Esztergom és Vidéke, 1936

1936-01-01 / 1.szám

párja lett a kis Bangó Janika, aki ugyanezt a dalt hegedűn játszotta el méltó versenyre kelve a kis éne­kessel. Remek volt mind a két sze­replő. Bájos volt a kis angyalok angyaltánca s hogy a bűbájból egy kicsit visszatérjünk a mai reális és harcot váró világba, Tóth Sanyi ka­tonatiszt szerepében harsány han­gon vezényelte a pompásan gyakor­latozó katonáit. Felber Gyula dr. plébános ünnepi beszédével zárult a szép, minden ízében pompásan sikerült ünnepség és befejezésül jött a kicsinyek igazi öröme. A hölgybizottság tagjai min­den egyes óvódásnak kacsójába nyomták a szokott „zacskót", a ka­lácsot és kis játékot s ezenkívül az arra rászorultak cipővel, ruhával tá­voztak s boldog örömmel, ini, fel­nőttek pedig egy szép ünnepély emlékével. Vármegyei gyűlések Dec. hó 23-án tartotta meg a várm. törvényhatósági bizottság téli rendes közgyűlését és ezt megelőzőleg d. e. 9 órakor a kisgyűlés rendkivüli ülé­sét a vármegyeház nagytermében dr. Radocsay László elnöklete alatt a tagok élénk részvétele és érdek­lődése mellett. A főispán elnöki megnyitójában meleg szavakkal emlékezett meg dr. Serédí Jusztinián bibornok herceg­prímás magas személyéről és a köz­gyűlés osztatlan lelkesedéssel járult hozzá, hogy az újév alkalmából a törvényhatósági bizottság szeren cse­kivánatait fejezze ki a bíboros Fő­pásztornak. A közgyűlésen titkos szavazással ujáalakitották a törvény értelmében a törvényhatóság különböző bizott­ságait. A választás eredményét el­nöklő főispán az alábbiak szerint ismertette. Az igazoló választmány tagjai let­tek: Csanádi László, dr. Gróh Jó­zsef, dr. Mike Lajos, dr. Garzuly Jó­zsef, Paár Lajos, dr. Felber Gyula, F. Péntek Pál, dr. Tomanóczy József. A Thaly Ferenc emlékbizottságba beválasztották: gróf Eszterházy Mó­ricot, Loke Károlyt és vitéz Szivós­Waldvogel Józsefet. A közigazgatási bizottságba a régi tagokat: dr. Fehér Gyulát, Rah­ling Konrádot, Troykó Bélát, F. Pén­Pált és dr. Meszlényi Zoltánt. A kijelölő bizottságba rendes ta­gokul : dr. Lepold Antalt és Szőke Lajost, póttagul Konkoly-Thege Mik­lóst. A testnevelési bizottságba Csanádi Lászlót, vitéz Szívós­Waldvogel Jó­zsefet, dr. Mattyasovszky Bélát, vi­téz Sághy Antalt, dr. gróf Zichy Ernőt és dr. Vizkelety Sándort. Az esztergomi adójelszólamlási bizottságba póttagként Kiss Gábor borbélymestert. Három törvényhatósági átirattal foglalkozott a közgyűlés, nevezetesen Somogy vármegye akciót indított a közalkalmazottak nyugdijainak újból leendő rendezése tárgyában. Az át­irat felett a kisgyűlés javaslatára a közgyűlés napirendre tért, ellen­ben támogatja Csanád, Arad és To­rontálvármegye azon akcióját, mely a mezőgazdasági népréteg szaktudá­sának emelése céljából a jegyzői tan folyamok és a tanítóképző intézetek tananyagának a gazdasági ismeretek terén leendő kibővítését kívánja, hogy a tanítók és jegyzők kellő elméleti és gyakorlati gazdasági szaktudással irányithassák falujuk és törpebir­tokosainak mezőgazdasági kultúráját és a hozzáfordulóknak a kellő útba­igazítást és tanácsot megadhassák. Hasonlóképen helyesli Győr, Mosón és Pozsony vármegye azon akcióját, amely a gazdasági szaktanítók ki­képzése céljából mezőgazdasági fő­iskola felállítását kívánja és a szak­főiskola székhelyéül Szegedet tartja legalkalmasabbnak. E kérdésekkel foglalkozva a vár­megye közönsége felirt a m. kir. kormányhoz, hogy a m. kir. téli gaz­dasági szakiskolát elvégzett u. n. aranykalászos gazdákat részesítse oly mérvű anyagi és erkölcsi támo­gatásban, hogy nevezettek kisgazda­ságaikat mintagazdaságokká fejleszt­hessék ki, amelyek a falu és kör­nyékbeli kisbirtokosok részére min­tául szolgálnának és ahol az arany­kalászos-gazdák nemcsak a saját, de többi kisbirtokos és közvetve a nemzetgazdaság előnyére és hasznára is a legteljesebb mértékben haszno­síthatnák a m. kir. téli gazdasági iskolákban megszerzett szaktudásu­kat. A közgyűlés elfogadta az 1936. évi közúti költségvetést, amely az 1935. évi keretekben mozog és az adófizetők kötelezettségét nem sú­lyosbítja. A vármegyei gyámpénztári sza­bályrendelet módosítása után dön­tött a vármegyei közigazgatási és gyámpénztári készpénz feleslegek 1936. évi gyümölcsöztetése tárgyá­ban, majd a nagy és kisközségek­ben nyilvános táncmulatságok en­gedélyezése tárgyában alkotott vár­megyei szabályrendeletet módosította illetve kiegészítette. A legnagyobb érdeklődést váltotta ki a várm. állattenyésztési alap lé­tesítésére és a várm. bikák beszer­zésére irányuló szabályrendelet, amellyel lapunkban már ismételten foglalkoztunk, hosszas és rnagas nivójú vita után a közgyűlés 42 szavazattal 8 ellenében elfogadta a kisgyűlés javaslatát, A közgyűlés végén Vida Jenő me­leg szavakkal üdvözölte a főispánt és alispánt az újév alkalmából, amelyre főispán válaszolt. «• • • • • Őszinte sorok egy újságíróhoz J Nemrég szerkesztőváltozás volt i a Komárom-Esztergomvármegyei Hir­I lapnál. A lap új iránya szükségessé \ tette a régi garnitúra kicserélését, j így van ez rendjén. Uj irány, új em­I berek, históriai szükségesség. Az i öregeknek mindig el kell menni, hogy jöhessenek az újak, a frissek. A mult év 50-ik számban cikket írt ön, kedves Szerkesztő Úr, „Szer­kesztői gondok — szerkesztői ter­vek — szerkesztői illúziók" címen. Ehhez a kedves, gondolatokkal teli cikkéhez szeretnék én most remi­niszcenciát fűzni. Nem kötekedés­ből, hanem csak egyszerűen azért, mert én is vidéki újságíró vagyok, nekem is vannak gondjaim, terveim, sőt illúzióim is. Előre bocsájtom, cikkének majd minden sorával egyetértek. Csak az eleje fájt egy kissé, de tudom, hogy ezt a fajdalmát nem akarta Szer­kesztő Úr. Azok a sorok ütötték meg szivemet, amit a vidéki újság­írásról mondott. Engedje meg nekem, nem az a vidéki újságírás, amit a „Koppány­sági Közlöny" elkövetett. Annak a derék úrnak eljárása, az öndicsérte­tése a „Helybeli Szenny"-ben na­gyon szomorú képet vet a vidéki újságírás nehézségeire. Az anyagi gondokra, a küzdelmekre, lázas ál­mokra, melyből felébredve az élet­tel áll szemben. A küzdésekre, aja­vítaniakarásokra, a helybeli élet ezernyi kontrasztjára, a nép, a mi népünk, a helység népének verejté­kes munkájára, akivel nem törődik senki. A vidéki szerkesztőségek re­dukciói között is az élet zúg, a ma­ga tengernyi hullámával. A vidéki kis újságíró agyában is rajongó szentenciák, az igazi élet proklamálása zenebonái. Sohasem felejtem a húszéves Ady Endre so­rait, melyben hitvallást mond arról, miért megy újságírónak: — Viziókat látok... Látok egy éhes embertábort, csoportokban har­col a kenyérért... — Ott ahol a legnagyobb kenyér fekszik a porban, ott a legnagyobb a küzdelem. Már beletaposták a por­ba, már bepiszkolták vérrel, mégis milyen pokoli triumphussal rohan­nak el vele az erősebb küzdők, ami­kor leverték embertársaikat... Ezek a viziók, ezek az élet min­dennapos-valóság-képei lobognak a vidéki újságírók agyában, mikor az egyszerű íróasztal mellett egy vá­ros, egy kis népközösség nyomorú­ságos, vagy kontraszt életén tépe­lődve emésztik beteg szivüket. Szerkesztő Ur, Ön is találkozik majd a mindennapi élet, a politikai összevisszaságszülte nehézségekkel. Egy újságírónak ilyenkor egy város helyett, egy vidék helyett kell tépe­lődnie, benne fáj ilyenkor a ma minden keserűsége, szegénysége, érző szive ezer sebből vérzik azért, mert az Isten tollal áldotta, vagy verte meg magányos életét... Ez a vidéki újságírás apoteózisa. Ezek azok a reminiszcenciák, me­lyek az Ön sorainak olvasása köz­ben újból elém vetítették a vidéki újságíró hivatását, a vidéki újság szerepét. Tudom, nem haragszik meg azért, ha egy kollégája őszintén fel­tárja lelkét. Annál is inkább, mert a továbbiakban százszázalékig egyet­értek önnel, melegen üdvözlöm ki­váló gondolatait, a két vármegye népének testvéri öntudat-emelését, a közös célokat, a haza sorsáért küz­f&tundardUadio Kizárólagos képviselete: JURACSEK FERENC Kossuth Lajos-utca 27. sz (A gimnázium mellett) dők sorába való beállását, mert aki újságot ír, — igaza van — rombol, vagy épít. .. Azt hiszem, gondolataink, gond­jaink, terveink, illúzióink közösek, csak a kifejezésben vannak eltéré­sek. Bocsásson meg nekem, ha az ön sorai nyomán lelkemben kivi­rágzott reminiszcenciáknak, hivatá­som büszke tudatának ezekben az elvakult sorokban kifejezést adtam. Piles László. Frey Vilmos dr. alispán hitvallása az autonómia mellett Csütörtökön délelőtt rendkivüli közgyűlést tartott a város képvi­selőtestülete. Ezt - megelőzően dél­előtt 11 órakor részleges tisztújitő közgyűlés volt, melynek tárgya a városi állatorvos megválasztása volt. A képviselők majdnem teljes szám­ban jelentek meg, a karzatot zsúfo­lásig megtöltötte az érdeklődők tö­mege, akik között több jelöltet is észrevettünk. A folyosón az érkező­ket közrefogták és az egyhangú vá­lasztás érdekében tárgyaltak. Érde­kes körülmény: mindenki egy ha­tározott álláspontot foglalt el. Brenner Antal dr. nyitotta meg a közgyűlést, majd bizottság hivta meg az alispánt. Vezetője Fehér Gyula dr. prelátus-kanonok, tagjai pedig Kiffer Ferenc, Kerschbaum­mayer Károly és Lenkei Emil vol­tak. A terembe lépő Frey Vilmost lelkes éljenzés fogadta. Elfoglalta az elnöki széket, majd felemelő sza­vak kíséretében hitvallást tett a vá­rosi autonómia mellett. — örömmel teszek eleget a vá­ros képviselőtestülete meghívásának — kezdte beszédét az alispán — hogy ezúttal első alkalommal, elnö­köljek a részleges tisztújító közgyű­lésen és tanúságot tegyek a város, szülővárosom iránt érzett őszinte szeretetemről és ragaszkodásomról, mely város iránt mindig a legna­gyobb érdeklődéssel viseltettem. — Mindnyájan emlékszünk még a boldog békeidőkre, mikor várme­gyénk szerencsés fekvésénél fogva Esztergom nemcsak székhelye, ha­nem gazdasági és kulturális góc­pontja volt e megyének és jelentős helye az országnak. A gyűlölettől, tudatlanságtól, hazugságtól szer­kesztett békediktátum határvárossá sülyesztette Esztergomot, életlehe­tőségeitől csaknem teljesen megfosz­totta. Ezekben a nehéz időkben rend­kivüli felelősség nehezedik a várost irányító autonom testületre, a tes­tület mindkét szervére, a képviselő­testületre és a tisztviselőkarra egy­aránt. Fokozott munkát kell kifejtenie, hogy nemcsak az életbenmaradást, hanem a fejlődést, a szociális prob­lémák megoldását is biztosítsa. Az autonom testület emberekből álló emberi intézmény, bizonyos em­beri gyengeségeknek ki van téve, lelkiismeretlen emberek visszaélése határtalan károkat okozhat a közü­letnek. Ilyen események vetik fel­színre azt a felfogást, hogy az auto­nómia már nem időszerű intézmény, az autonómia sírját igyekeznek meg­ásni. Mi az autonómia kebelében nőttünk fel, látjuk, hogy azt fejlesz­teni kell, a mai nehéz időknek sok­kal jobban megfelelő, rugalmas szerv, hatáskörének tágítása fokozni fogja az elszakított magyarság vágyako­zását a régi Magyarországhoz. — Temesük el az ellentéteket, adjuk meg a felelős vezetőknek a bizal­mat, minden eredményes munka előfeltételét. A két szerv teljesen át van hatva rendkivüli feladatok sú­lyától, szívvel, lélekkel, szeretettel intézik történelmi városunk ügyeit, az ügyek elbírálásánál kikapcsolják a személyi ellentéteket, puritán­becsületességgel dolgoznak a gaz­dasági fejlődésért. — Az autonómia szervei hivatásuk­magaslatán állanak, nyugodtan né­zünk a jövő elé, a fontos kérdések a jóindulattól, á megértéstől vannak vezetve. Ezt a további lelkes mun­kát kérve nyitom meg a mai köz­gyűlést, melynek tárgya az állator­vosi állás betöltése. A beszédet hatalmas ováció fo­gadta, Frey Vilmos dr. alispán ki­nevezte a kijelölőbizottságot, mely­nek tagjai v. Matus Gyula, Drahos János, Meszes Ferenc, az alispán részéről dr. Mike Lajos. A jelölés eredményét az alispán ismertette. Első helyen Kottler László, (lelkes

Next

/
Oldalképek
Tartalom