Esztergom és Vidéke, 1934

1934-01-14 / 4.szám

Lanrisin Lajos operaénekes szereplése a Kath. Legényegyletben Lanrisin Lajos operaénekes lép fel a Kath. Legényegylet f. hó 17 én, szerdán este tartandó kulturelőadá­sán, melynek előadója Jeszenszky Kálmán prelátus-kanonok. Mivel kü­lön meghívók nem bocsájtatnak ki, az elnökség ezúton hivja meg a n. é. közönséget a magas színvonalú és ritka műélvezetet nyújtó kultur­Karácsonyi adakozások Az Esztergomi Társulati Kisdedóvó részére: Pénzleti adományok: Erzsébet Nő­egylet 130, Takarékpénztár 50, Ipar­bank, Etter Ödön 40—40, Fehér Gyula dr. 30, Malatinszky Annie, Kemenes Illés dr., Jeszenszky Kál­mán dr., Főkáptalan 10—10, Bodor Zoltánné 6, v. Szivós-Waldvogel József, dr. Mike Lajosné, Felber Gyula dr., özv. Beck Jánosné, Gló­ger Antónia, Szmatlik Antal, Reitter Alajosné, Etter Gyuláné, Etter Ödönné, v. Romváry Ferencné 5—5, dr. Et­ter Jenőné, Draxler Alajosné, Kersch­baummayer Károlyné, Holop Mi hályné 4—4, özv. Grósz Ferencné, Korbély Rezsőné, v. Zsámbéky Pálné, Fekete Marianne, Körmendy Károlyné, Mátéffy Viktor, Magos Margit 3—3, Einczinger Ferencné, Jakobek Jenőné, Földváry Istvánné, dr. Katona Sán dorné, Lőrinczy György, özv. Me­széna Lajosné, Szenczi Jánosné, Tyehlár Pálné, Mészáros Lászlóné, Mitter Jánosné, Németh Ferencné Giacinto Jakabné, Szupek Ferencné, Czuczay Józsefné 2—2, özv. Bello­víts Ferencné, Frank Sándorné, Uj­váry Gyurka 1—1, előadáskor a perselyből 33*31, óvódások kisebb összegyűjtése 11 pengő. Természetbeni adományok : A ka­rácsonyfára különféle édességet, cu­korkát, kekszet, játékot stb., továbbá új és használt ruhát adtak és varr­tak a következők : Jalkóczy Erzsike Reusz Ferencné, dr. Décsi Ferencné, Lédergerber Józsefné, Szathmáry Lujzika, Adorján Gyuláné, dr. Mattya­sóvszky Béláné, Magurányi Gizella, Fekete Marianne, Bios Viktorné, Giegler Ferenc, Farkas Jenőné, Heischmann Ferencné, özv. Jakoby ( áborné, Einczinger Ferencné, Szla­bey ímréné, Kemény Lajos, Bello­vits Gyuláné, Malatinszky Anna, dr. Vécsey Kálmánné, Obermüller Fe rencné, Miklóssy Ilonka, Szatzlauer Gyuláné, Fekecs Lászlóné, Okszen­feld Jánosné, özv. Grósz Ferencné, Szegedi Józsefné, Generách Béláné, Wetzler Ignácné, Morvái Ferencné, Neumann Jenőné, Kiss Sándorné, Jancsó Dezsőné, v. Zsámbéky Pálné, özv. Müller Gyuláné, Ámon Ká­rolyné, Weisz Mór, Fuchs György né, Machovich Jánosné, Schönbeck Jó­zsefné, Pelczmann László, Nelhie bel Antalné, Polgári Egyesület, Ko vancsek Jenőné, Varjas Rudolfné, Del-Ka cég, Fleischmann Vilmos, Schönwälder Károlyné, özv. Marosi Ferencné, Mattyasóvszky J3j&a, Be renc Györgyné," Király Gáspárné, Szathmáry Gyuláné, Neumann Jó zsefné, Einczinger Sándor, özv. Gonda Ferencné. Brutsy-cég. A kis óvódások is hoztak különféle édes­séget. — Hálás szívvel mond kö S2önetet minden adakozónak, aki a kisdedek karácsonyfa-ünnepélyét bár­mily módon elősegítették, az óvoda Elnöksége. A Kolos-kórház betegei részére: Pénzben: A Szombati Asztaltár­saság 35 P. A beteglétszám arányá­ban: Eggenhofer Béla dr. 18, Raj ner János dr. 12, Mudri Etel 11'60, Fehér Gyula dr., Hegedűs Sándor, előadásra, melynek műsorán szere­pel még az Egylet dalárdája, sza­valat és egy víg egyfelvonásos. Be­lépődíj nincs, önkéntes adományo­kat azonban a kész kiadások fede­zésére köszönettel nyugtat az Elnök­ség. Az előadás fél 9 órakor kez­dődik. Jeszenszky Kálmán dr., Kerschbaum­mayer Károly, Serédi Dénes 10—10, Fehér Gyula dr.,' Gloger Antonia, Hamza József dr., Mattyasóvszky Olga, N. N., Oravetz Gyula dr., Ta káts József, Véber Gézáné 5—5, Komán Béla 4*40, N. N., özv. Schül­ler Pálné 4—4, Tóth Imre 3, B. Ö., Gáspár Ferencné, Nábrády Teri 2—2, N. N., Frank Sándorné 1 — 1, össze­sen 191 pengő. Természetben: özv. jékei Ágh Gé­záné alma, dió, sütemény és kalács. Ámon Károly 4 kg alma és 2 kg szaloncukor, özv. Buri Józsefné 2 liter tej és szaloncukor. B. Ö. 4 drb vegyes tárca. Csárszky István dr. 2 drb nyúl, 1 kg mák és 6 liter bor. Csányi Perenc 100 drb mézeskalács. Drahos János dr. 5 kg dió és 2.40 kg mák. Özv. Eggenhofer Ernőné 1 doboz szaloncukor, 5 üveg bor. Groszner Berta 10 cs. cigaretta és 7 cs. pipadohány, 1 doboz cigaretta. Hroba Lajos 9 kgr. hús. Jalkóczy Istvánné 1 doboz nápolyi szelet. Krammer György 3.20 kg dió. Klinda Lászlóné 1 doboz szaloncukor. Ko­rencsy Mihály 1 doboz fenyődísz. Kemény Lajos 2 drb szvetter, 4 nyakkendő. Machovich Gyula dr. 50 alma, 3 kg dió, 1 kg mák, 1 nyúl. dr. Mattyasóvszky Béláné 8 kg alma, 5 kg dió, 2 kg. füge, 3 kg narancs 2 kg keksz, 1*5 kg mé­zeskalács, 2 doboz szaloncukor. Özv. Marosi Józsefné 1 doboz szaloncukor. Major János 1 cs. élelmiszer. Pelcz mann László 9 1. bor. Sólyomi La­josné 1 nyúl. Selmeczy Ignác 2 kg cukor 5 cs. cigaretta és 5 cs. pipa­dohány. Schrank Ödön 5 1. rum és 2 kg. málnaszörp. Schwach Sándor 16 kg alma. Özv. Vándor Ödönné 1 doboz szaloncukor, sütemény, dió A Simor kórházi betegek részére: Pénzben: A beteg!étszám arányá­ban: Rajner János dr. 18, Eggen­hofer Béla 12, Fehér Gyula dr., Je­szenszky Káimán dr., Kerschbaum­mayer Károly 10 — 10, Hamza Jó­zsef dr., Kollár Lajos, Nádler István, N. N. 5—5, Hamvas Ödön dr., özv. Tausch Károlyné 2—2, B. ö. 1, összesen 85 pengő. Természetben: vitéz Boronkay Rudolfné 1 torta. B. ö könyvek. Csárszky István dr. 1 nyúl, 2 kg. mák, 6 üveg bor, Csányi Ferenc 1 cs. mézeskalács. Drahos János dr. dió, mák. Özv. Farkas Józsefné 1 kosár dió. Fetter Beatrice cukorka játékszerek és mesekönyvek. Gott mann Istvánné 1 doboz szaloncukor. Krammer György dr. 3 kg dió. Ma­chovich Gyula 40 drb alma, 3 kg dió, 1 kg mák, 1 nyúl. Matus Gyula 1 doboz szaloncukor, 2 m vászon, 1 és fél m barchet, 1 pár harisnya. Matkovics Alajos 1 doboz szalon­cukor. Malatinszky Annie 1 doboz mézeskalács és pipadohány. Mattya­sóvszky Kasszián alma. O tósy Osz­kár sétabotok. Oltósy Rezső kis hordó bor. Oltósy Ferenc 5 1. bor. Túri Béla 6 üveg bor, alma, dió, mák. Vándor Sárika 1 doboz sza­loncukor, 1 doboz mézeskalács és dió. — Mindezen jó szívű adományért a betegek nevében bálás köszöne­tet mond Török M Millburgis, Kolos kórházi és Gavora M. Norberta, Si mor-kórházi főnöknő. Magyar karácsony idegenben, Városunk egy kisgazdájának leánya, ki nemrég utazott 1—2 évre Belgi­umba, Brüsselben, egy senator csa­ládjánál kapott alkalmazást. Onnan karácsony után irt leveléből követ­kező érdekes és megható sorokat olvassuk. „Szép karácsonyestünk volt. Ugyanis ő Felsége Zita király­né egy gyönyörű karácsonyfát állít­tatott fel nekünk magyar leányok­nak. Egy előkelő zárda kápolnájában magyar lelkész által éjféli misét szol gáltaíott, hogy mi magyar leányok otthoni szokás szerint résztvehessünk rajta. Az éjféli misén egy magyar gróf feleségével képviselte a Felsé geket, Zita királyné nagyon szereti a magyarokat, de mi is ám őtet 11 Velünk érező áldott jó szivének kö­szönhetjük távol othonunktól is fe­lejthetetlen szép magyar karácsony­estünket." A vidéki színészet új felügye­lője. A vidéki színészet felügyelő jévé, mint értesülünk, a kultuszmi niszter Alapy Nándort, városunkban is előnyösen ismert színigazgatót ne­vezi ki. Mindenki aggódással figyelte Alapinak, a magyar kultúra élharco­sának kétségbeesett vergődését a fő város színházi frontján. Összeroppa­nása, anyagi tönkrejutása fájdalma­san érintette mindazokat, akik is­merték, mert Alapi azért az úttörő, ugart szántó munkáért, amit végzett, megbecsülést érdemel s az államha­talomnak örömmel kell fogadnia a lehetőséget, hogy olyan férfiút állit­hat a válsággal küzdő vidéki sziné szet élére t aki, ismeri a csonka " \)­gyarország valamennyi színjátszó termét, ismeri a különböző vidékek kulturviszonyait, igényeit, de ismeri az országszerte működő színtársu­latok összetételét, művészi képessé­geit is. Ezen felelősségtefes őrhe­lyen szívesen és örömmel látja az egész ország szinészvilága. Az Esztergomi Oitáregyesület f. hó 14-én (január 2-ik vasárnap­ján) tartja szokásos havi szentség­imádó ájtatósságait a vízivárosi zár­datemplomban. Másnap (hétfőn) d. u. 4 órakor választmányi ülés lesz a vízivárosi zárdában. Zenedélután a tanítóképzőben. A „Zenekedvelők Köre" és a „Tu rista Dalárda" együttes hangverse nyén vasárnap (14-én) d. u. 5 óra­kor találkozni fog Esztergom zene kedvelő társadalma. A jegyek nagy része már elővételben elkelt, csak néhány darab kapható a pénztárnál. Mivel nincsenek számozott ülőhelyek, ajánlatos a po:itos megjelenés. A terem fűtve lesz, ruhatárdij szemé lyenkint tíz filler. A zenekör veze tőségének kitűzött célja, hogy min den tél folyamán hangversenyt ad a pódiumon, tavasszal pedig a leg méltóbb helyen: a templomban. Re­méljük hogy a mo tani hangverseny hallgatósága teljes számban ott lesz a legközelebbi egyházi hangverse­nyen is. Szenzációs farsangvégi mulat­ság lesz az idén a „Magyar Király" nagytermében február 12-én, hétfőn este. A farsangi estélyt a Polgári Egyesület és a Turista Dalárda kö­zösen rendezik. A műsor öeszeállí­tásán a rendezőség már serényen munkálkodik, azonban már most annyit elárulhatunk, hogy az szen­zációs lesz, mely teritett asztalok mellett fogja szórakoztatni a mu­latni vágyó közönséget. A városok kérelmei a kormány­hoz. Tudvalevő, hogy a vidéki vá­rosok mozgalmat indítottak költség­vetési egyensúlyuk biztosítására Ké­rik ehhez a kormány támogatását is, s erre nézve 10 pontból álló ja­vaslatot terjesztettek elő. Kérik a városokat terhelő függő kölcsönök kamatainak 5 százalékra való redu­kálását, arra hivatkozva, hogy a Speyer-kölcsönök névértékük negye­dére estek és a dollárárfolyam is negyedére csökkent. Kéri továbbá, hogy a forgalmiadó átszervezése folytán szenvedett jövedelmi veszte­ségeket átalányfázisrendszer behoza­talával orvosolják a városok javára. Végül közmunkák megindítását, s ezen a réven a városi jövedelmek fokozását kívánják. A Mária Kongregáció megala­kulása az érseki leánygimná­ziumban. Árpádházi Boldog Mar­gitnak, az intézet védőszentjének ünnepén, f. hó 19 én alakul meg az érseki leánygimnáziun Mária Kong­regációja. Az ünnepélyes tagfelvétel reggel nyolckor lesz a vízivárosi zárdatemplomban. D. u. fél 5 óra­kor kongregációs ünnepség lesz az intézet dísztermében. A Komárom-Esztergom - megyei Baromfitenyésztő Egyesület f. hó 20-án, szombaton délután fél 3 óra­kor tartja Esztergom város kis ta­nácstermében évi közgyűlését, melyre a tagokat és az érdeklődőket tiszte­lettel meghívja az Elnökság. A Belvárosi Kath. Olvasókör f. hó 14-én este 7 órai kezdettel kulturestet rendez, melynek kereté­Semptey László, belvárosi káplán a vaáárnap megszenteléséről, Augusz­tái János tanitó Esztergom idegen­forgalmáról tart előadást. A kultur­estén Adorján János és Deés Endre szavalnak. A műsor szórakoztató számai: „A nátha" párbeszéd, „Bi­róék möglátják Pestet" egyfelvoná­sos vígjáték, „Hacsek és Sajó" pár­beszéd. A nagymaros—visegrádi átke iéai hajójáratok megnyitása. A Mefter igazgatósága közhíré teszi, hogy a jégviszonyok miatt szünetelő nagymaros—visegrádi átkelési hajó­járatokat a már korábban érvénybe léptetett téli menetrend szerint ja nuár hó 10 ével újból megnyitotta. A szentgyörgymezői népmű­velési előadások mindig nívósak, látogatottak, de olyan meleg és ked­ves hangulatú est, mint a vasárnapi VI. népművelési est, még nem volt e ciklusban. Nem csoda. Az est a magyar zene, nóta és tánc jegyében folyt le. Erről tartott, jól felkészülve igen tanulságos és mindvégig ked­ves hangulatú előadást Nyáry József, a szentgyörgymezőiek fiatal agilis tanítója, akinek a szép esték köszön­hetők. Aranyosak voltak a kis ele­mista lánykák, magyar táncaikkal, akiket Szölgyémy Boriska oki. taní­tónő tanított be. Volt magyar nóta, tároga ó, mind illusztcációi az elő­adásnak. Azután humor, bohózat. A műkedvelők mind kitűnőek voltak. Feltűnt, mint kiválóan fejlődő komi­kus, Majer Lajos. Zajos jókedv töl­tötte be k ; csinynek bizonyult olvasó­köri nagytermet. Sokan nem jutot­tak be a terembe, fájó szívvel men­tek haza, — Ma este lesz a VII. kulurest 6 órai kezdettel, j Baleset a jégpályán. Hollósy IVlátyás, az Esztergomi Kereskedelmi lés Iparbank titkára, csütörtökön a |égpályán szerencsétlenül járt. Két Jíis fiú nekiment, s elesett, az esés következtében jobb lábán törést szenvedett. Hosszabbodnak a nappalok. Karácsony óta napról napra hosz­szabbodnak a nappalok és egyre rövidülnek az éjszakák. A nappa­lok növekedése máris észrevehető, ezután pedig még gyorsabban fog menni, mert a hónap végére már körülbelül egy órával lesz hosszabb a nappal, mint Szilveszterkor. Etessük a madarakat! Szerény igényűek szegénykék, hálásan fogad­nák bármilyen ételmaradékot, zsira­dékot stb,

Next

/
Oldalképek
Tartalom