Esztergom és Vidéke, 1935

1935-01-01 / 1.szám

A belvárosi női kongregációk karácsonyi jótékonysága adója, 21 városnak pedig 50 szá­zaléknál magasabb. Kevesebbet fizet Salgótarján, Rá­kospalota, Kaposvár, Magyaróvár, Szentendre, Szolnok, Nagykanizsa, Veszprém, Gyöngyös, Mohács, Vác, Újpest, Balassagyarmat, Békéscsaba, Budafok és Cegléd. Esztergommal egyforma pótadót fizet: Kispest, Komárom, Pápa, Pest­szenterzsébet, Szombathely, Zala­egerszeg és Eger. Többet fizetnek: Szegszárd, Nyír­egyháza, Mezőtúr, Karcag, Sátoralja­újhely, Gyula, Kiskunhalas, Kisúj­szállás, Nagykőrös, Kalocsa, Szen­tes, Kőszeg, Csongrád, Hajdúböször­mény, Túrkeve, Hajdúnánás, Jász­berény, Hajdúhadháza, Makó, Hajdú­szoboszló és az országos rekordot tartó Kiskunfélegyháza az ő 125 százalékával. Ennél magasabb pót­adó az országban nincs. Panaszkodhatik-e hát az eszter­gomi adófizető? Igenis panaszkod­hatik, mert ez jól esik a szívnek, de a panasznak egyéb értelme, haszna nincs. Esztergom az arany középúton halad. Kimutattuk a jövő évi költ­ségvetésről írt ismertetésünkben, hogy milyen rigorózus, lelkiismere­tes takarékossággal van a költség­vetésbe minden tétel beállítva, az adófizető tehát nyugodt lehet, Esz­tergomban nem magas az ötven százalékos pótadó. Magyarországon December 12-én tartották az esz­tergomi orvosok második tudomá­nyos összejövetelüket, folytatva ez ősszel megkezdett előadássorozatu­kat, melyen az esztergomiakon kí­vül több vidéki orvos is megjelent, úgyszintén a helybeli gyógyszeré­szek is jelen voltak. Az első előadó Kerschbaammayer Ödön gyógyszerész volt, aki az újon­nan kiadott gyógyszerkönyvet is­mertette. A nagy lépésekkel haladó orvosi-, gyógyszerészi tudomány és technika követelményeit a 24 évvel ezelőtt megjelent, ma még érvény­ben lévő hivatalos III. Magyar Gyógy­szerkönyv nem tudja kielégíteni. Az igy megnyilatkozó hiányokat van hivatva pótolni az 1935. január 1-én életbelépő IV. Magyar Gyógyszer­könyv, amely elveti már az elavult készítményeket, sok új gyógyszer fartására kötelezi a gyógyszerésze­ket, egyben érvényre juttatja II. bruxellesi nemzetközi értekezletnek az erős hatású gyógyszerek egysé­gesítésére vonatkozó határozatait. Az előadás során kitűnt, hogy a hazai gyógyszeripar mily nagy fejlettségre tett szert, miután sok hazai készít­mény nyert hivatalos elismerést, úgy­szintén a hazai gyógynövények is sok külföldi gyógysert szorítottak ki. Az előadás, a főleg orvosokat érdeklő részletekre kiterjedő alaposságával, nagy sikert aratott. A következő előadó dr. Takáts József kórházi orvos volt, ki „a vi­taminok és alkalmazásuk a csecse­mő- és gyermekkorban" cimen érte­kezett. Az előadás az életfontos táp­anyagokról, a vitaminokról szóllott, amelyeknek a táplálékainkban való jelenlétére, ha igen csekély mennyi­ségben is, de okvetlen szüksége van az emberi szervezetnek, hogy fej­lődhessen és életben maradhasson. A vitaminok a szervezet háztartásá­ban sem materiálisán, sem energe­tikailag el nem használódó formá­ban vesznek részt. Felfedezésük és óriási jelentőségük az orvostudo­mányban csak az utóbbi évtizedek fáradhatatlan és kitartó munkássá­gának gyümölcse. Az eddig ismert vitaminok segítségével megelőzhető, ennél kevesebbet csak 16 város fi­zet, ennyit, vagy ennél többet 29. Hogy is mondotta az esztergomi adóalany? „Majd ha Dorogot Esz­tergomhoz csatolják ..." Addig tü relém !... Kérelem a város közönségéhez Mint köztudomású, 3000 magyar testvérünknek kellett elhagynia azt a földet, ahol születtek, s ahol a mindennapi kenyerüket megkeresték. A Jugoszláviából kiutasított ma­gyar testvéreink megsegítése céljá­bői felkérem a város közönségét,hogy juttassa adományát azoknak, akik nemcsak vagyonukat, hanem min­den ingóságukat kénytelenek voltak otthagyni s akik nagyrésze a leg­szükségesebb ruházat nélkül került át a határon. A menekültek nyomorának eny­hítésére szóló pénz és természetbeni adományok átvétele a város köz­gyámi hivatalában történik, ahol a hivatalos órák alatt az ügy lebonyo­lításával megbízott városi közgyám készséggel áll rendelkezésére az ügy ben hozzáfordulóknak. Esztergom, 1934 december 27. Glatz Gyula sk. polgármester. illetve meggyógyítható számtalan be­tegség, mint pl. az éjjeli vakság, a a szem szaruhártyájának az elfolyó­sodása, a beri-beri, a pellagra, a scorbut, az angolkór stb. s ezen vi­taminokat a modern gyermekgyó­gyászat is mint rendkívül hatású és nélkülözhetlen fegyvert ismerte fel a betegségek elleni harcban és védekezésben. A nagy tetszéssel fogadott elő­adást élénk megbeszélés követte, majd utána társasvacsora volt. á belügyminiszter elren­delte a gyermekek oltá­sát difteritisz ellen Keresztes-Fischer Ferenc dr. bel­ügyminiszter körrendeletet intézett a hatóságokhoz, s felhívta figyelmüket a diftéria elleni védőoltások fontos­ságára. A rendelet megállapítja, hogy ott, ahol az oltásokat eddig rendszere­sen alkalmazták, örvendetesen csök­kent a difteriás megbetegedések és a halálozások száma. A miniszter rámutat arra, hogy az utóbbi időben a járvány terjedése folytán mégis feltűnően emelkedett a difteriás megbetegedések száma és ez arra enged következtetni, hogy a védőoltások — a gyógyitó szérum magas ára miatt —abbanmaradtak, vagy pedig az oltást csak elkésve alkalmazzák. A belügyminiszter most elrendelte, hogy a hatóságok hívják fel a kö­zönség figyelmét a védőoltások fon­tosságára és arra, hogy a szegény­sorsúak mindössze 20 fillér keze­lési költséget fizetnek az oltásokért. A belügyminiszter országos meg­mozdulást kíván a diftéria elleni harcra és a 2—6 éves gyermekek­nél kötelezővé teszi a védőoltások alkalmazását, míg a 6 éven felüliek­nél csak ott kell alkalmazni a védő­oltásokat, ahol a diftéria nagy mér­tékben és rendeszeresen lép fel. Kedves ünnepség keretében osz­tották ki szeretetadományaikat a Bel­városi Földmivesl Leányok és Asz­szonyok kongregációjának tagjai de­cember 19-én, csütörtökön. A. kongregáció tagjai este 7 óra­kor gyülekeztek otthonukban, hol akkor már kipirult arccal, örömtőj csillogó szemekkel várta 15 kis sze­gény leányka, kik a kongreganisták iégalmas szivének ajándékaiban ré­szesültek. A „Mennyből az angyal" örökszép d llama csendült fel kezdetnek, majd a Szent Margit leányiskola növen­dékei szavalatokat és egy kis kará­csonyi jelenetet adtak elő ^ hálából szegény kis testvérkéik megjutalma­zásáért. Ezután dr. Felber Gyula szentszéki biró, belvárosi plébános mondott né­hány kedves szót a kongregáció tag­jaihoz, buzdítva őket, hogy az ir­galmas szeretet szép erényét to­vábbra is szorgalmasan gyakorol ják. A kicsinyeknek pedig az édes Jézus iránti buzgóságot és szerete­tet kötötte szivére; majd sajátkezű­leg osztotta ki a meleg ruhácská­kat és édességeket a boldog kicsi­nyeknek. December 21-én, pénteken pedig néhány kongreganista igazgatónő­jükkel a város határában lévő zsa­Iazsoni dűlőbe ment ki szeretetcso­magokkal megterhelten, ahol több szegény nyomorgó családnak vittek lelki vigaszt és karácsonyi örömet. Előzőleg már a kongreganisták Fo­dor Ernő prézessel jártak ott kör­nyezettanulmány céljából s elhatá­' rozták, hogy e nyomortanyát irgal­mas szeretetük missziós területének A legutóbbi nemzetközi postakong resszus különféle megjegyzéseket és változtatásokat hozott, amelyek 1935. január 1-én lépnek életbe. A kis csomagok szállítási dija Né metországba és Ausztriába 50 gram­monként 12 fillér, de legalább 40 40 fillér. Egyébb külföldre 16 fillér 50 grammonkint és legalább 50 fil­lér. A kézbesítési dij Budapesten 32, vidéken 28 fillér. A teljesen vagy részben bérmentesítetlen levélpostai küldeményekért a féltől beszedendő legkisebb portóösszeg belföldi forga­lomban 4, a külföldiben 6 fillér A tudakozvány dija külföldi for­galomban 66 fillér, az utólag kért tértivevény vagy kifizetési értesítés dija külföldre és belföldre egyaránt 60 fillér. A levélpostai küldeményekre a kö vetkező egységes terjedelemhatárt állapították meg : hosszúság, széles­ség és vastagság együttesen 90 cm. méret, de a leghosszabb méret 60 cm.-nél hosszabb nem lehet. Tekercs­alakban a hosszúság a kétszeres át­mérő együttvéve 100 cm., de a leg­hosszabb méret nem haladhatja meg a 80 cm.-t. A levélküldeményeknél ajánlatos borítékot használni, amely­nek hosszúsága 10, szélessége pedig 7 cm.-nél ne legyen kisebb. Ezen túl az ablakos borítékot is fel lehet adni levélként. A levelezőlapokra ezentúl bélyeget nem szabad a hát oldalra vagy a szélén, a címoldalról a hátoldalra áthajtani, mert az ilyen bé!yeg érvénytelen. A vám alá eső nyomtatványokat bármely országba lehet küldeni. Nyomtatványokat nemcsak papiron, hanem papírhoz hasonló anyagokon is lehet előállítani. Az árumintakül­deményeken nemcsak az árakat, ha­nem az ár lényegéhez tartozó egyéb adatokat is fel szabad jegyezni. A tekintik továbbra is. Megható és szivettépő látvány tá­rult szemünk elé az emberi lakás­nak nem is nevezhető odúban, hol a népes család apraja-nagyja a leg­teljesebb nélkülözésekben senyved, minden támogatás és munkaalkalom nélkül, vagy olyan minimális kere­settel, hogy abból 11—7—5—6 gyermekes családját eltartani kép­telen. iiimniiiimiiiimiiiiii Áprilisig felfüggesztették a gazdaárveréseket A kormány legújabb rendelete ér­telmében a gazdavédelmet kiterjesz­tette. A kormányrendelet a védettség törlésének felfüggesztésére nézve azt rendeli, hogy a felfüggesztést 1935 szeptember 30-ig el kell rendelni, ha a gazdaadós az adóhivatal tanúsít­ványával igazolja, hogy az idei aszálykár miatt évi földadójának egyharmad részét vagy már elen­gedték, vagy el kellett volna engedni, ha kérte volna. A rendelet másik része intézkedik az árverések elhalasztásáról. A gazda kérelmére 1935 március 31-ig az árverést el lehet halasztani, ha a gazda igazolni tudja, hogy a hitele­zők hozzájárulnak az árverés elha­lasztásához. El kell halasztani az árverést a gazda kérésére minden olyan ingóságokra, amelyek nélkülöz­hetetlenek a rendes gazdálkodás to­vábbvitelére, vagy amelyek az adós gazda lakásának nélkülözhetetlen be­rendezési tárgyai. külföldről Magyarországba érkezett olyan útánvételes küldemény után, amelynek utánvételi összegét a feladó a postatakarékpénztárnál nyitott fo­lyószámlára utalja át, ezentúl külde­ményenkint 25 fillér alapdijat és az összeg után járó csekkbefizetési di­jat kell a beszedett utánvételi össz­szegből levonni. A levélpostai légiküldemények légi pótdija a következő : Ausztria, Bul­gária, Csehország, Szerbia, Német­ország, Románia, Svájc 20 gram­monkint 16 fillér, a többi európai or­szágba 10 grammonkint 16 fillér. Ötven szegény vacsorája a „Fürdődben. „Nem azért tettem, hogy nevemet kiírják és ezzel feltűnést keltsek — mondotta Kutassy Lajos, a Fürdő­szálló bérlője. — Azt gondolom, hogy mindenkinek, akinek az Isten annyit adott, hogy másnak is jut­tathat, erkölcsi kötelessége a segí­tés. Ez különben a családban is év­századokra visszanyúló hagyomány, amelynek hatása alól nem térhettem ki én sem — folytatta a kedves bérlő. — ötvenen felül láttam ven­dégül azokat, akiknek talán rideg lett volna a karácsonyest enélkül a kis ünnepség nélkül. A házi stúdió himnuszával kez­dődött az „est", utána Kutassy bérlő pár meleg szóval üdvözölte az össze­jött szegényeket, és hogy dokumen­tálja, hogy nem alamizsnát ad, maga is segített a felszolgálásban. A vacsora így igazán meleg, kará­csonyi hangulatban folyt le. A sze­gények boldogsága leírhatatlan volt. A vendéglátó házigazda nyájasan sürgött-forgott vendégei között s ta­lán az ő öröme nagyobb volt, mint Az esztergomi orvosok második tudományos összejövetele Január 1-én új rend lép életbe a postán

Next

/
Oldalképek
Tartalom