Esztergom és Vidéke, 1935

1935-02-02 / 10.szám

Szatzlauer Gyula, Szatzlauer Gyuláné, Szatzlauer Kató, N. N., N. N., özv. Krasznay Gáborné, Lőrincz György, dr. Závody Albin, dr. Katona Sán­dorné, N. N., dr. Rudolf Béla, Szla­bey Imre, dr. Mike Lajos, vitéz Ma­tus Gyula, Krompaszky Sándor, Schmidt Lujza, dr. Felber Gyula, dr. Divéky Istvánné, dr. Major Ödön, fiidegh Béla, dr. KI., Müakovszky László, dr. Berényi Zsigmondné, Tóth Imre, dr. Csárszky István, Bar­tal Alajosné, Machovich János, Kri­zsán Istvánné, N. N., Laiszky Nelly, Isten nevében, Mária, dr. Schleifer M. Fekete Marianne 1—1 P, Kardos Jenőné, Szathmáry Gyuláné, N. N., Vodicska István, vitéz Zsámbéky Pálné, özv. Obermüller Ferencné, N. N., özv. Hubert Lajosné, dr. Sze­gedy József 50—50 fillér, összesen 100 P 50 fillér, amelyekért úgy az adományozóknak, mint a gyűjtőknek ezúton mond nyilvános köszönetet a „Virágos Esztergom" végrehajtó bizottsága. Mentőink mult évi mű­ködése A Vármegyék és Városok Orszá­gos Mentőegyesületének esztergomi kirendeltsége, melyet Esztergom vá­ros hivatásos tűzoltósága önnállóan lát el, az elmúlt évben az alábbi esetekben vonult ki betegszállító au­tójával : Első segélyt nyújtott: öngyilkosságnál (mérgezés) . . 14 „ (önakasztás) . 1 „ (vizbeugrás) . 3 érvágásnál 1 balesetnél 128 esetben. Kivonult sürgős műtétet igénylő beteg­séghez (vakbélgyulladás, bél­csavarodás, gyomorfelrepedés, gyomorfekély, hűdés, tüdő­vérzés stb.) 96 sürgős és komplikált szüléshez és az ezzel kapcsolatos szál­lításhoz 61 betegszállításhoz 142 elmebeteg szállításhoz .... 8 vaklármához 7 Kivonulások száma összesen - 461 A mentőautóval Esztergom város­ban és határában 306, vidékre pe pedig 155 esetben vonult ki. A befutott kilométerek száma ösz­szesen 6779 kilométer. Elszámolás • az Esztergomi Stefánia Szövet­ség rendezésében tartott Miku­lás és karácsonyi vásárról. Zsákbamacskát ajándékoztak: Bel­lovits Gyuláné és Czobor Gyáláné. A buffetbe érkezett adományok: özv. Andrássy Jánosné 5 P. özv. Beck Jánosné 1 tál szendvics. Bel­lovics Gyuláné 2 tál hasé. Csárszky István dr. 1 tál sonka és vaj. Dr. Divéky Istvánné 1 tál pogácsa. Ein­czinger Sándor 100 db. sütemény. Farkas Buci, dr. Frey Vilmosné cu­kor, keksz, dr. Katona Sándorné egy libamáj, Kornháber Samuné egy tál pástétom, Malatinszky Anna egy tál szendvics, Obermüller Ferencné egy tál hideg hús, Orbán N.-né egy tál szendvics, Petz Lajosné egy tál sonka, Pick Jenő 50 drb sütemény, dr. Radocsay Lászlóné két tál hideg hús, cukor, keksz, Reviczky Gáborne 20 drb hasé, Röder Ervinné egy tál sós sütemény, gróf Stenrberg Józsefné cukor, keksz, rum, Szatzlauer Kató 20 drb sonkáskifli, Turi Béla 5 P, Vécsey Kálmánné 20 drb zsúrkenyér, 1 tál pástétom, 1 libamáj, Videczky Béla 1 kg. hús, Vörös József 5 pár debreceni, 6 pár virsli. Cukrászáához adakoztak: Bartal Alajosné 2 gesztenye-rolád, 1 liter málnaszörp, Bellovits Gyuláné 1 tál csokoládés gesztenye, gesztenyepüré, Brandsch Mihályné cukor, keksz, rum, Csárszky István dr. 1 torta, Csics Ákosné 1 tál sütemény, Dra­hos János, dr. Divéky Istvánné 1 torta, 50 puszerli, Etter Ödönné 1 torta, Eggenhofer Éínone"'í' tál sü­temény, Fekete Marianna 1 torta, Hajnali Kálmánné 1 torta, Hajdú Gyuláné 1 torta, dr. Hamza Józsefné 1 torta, Heincz Istvánné 45 bomba, dr. Horváth Györgyné 50 mingnon, dr. Jármy Istvánné, Jeszenszky Kál­mán, Jezierszky Mihályné, Katona Sándorné, Klinda Károlyné 1 — 1 torta, dr. Lepold Antal 1 tál süte­mény, dr. Machovich Gyula 1 torta, 30 diós sütemény, 42 pogácsa, Ma­rosi Ferencné 25 mignon, dr. Mike Lajosné 1 torta, Primási palota 1 torta, 2 tál sütemény, Pick Jenő 25 pogácsa, Szölgyémy Gyuláné 1 torta, Zajác N. 50 fillér, Szmatlik Antal cukorka. Italhoz adakoztak: Belovits Gyu­láné 2 liter bor, Brutsy Jenő 1 liter likőr, dr. Csárszky István 10 liter bor, gróf Esterházy Ferencné 20 üveg pezsgő, Eckstein Simon 10 üveg bor, Kutassy Lajos 10 üveg tokaji, Reviczky Elemér 10 liter bor, Schrank Ödön 1 liter málnaszörp. Kutassy Lajos, a Fürdő Szálló bér­lője a legnagyobb készséggel díjta­lanul átengedte a termet, s egész személyzetevei segítségünkre volt. Harangozó Mátyás díjtalanul szállí­tott két zongorát és Kiss Gábor az élőképekhez díjtalanul maszkírozott. Esztergom város a fűtéshez egy kocsi fával hozzájárult. Hungária Villamossági Rt. elengedte a világí­tási költségek 50% át. A Stefánia Szövetség szívesen használja fel ez alkalmat is, hogy barátainak és jótevőinek a legforróbb köszönetét nyilvánítsa pártfogásukért és támogatásukért és hogy a Ste­fánia-Szövetséget továbbra is jóindu­latába ajánlja. EGYRŐL-MÁSRÓL Vezér és bat munkatársa (p. U) A napokban jelent meg újra a másfélhónapig szünetelt „Sza­badság", Bajcsy-Zsilinszky radiká­lis pártjának nívós hetilapja. Mind­össze hat oldalt hozott. De ez a hat oldal megrendítő volt. Hiányoztak talán belőle azok a mélygondolatú, mélyenszántó cik­kek, amelyek azelőtt • tüzes lángot hoztak a vénába, hiányzott talán a lázadó, ismeretlen Ady-vers; egy­egy igazán magyar motivumú Ko­dolányi-novella; de nem hiányzott most sem az őszinteség Bajcsy­Zsilinszky tollából. Letépdeste és feltárta a maga szomorú valóságá­ban a másfélhónapos hallgatás ke­serű titkait. Titkot, amely ott lesel­kedik minden küzdő, de minden vidéki lap homályos szerkesztősé­geiben is, ott lapul a rotációs vagy nyomdagépek ezernyi finomságú szerkezetei között, és elég csak egy pillanatnyi megtorpanás, hogy örök hallgatásba feledkezzenek. Mondanunk sem kell, hogy az anyagiak akadályozták a „Szabad­ság"-ot megjelenésében. Most talán jött össze annyi, hogy elsírják fáj­dalmukat, magyar fájdalmukat nyol­cadik évfolyamuk első számának kései hatoldalán ... Letegyük-e a fegyvert? — kérdi Bajcsy-Zsilinszky. Most, amikor az egész világ fegyvercsattogástól han­gos ; most, amikor a lázas fegyver­csörtetéstől saját hangunkat sem értjük, most kérdezi Bajcsi-Zsilinszky, hogy letegye-e a fegyvert. Igaz, hogy hangjából kiérződik: eszében sincs. A „Szabadság"-ot politikai reform­gondolat hívta életre. Eszmékért har­colt, felsőbbrendű szükséglet tar­totta életben hét éven keresztül. Szinte fanatizmussal hirdette, hogy itt óriási átalakulások esedékesek. „Akkora méretű belső átalakulás, melyhez foghatót meg nem ért a magyarság egyetlen igazán nagy forradalmárja, Szent István óta." Hirdette, hogy nap-nap után egyre szinte szarkasztikusabban felvetődő magyar problémákat „nem lehet többé »fontolva haladassal«, hanem csak rohanó ütemben megoldani." Ez az átalakulás egész tartalmában felér egy forradalommal, kérdés leg­feljebb csak az lehet: evolúciós vagy revolúciós módszerrel óldódjék-e meg. Fajtája és nemzete szerelmes féltésével hirdette szakadatlanul: csak evolúciós módszerrel, mert ez felel meg nemzetünk történelem ala­kító géniuszának. Nagyvonású szellemi forradalmat akar megvívni, új honfoglalást hir­det. Földbirtokreformot sürget, mert az eddigi halogatása kisemmizte a más uralom alá jutott testvéreinket. Telepítéssel földhöz kell juttatni a magyarságot, hogy gyökeret verhes­sen az ezeréves magyar humuszba. •Nagy problémák, nagy eszmék, me­I lyeknek fennségesen szép komoly­sága bátor harcosokat igényel. S ha . Bajcsy-Zsilinszky programmjának j minden pontjával nem is értünk ! egyet, eszméi megvalósulásától azon­ban e sokat szenvedő nemzet jövő léte függ. A „Szabadság" "eme nagy harcá­ban impozáns volt hat újságírónak, la hat fanatikusnak megnyilatkozása. Vállalták a nélkülözést, talán a kop­lalást, a fennségesen nagy eszmék gyönyörű győzelmében bízva. Ez a hetilapok, a küzdő lapok, a szent magyar eszmék munkásainak sorsa, akik szerkesztőségek homá­lyában vérükbe mártott tollal vetik papírra szent szerelmüket. Jutalom ? Ábránd. De, ha az írás csak egy­két elfásult szivet dobogtat meg erősebben, ha csak egy-két fáradt arcra csalta ki a könnyet, nem fáj a hatalom lekicsinylő mosolya, sőt megvetése sem, mert munkájával a nemzet jövő pilléreit építgeti. 9 I amelyben férj és feleség kösött nincs vita: a legolcsóbb ós legtartósabb viselet a PALMA OKI/A cipőtalp Kérelem a madarak barátaihoz Az egyszerre hideggé vált időjá­rás szükségessé teszi, hogy gyü­mölcsfáink leghűségesebb és önkén­tes őrseregéről, az éneklőmadarak­ról is gondoskodjunk. Sajnos ez a gondoskodás meg­szervezve semmiképen sincsen, pe­dig ha mások nem is, de legalább a gyümölcstermesztőknek kellene gondoskodniuk, hogy természetes szövetségeseik ne menjenek tönkre, kák etetésére szánt adományaikat még pedig faggyú, szalonna, olajos magvak (tört kukorica, kender, len, napraforgó, tökmag stb.) Nagyon kérjük, hogy kenyérmor­zsát ne tegyen a madáretetőkbe (azt szórja a földre a verebek szamára) mert a kenyérmorzsa az éneklőma­darakra veszedelmes. Nagyon szükséges volna a mada­rak számára szalma búvóhelyek lé­tesítése és fészekoduk felállítása is. Február 3-án a „Templom egere" filléres helyárakkal megy a Fürdő Szálló színpadán. „Poklokon keresztül" (Vissza a hazába) a legszebb himnusza a ha­zaszeretetnek. Kari Ludwigh Diehl és Brigitte Homey, vasárnapi mű zoron kerül bemutatásra a Kultur Mozgóban. „Péter" Gaall Franaiska uj filmje, „Vig özvegy" Lehár ope­rett, „Iglói diákok"magyar hangos­film, legközelebbi műsoraink. Farsangi naptár • Február 1- én Öreg Cserkészek műsoros táncestélye a Fürdőben. 2- án Kat. Legényegylet színdarabbal egy­bekötött táncestélye saját helyisé­gében. 2-án MÁV albalmazoitainak táncestélye a Fürdőben. 2-án Frontharcosok műsoros táncestélye a Szentgyörgymezei Olvasókörben. 9-én Reformátusok műsoros táncestélye a Fürdőben. 9 én a tűzoltók szigorúan zártkörű tánces­télye a Magyar Királyban. 16- án a Női Kereskedelmi Szaktanfolyam műsoros „Fehérrózsa" estélye a Fürdőben.. 17- én az esztergomi cigányzenészek szín­darabbal egybekötött táncestélye a Rákóczi-vendéglőben. Március 2-án Öreg Cserkészek álarcosbálja a Für­dőben. 2- án a Levente Zenekar műsoros tánces­tébe a Magyar Királyban. 3- án Kat. Legényegylet farsangzáró jelmez­estelye saját helyiségében. 4 én Turista és Polgári Egyesület műsoros farsangzáró .estélye a Magyar Ki­rályban. férjen lev. lapon felvilágositást a Tnadérujjak flUgyar Kézimunka üjság kiadóhivatal itól (Budapest, IV. Szervita-tér 3.) vagy Kemény Lajos divat­árúkereskedésben Esztergom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom