Esztergom és Vidéke, 1937

1937-03-18 / 22.szám

1037. március 18 ESZTERGOM £B .VIDÉKE HIREK Nagyböjti szentbeszédeket tart nők részére a belvárosi plébánia templom' ban március 18, 19. és 20-án csütörtökön, pénteken és szom­baton este 8 órakor Dr. HÓKA IMRE bányalelkész. A lelki magunkbaszállás, megúju lás és megerősödés ezen óráira minden katolikus nőt szeretettel vár a belv. plébánia hivatal. E héten a Rochlitz-gyógyszer tár (Rákóczi-tér) tart éjjeli szol­gálatot. Az olasz királyi pár Eszter­gomba is ellátogat. Nagyban ké szül az ország, de különösen a fő város az olasz királyi pár április végi vagy május eleji látogatására. Az eddigi tervek szerint az olasz kirá lyi pár négy napot tölt Magyaror­szágon s az egyik nap hajón fel­jönnek Esztergomba is és megte­kintik a Várhegyen az árpádkori ása­tásokat és a bazilikát. Halálozás. Özv. Lingauer Sán­dorné szül. aszupataki Hencz Mária, dr. Lingauer Sándor Komárom-Esz­tergom vármegye volt főispánjának édesanyja f. hó 14-én 85 éves ko­rában hosszas szenvedés után Bu­dapesten elhunyt. Temetése f. hó 17­én volt a farkasréti temetőben. Adományok. Dr. Tóth Kálmán prelátus kanonok, szemináriumi kor mányzó 11.000 P értékű házát a papi nyugdíjintézetnek engedte át, dr Töröli Mihály prelátus-kanonok pedig 1000 pengőt adományozott a bécsi Pazmaneum céljaira. A bíboros her­cegprímás legutóbbi körlevelében fő pásztori köszönetét fejezte ki a nagy­lelkű adományokért. Esküvő. Gárdos (Grosz) Ibolya Esztergom és Schwarcz Sándor Bé­késcsaba házasságot kötöttek. (Min­den külön értesítés helyett.) Gyászhír. Özv. Thaos Károlyné szül. Neumayer Irma életének 78-ik évében f. hó 13-án elhunyt. Teme­tőse hétfőn délután volt a szent­györgymezei temetőben meleg rész­vét mellett. Búcsúzás. Üzletem felhagyásával és a városból való eltávozásom al­kalmából ezúton mondok búcsút jó­barátaimnak és ismerőseimnek. Isten velünk. Török János üvegkereskedő. Lelkigyakorlatos előadások a gimnáziumban. Dr. Marczell Mihály egyetemi tanár a nagyhét első nap jain, hétfőn, kedden és szerdán az intelligens közönség számára a gim­názium dísztermében lelkigyakorla­tos előadásokat tart, d. u. 5 órakor a hölgyeknek és este 7 órakor a férfiaknak. A Belvárosi Kat. Olvasókör va­sárnap tartotta záró kulturestjét és március 15-i nemzeti ünnepélyét, amelyet Búzás Kálmán Petőfi „Talpra magyar "-jávai nyitott meg. Az ünnepi beszédet Bayler István plébános mon­dotta : méltatta a nemzeti ünnep je­lentőségét és az igazi, aktív haza­szeretetre buzdította a termet zsúfo­lásig megtöltő hallgatóságot. A kul­túrest ünnepi része Kárpáti Kálmán Pósa: „Március 15-e" c. versével és az érseki tanítóképző zeneszámá­val zárult. Ezután Mészáros László tanitó, olvasóköri titkár számolt be az idei kulturestekről, köszönetet mondva mindazoknak, akik azok si­keréért fáradoztak ; szerénységében önmagát nem emiitette, pedig a kul­turestek lelke mindenkor 6 volt; ő volt az, aki a programot összeállí­totta, az előadókat fölkérte, az elő­forduló változásokról gondoskodott, az adminisztrációt végezte, amely óriási munkáról csak annak lehet fogalma, aki maga is benn él ilyen munkában. Azért az általa mások­nak mondott köszönet elsősorban őt illeti meg. A beszámoló után dr. Felber Gyula plébános közvetlen hangon szintén köszönetet mondott mindazoknak, akik a kulturesték si­kerének előmozdításában bármikép is részt vettek, és azok sorát bezárta. Utolsó szám a Boldog Margit leány­iskola növendékeinek gyönyörű, álomszerű, hazafias játéka volt, me­lyet közben is nagy tapssal jutalma­zott a közönség és a kulturesték méltó befejezéséül szolgált. Kitüntetés. Hitler vezér és kan­cellár a magyar rádió népszerű be­mondójának, a tatai születésű Pluhár Istvánnak, az olimpiászon szerzett érdemei jutalmazásául az olimpiai érdemkeresztet adományozta. A tanult Férfiak Kongregáció­ja f. hó 19-én, Fájdalmas pénteken este 7 órakor a belvárosi Kálvárián tartja meg keresztúti ájtatosságát, melyre szívesen lát minden kat. fér­fit. Kedvezőtlen idő esetén az ájta tosságot a bencés gimnázium kon­gregációs termében tartják meg. Nyilt árusítási üzletek hétköz napi zárórája. A kereskedelemügyi miniszter rendelete szerint Esztergom területén lévő nyilt árusítási üzletek — az élelmiszer vagy állami egyed árusági cikkek árusítására berende zett üzletek kivételével — szombati napokon, valamint a karácsony és a húsvét első ünnepét megelőző hat köznapon este 7 órától, egyéb köz­napon pedig este 6 órától, reggel 6 óráig zárva kell tartani. Ezen ren deletben foglaltak az élelmiszerek vagy állami egyedárúsági cikkek áru sítására berendezett nyilt árusítási üzletekre csupán annyiban vonatkoz nak, amennyiben az ilyen üzletek bői az élelmiszerek és állami egyed árusági cikkek körébe nem tartozó árukat csak a fenti megengedett áru sítási idő alatt szabad árusítani. Aki a jelen rendele tet megszegi vagy ki játssza, vagy ennél közreműködik, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és birsággal lesz büntetve. Okvetlenül nézze meg „A vér­tanú anya" c. őskeresztény szinmű vet a Belvárosi Olvasókörben vasár­nap este fél 8 órakor. Felvétel az esztergomi érseki tanítónőképző intézetbe. A pol­gári vagy középiskola IV. osztályát jeles vagy jó eredménnyel végzett esztergomi és esztergomvidéki tanu­lók, akik az irg. nővérek esztergomi érseki tanítónőképző-intézetnek I. osztályába az 1937—38. iskolaévre felvétetni óhajtanak, személyesen je­lentkezzenek az intézet igazgatósá­gánál. Március 15 Szentgyörgymezőn. Felemelő ünnepély keretében hódolt 14-én, vasárnap este Szentgyörgy­mező lakossága az Olvasókörben az 1848-i szabadságmozgalmak már­ciusi hőseinek. A szózat eléneklése után Füvesi Károly IV. é. tan. jel. el szavalta Petőfi „Nemzeti dal"-át mély átérzéssel. A harmadik számban Horváth Pál IV. osztályos elemista adott elő egy hazafias költeményt. Mindkét szereplőt sok tapssal jutal­mazta a közönség. Az ünnepély leg­kiemelkedőbb száma Szkalka Lajos tanitóképző-intézeti c. tanár „Ünnepi beszéd"-e volt, melyben hansúlyozta az ünnep fontosságát és megkapó, hatásos szavakkal ecsetelte a sza­badságharc küzdelmeiben Magyaror­szág sorsát. Külön ki kell emelnünk és meg kell dicsérnünk Fagala An­cikát ki Papp-Váry Elemérné gyö­nyörűszép „Hitvallás" cimű versét szavalta el kifogástalan előadással. A Szentgyörgymezői Ifjúsági Dalárda énekszáma után egy egyfelvonásos, hazafias színjáték következett, amely­nek szereplői közül minden elisme­rést megérdemelnek: Fazekas Dezső, Móczik Erzsébet, Farkas Ancika, Krischneider Mariska, Korencsi Feri, Grósz Feri, Horváth Pál és Mátrai Lajos. Az ünnepély végül a Him­nusszal befejeződött. A nagysikerű est Nyári János tanitó lelkes, fárad­hatatlan buzgólkodásának köszönhető, aki az egészet rendezte. Újra öntik a Bazilika nagyha­rangját. Akik figyelő szemmel jár­nak az utcán, azok meglepetéssel láthatták, hogy a Bazilika harang­tornyának ablakát kibontották és hatalmas darukat, csigákat szereltek fel. Örömmel látjuk a nagy munkál­kodást, mert ezzel Esztergom egyik régi nagy nevezetessége születik újjá, a Bazilika nagyharangja, a Na gybol dőgasszonyharang, mely ezelőtt né­hány évvel megrepedt és elvesztette gyönyörű hangját. A harangot leeresz­tik a toronyból, Budapestre szállítják hol a hírneves Slezák-cég fogja újra önteni és az idei Nemzetközi Vásá­ron állítják majd ki és szólaltatnak meg újra. Igy most már egészen bi­zonyos, hogy 1938-ra újra hallani fogjuk a Nagyharang gyönyörű hang­ját. „Óvakodjunk a faiskolai ügy­nököktől, mert rendesen harmad­rendű, beteg, nem fajtaazonos gyü­mölcsfát szállítanak. Forduljon biza­lommal Unghváry József faiskolájá­hoz, Cegléden. Árjegyzéket ingyen küld." Munkaalkalom a hadirokkan­taknak. A neszmélyi téglagyárban 8 hadirokkant nyerhet alkalmazást. Jelentkezni lehet a városi közgyámi hivatalban. Baleset. Juhász Mihály 38 éves mozdonyfűtő, esztergomi lakos ke­rékpárral ment munkahelyére, egy autóval összeütközött. Súlyos arcsé­rüléssel a Kolos kórházba szállí­tották. Az Esztergomi Társulati Kis­dedóvó karácsonyára a következő kegyes adományok gyűltek össze: Pénzbeli adományok : Szent Erzsébet Nőegylet 100 P, Takarékpénztár 50 P, Kereskedelmi és Iparbank 40 P, dr. Fehér Gyula, dr. Machövich Gyula 20—20 P,' Töldezsán István 16 P, Jeszenszky Kálmán, özv. Mé­száros Károlyné 10—10 P, özv. Beck Jánosné, dr. Drahos János, özv. Draxler Alajosné, özv. Etter Gyuláné, Etter Ödönné, dr. Felber Gyula, vitéz Romváry Ferencné, Reitter Alajosné, vitéz Szívós Wald­vogel Józsefné 5—5 P, Einczinger Ferencné, Fekete Marianne, vitéz Zsámbéky Pálné 4—4 P, Bodor Zoltánné, dr. Éttér Jenőné, Fuchs Györgyné, özv. Grósz Ferencné, Körmendy Károlyné, özv. Leitgeb Jánosné, Malatinszky Annié, Nádler István, Tóth Imréné 3—3 P, dr. Katona Sándornó, Németh Ferencné, N. N. 2—2 P, Varga Jánosné, Ti­hanyi Jánosné 1.50—1.50 P, Spóner Istvánné 1.20 P, Király Mór 1 P, Előadáskor perselyből 23.72 P, Óvo­dások kisebb gyűjtése 7.10 P. — Természetbeni adominyok: Amon Károlyné, Adorján Gyuláné, Bello­vits Gyuláné, Berónyi Vilmosné, Berencz Györgyné, Csókás Böske, Dangelmayer Féli, Deés Józsefné, Éttér Ödönné, Einczinger Sándor, Farkas Jenöné, Fischoff Mihályné, özv. Grafl Józsefné, özv. Gonda Ferencné, Guzli Sándorné, Giegler Ferenc, Gyarmati Manci, dr. Hamza Józsefné, Jalkóczy Erzsike, özv. Jacoby Gáborné, Jobbágy Ferencné, Jancsó Dezsőné, Király Gáspárné, Kemény Lajosné, Kecskés lton a, Kovancsek Jenőné, dr. Mike Lajosné, Malatinszky Annié, Magos Margitka, dr. Matíyasovszky Béláné, Mattya­a bórv védjegyű ,£teriü£ AZBESZTCEMENT NAGYLEMEZ. Könnyen tisztán tartható. ETERNIT MÜVEK Budapest, VI, Andróssy-út 33. sovszky Olga, Mészáros Lászlóné, Morvái Ferencné, Meszes Istvánné, Miklóssy Ilonka, Nelhiebel Józsefné, Obermüller Ferencné, Ochsenfeld Jánosné, Országh Kálmánné, Pum­merschein Nővérek, Polgári Egye­sület, Róna Henrikné, Rosta Gyurka, Rangl Antalné, Schwach cég, Esz­tergom Városa, Scheiber Zoltánné, Szathmáry Lujzika, Szatzlauer Kató, Varjas Rudolfné, Weisz Mór, vitéz Szivós-Waldvogel Józsefné, vitéz Zsámbéky Pálné. — A kis óvodások is hoztak különféle édességet. — Külön mondunk köszönetet P. Tóth Móric tanár úrnak mint kezdemé­nyezőnek és a Szent Antal Collegium összes növendékeinek, akik rengeteg édességet ás Miklós napra minden kis gyermeknek „Mikulást" juttattak. Hálás szívvel mondunk köszönetet minden nemesszivű adakozónak, akik a karácsonyfaünnepélyt és a szegény gyermekek felruházását bármi mó­don elősegítették. Kiosztásra került 34 pár cipő, 12 drb. fiuruha, 15 drb. leányruha. Minden gyermek játékot, kalácsot és egy zacskó édességet kapott. Az óvoda Elnöksége. Közkívánatra megismétli a Belv. Árpádházi Boldog Margit Leánykon­gregáció „Perpetua vértanusága" c. gyönyörű 4 felvonásos őskeresztény színdarabot márc. 21-én, virágva­sárnap fél 8 órai kezdettel a Belvá­rosi Kain. Olvasókör nagytermében. Belépődíj nincs, műsormegváltás (I. h. 60 f., II. h. 40 f.) kötelező. Az olasz vendégek kérik a hír­neves tóvárosi magyar tánc és énekcsoport szerepeltetését. Már­cius hó 25-én 120 olasz vendég ér­kezik Tóvárosra. Levelükben, mely­ban érkezésüket jelentik, kérik a ma­gyar tánc és énekcsoport szerepel­tetését is. A mult évben oly sok si­kert aratott tánccsoport megszerve­zése már folyamatban van s jövő hátén már megkezdődnek a próbák. Bizonyára az idén is nagy siker lesz annál is inkább mivel az idén foko­zottabb idegenforgalomra vannak ki­látások és több film vállalat is szán­dékozik a tánccsoportról felvételt készíteni. A tüz katonái. A budapesti tűz­oltóság bámulatosan pontos munká­jának titkairól lebbenti fel a leplet pompás illusztrációkkal tarkított cikk­ben Tolnai Világlapja, amely gaz­dag tartalommal és nagy terjedelem­ben most jelent meg. Az érdekes cikkek dús sorából kiemelkedik még : A balkezes őstehetség, az angol rend­őrök gáztréningje, Lázadás a cink­pokolban, Card mesterdetektiv leg­újabb bravúros nyomozása, Tora Boxter, a hires gangszter budapesti kalandja. A történelem kulisszatit­kaiból az Öngyilkos császár, stb. A legkiválóbb magyar irók novelláin kivül, nagyszerű folytatásos regényt és közel száz képet talál az olvasó a népszerű képeslapbau. Tolnai Világ­lapja egy száma 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom