Esztergom és Vidéke, 1937

1937-04-15 / 30.szám

2 ESZTERGOM ii YIDHKfl 1987 áprilil 15 hogy szülei mikor és hogyan sze­rezték meg a magyar állampolgár­ságot ; 2. az, aki Csonka-Magyarorszá­gon született és 1921. július 26-át megelőzően legalább négy éven át itt lakott és azóta 4 huzamosabb időn át külföldön tartózkodott, az 1. pont­ban felsoroltakon kívül köteles iga­zolni még azt. is, hogy az ország mai területén kívül hol, mennyi ideig tartózkodott; 3. az, aki Magyarország jelenlegi területén kívül született vagy itt szü­letett, de 1921. július 26-át mege­lőző négy éven át megszakítás nél­kül elcsatolt területen lakott, az előbbi okmányokon kívül mellékelni tarto­zik egy olyan illetőségi bizonyítványt is, amely igazolja, hogy 1921. július 36-án országunk jelenlegi területén fekvő valamelyik küzsógben birt ille­tőséggel. A szabályszerűen felülbélyegzett kérvényeket a belügyminiszterhez kell címezni és községekben a jegy­zőnél kell benyújtani. A jegyző kö­teles megállapítani, hogy a kérvény az előbb felsorolt okmányokkal fel van-e szerelve. iiiiiiiiiiiiitiiimiiintH 1 Adakozzunk a belvárosi plé­bánia-templom festésére. lllllllllllllllllllllllHHSí Stefánia Szövetség nyug­tázása és köszönete A Stefánia Szövetség helybeli fiók­jának jótékonykodásához hozzájá­rultak a következők: Húsfélékhez érkezett: Andrássy Já­nosné 1 tál hús, özv. Beck Jánosné 1 tál sonka, Bellovits Gyuláné 1 tál hasé, dr. Csárszky István 1 tál hús, Csics Ákosné 1 tál szendvics, dr. Di­véki Istvánné 4 pengő, dr. Frey Vil­mösné 1 tál hasé, özv. Francsik Gyu­láné 1 tál hus, Fekets Lászlóné 1 tál sonkáskifli, Glatz Gyuláné 1 tál hús, 1 tál sonka, dr. Gidró Gergelyné 1 tál hús, Homor Kálmánné 2 pengő, dr. Krecsányi Kálmánné 1 tál hús, dr. Kazatsai Antalné 1 tál sonka, Kornháber Samuné 1 tál hus, dr. Machovich Gyula 1 tál hús, dr Maty­tyasovszky Bélánó 1 tál hús, Ober­müller Ferencné 1 tál hús, Podh­radszky Károlyné 1 tál pástétom, dr. Radocsay Lászlóné 1 tál hasé és 1 tál sonka, dr. Rajner Jánosné 1 tál hús, Rield Gyuláné 1 tál hús, Reusz Ferencné 2 pengő, gróf Sternberg Józsefné 1 tál hasé, Szatzlauer Gyu­láné 1 tál hasé, Szabó Jánosné 1 tál felvágott, dr. Vécsey Kálmánné 20 drb. zsúrkenyér, 1 tál sonka. Italhoz adakoztak; Dr. Csárszky István 12 üveg bor, gróf Esterházy Ferencné 20 üveg pezsgő, Eckstein Lajos 10 liter bor, Kutassy Lajos 5 üveg tokaji, dr. Machovich Gyula 3 üveg bor, Sörös Ede 2 üveg bor, Szent István szikvizgyár 40 üveg ásványvíz, Schrank Ödön 1 üveg barackpálinka. Tombolához adakoztak: Ajtai Já­nosné 5 drb. kis mikulás, Buzárovits Gusztáv 2 meséskönyv, 2 csavaros ceruza, 1 töltőtoll, 2 csomag levél­papír, Badinszky Lászlóné likőrkész­let, Csiby Ferencné 2 doboz csoko­ládé, Csizy Béláné 1 üveg konyak, Domonkos drogéria 18 drb. szappan, Farnady Endre 2 kg. szaloncukor, Glatz Gyuláné 2 teritő, 1 drb. vaj­tartó, 2 parfümtartó, Gaál Jenőné 1 üveg Törley, Hollóssy Mátyásnó ha­mutálca, Holop Mihály 1 cserép virág, Heiskuti Lajosné 1 diszkutya, Kará­csonyi Sándor 2 ondolálás és 2 haj­vágás, Kaszás Testvérek 2 cserép virág, Kerényi N.-né 1 üveg likőr, Korentsy Mihályné keksz, dr. Kaíona Sándornó fényképalbum, Lajtvári An dornó 1 doboz cukor, 1 doboz cso­koládé, és egy kutya, László Józsefné 1 doboz csokoládé, Leidenfrost Pálné 50 drb. cigaretta, Mihailic Erna 1 fa, és 1 üveg bonbonier, Meszes István szappan, Schampoon, stb., Neumann Gyuláné alma, szentjánoskenyér, keksz, Mikó N.-né 1 doboz cukorka, 1 virgács, Obermüller Ferencné 2 selyemkóp, Pálos Gézáné cukorka és krampusz, Podhradszky Károlyné 1 üvegtál, Pápay Imréné 1 szendvics készlet, dr. Radocsay Lászlóné 1 drb. vitrincsésze, Rochlitz Elemér szap­panok és krémek, Szlávik Sándorné 2 virágváza, Stühmercég 4 fonott kosárka cukorral, Schrank Ödön 10 üveg meggylelke, 5 picoló vegyes, Stockinger Jánosné 1 vitrin csésze, Szilássy Emiiné keksz, 1 porcelán kulacs, Szathmáry Lajosné keksz, Tarcsay N.-né 4 hamutálca, vitéz báró Ungár Károlyné 1 drb Kofe-now kávéfőző, Wetzler Ignácné 6 drb vi­rágtartó, Wiszkidenszky Györgyné 2 doboz dessert csokoládé, 1 csoko­ládé-ceruza, 1 doboz pipere szappan, Véber Edéné 1 üvegtál. Bazárasztalhoz adakoztak: vitéz Borókay Rudolfné játékok, Buzárovits Gusztáv selyempapir, Szegedi Andorné zsebkendőkhöz anyag és pamut, Mik­lóssi nővérek kis terítőcskák, Laiszky Kázmér kartonpapír és kasirozás, Ta­tarek József selyempapír. Babát öltöztettek: Darvas Erzsike, Farkas Buci, Jezierszky Baba, Szatz­lauer Kató, dr. Rajner Jánosné. Táncokat betanította; Sombor Egon százados. Színdarabot betanították és rendez­ték Meszóna Jolán és Vezér Mária taní­tónők és Merényi Gyula városi tiszt­viselő, kik a kitűnő szereplőkkel együtt nagyban biztosiíották a '.teadélután és a színielőadás sikerét. Maszkiro­zást ingyen végezte Kiss Gábor. A vásár sikeréhez hozzájárultak : Csanády László 5 métermázsa szén, Primacia 1 kocsi zöld ág a terem­diszitéshez, Buri Matild a színdara­bot másolta, Hungária Vili. Rt. vil­lanykörte, Szölgyémi^Ernő fényszóró, Széchenyi Kaszinó kulisszák, Legény­egylet zongora. Örömmel használjuk fel ez alkal­mat, hogy a felsoroltaknak, a helyi hatóságok s Esztergom egész tár­sadalmának hálás köszönetet mond­junk az anya és csecsemővédelem nemzetmentő munkájának lelkes fel­karolásáért a és pártfogásáért. Hálásan megemlítjük még, hogy a derék Bangó Jani cigányprímás zenekara, tekintet­tel a nemes célra a zenét díjtalanul szolgáltatta. lillllllllllllltllllllllllll Eltévedt báránykák —A Belvárosi Szfnház vigjátók-njdonsága.— — Fővárosi tudósítónktól. — Andró Birabeau uj darabja, az „Eltévedt báránykák" Orbók Attila brilliáns fordításában egészen rend­kívüli sikert aratott a Belvárosi Szín­házban. A merésztárgyú, 'de mind­végig rendkívül finom és irodalmi eszközeiben nobilis újdonság érde­kessége, vidámsága és szépségei megfogták a közönséget s nem ne­héz megjósolni, hogy a Belvárosi Színház az idén már nem mutat be több új darabot. Ragyogó életderű, a nemes érte* lemben vett francia szellemesség, a szeretet egészséges lírája ömlik el ezen az elragadó, irodalmi értékű munkán. Valóságos remekmű. Pedig mily merész, sőt veszedelmesnek látszó a témája l André, a tizenhét­éves kamasz, aki fájdalmasan nél­külözi a családi tűzhely melegéből áradó szeretetet, a kis árva Léonie szive közelségében eszmél rá arra, hogy mi a szeretet és ennek a já­tékos, tudattalan, ösztönös érzésnek gyümölcse lesz ... De bármily ké­nyes is ez a téma, a gall esprit könnyed tálalásában, habkönnyű vig­játékköntösbe öltöztetve, tiszta, mű­vészi kézzel dolgozta fel a világhírű francia iró. ízlése nem téved. Az egész darabot bearanyozó, ellenáll­hatatlanul mulatságos humora soha sem bántó, soha sem durva. Borot­vaélen táncoló jelenetek, vidám hely­zetek, mulattató párbeszédek válta­koznak a darabban. Az előadás Bárdos Artúr remek rendezésében tökéletes. Nagy szí­nészi érték Peéry Piri és Boray La­jos alakítása a szülők szerepében. Peéry Piri feledhetetlen hatással éli át a nagy emberi metamorfózist: elegáns, udvarlóktól körülrajongott, hidegszivű szépasszonyból percek alatt fiatal, melegérzésű nagymama lesz. Méltó párja Boray Lajos, aki férfias, mély, emberi egyszerűségével ezúttal is egyikének bizonyult a leg­kiválóbb ábrázoló művészeknek. Rózsahegyi Kálmán mint mindig, csupa melegség ós humor. Egyetlen jelenetében kellemesen tünt fel az elegáns Tapolczy Erzsi. Nagyszerű figura Bársony István, élethű gazdag vivőr Fenyő Emil és pompás hódító szalonlovag Básthy Lajos. A friss tehetség ígéretével mutat­kozott be a színház új felfedezettje: Szepes Lia; bársonyos, meleg hangja nagy reménységekre jogosít. Nagyon tetszett Lázár Gida tökéletes illúziót keltő, ösztönös, bensőséges játéka. Rengeteget kacagtak Puskás Tibor mesterkéletlen, jókedvű játékán. Gara Zoltán remek díszletei tapsot kaptak. Sok kedves izgalom, könny és mosoly után mindenki boldogan lé­legzett fel a végén, mikor a szerep­lők sorsa emberségesen és művé­szettel oldódott meg. A darab kirobbanó sikert aratott. Ez az előadás ma beszédtémája egész Budapestnek I A Szent Imre-reálgimná­zium hangversenye Szolid, egyszerű meghívók futot­tak szét a városban. Á Szent Imre­reálgimnázium jótókonycélú hang­versenyt rendez. Lehetővé kívánja tenni, hogy minden növendéke egész csekély használati dij fejében jut­hasson segélykönyvtári tanköny­vekhez. A hangverseny műsora ügyesen összeállított, változatos. A szavala­tokat, zene- és énekszámokat két egyfelvonásos tarkítja. A műsor után rendezi a Reáliskola és Gimnázium Volt Növendékeinek Baráti Szövet­sége ezidei táncestélyét. A rendező­bizottság élén a város társadalmá­nak elitjét látjuk. A rendezőség a legnagyobb körültekintéssel gondos­kodik a táncestély erkölcsi sikeré­ről. A lányok minden bizonnyal ki­tűnően fognak mulatni. Táncosok­ban semmi esetre sem lesz hiány. Talán némi pikantériát kölcsönöz a táncesíélynek, hogy Budapestről és a környékről igen sokan jelen­tették be részvételüket. Ők még nem felejtették el az 1935- év báli szezon­jának reál-bálját. Hogy is lehet egy olyan kellemes, hangulatos báli éj­szakát egyik évről a másikra csak egyszerűen magunk mögött hagyni. Azért is felidézzük újra. A zenét, a színeket, a hangulatot, egy éjszakai gondtalanságot. Felidézzük, mint egy spiritiszta a jó szellemet, kivel csak szépről beszélünk és édes lázálomba merülünk, ha vele lehetünk. Viszontlátásra a megnyitó csár­dáson ! Sa. Gy. Magánnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magánnyomozó irodája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes természetű ügyekben nyomoz, okmá nyokat beszerez, ismeretlen helyen tartózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgy bel- mint külföldön. Idegenforgalmi Hivatal birei Április 19-én a pestszenterzsé­beti állami gimnázium 400 növen­déke jön tanulmányútra városunkba. Május 27-én külön hajóval vá­rosunkba érkeznek a Pátria magyar írók, hírlapírók és művészek klubjá­nak tagjai. Június 6-án látogatásunk viszon­zásaként a soproni Kat. Kör rende­zésében Sopron város közönsége fil­léres vonattal rándul ki váro­sunkba. Emlékezzünk vissza, hogy Sopron város közönsége mily sze­retettel fogadott bennünket, azért kö vessünk el mindent, hogy ők is oly jól érezzék magukat, mint amilyen felejthetetlen szép napunk volt 1932. szeptember 25-ike. « Június 6 án filléres gyorssal jön Székesfehérvár közönsége hozzánk a Magyar Turista Egyesület székes­fehérvári osztályának rendezésében. Június 13 án a Máv igazgatósága és a Magyar Keresztényszocialista vasutasok Országos Szövetsége rán­dul ki városunkba. Az Idegenforgalmi Hivatal felkéri a város közönségét, hogy kiadó bú­torozott szobáit, a hozzáfordulókkal leendő közlés céljából, minél sürgő­sebben közölni szíveskedjék. Ér­deklődés van 1—2 szoba konyha­használatos lakrészre július—augusz­tus hónapra, a város belterületén a Szent István fürdőtelep környékén vagy a Várhegyen. EGYRŐL-MÁSRÓL A közelmúltban volt a helybeli szegónygondozó egyesület közgyű­lése. A közzétett kimutatás beszá­molt az egyesület működéséről s részletesen ismertette az adatokat. Az egyesület nemes hivatását s az adakozás keresztény erényének gya­korlását épen a magyar Rómában tekintve, az érdeklődő gyors fejszá­molást végez. Esztergomnak 18.000 lakosa van. Vegyük csak ennek a felét olyannak, aki adakozni tudna s vegyük csak azt, hogy ezek mind­egyike csak évi 1 pengőt ad, akkor is 9000 pengőnek kellene egybe­gyűlnie. Ezzel szemben azt olvas­suk, hogy a Szent Antal szegény­gondozó egyesületnek adakozásból 8 96968 P folyt be, melyet 700-an adnak, önkéntelenül felmerül a kér­dés : hol maradt a katolikus karitász bennünket kötelezően átható érzése ? * Nemcsak az államhatalom jóindu­latú intézkedései hatnak el a faluig, de szóval és Írással is úgy megza­varják a szegény falusi emberek lel­két, hogy a végén igazán nem tudja, kinek higyjen. Pedig igen sok jót te­hetünk a falusi néppel, ha arra tö • rekszünk, hogy a falu népe ne le­gyen az államnak, helyesebben a nemzeti társadalomnak mostohább gyermeke, mint a másik. N; beszél­gessünk a falu és város közeledé­séről, hanem iparkodjunk a falu né­pének minél többet megadni azokból az előnyökből, amit a város népe élvez. Emellett azonban óvakodnunk kell, hogy el ne várositsuk a falut. A bajokat a falu népe eléggé ismeri, ne erről beszéljenek neki, hanem in­kább azt szedjék Össze minél na­gyobb részié*ességgel, mit akar a falu népe. A cselekvésbe kell gyor­sabb ütemet vinni. A magyar hiva­talos és társadalmi világ felfedezte végre a falut, most már jöjjenek a felfedezés következményei. * A magyar jazz-zenés világban az édes-bús magyar nóták barátainak érdeklődése kiséri a Magyar Cigány­zenészek Országos Szövetségének tervét, amely szerint a magyar ci-

Next

/
Oldalképek
Tartalom