Esztergom és Vidéke, 1935

1935-01-24 / 7.szám

Jólsikerült hangversenyt rendezett a Zenekedvelők Köre Az év első hangversenye szépen sikerült, a nagyszerű műsor azon­ban nagyobb érdeklődést érdemelt volna. Megjelentek között láttuk dr. Csárszky István, dr. Jeszenszky Kál­mán és dr. Meszlényi Zoltán prel. kanonokokat, v. Szívós- Waldvogel József ny. tábornokot, Barial Alajos tanítóképző-intézeti és Obermüller Ferenc reáliskolai igazgatókat és töb­beket Esztergom közönségéből. A zenekar Csajkovszky P. C-dur és Volkmann K. F-dur szerenádját tűzte műsorra. Mindkét szám igen nagy vonószenekari technikát igényel és két teljesen különböző zenei vi­lágba vezet bennünket. Csajkovszky melankolikus, filozófus mélységű lel­külete vonósszerenádjain is erősen érezhető. Ebben is megláthatjuk az ő igazi orosz lelkének minden fáj­dalmas szépségét. Geyer Béla vezé­nyelte a zenekart, nagyon szépen és nemesen lestilizálva hozta ki a re­mekmű összes szépségeit. A zenekar még Volkmann F-dur szerenádját adta elő. A szerenád igazi muzsika, melynek nincsen lelki problémája, hanem egyszerűen ön magáért a zenéért van. Benne kris­tálytiszta dallamokat, a vonószene­kar minden {rejtett kincsét kihasz náló dallamvezetéseket találunk. KU | Az Ipartestületek Országos Köz­pontja felterjesztéssel fordult a pénz­ügyminiszterhez, hogy segítsen a kézműiparosság rendkívül súlyos gaz­dasági helyzete következtében vál­ságos helyzetbe jutott ipartestülete ken és vállalja át az ipartestületek által kimutatott tagdíjhátralékokat, adjon ezekre a kintlevőségekre az ipartestületeknek ötvenszázalékos ka­matmentes kölcsönt s azután a tagdíjhátralékokat hajtsa be a köz­adókkal együtt. A fölterjesztés megokolásában rá­mutat az IPOK arra, hogy 390 meg­lévő és tényleg működő ipartestület közül 288 van olyan, amelynél a díjhátralékok szembeszökően nagyok és a behajtásukra a mostani móáo­zatok mellett egyelőre remény sincs. A kintlevő tagdijak és beiratási dijak összege ezeknél az ipartestületeknél 1932. év végén 1.538.080 pengőt tett ki, vagyis olyan nagy összeget, amely a 288 ipartestület 126.127 tagjával szemben egyenesen megdöbbentő. Nem­csak a magyar kézművesiparosság helyzete válságos tehát, de összeom­lás küszöbén vannak az ipartestü­letek is. Ezt az összeomlást megaka­dályozni nemcsak kézművesiparos­érdek, hanem elsőrangú nemzeti ér­dek is, mert ha az ipartestületekbe tartozó hazafias, államfenntartó réteg, a polgári társadalom gerince széthull és az ipartestületek megszűnésével elveszti erkölcsi támasztékát, annak súlyos hatása az állami és gazda­sági élet minden terén érezhető lenne. Mintegy háromnegyedmillió pen­gőre lenne szükség az ipartestületek megmentése érdekében s ennek a kölcsönnek a folyósításával a kincs tár nem kockáztatna semmit, mert hisz az összeg az együttes adókeze­lés révén úgyis megtérül. Az 1932 decemberi kimutatás óta még har­minckilenc ipartestület jelentkezett 180.168 pengő hátralékkal, vagyis tulajdonképpen 327 ipartestület kint­levősége most .már 1,728.248 pen­gőt tesz ki. Az ipartestületi tagdij és fetvételidij hátralékok összege most is állandóan emelkedik és e pillanatban összegük behajthatatlan tételek leírásával 2 millió pengőre lönösen a harmadik tétel rokokó hangulatú, bájos, stilizált keringője tetszett. A közönség sokat és szíve­sen tapsolt a kitűnő zenekarnak és kitűnő karnagyának. A műsoron Pilinyi Erzsébet a rádióból is ismert művésznő műkö­dött közre, aki az alt-hangra irt dal irodalom kincsesházából a legszebb gyöngyszemeket adta. Händel klasz­szikus stílusától kezdve Strauss, Kodály, Bartók nemes modernsé­géig minden kor dalirodalmából hal­lotunk szemelvényeket. Pilinyi Erzsébet kiválóan énekelte végig a nehéz műsort. Előadásából láthattuk, hogy a dal a zeneművé­szet legtisztább, legemelkedettebb, legklasszikusabb hajtása. A mű­vésznőt nemes egyszerűségéért, re­mek zengésű, finoman kulturált hang­jáért, előkelő előadásáért sokat ün­nepelte a közönség és művészetét virággal jutalmazta. Sikerében mél tóan osztozott kiváló kísérője Kürsch­ner Lili zongoraművésznő, akit szi vesén hallottunk volna egy-két szó lószámban is. Kisérőjátékával nagy­ban hozzájárult a hangverseny si­keréhez és ahhoz, hogy a közön­ségnek hiánytalan művészi élvezet­ben volt része. tehető. Az IPOK a fölterjesztést a kereskedelmi miniszternek is meg­küldötte, aki egy alkalommal már a pénzügyminiszterhez intézett meleg­hangú átiratában szintén sikraszállt az állami kölcsön folyósításáért. •»•• HUMimHitMtlIIIHI Adományok az Esztergomi Társulati Kisdedóvó kará­csonyára Az Esztergomi Társulati Kisded­óvó karácsonyfájára a következő ado­mányok gyűltek össze: Pénzbeli aáományok: Sz. Erzsé­bet Jótékony Nőegylet 100, Taka­rékpénztár 50, Iparbank 40, Fehér Gyula dr., Machovich Gyula dr. 20 —20, Kemenes Illés dr., Nádler Ist­ván, Főkáptalan 10 — 10, özv. Drax­ler Alajosné, vitéz Szívós Waldvogel József, Gloger Antónia, vitéz Roman Ferencné, Drahos János dr., S/.mat lik Antal, Malatinszky Annie, Reitter Alajosné, Etter Ödönné, Felber Gyu­la dr., özv. Beck Jánosné, özv. Etter Gyuláné, Bodor Zoltánné 5—5, Fe­kete Marianne, dr. Etter Jenőné vitéz Zsámbéky Pálné 4—4, Lőrincz György, Einczinger Ferencné, Mike Lajosné, Zelenyák Ferencné, özv. Grósz Ferencné 3—3, dr. Katona Sándorné, Madaras Aurél, Szath máry Gyuláné, Körmendy Károly­né, Kornhaber Samu, Isten nevé­ben, Berencz Györgyné, Németh Fe rencné, Szupek Ferencné, Korbély Ferencné, Albert Jánosné 2—2, Frank Sándorné, özv. Meszéna Lajosné, Bellovits Ödön 1 — 1, előadáskor a perselyből 23, óvodások kisebb gyűj tése 17 90 P. Karácsonyfára különféle édessé­get, cukorkát, kekszet, játékot stb. továbbá új és használt ruhát adtak és varrtak a következők: Jalkóczy Erzsike, Adorján Gyu­láné, dr. Hamza Józsefné, Aubély Józsefné, Szathmáry Lujzika, dr. xMat­tyasóvszky Béláné, Reusz Ferencné, Fekete Marianna, dr. Dácsi Ferenc­né, Szatzlauer Kató, Mihalik Bözsi, Harcsa Bözsi, Giegler Ferenc, Szla­bey Imréné, Farkas Jenőné, Mala­tinszky Annie, Rochlitz Elemérné, Virág és Szántó cég, Beltovits Gyu láné, Sehwach Sándor, özv. Leitgeb Jánosné, Szatzlauer Gyuláné, Ober­müller Ferencné, Hollósy Mátyásné, Strasszer Bertalan, Wetzler Magdus­ka, Czirok Ferencné, Jancsó Dezső­né, Fekets Lászlóné, Machovich Já­nosné, Weisz Mór, Morvái Ferenc­né, Pummerschein nővérek, Schei­ber Marianka, özv. Jakoby Gáborné, Etter Ödönné, Ámon Károlyné, Var­jas Rudolfné, Bánki Gyuláné, N. N., Del-Ka cég, Fleischmann Vilmos, Polgári Egyesület, iVjattyasóvszky Olga, Kovancsek Jenő, Neumann Jó­zsefné, Einczinger Sándor, özv. Ma­rosi Ferencné, özv. Gonda Ferencné. A bálrendezés minden időben nagy gondot és körültekintést igé­nyelő munka volt s fokozottan az a mai viszonyok között, amikor számtalan mellékkörülményre kell figyelnie árgus szemekkel a rende­zőségnek. Az öreg Hollók mulatsá­gain nem fordult elő sohasem ren­dezési hiba, ami azonban nem tette őket elbizakodottá s ezidén is min­dent elkövetnek az osztatlan és hiány nélküli siker érdekében. Meglátszik ez a gondosság már magánál a színdarab megválasztá­sánál is. A „Templom egere" a leg­nagyobb vígjáték sikereit idézi majd a kitűnő műkedvelői gárdának. Eb­ben a színdarabban rózsaszínű kön­tösben lép elénk korunk nagy prob­lémája : az állásnélküliség. Valami egészen elsőrangú humorérzékkel tárgyalja az író a nagy kérdést, nyivánitja véleményét dolgokról, a kor szelleméről, annak embereiről, olyan kedvesen, olyan kacagtatóan, hogy három felvonáson át szünte­len kacagás közben biztató remény­sugarat lop szivünkbe. A „Templom egere" emellett még azon ritka víg­játékok közé is tartozik, amelyek­nek tendenciája a kacagtatás mel­lett a legnemesebb: hirdeti a tisz­tultabb életfelfogás teljes és meg­A Szatmári Igalmas Nővérek ve­zetése alatt álló leánygimnázium január 19-én és 20-án tartotta az intézet védőjének, Árpádházi boldog Margit tiszteletére rendezett ünne­pélyét. A jól összeállított szép mű­sor középpontjában az intézet igaz­gatójának, Blaskovics Piacidnak tar­talmas beszéde állott. A nő hivatá­sáról beszélt meggyőző szavakkal az igazgató, hangsúlyozva, hogy a nő nemes lelkére, megértésére, hű­ségére igen nagy szüksége van a férfinak, a családnak. A műsoron zene, szavalat és színdarab szere­pelt. Mozart: Menuett-jét ügyes isko­lázottsággal játszotta Magasrévi Kornélia és Seress Ilona. Liliomok B. Margit ravatalánál (Gárdonyi: „Isten rabjai nyomán) c. költemény Sághy Éva előadásában értei sikert. Tordai Ányos: „Mar­git királyleány" c. színjátékát két képben az intézet növendékei ala­pos készülettel és ügyes szereplés­sel adták elő, visszavarázsolva a régmúlt idők vallásos hangulatát. A darab főbb szerepeiben kitűntek ügyes játékukkal és mélyen átérzett alakításaikkal: Sághy Ilona (Mária királyné), Horváth Klára és Püspöki Márta (Margit szerepében), Blattny Erzsébet (Fejedelemasszony), Török Irén, Gamauf Monika, Horváth Mar­git és Podhrgdszky Judit; hozzá­járultak azonban a sikerhez a többi szereplők is: Zséger Piroska, Mattya­Kiosztásra került a városi ínség­akcióból 12 pár cipő, 4 fiúruha. Sa­ját beszerzésből 21 pár cipő, 9 fiu­ruha, 16 leányruha. A Polgári Egye­sülettől 1 fiúruha. A Szent Erzsé­bet kosarából, valamint a cserkészek gyűjtéséből sok használt kis ruha, cipő, játék stb. A kis óvodások is gyűjtöttek édességet és használt ru­hákat stb. 123 gyermek kapott játé­kot, kalácsot és egy csomag édes­séget. Hálás szívvel mond köszönetet minden nemesszivű adakozónak, akik a kisgyermekek karácsonyfa-ünne­pélyét bármi módon elősegítették. Az óvoda Elnöksége. nyugtató diadalát, a máról-holnapra élő könnyelműség felett, így aztán nemcsak a bál vendé­geinek szereznek majd egy feledhe­tetlen farsangi éjszakát, hanem azok­nak is vidámító élménnyel szolgál­nak, akik a február 3-i színielőadá­sok jelennek csak meg. A tánc és mulatság sikerének ér­dekében, azonkívül, hogy az alap­hangulatot mindenkinél bizonyára pompásan fogják a szereplők kiala­kítani, gondjuk van, hogy a zene­kar — Csonka Gábor közkedvelt s ez alkalomra jazz-el bővített ban­dája — a legújabb slágereket húzza a táncoló talpak alá, hogy a Matróz­bál nagysikerű újítása az „Orchester bár" hangulat fényei is kigyulladja­nak a bálon, hogy legyen valami izgató és érdekes meglepetés stb., stb., nem is szólva az öregcserké­szek által városunk Karneválján meg­honosított hólabda-csata előkészíté­séről. Bizonyos, hogy a farsangi vidám­ság hercege ezidén is teljes pom­pájával fog bevonulni február 1 én a Fürdő Szálló báltermébe s még bizonyosabb, hogy mindazok, akik itt udvartartásához szegődnek, pa­zarul fogják eltölteni ezt a páratlan éjszakát. sóvszky Felicia, Till Edit, Székely Lucia, Kovács Cecília, Püspöki Má­ria, László Márta, Hordó Emma, Ko­vancsek Margit, Dévényi Irén, Lugosi Márta, Bátky Erzsébet, Pap-Jánossy Klára, Brutsy Edit, Szenthe Adrienne, Navratil Anna, Gardánfalvi Margit, Brunner Margit és Kollár Lucia. Az összjáték pompás volt. A rendezés kitűnő volt, mely a kedvesnővérek nagy hozzáértéséről tett tanú­ságot. Az ünnepségen a káptalan tagjai, városunk és az intézetek vezetői és a szülők nagy számban voltak je­len. Hárcius 31-én lesz az OTI választása Értesülésünk szerint az OTI ve­zetősége elhatározta, hogy a most esedékes önkormányzati választásait a legrövidebb időn belül kiírja és annak terminusát március hó31-ére tűzi ki. Az önkormányzati választásra már­is a legnagyobb erővel folynak az az előkészületek a különböző szem­benálló táborok körében. Ezúttal is­mét, különösen a munkavállaló cso ­portjában lesz nagy küzdelem, ahol a nemzeti érzésű munkásság kerül szembe a szociáldemokrata munkás­ság szervezeteivel. Állami kölcsönt kérnek az ipartestületek tagdíjhátralékaikra mwwmmtviimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Öregcserkészeink nagy gonddal készítik elő február elseji báljukat leánygimnáziumunk Boldog Margit-ünnepélye

Next

/
Oldalképek
Tartalom