Esztergom és Vidéke, 1934

1934-02-11 / 12.szám

risnya, 1 kg. cukor. Laping Mik­lósné 1 kg. cukor, 4 kg. liszt. Lindt­ner Kálmánné 1 ruha. Mekler N.-né 3 kg. liszt. Matus Gyuláné 12 m. flanell. Magos Dezsőné 5 ruha, 1 rekli, 1 pár harisnya, 2 pár cipő, 3 sapka, 1 nadrág, 1 és fél kg. liszt. Margó Istvánné 1 kg. cukor. Dr. Mike Lajosné 1 ruha. Németh Alajos 8 sapka. N. N. 10 m. flanell. N. N. 2 kg. cukor. N. N. fél kg. cukor. Nelhiebel Józsefné fél kg. cukor, 4 kg. liszt. Romanek Miklósné 2 ruha, 1 ing, 1 pár cipő, 5 sapka, 1 nad­rág, 2 és fél m. flanell, 1 és fél kg. cukor. Riedl Gyuláné 2 pár harisnya, 5 m. flanell, 2 kg. cukor. Reiter Alajosné 2 kg. cukor. Sádli József 5 kg. liszt. Sádli N. 4 kg. 60 deka liszt. özv. Székelyné 2 ing, 2 rekli, 1 vánkoshuzat. Szatzlauer Gyuláné 2 ruha. Szűcs Jánosné 2 ruha, 1 rekli. Dr. Schleifer Mátyásné 3 m. flanell, 5 kg. liszt. Schwach Sándor 36 pár harisnya. Stühmer Frigyes 5 P 60 fii. Till Istvánné 2 m. flanell, 1 kg. cukor, 2 kg. liszt. Tátus Já­nosné 2 kg. liszt. Tóth N-né 3 kg. 25 deka liszt. Tábori tiszti asszo­nyok 3 és fél kg. cukor, 3 és fél kg. dara. Tölgyessy Jenőné 2 kg. cukor, 3 kg. liszt. Vas Mihályné 2 kg. liszt. Vas Istvánné 75 deka dara, 3 és fél kg. liszt. Weisz Mór 6 pár harisnya, 3 sapka. Virágh és Szántó 10 m. flanell. Dr. Zákonyi Mihályné 2 pár harisnya, 2 és fél m. flanell, 2 és fél kg. cukor, 1 kg. dara, 2 és fél kg. liszt, 3 P. v. Zsámbéky Pálné 1 rekli, 1 sapka, 1 női ruha, 4 P. Zelenyák Ferencné 1 kg. cukor, 2 kg. liszt. Vezér Mária 1 kg. alma. Gyermekruhát varrtak : v. Borókay Rudolfné, Béres N-nó, dr. Décsi Fe­rencné, Draxler Ferencné, dr. Etter Jenőné, Fekete Józsefné, özv. Graefl Józsefné, Genersich Béláné, Hajdú Istvánné, Hartl Józsefné, Huber La josné, Kerekes Erzsébet, Laping Mik­lósné, Morvái Jolán, Margó Istvánné, Schönwälder N né, özv. Vándor Ró­bertné, Vezér Mária, Vilsitz Júlia. A nemesszivű adakozóknak ezúton mond hálás köszönetet az Elnökség. Ha jótevőink közül valaki az el­számolás részletei iránt érdeklődik, a vonatkozó kimutatások a Stefánia Szövetség védőintézetében a hivata­los órák alatt rendelkezésre állanak. Korteskednek az ipartes­tületi elnökválasztásra Az ipartestületi elnökválasztást nagy érdeklődéssel és nem csekély izgalommal kiséri az esztergomi ipa­rosság. Természetesen érdeklődéssel kisérik a választást és az azt meg­előző küzdelmet az illetékes helyek és a két helyi lap is állandó napi­renden tartja az ügyet. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a komoly iparosság véleménye kerekedik felül. A komoly iparosságnak az a véle­ménye, hogy a választásnak békésen kellene lefolynia, mert hiszen nem személyeket kell tekinteni, hanem legfőképpen az iparosság érdekeit. Olyan elnököt kell az ipartestület élére állítani, aki komolyságával ha­tározott intézkedéssel, az irányadó iparosság kellő képviselésével először békét és megnyugvást teremt és ez­után minden munkájával és törek­vésével azon lesz, hogy az eszter­gomi iparosság javát szolgálja, Na gyon fontos különösen és ez az ipa rosság legfőbb érdeke, hogy az új elnök kellő eredményt tudjon elérni az iparosság képviselésekor a ható­ságoknál és feljebb azokon a fóru­mokon, ahova az iparosok ügye el­vezet. Sajnos, ezt a fontos követelményt egyes csoportoknál nem látjuk érvé nyesülni és ehelyett személyi kér­dést csinálnak az elnökválasztásból. Már korteskedés is folyik és szinte kilincselnek az iparosoknál, hogy a régi elnök maradjon meg. A ko­moly és gondolkozó iparosság, kü­lönösen azok, akik ismerik a mai helyzetet az ipartestületnél, ezzel szemben azt az álláspontot vallják, hogy feltétlenül változásnak kell jönnie és új elnököt választani. Semmiféle korteskedés nem szolgálja az általános iparosérdekeket, mert nyilvánvaló, hogy ez a korteskedés csak személy körül forog. Komoly jelölt nem korteskedik. Nem szabad elfelejteni, hogy az esztergomi ipa­rosság helyzete igen súlyos, legsú­lyosabb a mai városok között. Most nagy alkalom van, hogy jó elnök­választással új idők jöjjenek az esz tergomi ipartestületre, hogy véget vethessenek az eddigi panaszokra, hogy megszűnjenek a súrlódások is, hogy a csalódások helyett a cselek­vés, a béke, az együttműködés és az összefogás jöjjön. Most megvetheti ágyát az iparosság és úgy alussza álmát, ahogy megveti. A józan ész­nek, a komolyságnak, a megfontolt­ságnak, az esztergomi tisztes iparos­tradiciónak kell diadalra jutnia. Intarziamnvész Esztergomban Tomcsányi Árpád intarziakészítő mester szép munkáival kereste fel Esztergomot. Faberakásos művészi munkái a legnagyobb elismerést vál­tották ki. Emeli ezt az elismerést az, hogy a többi magyar város, különö­sen művészéletű városok : Pécs, Kő­szeg, Sopron, Eger a legnagyobb pártfogásban részesítették Tomcsányi Árpádot. Az Esztergomba hozott képei kö­zött feltűnnek a hires festők képei alapján készült intarziák, de Eszter­gomban, a primási városban legfő­képen a vallásos tárgyú munkák ér­demelnek figyelmet. A legszebb dicsérettel ajánljuk Tomcsányi Árpádot az esztergomi műértő közönség figyelmébe. Aki a szép lakást szereti, aki súlyt helyez, hogy művészi képek díszítsék laká­sát, feltétlenül ajánljuk, hogy egy­egy intarziával emelje eddigi gyűjte­ményét. Hatrézbáli tudnivalók! A rendezőség felkéri a jelmezben érkező vedégeket, hogy a Ferenc József-uti szállodai bejáraton át gyü­lekezzenek 9-től fél 10-ig a társal­góban. Ez alkalommal ezen bejárat­nál külön pénztár és ruhatár áll a rendelkezésre. A jelmeznélkül érkező vendégek részére a bejárat a rendes helyen az udvaron át. Tekintettel a ponto­san fél 10 órai felvonulásra és en nek lehető zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a vendégeket, hogy helyeiket fél 10 óra előtt okvetlenül foglalják el. Kérjük a bál összes résztvevőit, hogy a számozott jegyeket feltűnően kifüggesztve viseljék. A jelmezben érkezőket a bejárat­nál e célra szolgáló külön kis terem ben igazoltatjuk természetesen a leg­nagyobb titoktartás mellett, úgyhogy inkognitójukat feltétlenül megőrizhe­tik s emeliett a bál zártkörű jellege feltétlenül megóvatik. A viszontlá­tásra este 9 órakor a Fürdőben. Francia nyelvet felnőtteknek és iskolásoknak kitűnő eredmónnyel ta­nít Kántor Mária oki. tanítónő. Ta­nítási idő : heti 2 óra. Csoportos ta­nítás tandíja: 6 pengő; külön­órák: 16 pengő havonta. Jelentkezés : naponta 10—12 óráig Ferenc József­út 24. sz. alatt. Frontharcos közlemények Frontharcos bajtársi összejö­vetel f. hó 13-án, kedden este lesz a Pivók József frontharcos vendéglő­jében (Hősök-tere), amely alkalom­mal a vezetőtiszt a frontharcos cél­kitűzésről beszél, miért is az eszter­gomi hadviselt bajtársakat örömmel várja a Vezetőség. A szervezkedésünk sikere érdeké­ben minden bajtárs rokonai, barátai és ismerősei körében toborozzon hí­veket szövetségünknek. Legközelebbi tájékoztató összejö­vetel március 4-én, vasárnap d. e. 11 órakor lesz a városházán. Bajtársak, ott vásároljatok, ahol bélyegkedvezményt kaptok, igy köny­nyen teljesíthetitek kötelességteket. EGYRŐL-MÁSRÓL Hogyan biztosítsuk a tánc­mulatságok sikerét? Ezen töri a fejét minden évben a bálok agilis rendezősége s mégis igen sok azoknak a száma, akik lel­kes izgalommal indultak s a külön­ben külsőségek szerint szépen ren­dezett bálokból csalódottan térnek haza . . . Mert azt a célt, hogy min­den résztvevő a táncból kivehesse az általa kívánt részt — nem sike­rül elérni, dacára a különféle tánc­készségre buzdító trükköknek, mint például a „tánc-boletta", „tánc ki­rálynő" stb.-nek kitalálása által. Minden trükköt mellőzve, a siker biztosítása érdekében ki kellene in­dulni abból az elvből, hogyha a nők egyenjogúsága csaknem minden té­ren el van gyakorlatilag is ismerve, terjedjen ki az egyenjogúság a tánc mulatságokon is az alább előadott formában. Nevezetesen adassék meg a höl­gyeknek az elsőség a táncmulatsá­gokon, hogy a megnyitó tánc után — mialatt már a táncterem megtelt a résztvevőkkel, — azonnal kezdőd­jék meg az úgynevezett és közked­veltségnek örvendő „hölgyválasz". Vegyék a leányok és asszonyok a kezükbe — a saját érdekükben is — a hangulatkialakulását és a tánc­forgalmat azzal, hogy ne engedjék kiépülni a „majomszigetet". Saját tetszésük szerint válasszák ki a szün­óráig azokat a férfi táncpartnareket, akikkel a mulatság végéig táncolni kivannak. A szünóráig bőségesen van idő arra, hogy minden jelenlévő leány és asszony — ha táncolni akar — annyi férfi táncost gyűjthet, amennyit ügyessége és rövid tánc fordulók után gyűjteni tud. Ezzel radikálisan megvolna szüntetve min­den közismert báli fonákság, melyek közül csak egy-kettőre emlékezzünk vissza .... A „hölgyválasz" nagyobb érvényre jutásával egyetlen leány, vagy asz szony sincs kitéve annak, hogy meg­felelő számú ismerős hiján mellőzve és pesszimisztikusan nézi a táncoló párokat. Ezzel a megoldással egy csapásra megszűnik a női érzékeny ségeí méltán sértő tünet, hogy csak a kiváltságosak és az egymást is­merők táncolhatnak. Minden leány és asszony tánckészsége és egyé­nisége érvényre jutna. A leányok és asszonyok „hölgy­válasza* ne adjon semmiféle félre­értésre alkalmat, ez nem jelent bó­kot vagy egyebet a férfiak számára, hanem kizárólag tánckészséget. Ha a jelenlévő leányok és asszonyok esetleg inkognitójukat is megakar: ják őrizni, legyenek felmentve a be­mutatkozás formaisága alól, ,épúgy, mint az álarcos bálokon, vagy eset leg használjanak tetszésük szerint „báli nevet" mint az irók irói ál­nevet. A „hölgyválasz" reformjával a táncteremben valóban csak azok a férfiak lesznek jelen, akik tudnak és akarnak táncolni és nem félnek a „megtáncoltatástór A '„ hölgy vá­lasz" reformja a férfiakban feltétle­nül fokozná a tánckészséget, mert a hölgyek számithatnak arrra, hogy a jóérzésű és lovagias férfiak — fa „hölgyválaszt" bőségesen viszonoz­zák a szünóra után, mikor a férfiak visszanyerik választási szabadságu­kat. A „hölgyválasz" reformjával meg­szűnnek a válaszfalak, nincs öreg és fiatal és más egyébb mellékes szem­pont. A bálterem valóban a táncolni akarók vidám terme lesz. A „hölgy­válasz" reformja minden táncmulat­ság sikerét biztositja azzal, hogy akármilyen nagy bálba azzal a tu­dattal léphetnek be a tánckedvelő hölgyek, hogy táncpartnerekről az ismerősökön kivül saját maguk is gondoskodhatnak. Figyelmébe ajáljuk tehát a „hölgy­válasz" reformját már az idei far­sang hátralévő báljait rendezi bizott­ságoknak és tegyenek próbát. Olva­sóinkat pedig tisztelettel kérjük ad­janak helyeslő, vagy helytelenítő választ erre a reformra vonatkozó­lag, hogy a „hölgyválaszról" adott vélemények alapján a báli rendező­ség a kialakult véleményeket is a jövőben figyelembe vehesse. dr. ü I. Farsangi naptár: Febr. 11. Kath. Legényegylet álarcsosbálja saját hely.s égében este 8 órakor. Febr. 11. Szentgyörgymezői Kath. Kör far­sangi táncestólye saját helyiségé­ben este 8 érakor. Febr. 11. A bencés gimnázium műsoros ka­cagó délutánja a gimnázium dísz­termében fél 5 órakor. Febr. 11. Belvárosi Kat. 0 lvasókör szinielő­adással egybekötött farsangi esté­lye saját helyiségében este 8 óra. Febr. 12. Polgári Egyesület és a Turista Dalárda műsorral egybekötött kö­zös farsangzáró estje a Magyar Királyban terített asztalok mellett. Virág és Szántó árúi a legvá­lasztékosabb ízlést is kielégítik. A főszékesegyházi ének- és zenekar mai műsora. Introitus, Graduale és Communio koraliter. Buchner: Tu es Petrus, offertorium. Bibi: F duros mise. Griesbacher: Te Deum. Pápai himnusz. Az Esztergomi Oltáregyesület igazgatósága közli, hogy a február havi oltáregyesületi szentségimádás, minthogy összeesik a vízivárosi plé­bániatemplom szentségimádásával, el­marad. Orvosi hir. Dr. Rajner János bel­gyógyász, a Simor-kórház főorvosa, rendelőjét Ferenc József-út 49. sz. alatt megnyitotta. Rendel: d. e, 8—9, d. u. 3 órától fél 5-ig. Telefon: 53. Farsangi délután a bencés­gimnáziumban. Ma, vasárnap, febr. 11 én, délután félőt órai kezdettel kacagó farsangi délután lesz a ben­cés-gimnáziumban a következő mű­sorral : 1. Gaudeamus igitur ... 2. Biró előtt. 1 felvonásos vígjáték. 3. Jazzband. 4. „A kutyaadó." Vidám jelenet. 5. Jazz­band. 6. „Nem is­mert meg az anyám." Vig jelenet. 7. Tréfás dalok cigányzenével. 8. „Teknősbéka v. ki az őrült a csár­dában." 9. Jazzband. 10. Monológ, 11. „Végkimerülésig, bandázs nél­kül." Párbaj-jelenet. 12. Cigányzene. Az előadást a nyolcadik osztály ren­dezi, melyre ezúttal is tisztelettel meghívja és szeretettel várja a nagy­érdemű közönséget. Belépődíj nincs, a műsor megváltása a költségek fe­dezésére felnőtteknek 50, diákoknak 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom