Esztergom és Vidéke, 1935

1935-02-02 / 10.szám

Hí V MS Hl Ki Megilletődéssel vettük a szomorú hirt a megszállott Komáromból, hogy Panghy Özséb bencéstanár, ny. rendi főpénztáros, Komáromban, 84 éves korában elhunyt. Panghy Özséb a pannonhalmi Szent Benedek-rendnek kiváló hirű történelem-szakos tanára volt. A tu dós alaposságával és a rajongó ha­zafi lelkesedésével adta elő tantárgyát, melyet szinte áhítattal hallgattak ta­nítványai, akik közül három lett nagy püspöke hazánknak : Glattfel der Gyula, Shvoy Lajos és Rott Nándor, sokan mások szintén a köz­élet előkelő helyein állnak, ki tudná neveiket felsorolni, hisz az eszter­gomi bencés gimnáziumnak 1884-től 1904-ig, éppen húsz esztendeig volt tanára. Mindenki ismerte, mindenki szerette a kedves modorú tanárt, akit tősgyökeres esztergominak szá­mítottak már. Tanítványai lelkesed­tek érte. Rendi elöljárósága később a rend főpénztárosává nevezte ki. Ebben a minőségében is hasznos szolgálato kat tett rendjének buzgó munkássá gával. Innen vonult nyugalomba is. A pihenés éveit Komáromban óhajt­ván tölteni, az ottani bencés szék­nak lett csendes lakója, akit rend társai ott is igen megszerettek s nagy tisztelettel vették körül. Panghy Özséb 1851-ben született Kossuth falván. 84 éves korában költözött az örök hazába, január 30-án. Elköltö­zött vele lángoló hazaszeretete és mélységes hite, melyeknél erősebb és mélyebb csak fájdalma lehetett, hogy a történelmet, melyet oly fa­natikus rajongással csöpögtetett ta­nítványai szivébe s lelkébe, az ezer esztendő sok dicsőségével, fájdalma val, nehéz, sokszor halálos küzdel­meivel — most igy meghamisították gonosz ellenségei a magyar nemzet­nek. Ez volt a hála a magyarságnak, aki ezer éven állt a Nyugat kapu­jában felvértezve, mindig készen, rendületlen kitartással és hullatta a drága magyar vért a nyugati né­pek kultúrájáért, nyugalmaért, gaz­dasági megerősödéséért. Most meg kellett érnie a drága haza feldara­bolását és látnia, hallania kellett az ezeréves történelem meghamisítását és hogy a megszállt területen hogyan ölik ki a hazaszeretetet a magyar ifjúság szivéből, ahol még magyar­nak lenni is bűn és kárhozat .. . Pénteken temették el Komárom­ban, impozáns részvét mellett a ki­váló tudós bencés-szerzetes tanárt, aki halálával mély gyászba borította Szent Benedek rendjét. R. I. P.I Gyertyaszentelés a Baziliká­ban. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a főszékesegyházban ünne. pélyes istentisztelet lesz. A nagy­mise előtt, délelőtt 9 órakor lesz a gyertyaszentelési szertartás, melyet Serédi Jusztinián dr. bíboros, herceg­prímás végez fényes "segédlettel. A szertartás alatt a kispapok férfikara Büchner: Adorna és Obtulerant korálisát éneklik. A gyertyaszente­lés után, a káptalani nagymise alatt a főszékesegyházi ének- és zenekar a következő műsort adja elő: Introi­tus és Communio koraliter. Mitterer: Suseepimus Deus, graduale. Kersch: Diffusa est, offertorium. Goller : Lo­rettái mise, As-dur. Szentmise végén Pápai himnusz. Az Uri leányok Mária-kongre­gációja értesiti tagjait, hogy f. hó 2-án a gyűlés elmarad. A legköze­lebbi gyűlést f. hó 9 én 5 órakor tartják. A hercegprímás hármas jelö­lése a megüresedett budapesti plébániákra. Mint ismeretes, lemon dás, illetve nyugdijbavonulás foly­tán megüresedett a budapest-teréz­városi és a tabáni plébánia. A her cegprimás kiírta a pályázatot és most értesítette a székesfővárost, hogy a pályázók közül a székesfővárosnak kegyurasága alá tartozó terézvárosi plébániára első helyen Hévey Gyula dr pápai kamarás érsekhelynökségi titkárt, második helyen Kátai Béla terézvárosi segédlelkészt, harmadik helyen pedig Légrády János római­fürdői lelkészt, — az ugyancsak a székesfőváros kegyurasága alá tar­tozó tabáni plébániára pedig első helyen Molnár Frigyest, a budapesti Szent Család plébánia sagédlelkészét, második helyen Tille Gyula dr. bu­davári segédlelkészt, harmadik helyen pedig Boér Géza erzsébetvárosi se­gédlelkészt jelölte megválasztásra A kegyúr székesfőváros a hercegprímás leiratának birtokában rövidesen in­intézkedni fog mindkét p'ébániaja­vadalom betöltéséről, illetve az új plébánosok megválasztásáról. Cserkészbeszámoló a gimná­ziumban. Február 10 én tartja a bencés gimnázium táborozási beszá­molóját. Másfélórás programban ele venedik meg előttünk a Jamboree és a tavalyi cserkésztábor élete, han gulata. A legnagyobb érdeklődésre azonban dr. Mattyasóvszky Kasszián előadása tarthat számot. A kiváló pedagógus a nyár folyamai Szov­jetoroszországban volt. az ősszel pe­dig Buenos-Airesben megtartott eu charisztikus világkongresszuson vett részt. A nagy utazás, felejthetetlen élmények, az amerikai magyar test vérekkel való együttlét, az újvilág­ban élő katolikus hit és meggyőző­dés ihlette, hogy az országban járva mindenütt ismertesse gondolatait, be nyomásait. Február 10-én szülővá­rosa köszönti fiát, aki mosolygó, derűs lélekkel tér vissza egy estére cserkészfiaihoz, hogy nekik örömet szerezzen. Orvosi hir. Dr. Scheiber Győző meggyógyult, rendelését megkezdte. Az Esztergomi Oltáregyesület f. hó 10-én, vasárnap tartja szokásos havi szentségimádását a vízivárosi zárdatemplomban. 11-én, hétfőn dél­után 4 órakor választmányi gyűlés lesz az Oltáregyesület helyiségében. Evangélikus istentisztelet lesz f. hó 3 án d. e. 11 órakor a fef. templomban. A Bakács-kápolnai Női Márta­kongregáció tagjait felkérjük, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszon nap ján a közös szentáldozásban minél számosabban vegyenek részt. Veze tőség. Vasutas-bál. Ma este lesz a vas­utasok bálja a Fürdő Szálló összes termeiben. Az érdeklődés óriási, nem is csoda, mert fővárosi művészek és művésznők szerepelnek pazar mű­sorral. Na és a vasutas-bálok ha­gyományos sikere is vonzó. A vas­utas rendezőgárda figyelme pedig mindenre kiterjed, hogy az estély bájos hölgyei jól érezzék magukat. Amint a múltban, ezidén is a leg­sikerültebb bál lesz a vasutas-bál, mert nem hiába „megy a gőzös Kanizsára* ! . . . Kulturest a Belv. Olvasókörben. A kulturest, melyen Fodor Ernő belv. káplán és Szkalka Lajos tani­tóképzőintézeti tanár tartanak elő­adást, pontosan 7 órakor kezdődik. Az ifj. Egyesület „A látlelef-et adja elő. Izgalmas életmentés. A táti Kis­Duna jegén három 8—10 éves gyer­mek — korcsolyázott. A vig hancu­rozás közben a fiúk olyan jégre ke rültek, ahonnan a jégvágók kiter­melték a jeget és csak vékony jég borította a Duna szinét. A fiúk alatt beszakadt a jég s a két méteres vizben egymásba kapaszkodó két­ségbeesett gyermekek a biztos halál torkában bukdácsoltak a jeges víz­ben. Szerencsére arra járt Gerendás István, a Töldezsán fakereskedő cég üzletvezetője, aki látván a bajt, a vízbe ugrott és erős küzdelem árán, Nagy Sándor strandbérlő segítségé­vel egymásután kimentté a fiúkat. Gerendást a nehéz küzdelem és a hideg víz teljesen kimerítette, keze is megdermedt, nem bírt belekapasz­kodni Nagy Sándor által odanyújtott szántalpba, ekkor egy sikerült pányva ­dobással sikerült őt Nagynak kimen­teni. A kimentett gyermekek is, Ge­rendás is egy kis náthával úszták meg az izgalmas kalandot. A frontharcosok bálja Szent­györgymezőn. Az Olvasókör helyi­ségei feldiszitve várják báli vendégei­ket. Az átfestett színpad uj képet mutat és „A vén bakancsos és fia, a huszár" előadása elsőrangú szóra­kozást ígér. A Frontharcos Dalárdát a közönség elsőizben fogja hallani. Üdvözlő beszédet mond vitéz Zsiga János dr. A főpróba pénteken este hét órakor lesz a nagyközönség szá­mára, hogy azok is megtekinthessék, akik meghívót nem kaptak, vagy 2-án (szombaton) nem jelenhetnek meg. A mulatság az ünnepen este pontosan 7 órakor kezdődik, miért is a rendezőség pontos; megjelenést kér. Jegyek előre válthatók az Olvasókör­ben szombaton délután 5 órától, a pénztárnál. Belépődíj : I. hely 1 P, II. hely 80 fillér, állóhely 50 fillér. A meghívó kívánatra felmutatandó. Eltűnt. Csizmadia Istvánné szül. Drozsin Rozália dorogi lakos, bányász neje január 20-án lakásáról ismeret­len helyre távozottt s azóta életjelt nem adott magáról. Személyleirása : 30 éves, kb. 163 cm. magas, hosz­szas, telt arcú, barna szemű és haju. Ruházata : barna svájci sapka, barna hosszú kabát, barna szőrme gallér­ral és fekete antilop félcipő. A szentgyörgymezői kulturest X. előadását László István pénzügyi tanácsnok tartotta a tűzrendészetről Közhasznú és a legfontosabb tudni­valókat tartalmazó előadását köszö­nettel fogadta a hallgatóság s az elő­adót zajosan megtapsolta. Nagy ha­tást keltett Izbégi Villám Margit: Az őrült c. költeményének drámai előadása. Kár, hogy a kitűnő szerző betegsége miatt nem jelenhetett meg az estén. Kitűnően szavalt Deés Ernő is, szavalata könnyeket csalt sokak szemébe. Volt még egyfelvonásos vigjáték és több móka, a megszokott derűs hangulattal. A műkedvelők ki­tettek magukért. Legközelebbi kultur­est február 10-én, jövő vasárnep. Az Országos Társadalombiz­tosító Intézet igazgatósága 1935. január 25-én tartott ülésében az In­tézet közgyűlése, a kerületi és a vál­lalati pénztári választmányok, vala­mint a Debreceni Kereskedelmi Be­tegsegélyző Pénztár választmánya tagjainak és póttagjainak választását 1935 március 31-én és április 1. napjára kiirta. „Nem vagyok eladó", egy kü­lönleges filmattrakció, Jean Harlow a platinaszőke csodás filmsztár leg ujabb filmje, pénteken és szombaton kerül bemutatásra a Kultur Mozgó ban. Színhely az amerikai milliárdo­sok fürdőhelye Plam Beach. Kiegé sziti „Sodródjunk Szakáll" Szakáll vigjáték. „Vadvirág" a Kat. Legényegy­letben. Az Esztergomi Kat. Legény­egylet ma, február 2-án, hagyomá­nyos nagybálján Andai E.: „Vad­virág" c. háromfelvonásos énekes vígjátékát hozza szinre, mely most megy Budapesten 125-ször. Meg­szoktuk már, hogy a Legényegylet mmdig szép darabokkal jön és igy méltón sorakozik ezidén is — ki­próbált műkedvelő gárdájával régi hírnevéhez. Kezdete este 8 órakor. Belépődíj : személyjegy 1 P, Család­jegy 2.40 P. Felhívjuk a nagysikerű­nek ígérkező estély re iparos vilá­gunk figyelmét. Táncvizsga lesz febr. 3 án este 8 órai kezdettel Zachey Ilus táncis­kolájában. (Kaszinó.) Uj tánckurzus kezáőáik febr. 5-én. Beiratkozni le­het kedden és csütörtökön a táncórák alatt. Mináen vasárnap össztánc. Felhivás a gyümölcstermelők­höz ! Felhívjuk tagjainkat, hogy amennyiben a márciusban rendezendő Mezőgazdasági Kiállítás idejére még kiállítandó gyümölcsük lesz és a ki­állításon részt óhajtanak venni, ezen óhajukat haladéktalanul jelentsék be a Gyümölcstermelő Egyesület hiva­talos helyiségében (Esztergom, Vár­megyeház). Vezetőség. Harisnya, kesztyű legnagyobb választékban Keménynél. Vitézi Szék új irodahelyisége. A Komárom-Esztergom k. e. e. vár­megyék Vitézi Székének esztergomi székkapitánysága irodahelyisége f évi február hó 1-től Esztergom, Kossuth L.-utca 3 sz. alatt az eme­leten lesz. „Eszkimó" ruha szép színekben Keménynél. Megalakult a Tatajárási Ide­genforgalmi Szövetség. Revisnyei Reviczky István tata-járási főszolga­bíró kezdeményezésére az elmúlt hé­ten megalakult a Tatajárási Idegen­forgalmi Szövetség, mely a járási idegenforgalmi ügyeket egy központi szervvel óhajtja adminisztrálni. A A rendkívül egészséges tervet az alakuló közgyűlés magáévá tette s a járás közönsége örömmel vette tu domásul, hogy főbírája aktív részt vesz idegenforgalmi problémáinak megoldásában. A közgyűlés a szö­vetség diszelnökéül gróf Esterházy Ferencet és gróf Esterházy Móricot, elnökül revisnyei Reviczky Istvánt választotta meg. Az idegenforgalmi iroda vezetőiül Bartusek Géza gyógy­szerészt és Edelkraut BélátJ válasz­tottak meg. A Szövetség megalaku­lása Tata járás idegenforgalmát ille­tőleg rendkívül nagy horderejű és Reviczky István kezdeményezésének gyakorlati megoldása jelentősen fel fogja lendíteni Tatatóváros idegenfor­galmát. Pongyola és pizsama flanell szép választékban Keménynél. Hogy kenyere ízletes legyen Törökszentmiklósi lisztet vegyen. Főraktár: Vörös József cégnél. Mulatságokra való cikkek, szer­pentin, konfetii, hólabda, lampion stb. iegolcsóbban (bizományba is) Giegler cégnél. Kötött gyapjú blúzok és ruhák Keménynél. A „Vadvirág" három felvonásos énekes vigjáték a Kat. Legényegylet február 2.-Í nagybálján 1 Te lefon előfizetők új névjegy­zéke megjelent és Laiszky-nyomdá­ban kapható példányonkint 20 fillér, kemény táblára felhúzva 50 filléres árban. Az új névjegyzék kiadását a tetemesen megnövekedett előfize­tői létszám megnövekedése tette szükségessé. Plissé, azsűr azonnal és olcsón Keménynél. A szentgyörgymezöi Simor féle leányárvafiáz karácsonyára a kö­vetkező adományok gyűltek össze: KSzGyM 135 P. Fehér \Gyula, Le­pold Antal, Jeszenszky Kálmán, Tö­rök Mihály, Hegedűs Sándor, N. N. 10 P, Filep A. 5, N. N. 2 P. Ter­mészetbeni adományok a következő : Machovich Gyula 3—3 kg alma, dió, 1 kg mák, Drahos János 20 kg bab. 15 kg lencse, 10 kg dió, ö kg aszalt

Next

/
Oldalképek
Tartalom