Esztergom és Vidéke, 1937

1937-01-01 / 1.szám

elvűséget a vérségi anyagelvű­séggel, a történelmi materia­lizmust fajbiológiai materializ­mussal orvosolni. S kiált a barlan&Európa délnyugati szög­lete, az' Ibér félsziget, Hispá­nia földje felé is, ahol a két véglet összecsap, ahol a gyil­kos testvér botja zuhanása hal­lik, ahol testvérvér folyik. Bár­melyik fél győz, az ember vész e harcban, mely Európa vég­zetét előlegezi, sőt mely e vég­zetet előbűvölheti... Ezzel szemben, oly korban, melynek történelmi értelmét csak összekulcsolt kezekkel értheti meg a halandó em­ber, újra fölhangzik az angya­lok éneke, mely az örömhírt, • a jóhirt, az euangeliont hir­deti. A barlang gyermeklakója egyszer megváltotta a világot és fölragyogtatta tanítását Já­nos evangéliumának Logos ta­nában és Pál prédikációjában az Areopagosban, ahol kelet vallási inspirációja először ta­lálkozott a görög filozófia ele­vekilormált fogalmi elemeivel. Ez a tanítás a szeretet galamb­szárnyán megszállta a római légiók büszke sasos labaru­mait és örökösévé lett hie­rarchicus szervezetével^ a Cé­zárok örökségének. Ágoston bölcselete és theológiája, a kö­zépkor fönséges Summái és ka­tedrálisai, a keresztény rene­szánsz szépsége és varázsa, a barokk megtisztult hódító ereje mind e barlangból szálltak szét e világra .. . Vájjon tartogat még szá­munkra megváltást, megváltja-e mégegyszer a világot, mely­Száz év előtt... Apróságok Esztergom múltjából Összeszedegette: dr. Maiczell Árpád II. A méretek jellemzésére álljon itt néhány adat. Kutsera Jánosnak há­rom kosárért 28 4 /s krajcárt fizet ki ezüstben a város. Nagysápnak négy pozsonyi mérő buza s húsz p. m. zab fejében 36 forint 38 2 /s krajcárt. A marhahús fontja 12 krajcár — a vármegye közgyűlése határozza meg az árakat —a faggyúé 24 krajcár, a gyertyáé 36 kr., a szappan fontja 30 kr. A vármegye kisgyűlése gon­doskodik a péksütemény kellő sú­lyáról. Kimondja, hogy az 1 krajcá­ros közönséges zsemlyének 5 lat, a 3 krajcáros fehér kenyérnek 13 3 A lat, a 3 krajcáros zsemlye-kenyérnek 15 lat, a 3 krajcáros fekete kenyér­nek 21 8 /ö lat súlyúnak kell lennie. Effner Ferentz seborvos úr havon­kinti jelentéseiből — aki az állatok vágásának ellenőrzésével is egyúttal meg volt bízva — azt olvassuk hogy 1835 decemberében 84 darab szarvasmarhát, szeptemberben 71 darabot, a többi hónapokban is en­nek arányában vágtak az esztergomi mészárosok. Volt a városnak tégla­égetője is, aminek működéséről időn­kint külön hivatalos kiküldött bizott­ság győződött meg. Az augusztus 27-én megtartott szemle megállapí­tásaként a IV. égetés után 40.500 darab „közönséges jól kiégetett tég­lákat találtak légyen" a tetthelyen a bizottság tagjai, június 30-án 36,000 közönségeset és 2.700 duplát. A szarvas-hegyi kőbányát, amely ed­re most is este borul, sötétebb mint amaz este, az Augustus féle népszámlálás bethlehemi estéje, sötétebb mint a népván­dorlás éjszakája. Ebben a csil­lagoltó sötétségben semmi sem világít nekünk, csak a Gyer­mek mosolya a jászol fönsé­ges demokráciájában. A jászol­ban, mely előtt Bölcsek és Ki­rályok jelentek meg, de csak a szegény pásztorok után. A Gyermek mosolya, mely­nek fényessége világít az éj­féli misére siető szegény falusi emberek lámpáiban az illatos, távoli hegyek lehelletét árasztó karácsonyi fenyők kigyúló ki­csiny gyertyái fényével, ártat­lan gyermekek örvendező sze­mének csillogásában. A Gyer­meké, aki nem a reprobáció, az eleve elrendelés, a Michel­angelói utolsó Ítélet könyörte­lenül szigorú Istene, hanem a Szereteté... Soha így a Végtelen és Örökkévaló nem nézett gyer­mekszemekből halandó embe­rekre. Soha ilyen alázatos ala­kot nem öltött a Végtelen Sze­retet semmiféle mithologiában az emberszivek felé. Ez a Gyer­mek nem itél, nem bírál, nem filozofál... Mi is hát eléje bo­rulva csak a szeretet érzését érezzük, a boldogító örömét azoknak, akiknek sötétségében égi fény támadt. Mint aszufű az eső után, úgy sóvárogtunk utána, kívántuk, epedtük, szomjúhoztuk Őt, ha­bozás nélkül Őt választva in­kább, mint a valóságot, ha ugyan nem volna Ő maga a legnagyobb, legteljesebb Való­dig használatlanul áll, három évre Trentsek Farkasnak adják bérbe, évi 4 forintokért. Az aratók napi bére a következő: kaszás 50 kr., férfi­gyűjtő 30 kr., asszony 24 kr., gye­rek 18 kr., petrencehordó és kazal­rakó 30 kr. bért kap. A rabok élelme június hóban 32 frt 9 1 /« kr., az Ispitabeli Szegények­nek Pleszl Albert városi tisztes polgár — nevét a szegényüggyel és egyházi ügyekkel kapcsolatban so­kat olvassuk — által [előterjesztett jelentés szerint főzelékre és egye­bekre július 3-tól 31-ig 28 frt 22 kr; Muzsik Antal mészárosnak ugyanazok számára szállított húsért 19 frt 45 kr. váltóértékben, Midler Ignátz péknek ugyanígy 17 frt 48 váltókrajcárt fizettek. így július 3-tól 31-ig összesen 65 frt 55 kr.-ba ke­rült a szegények ellátása. A posta jövedelméből a várost 1-ső februáriustól utolsó áprilisig ter­jedő időre, esőén 442 frt 2 kr. illeti meg, ezt az összeget Homeiszter György postamester uram a Házi Pénztárba bé is fizette légyen az az utolsó krajcárig pontosan. Ennek a Homeiszter György posta­mesternek a nevével különben so­kat találkozunk a jegyzőkönyv lap­jain. A lavina nem ott indul meg, hogy miután megtudjuk, miszerint december—január hóban a Duna fagya végett a Kéméndi Posta Hiva­tallal szokás szerint nem közleked­hetett. A baj ott kezdődött számára, hogy a Fő Méltóságú Kir. Hely­tartó Magyar Tanács február hó 9-én 1956. szám alatt költt Kegyes Rendeletével súlyos kifogást emel postahivatala ellen. Ugyanis egy ság. Mosolya törteknek pihe­nés, bátraknak jutalom és or­szágában a sóvárgott tény előtt nem fut az epedés és nem kü­lönb a vágy, mint teljesedés. A barlangból égi fény su­gárzik és végigremeg a vér­híreket váró, vénhedt világon. Este van Uram rajtunk, egy hanyatló kor, bukott világ árnya és estéje. Ebben az es­tében, mely még viharosabb éjszaka előjele, csak Te ma­radj velünk és éjszakánkban már nem lesz sötétség, de minden fényárban úszik. Ma­A magyarságnak a Duna-meden­cében való megjelenése megakasztja a további munkát. Betörései, kül­földi kalandozásai a kereszténység szépen zsendülő vetéseit letapossák e területeken. Az érsekség tevékeny­sége visszahúzódik Karinthiára és Stájerországra. Az Ottók politikája következtében, akik a német hercegekkel szemben egyensúlyt tartó hatalmat láttak az érsekségben, Salzburg lassankint a hercegi hatalomtól független állam­alakulat lesz. A XI. század második felében az investitura harc idején az érseki tartomány a pápaság párt­jára áll. Kimagasló alakja ez idők­nek Gebhard érsek, aki a világhírű admonti bencés kolostor megala­pítója. Az érsekfejedelmek bölcs kor­mányzásukkal, egyéni rátermettsé­gükkel tovább virágoztatják orszá­gukat. Új forrásait nyitják meg a jövedelmeknek. Növelik fejedelmi tekintélyüket s első helyet biztosí­tanak maguknak a birodalmi herce­gek tanácsában. A tartomány ne­mességének elhatalmasodását nem engedik. Minden számba jöhető ha­Posonnak utasétott Staféta, a Nyit­rai s Nagy Szombathi Stafétával együtt, az idevaló postahivatalhoz érkezvén, ahelyett, hogy keresztül bocsájtatott volna, hibábul Dorogra utaséttatott vissza, ahonnét az ide­való Posta Hivatal költségére Győ­rön keresztül rendeltetési helyére vezéreltetett. Megállapítja tehát a felső leirat, hogy a mostani Posta Adminisztrátor által ezen szolgálat igen nagy gondatlansággal és röst­séggel tellyeséttetik, ezért szigorúan meghagyja, hogy alkalmas személyt kell a postahivatal élére állítani. Ez pedig nagy dolog volt s hosszas huzavona keletkezett belőle. Kisült, hogy Homeiszter György uram so­kat időzik másutt, a postaszolgála­tot pedig fogadott segédekkel vé­gezteti. Ez drága és az ügymenet ártalmára van. Hiába hívják fel az Üllésbe, hogy magát igazolja, me­gintcsak nincs itthon. Újból meg­idézik, de ekkor sincs otthon s nem jelenik meg. Végre hosszas késleke­dés után augusztusban — addig az ügy szenderedésbe lévén — Vörös János Expeditor által azonnal és külön Recepisz útján értesíttetik, hogy 15 napon belül igazoló jelen­tést tegyen, máskülönben ezen Ne­mes Tanáts és Város által más Ad­minisztrátor fogván tétetni a Posta­hivatal éllére. Erre aztán Homeisz­ter Uram is megmozdul és beadott írásában mindenképpen mentegeti magát. Elmondja, hogy három stá­ció helyett most tizzel kell korres­pondálnia, ő maga beteges, emiatt kell a segítséget tartania, — hogy merre járt, azt elhallgatja — igéri, hogy a jövőben nem fog több pa­radj velünk, mert a nap le­száll ... A % nap f leszáll és ha­nyatlik az élet. Gyermekkorunk~'l álmai a vi­lág kezdeténél távolibbnak tűn­nek föl és az elveszett ifjúságból, e világ elvesztegetett eszmé­nyeiből nem hallunk mást már, mint távoli zúgást az elválto­zott téli kert halott iái közül. De túl sötéten, vészen, végze­ten, a betlehemi barlangból a jó hír kiáltása, angyalok éneke hallik és hangzik, az újév ár­nyán a Te mosolyod sugárzik felénk isteni Gyermek... talom hozzájuk térül. Ezzel meg­akadályozzák apróbb hatalmaskodó udvarok, hatalmi tényezők kifejlő­dését. Hatalmas bevételeik nem tet­ték szükségessé, hogy az ország rendjeinek kegyeiért esedezzenek. Ellenkezőleg, kiváltságos helyzetük, hatalmuk, gazdagságuk azokat tette függőkké. Erős akaratuknak volt köszönhető, hogy Salzburg, jóllehet 1481-től birodalmi város volt, köz­vetlenül a császárnak maradt alá­rendelve. A középkor és újkor határmes­gyéjén érdekes alak kerül az érsek­fejedelmi székbe: Keutschach Lé­nárd. Robusztus, nyers, őserős, mint az anyaföld, ahonnan kiszakadt. Ka­rinthiai parasztnemes fia, megtetézve ennek a fajtának minden kiválósá­gával. Vaskezű, munkát megdöbben­tően biró, takarékos, a nagyúri pompára sokat adó, mert ebben is az erő és nagyság érverését látja. Amit megmarkol, nem engedi el. Jogának, a hagyományoknak védel­mében nem igen eszközválogatós. Új szelek kapaszkodnak a duzzadó vitorlákba. A polgárság szabadulni szeretne a kemény kéz uralmától. nasz elhangzani ellene s kéri, ne mozdítsák el, hanem hagyják meg továbbra is állásában. Az október 28. napján tartott gyűlésen aztán személyesen is megjelenik és meg­erősíti a fentieket, mindent meg­ígérve, amit csak kivannak tőle. Fe­lettes hatósága a hivatalos vizsgá­lat alkalmából azonban ugyancsak súlyos kifogásokat emelt ellene s expeditorát, Vörös Jánost minősí­tette alkalmasnak a póstaadminisztrá­tori teendők ellátására. Homeiszter György erre újabb beadvánnyal él és sikerül ügyét a jövő esztendőre kihúznia, így elintézése ebben az év­ben már nem foglaltatik benne. Egy másik hosszadalmasabb ügy a város világításával kapcsolatban adó­dott elő. A város ugyanis díjat sze­dett a polgároktól a világítás fejé­ben ; a lámpák kezelésére pedig bér­letet hirdetett s a legkevesebbért vállalónak adta ki. A világítási fun­dus 10.145 forint és 39 20 /«o kraj­cárt tett ki pengőértékben. Az 1836. év elején Fidler Ferenc aprólékos kereskedő volt a bérlő. A Tekinte­tea^Királyi Biztos Ő Urasága a vá­rosnak „az Éjszakái Világoséttásnak 806 pengőforintokra alapétott Jöve­delmező Intézete eránti Tudóséttást kedves tudományul vévén", kegye­sen azt meghagyni méltóztatott, hogy a város a befolyó világítási díjak fölös jövedelméből, elkezdőd­vén „a Piatzon, s Buda Utzán, de folytában is a város egyéb részibe, a Lámpások, amennyiben kielégíttő­leg kívántatnak, — elhelyeztessenek." A világítás javítása tehát adva volt. A bérlővel azonbanJbaj mutatkozott, A Kir. Biztos Úr Ő ürasága már­Irta: VÉRTES ZOÁRD II \

Next

/
Oldalképek
Tartalom