Esztergom és Vidéke, 1935

1935-11-07 / 87.szám

85. november 7. ESZTER GO M és VIDÉKE 3 befejező szám Goriczky Elvira : Naca módszere c. vidám jelenet volt egy felvonásban. A gazdag Fáni nénit (Sckniagel Malvin) három báli ru­háért ostromló három rokonleány (Mia: Laping Rózsi, Ria: Kertész Rózsi, Lia: Szabó Marianna) már­már lemondtak keserves könnyek között a báli ruhákról, mikor bejött a néni talpraesett mindenese, Naca (Kis Kornélia), aki megsajnálta a három fiatal teremtést, mert hisz „va­lamikor ő is volt fiatal" és gazdag tantit az ő „módszerével" úgy be­fonta, hogy az ámuló-bámuló-siró leánykáknak önként megadta az előbb kereken megtagadott báli ruhákat. Kitűnő volt az összjáték és sok volt a megérdemelt taps, melyből a leg­több jutott a temperamentumos Nacá­nak, A kedves vendégszereplőket melegen ünnepelte a közönség és remélik, hogy máskor is gyönyör­ködhetnek művészi előadásukban. A Nemzeti Egység mozgalma a dorogi kerületben. Tokod, Tát, Piszke és Lábatlan községek Nem­zeti Egység szervezete az elmúlt héten választmányi ülést tartott. Dr. Juhász Sándor, dr. Mezei Ferenc, Czuczor Gyula ig. tanitó és Jókuthy Gyula Üzemvezető-mérnök szólaltak fel a helyi szervezetek részéről, majd valamennyi községben Kósa Lajos központi titkár ismertette az időszerű nemzeti kérdéseket s a kormány há­roméves működésének belső- és kül­politikai eredményeit. A piszkei szer­vezet ezalkalommal avatta fel új párthelyiségét, a lábatlani szervezet pedig vasárnap délután a helyi nép művelődési bizottsággal karöltve mű­soros előadást rendezett a magyar népdal és nemzeti táncaink népsze­rűsitésére. Kemenes Illés Esztergomban. Kemenes Illés dr. kir. főigazgató okt. hó 28 , 29- és 30-án az érseki Bol­dog Margit Leánygimnáziumban hi­vatalos látogatást végzett. A kir. fő­igazgató legteljesebb megelégedését és elismerését fejezte ki az intézet­ben tapasztaltak felett. Pályázat plébániákra. A bibo­ros Főpásztor december 1-i határ­idővel öt plébániára hirdet pályáza­tot és pedig: Budapest-Vár, Buda­pest,Ferencváros, Nógrádpatak, Hu­gyag és Leányvár plébániai javadal­makra. Az Urilányok Mária Kongregá ciója értesiti tagjait, hogy f. hó 7-én (csütörtökön) reggel 8 órakor a vizi városi zárdatemplomban, elhunyt tag­jaiért gyászmisét mondat, melyre a tagoknak és hozzátartozóiknak meg­jelenését kéri a Vezetőség. A Szentgyörgymezői Temet­kezési Egylet tagjaihoz! 1935. október 17-i „Esztergom és Vidéke" hirek rovatában megjelent, hogy a m. kir. Belügyminiszter 159113/1935. számú rendeletével elrendelte vala­mennyi temetkezési egyletnek ez év december 31-éig való feloszlatását. Ezen hir teljesen téves, mert a Bel­ügyminiszter fentidézett rendeletével csak a társadalmi alapon létesült egyesületek temetkezési egyletét tiltja meg és elrendeli, hogy az Alispán, illetőleg a Polgármester hassanak oda, hogy elsősorban a törvényes alapon álló biztositó intézetek szabad ver­senye érvényesüljön, igy tehát a volt Szentgyörgymezői Temetkezési Egy­let fenti rendelkezés alapján január hó 1-ével teljesen az állami ellenőr­zés alatt álló Duna Általános Biz to sitó Rt. O. N. csoportjába olvad bele. Téves és rosszakaratú üzleti trükk azon beállítás, mintha a volt Szentgyörgymezői Temetkezési Egy­let tagjai idáig befizetett tagdijaikat elvesztik és a biztosítás 1935. de­cember végével megszűnik. Most lát szik meg a szentgyörgymezőiek ér­demes plébánosának előrelátó gon doskodása, mert azáltal, hogy annak idején az egyesület tagjait átadta a Duna Biztosító Rt-nak, ezáltal meg­mentette tagjainak az idáig befize­tett tagsági dijakat, s nem fizettek hiába. Credo-gyülés lesz vasárnap, f. hó 10 én, délelőtt 11 órakor a Bel­városi Kat. Olvasókörben. Előadó Ibrányi Ferenc dr. egyetemi m. ta­nár, az esztergomi szeminárium theol. tanára Előadásának tárgya : A ka­tolicizmus helyzete Németországban. — A tagok teljes számú megjelené­sét kéri a Vezetőség. Kultur-estély Szobon. A szobi Vasúti Társaskör helyi és budapesti művészszereplők közreműködésével, f. hó 10-én este, nagyszabású kultur­estet rendez a szobi szegények fel­segélyezésére. A büffét a szobi Sze­retetegyesület látja el. Az Oltáregylet nov. 10-én tartja szentségimádását d. u. 5 órakor szentség-betétellel ; hétfőn d. u. 4 órakor választmányi gyűlés. Ezt megelőzőleg ma, nov. 7-én (csütörtö­kön) 9 órakor az Oltáregylet igazga­tója, Dr. Városi István theologiai tanár gyászmisét mond az elhunyt tagok lelkiüdvéórt a vizivárosi zár­datemplomban. Kulturelőadás Abessziniáról. Nyíry László ny. vezérkari ezredes a Nemzeti Újság és Uj Nemzedék katonai szakértője a Katolikus Le­gényegyletben f. hó Í3 án, szerdán előadást tart Abessziniáról. Kisérő műsor egy egyfelvonásos színdarab. Nagy Katalin est a Magyar Királyban. Az esztergomi Levente Zenekar nagy Katalin-bált rendez a Magyar Királyban. Mint már emii­tettük, „Az apósok" c. kitűnő vig­játék kerül bemutatásra, mely a Nem­zeti Színházban futott nagy sikerrel a régi jó időkben. Tájékoztatásul közöljük a szereplőket. A címszere­pet Éliás István, aki egyben a ren­dező és Mátéffi Rezső alakítják, ki­ket a közönség sokszor megtapsolt és igy hisszük, nem is kell bemutat­nunk őket. A leányfőszereplő Prie­kopp Csöppi, aki az „Ördög mát­kája" c. darabban aratott nagy sikert, Blaskó Manci, aki az Ipartestület gárdájának kipróbált tagja, Waczla­vek Mili a Református Ifj. Eegyesü­letben láttuk többször szerepelni és végül a kis Fieáler Erzsike kinek ez lesz első fellépése. A férfi szereplők: Pongrácz Gyula, Földes Vilmos. Si monyi Gyula, Preszlik Lajos és Jóba Géza, kik az „ördög mátkája" c. darabban szerepeltek szép sikerrel. Gépjáróművezetőképző tanfo­lyam. Az állami gépjáróművezető­képző (soffőr) tanfolyam a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Inté­zetben (Budapest, VIII., József-körút 6.) no ve nber 18 án este fél 7 óra­kor nyilik meg. Beirás és a felvétel hez szükséges űrlapok kiadása na­ponta d. e. 9—1 óra között az igaz­gatósági irodában. Igazgatóság. Kényszervágás az utcán. Ked­den délután IV. Béla király utca sar­kán kényszer-marhavágást hajtott végre Kottler László állatorvos. A szegény állat evés közben szeget nyelt. Az idejében értesített állat­orvos egy késvágással megkönyö­rült a szenvedő állaton. A temetők hiénái. Mindenszen­tek előtti éjjel 11 órakor a rendőr­ség, razzia alkalmával elfogott négy egyént, amikor a temetőből lopott virágokkal és letördelt díszcser­jékkel, amelyeket zsákokba rakva, távozni akartak. A minden emberi érzésből kivetkőzött temetőrablók ellen az eljárás megindult. Frontharcos előadás Bánhidán. Az ottani csoport a szegény rés tá­mogatásra szoruló bajtársak felse­gélyezésére november 6 án ünnepé­lyes mozgófénykép előadást rendez. Haszonállatdijazás Alsógallán. Fényes külsőségek között zajlott le vasárnap a tatai járási állatdijazás. A dr. Frey Vilmos alispán vezetése alatt odaérkező biráló bizottságot a község bejáratánál felállított diszkapu előtt Recsák Géza főjegyző és a községi elöljáróság fogadták. Rezes­banda hangjai mellett vonultak fel a vendégek a szép fekvésű térre, ahol már akkor a környékről sok ló és szarvasmarha gyűlt össze. Az állat­állomány ugy mennyiség, mint mi nőség tekintetében a várakozásnak megfelelt, miért is nagy összegű di jakat adományozott a bizottság. A nap jelentőségét dr. Kálmán Rudolf szolgabíró és Ormándy János ka­marai igazgató ecsetelték, a végén pedig az alispán mondott nagy ha­tást keltő buzdító beszédet a kiállí­tókhoz és a rendezőséghez, amely teljes sikerrel oldotta meg az előké­szítés nehéz feladatát. Kelengye vásznat sehol ne ve­gyen addig, amig meg nem győző­dik Illés Sándor cég olcsó árairól. Figyelmeztetni kell leletezés előtt a kereskedőt a bélyegle rovásra. A pénzügyminisztériumban e gy új bélyegilletéklerovási rend sze ren dolgoznak a régi elavult hasonló rendelkezések helyébe. A rendelet jövő évben lát napvilágot. De már most történtek javító rendelkezések, melyek főként* a számlabélyegek le­rovására, az üzleti könyvek felbé­lyegzésére, a készpénzeladásoknál kiadott jegyzékek bélyeg mentességé­re és a kiskereskedőknél az úgyne­vezett beirási segédkönyvek, illetve feljegyzések bélyegmentességére vo­natkoznak. A számlabélyegek átírá­sánál szabályellenes lerovás esetén leletezés előtt első alkalommal figyel meztetni kell a kereskedőt a pótlás­ra és ezek ismétlődése esetén lehet leletezést foganatosítani. Minden vasár- és ünnepnap össztánc Zachey tánciskolájában. Anyakönyvi kivonat. Születtek: Haselböck Zsuzsanna rk. kórházi szakács leánya. — Klauzenberger Teréz rk. földműves leánya. — Sza­bó Miklós ág ev. vaskereskedő fia. — Kecskeméti Rozália rk. nyug. bányász leánya. — Brust Lajos ág. ev. légszeszgyári alkalm. fia. — Pis­tyur Sándor rk. bádogos fia. — Büchler Sándor izr. mészáros-segéd fia. — Nagy József rk. pincemester fia. — Pruzsina Julianna rk. háztar­tásbeli leánya. — Lugosi Irén rk. rendőrtörzsőrmester leánya. — Sipos István rk. cipészmeser fia. — Vá­lent István rk. földm. fia. — Hinora János rk. géplakatossegéd fia. — Menárik Rozália rk. ácssegéd leánya. — Volentér János rk. földm. fia. — Tóth Klára rk. vasöntősegéd leánya. — Nóvák Lajos halvaszületett fia. — Házasságot kötöttek: Molnár Jó­zsef rk. m. kir. hovédőrmester és Demény Vilma rk. — Móró Kálmán rk. szabómester és Mitter Mária rk. — Nemesszeghy Gyula rk. járásbí­rósági tisztviselő és Csukássi Irén rk. — Nagy Béla ref. magántisztviselő és Mátrai Erzsébet rk. — Ifj. Szabó Ignác rk. cipészsegéd és Gere Mária rk. — Ember József rk. reáliskolai tanár és Csukássi Lenke rk. — Pe­reszlényi Lajos rk. géplakatos-mes­ter és Szóda Gizella rk. — Vitéz Sdvós Waldvogel József ny. m. kir. tábornok és Legény Marianne (özv.) rk. — Szálai Károly rk. kistőzsdés és Tóbi Irén rk. — Sziklay Béla rk. fényképész és Nikolits Irma rk. — Meghaltak: Juhász Róbert rk. 4 hónapos. — Balogh Erzsébet rk. 8 éves. — Polczer István rk. anya­könyvvezető 57 éves. — Kaszás Károly ref. kertész 68 éves. — Trex­ler Ignác rk. földm. 77 éves. — Lé­vai János rk. földm. 63 éves. — Lénárth Károly rk. községi temetőör 43 éves. — Findt János rk. 3 hó­napos. — Dr. Wiplinger Ödön rk. ny. takarékpénztári ügyész 75 éves. — Kállai József rk. tehénpásztor 13 éves. — Csányi Ferenc rk. mézeskalácsosmester 62 éves. —• Boros József rk. theologus 22 éves. — Kovács Boldizsár rk. m. kir. pos­taaltiszt 58 éves. — Dr. Lakner László rk. ny. m. kir. gazd. főfelü­gyelő 63 éves. — Meszes János rk. földm. 66 éves. Flanel, sifon, divat bársony és düftin legolcsóbban Keménynél. Ha körülnéz otthon az ember, elővesz egy könyvet, bekapcsolja a rádióját máris elfelejti az ősz komor hangulatát. A rádió vonzza maga felé s az ember egyre közelebb ke­rül a rádióhoz — külföldi állomáso­kat hallgat, keres szórakozik, a rá­dió valósággal lenyűgözi, mulattatja, tanítja és elfeledteti vele az ősz vi­gasztalanságát. Ehhez persze komoly, jó rádióra van szüksége az ember­nek : a 222-es 2 lámpás Orion rá­dió dynamikus hangszórója, rövid­hullámú sávja mind az említetteket valóra váltja — mert ez a készülék a legjobb kétlámpás rádió. Minden Orion rádiókereskedő készséggel be­mutatja. Intézeti ruhaszövetek, csíkos és sima bluz vásznak legolcsóbbak Illés Sándor divatárú üzletében. A Korunk Szava legújabb no­vember 1-i száma Széchenyi György gróf és Katona Jenő szerkesztésében feltünéstkeltő gazdag tartalommal megjelent. A lap megrázó levelet közöl Drezdából a meisseni püspök letartóztatásáról. A salzburgi ünnepi játékokról a játékház elnöke Puthon Henrik báró irt cikket. Ernszt Sándor Lacoráaire emlékezetét idézi meg, Bajcsy Zzilinszky Endre a magyar­ság és a középeurópai katolikus gondolat viszonyát világítja meg. Keszthelyi Nándor az Uj földreform munkaterve cimen ismerteti és bírál­ja Matolcsy Mátyás könyvét. A Ko­runk Szava előfizetési ára egy évre 8 pengő, fél évre 4 pengő. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal IV. Reáltanoda u. 8. Telefon 852—97. Öt évig elveti gondját, ha „Fő­nix" gallért vásárol. Egyedárusitó Illés divatárú üzlete, Széchenyi-tér. A kölnivíz, mint fertőtlenítő szer. Gara P. kísérletei szerint a kölni víznek fertőtlenítő, csíraölő ha­tása van. Kísérleteit különböző áru­beli gyártmányokkal, valamint ma­gakészítette kölnivízzel végezte, amely utóbbi bergamotta-, citrom , origán­s narancs virágolajat, narancsvirág vizet és borszeszt tartalmazott. Vala­mennyi kölnivíz a különböző fejlő­dési állapotban lévő diftéria-, coli-, tífusz-bacillusokat gyorsan és bizto­san elpusztította; a hatásuk vízzel való hígítás után jelentékeny mér­tékbei csökkent. A kölnivízben ta­lálható illanó olajok borszeszben kü­lön-külön feloldva ugyanolyan hatá­súak voltak, mint a kész gyártmány. 675.000 darab uj kétpengőst veretnek. Fabinyi Tihamér pénz­ügyminiszter az 5 és 2 pengős ezüstérmek veréséről szóló 1929. évi törvényben foglalt felhatalmazás alapján elrendelte, hogy a 65 millió pjngő névértékben megállapított mennyiségből a már kivert ezüstér­meken kivül még további 675.000 darab kétpengős ezüstérmet verjenek 1,350 000 pengő névértékben. Az uj kétpengősök forgalombahozása után még fennmaradó 400.000 pengő név­értékű mennyiségről a miniszter ké­sőbb intézkedik. Mhelyáthelyezós. Értesitem a n. é. közönséget, hogy szücsmühelyemet Kossuth Lajos-utca 26. sz. alá helyeztem át. Kérem a n. é. közönség további szives pártfogását kiváló tisztelettel Liszi Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom