Esztergom és Vidéke, 1936

1936-04-19 / 32.szám

Iliről adott hírt az „Esztergom és Vidéke" húsz év előtt? 1916. ápr. 20—29-ig. Tóth Ferenc tokodi tanitó az orosz harctéren hősi halált halt. — A lap április 23-i, húsvétvasáé napi száma­ban ismét Esztergom és Párkány egyesítésének tervéről jelent meg egy igen figyelemreméltó cikk. — Hajdú Tibor bencés főapát április 13-án irta alá a fővárossal kötött szerződését a Zuglóban felállítandó bencés plébániára s főgimnáziumra vonatkozólag. — Haugh Béla kö­zépiskolai igazgató belépett a lap állandó munkatársai közé. — Pálmai József kőfaragó mester elhunyt. A Keresztény Párt felhívása! A kisgazda és földműves társadalom tagjait kedd este 8 órakor a Belv. Olvasókörben tartandó értekez­letre tisztelettel meghívja a párt esz­tergomi szervezeté­nek elnöksége. Az értekezleten CZETT­LER JENŐ dr. egye­temi tanár, a kép­viselőház v. elnöke tart előadást. +++ A héten a Kerschbaummayer­gyógyszertár tart éjjeli szolgá­latot. Ernszt Sándor dr. Esztergom­ban. Szombaton délelőtt városunkba érkezett Ernszt Sándor dr., hogy megkezdje hivatalos látogatásait. Megérkezése után a Legényegylet dísztermében ünnepélyes fogadtatás volt, melyen jelen voltak Glatz Gyula, vitéz Szivós-Waldvogel József, Mike Lajos dr., Marczell Árpád dr, Ham­vas Endre dr., Horetzky Géza dr., Balogh Albin dr., Etter Ödön, Hóka Imre dr., Márkus Ferenc, Bognár János, Lenkei Emil, Kiffer Ferenc, Meszes Ferenc, Vodicska István, Her mann Lajos és mások, Glatz Gyula a város közönsége nevében üdvö­zölte a képviselőjelöltet, majd Ober müller Ferenc, a Keresztény Part elnöke üdvözölte Ernszt Sándort, ismertette a pártközi határozatot, melynek értelmében Esztergom tár­sadalma egyhangúlag Ernszt Sándor jelölése mellett foglalt állást. Ernszt Sándor dr. válaszában kijelentette, hogy örömmel fogadta a város fel­kérését, mikor több oldalról felszólí­tották a hivatásteljesitésre. Ugy ér­zem — mondotta — talán van még hivatásom a magyar közéletben. To­vábbiakban kifejtette, hogy a pártok közötti békét akarja munkálni, ter­mészetesen méltó képviselője akar lenni a városnak, melynek olyan ki­váló képviselői voltak, mint Ho­ránszky Nándor és Túri Béla. Ál­landó Összeköttetést akar a várossal, emellett azonban munkálkodik a maradék nemzet összefogásán is. A jelenlévők megéljenezték a jelöltet, aki megkezdte hivatalos látogatásait Esztergomban. Igy tisztelgő látoga­tást tett a hercegprímásnál, a főis­pánnál, alispánnál, a polgármester­nél és meglátogatta más hivatalok és intézmények vezetőit is.J Kinevezték a választási biztost. A május harmadiki képviselőválasz­tás elnöke, mint már hirül adtuk Etter Ödön elnökvezérigazgató lesz, választási biztosnak pedig, — amint azt Degré Miklós Ítélőtáblai elnök a tábla teljes ülésén bejelentette — Lakk József pestvidéki törvényszéki bírót, helyetteséül pedig Csics Ákos esztergomi járásbirót jelölte ki a tábla. Házasság. Dániel Mária (Mogyo­rósbánya) és dr. Fischer Márton orvos (Mezőtúr) április 9-én házas­ságott kötöttek. (Minden külön érte­sités helyett.) Áthelyezés a kir. adóhivatal­nál. A belügyminiszter Rácz Béla főtisztet Újpestre, dr. Urbán Imre tisztet Csongrádra, dr. Kiss István dijnokot Monorra, dr. Erdőst Jenő főiskolás alkalmazottat Budapestre helyezte át. Az áthelyezésekkel kap­csolatban Esz tergomba helyezték dr. Guttai József főiskolás alkalmazottat. Ernszt látogatása a Nemzeti Egység párthelyiségében. Ernszt Sándor dr. ny. miniszter, Esztergom város képviselőjelöltje, csütörtökön este látogatást^tesz a Nemzeti Egy­ség helyi pártszervezetében. Ezalka­lommal fejti ki a párt tagjai előtt politikai álláspontját, terveit és kör­vonalazza a jövő képviselői műkö­déséi Ezúton is meghívjuk a Nem­zeti Egység Pártjának helybeli veze­tőségét, választmányát és minden érdeklődő párttagját dr. Ernszt Sán­dor ezen látogatásán és tájékoztatá­sán való megjelenésre, csütörtökön, f. hó 23 án este 8 órakor a párthe­lyiségben. (Szt. Lőrinc-u.) Elnökség. Kulturelőadás a Kat. Körben. Az Esztergomi Katolikus Kör ma, vasárnap, f. hó 19 én, este 6 órai kezdettel, saját helyiségében kultur előadást rendez az alábbi program­mal: 1. Szavalat. 2. Dr. Balogh Al­bin bencés gimnáziumi igazgató elő­adása : „Kik voltak Esztergom la­kosai a századokon át?" 3. Az Esz­tergomi Turista Dalárda női kórusa énekszámai. Az előadásra a tagokat családjukkal és vendégeikkel ezúton is meghívja az Elnökség. » Teniszegyesület értesiti tag­jait, hogy saskerti pályáit f. hó 20­án megnyitja. Ó rabeosztás a jelent­kezés sorrendjében történik. A 25 P-s tagdíj — miként a múltban — két egyenlő részletben május ill. jú­lius hó l-én esedékes. Az egyesü­let ezidei terve — a tavalyi nagy­sikerű teniszverseny tapasz'alatai alapján — egyesületközi, meghívá­sos verseny rendezése augusztus hóban és ezt megelőzően válogató pályaverseny. Mindenn emű.felvilágo­sitást megad az egyesületi intéző: dr. Katona Gábor a délutáni órák­ban a Cserkészboltban. Uj rend az őstermelés! igazol­ványok kiadása körül. A m. kir. pénzügyminiszter ujabban úgy ren delkezett, hogy az őstermelők által piacra vitt cikkek árusításához előirt igazolványokat ezentúl nem a for­galmi adóhivatal hanem a városi adóhivatalban lévő kataszteri nyil­vántartó hivatal állitja ki s igy ezen­túl ily igazolványokért az utóbb jel­zett városi hivatalban kell jelent­kezni. Szentgyörgymező közönsége és a fák. Szentgyörgymező közön­ségét két táborra vagyunk kényte­lenek osztani. Az egyik tábor sze­reti, védi, ápolja a fát, a másik ott töri pusztítja ahol éri és hozzáfér. Ilyen dicstelen munkáról kell most írnunk, még pedig Szentgyörgymező városrészről. A „Kettőspince" felé vezető útra fiatal fákat ültetetett ki a hegymester a hét végén. Ma há­romnegyed részének le van törve a koronája. Az egyik külső ház előtt a kiültetett diófákat baltával vag­dosták be. — Igaz, a pásztor nem ülhet minden fa mellett, de a kö zönségnek ezer szeme van és fel­tétlenül tudja kinek a munkája ez. Miért nem jelenti fel ? Nagyon szi­gorú vizsgálatot és nyomozást ké­rünk. Színielőadás Bajóton. A bajóti önkéntes tűzoltótestület műkedvelő­gárdája husvétvasárnapján előadta Gárdonyi Géza „Bor" cimű népszín­művét. Az előadáson nagyszámban jelentek meg a Budapesti Turista Egyesület kirándulói is, kik a leg­nagyobb elismeréssel adóztak a sze­replőknek és rendezőknek. Meg kell emlékezni Tarnay Pál festőnek a munkájáról, ki a díszletek elkészité sével nagy szakképzettséget árult el. Folyó hó 19-én az előadást közkívánatra újra megismétli a ren­dezőség. Halálos autószerencsétlenség Muzslán. Pénteken, f. hó 17-én ha­lálos kimenetelű autószerencsétlenség történt a megszállott területi Muzsla határában. Dr. Frühauf Béla pár­kányi ügyvéd feleségével autón Ér sekújvárra igyekezett István fiúk születésnapjának megülésére. Muzsla község közelében történt a szeren­csétlenség, az egyetlen fának, ami az út mellett volt, nekirohant az autó. Dr. Frühaufné rövidesen meg­halt, dr. Frühauf Bélát súlyos sérü­lésekkel a Kolos-kórházba szállítot­ták, ahol koponyatöréssel, agyrázkó­dással és súlyos kartöréssel ápolás alá vették. A sofőrnek kisebb zúzó dásokon kivül egyéb baja nem történt. Lopás. Ibolya Lajosné feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki Lép­cső-u. 19. sz. alatti lakásán be nem zárt szekrényből 70 pengőt ellopott. Anyakönyvi kivonat. Születések: Horvát Julianna sátoroscigány leánya rk. — Sticker Lajos rk. szobafestő­segéd fia. — Nádori Erzsébet rk. bányász leánya. — Bujdosó Lajos Máv. pályamunkás halvaszületett leánya. — Antos József rk. háztar­tásbeli fia. — Házasságkötések: Goldmann József izr. soffőr és Tóth Lujza rk. — György István Máv áll. felvigyázó rk. és Bakos Margit rk. — Pásztor József rk. segédjegyző és Hepner Anna rk. — vitéz Gerle Zoltán rk. erdész és Polcer Jozefa rk. — Szenczi Antal rk. földm. és Sovány Julianna rk. — Halálozások : Jónás Lajos rk. 86 éves monár. — Gábor László rk. 61 éves. — Me­szes Istvánné sz. Tóth Szálkai Ka­talin rk. 67 éves. — Kapcsik Ilona rk. 20 éves (Annavölgy.) Siesta Sanatorium Budapest, I., Ráth György u. 5. a főváros egyik legideálisabban fekvő és or­vosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyá­szat, sebészet, szülészet, nőgyógyá­szat, urológia, stb. Röntgen. Kémiai mikroskopiai laboratórium. Elektro kardigraph (szivvizsgáló). Krogh­féle alapanyagcsere vizsgáló készü­lék. Enterocleaner (bélfürdő). Mo­dern vizgyógyintézet. Orvosilag ve zetett villanyüzemű konyha. Első­rendű ellátás! 9700 négyszögöles park! Olcsó árak 1 Az Országos Frontharcos Szö­vetség esztergomi főcsoportja folyó év május hó 17.-én, vasárnap d. e. fél 11 órakor szentelteti fel zászló­ját a belvárosi plébánia templomban, utána pedig a Széchenyi-téren tör­ténik a zászló felavatása. Az ünne pélyt előző este zenés takarodó előzi meg. A részletes műsort fel­tüntető meghívókat a jövő héten küldik szét. A főcsoport vezetősége ezúton is felkéri a vármegye terü­letén lakó és az ünnepélyen részt­venni óhajtó hadviselteket, hogy érkezésüket lehetőleg több nappal az ünnepély előtt közöljék a főcso­port vezetőségével, hogy a fogad tatás iránt a kellő intézkedéseket idejében megtehessék. A főcsoport vezetősége kívánatra gondoskodik a Bajtársak kedvezményes áru elszál­lásolásáról és ellátásáról is. Gyümölcsfapermetezés idejét pontosan megállapíthatjuk a virág­bimbók és a gyümölcs fejlődéséről. Erről ir a „Magyar Gyümölcs" leg­újabb száma és eredeti fényképfel­vételekkel mutatja be a fejlődés stá­diumát, úgyhogy mindenki könnyen megértheti. Ezenkívül a terméketlen fák gyűrűzéséről, a fák közt ter­meszthető növényekről, néhány jó körtefajtáról, a szőlőültetésről, az április havi teendőkről, baromfi- és méhészetről stb. közöl cikkeket. A lapból mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. And­rássy-ut 8.. Három év alatt már az eszter­gomi közönség előtt is beigazolódott, hogy csak a cyangáz pusztítja el tökéletesen a férgeket és petéit: azonban a berendezési tárgyakat nem rongálja meg! K. M. 60.342. XXII. 1926. sz. rendeletében csak hatósá­gilag engedélyezett vállalat s végezhet oki. vegyészmérnök vezetése mellett cyangázzal féregirtást. — A költöz­ködés előtt tehát kérjük a m. t. kö­zönséget hogy saját érdekében óva­kodjék a kontároktól, forduljon to­vábbra is bizalommal a ZYKLON R. T. világcég esztergomi kirendelt­ségéhez (Kossuth Lajos-u. 12.), ahol a közismert előzékenységgel, lelki­ismeretes munkássággal állnak sz. rendelkezésre. Itt az ideje, hogy magastörzsű-, bokor-, futó , valamint babarózsa­szükségletének beszerzése céljából Mráz József Horthy Mi klós-úti ker­tészetét meglátogassa, ahol több, mint 250 kiváló rózsafajta áll ren­delkezésére méltányos áron. Felvétel az esztergomi érseki tanitónőképző-intézetbe. Á pol­gári- és középiskola IV. osztályát jeles—jó eredménnyel végzett azon esztergomi és Esztergom-vidéki ta­nulók, akik az irg. nővérek eszter­gomi érseki tanitónőképző-intézete I. osztályába az 1936—37. iskolaévre felvétetni óhajtanak, f. év április hó 15-ig személyesen jelentkezzenek az intézet igazgatóságánál. Veszélyben a magyar gyü­mölcstermés, mert az idei enyhe tél rendkívül kedvezett a gyümölcs­fakártevők elszaporodásának. Hogy hogyan védekezzünk ellenük, erre adja meg a feleletet a Növényvéde­lem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még a gyümölcsös tavaszi és nyári permetezéséről, a levéltetvek és almamoly elleni sike­res védekezésről, a gyümölcsfák tavaszi fagyérzékenységéről, az ame­rikai mogyoró termesztéséről, a vi­rágoskert berendezéséről, a zöldsé­geskert aktuális teendőiről stb. A dúsan illusztrált szines gyümölcs­képet is közlő két szaklapból, a Nö­vényvédelem kiadóhivatala (Buda­pest, V., Földmivelésügyi Minisz­térium) egy alkalommal e lapra való hivatkozással díjtalanul küld mutat­ványszámot. Minden elegánsan Öltözködő férfinél nélkülözhetetlen a FŐNIX gallér. Öt évi garancia! Egyedáru­sitó : Illés divatáruház Széchenyi-tér. Friss laska (macesz) újból kap­ható kg-kint P 1.20, Marmorstein Mórnál és jobb fűszer- és csemege­üzletekben. Magánnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelŐ m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magánnyomozó irodája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes természetű ügyekben nyomoz, okmá­nyokat beszerez, ismeretlen helyen tartózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgy bel- mint külföldön. kapunkat támogatja, ha hirdetőinknél vásárol.

Next

/
Oldalképek
Tartalom