi altiszt leánya. — Papp László rk. borbélymester fia. — Bulla Erzsébet rk. asztalos­segéd leánya. — Házasságkötések: Varga József rk. tanító és Molnár Erzsébet rk. tanítónő. — Szabados Béla rk. községi irodatiszt és Tőkei Mária ik. — Tóth Antal ny. hon­védtiszthelyettes rk. és Bakó Margit ref. Halálozások: Özv. Lóver Her nanné szül. Schvarcz Berta izr. 75 éves. — Szilaj János ny. máv. s. isztv. rk. 57 éves. — Horváth Ist­ván rk. 66 éves ny. ináv. tiszt. — Kovács Mária rk. 72 éves szakácsnő. — Neuschl Sarolta ref. 16 éves. — Batár Gergely ref. 87 éves kocsis. — özv.Szakmári Mihályné sz.Csenke Ilona rk. 62 éves. — Özv. Deményi Istvánná szül. Kiss Mária ref. 62 éves (Pilismarót). — özv. Kaán Ká- rolyné szül. Rogrün Ulrika rk. 69 éves. — Dr. Katona Sándor rk. 62 éves ügyvéd. — Páder Lajos rk. 82 éves ny. máv. segédtiszt. Okos háziasszonyok már régen tudják, hogy törökszentmiklósi liszt­ből lehet szép farsangi fánkot, Íz­letes tésztát és jó kenyeret sütni. Kérje mindenütt. Főraktár: Vörös József cégnél. A legújszerűbb film „Szőke kí­sértet“ 2-en egy jeggyel 17-én csü­törtökön a Kultnrban. Balesetek: Mihalutti József 25 éves piszkei kőfaragósegéd, oldal­kocsis motorkerékpáron ülve egy igáskocsinak neki ment és az arcát összezúzta. — Luncer Lajos 31 éves piszkei villanyszerelő segéd motor- kerepáron ülve egy kocsival össze­ütközött és belső sérüléseket szen­vedett, — Singer Lajos 38 éves budapesti bérautóvezető, a leányvári országúton autójával szekeret akart előzni autója az árokba fordult s ő súlyos belső sérüléseket szenvedett. — Kovács Sándor 18 éves mucsai asztalos-segédnek munka közben egy fada.ab vágódott a balszemébe. — Maschl József 32 éves piszkei kő­faragómester motorkerékpárról, mely egy stráfkocsival összeütközött, le­esett és az arcán súlyósan megsérült. Sérülteket a Kolos-kórházba szállí­tották. Fedák Sári könnyekig kacagtató alakítása a „Mámi“2-en egy jeggyel 15-ón a Kulturban 3, 5, 7, 9 órakor. Orlando di Lasso: Missa „Lau­date Dominum de coelis“ a bazilikái énekkar által ma előadásra kerülő miséjének ismertetése. Orlando di Lasso németalföldi zeneszerző a XVL század legképzettebb zenésze, szül. 1532. Monsban (Belgium) f 1594. Münchenben. Milanóban tanult, Ró­mában a Laterínó templom karmes­tere, később Antverpenben telepszik meg, s mint udvari karmester szolgál haláláig. Lasso a formálás nagy mestere, művei kora minden formáját felölelik. Tud olasz—francia—német lenni, tud misztikus lenni a motettá­ban, fenséges a zsoltárban. Lasso ezen remek miséje rég megérdemelte volna, hogy jobban terjedjen, mivel Orlando nagy szellemét sugározza ki és több benne a temperátum mint Palestrina „Missa brevis“-sóben. A „Kyrie“ fölséges felépítése, a „Chris- te“, a „Qui tollis" és „Et incarnátus est“ óterikus levegője, valamint a „Benedictus“ a hatásos „Hosanna“- val és a mesterien felépített „Sanc­tus“ és „Agnus“ adják meg a klasz- szikus remekművű misének soha el nem múló értékét. Sok egyházi és világi művet irt: 53 mise, 429 egy­házi ének, 180 Magnificat, 780 motetta, 230 madrigal és 371 világi éneket. Kellemes, ötletes magyar vígjá­ték „Az ember néha téred“ 11,, 12., 13-án a Kulturban. Országos Húsipari Kongresz- szus városunkban. F. hó 15-, és 16 án az ország húsiparosai kong­resszust tartanak Esztergomban. A kongresszus d. e. 10 órakor kezdő­dik a Fürdő Szállodában, mely után ugyanott a Husiparosok Országos szövetsége tartja meg alakuló köz­gyűlését. A kongresszuson mind a kereskedelmi, mind a pénzügyminisz­térium, valamint az ország összes kereskedelmi és iparkamarái is kép­viseltetik m agukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom