Esztergom és Vidéke, 1933

1933-05-21 / 40.szám

lemben a szereplőket s erre nagy szükség is van, mert a színésznek a taps legalább iá olyan fontos, mint a levegő, mely élteti. A versenyelő­adáson való megjelenést mindenkinek lehetővé teendő a belépőjegyek árát minimális 80, 50, 40 és diákok, va lammt katonák számára 20 fillérben áüapitották meg. Esztergom műpártolóit és a cserké­szet barátait ezen fontos és érdekes előadásra ezúton hívják meg az öreg Hollók. Előadás kezdete vasárnap d. u. pontosan öt (5) órakor a Fürdő Szálló színháztermében. A pannonhalmi főapát Celldö­mölkön. Az idei évben fennállásának 800-ik évfordulóját ünneplő dömölki apátságban május 25-én, Áldozócsü­törtökön a Dunántúl bencés oblátu­sai és oblátái mutatják be hódolatu­kat a celli Szűznek. Ez alkalommal az ünnepi nagymisét az apátsági templomban. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát pontifikálja, a szentbeszédet pedig dr. Strommer Viktorin budapesti bencés házfőnök mondja. u _ m. Sántha József tanácsos jubi leuma. Sántha József dr. városi ta­nácsos most érte meg szolgálatának 10 éves évfordulóját Eb v ől az alka­lomból a városi tisztviselők melegen ünnepeltek >mM tmmmmm^nm* •• ••»•„! Uj érseki biztos. Mátéffy Vik­tor plébános lemondásával a reál­iskola hitoktatási érseki biztosává a biboros-hercegprimás Jeszenszky Kál­mán dr. prel.-kanonokot nevezte ki. Uj képviselő. Platz Jánosné el halálozásával a város képviselőtes­tületébe Einczinger Sándort hív­ták be. Palkovics alispán emléke. A város képviselőtestületének szerdai közgyűlésén Glatz Gyula kegyeletes szavakkal emlékezett meg az elhunyt Palkovics László alispánról. A kép­viselőtestület jegyzőkönyvileg örökíti meg emlékét. Üresedésben a reáliskolai rajz­tanári állás. Háber János rajztanár halálával megüresedett állás hama­rosan betöltésre kerül. A város kép­viselőtestülete elhatározta, hogy a helyettesítéssel továbbra is Magya­rász Imrét bkza meg, majd a tanév végén véglegesen betölti az állást. Bábszky Ferenc halála. Ki nem ismerte volna Bábszky Ferencet ? Ke­vés olyan magyar van e kis hazá­ban, mint ő volt. Daliás alakja után fiatalabb korában sokan megfordul tak. Markáns arca, szép, okos be­széde csodálkozást váltott ki. Hát még amikor bő gatyájában megje­lent a kávéházban, ezt a jelenséget még a pestiek is megcsodálták. Min­denki szerette és tisztelte Bábszky Ferencet. Ür volt ő a maga nemé ben. A kenyerét az eszével kereste meg. Volt idő, amikor gazdag volt, de hát őt sem kímélték a rossz idők. Az utóbbi éveket csöndes vissza­vonultságban töltötte, éppen hogy kedvenc szórakozóhelyét, a kávé­házat látogatta. Egyszercsak elma­radt. A mult héten halt meg Bábszky Ferenc. Nem gondoltuk, hogy a daliás Bábszky Ferenc az. Most sie­tünk megemlékezni róla. Ejnye, ejnye, de nagy csöndesen távozott el körünkből. Újra szegényebbek lettünk egy derék emberrel, egy ér­dekes magyarral, a régi Esztergom kevesebb maradt nekünk. Nyugodjék békességben. A vízivárosi zárdatemplom májusi ájtatosságainak szónokai: 20-án Jeszenszky Kálmán prelátus kanonok, 21 én Hamvas Endre dr pápai kamarás, hercegprimási titkár, 22-én Bartmann Miklós dr. érseki levéltáros, 23-án Magasi Artúr dr. berxéstanár, 24-én Városi István dr. theológiai tanár. Halálozás. Szatmáry Mihály ny. városi kézbesítő f. hó 17-én, életének 69 évében elhunyt. Temetése pén­teken délután nagy részvét mellett ment végbe a belvárosi temetőben. A simái Meszes Ignác ny. városi házfelügyelő búcsúztatta el szép sza vakban az elhunytat. — Mészáros Sándorné ny. Máv. főkalauz neje f. hó 19 én elhunyt. Temetése ma, va sárnap d. u. 4 órakor lesz a bel­városi temetŐKápolnából. Turista közgyűlés. Az Eszter­gomi Turista Egyesület f. hó 25 én, áldozócsütörtökön d. e 11 órakor, a „Magyar Király" vendéglő külön szobáiban tartja XXI. évi rendes közgyűlését. A tárgysorozat kiemel­kedő pontjai néhai Farkas Elek el­nök és a dalárda zászlóanyjának. Farkas Elekné arcképének leleple zése, valamint az egyesület elnöki székének betöltése. PíOhászka-emlékmü. A szemi­nárium előtt lévő teret Prohászkaról nevezték el. Ide kerül egy felálli tandó Prohászka-emlékmű. A város házán már láttunk is egy emlékmű­tervezetet. Nem tudjuk, hogy ez a rajz mennyiben kerül tárgyalásra az emlékművel kapcsolatban, de meg kell mondanunk ez a rajz nem ele­git ki minket. Ha már tervezgetnek, rajzolgatnak, a terv és a rajz legyen modern. A művésznek számolnia kell Prohászka nagyságával, szellemével, alkotásaival, amelyek a mai életben világitófáklyaként égnek. Nem a teg napé Prohászka, hanem a máé. Te­hát az emlékmű is a máé legyen. Hunyady Ferenc gróf reviziós beszéde. Megirtuk, hogy gróf Hu-\ nyady Ferenc országgyűlési képvi­1 selő Esztergomban tartott reviziós beszédét külön lenyomatban fogjul| megjelentetni. Tekintettel arra, hogy senkit sem akartunk a reviziós ber széddel anyagilag megterhelni, elha­tároztuk, hogy mellékletként lapunk! hoz adjuk és igy minden előfizetőnk ingyen kapja meg gróf Hunyadyt Ferenc országgyűlési képviselő bei szédét, amely jelentőségé )é[ és ujj szerűségénél fogva megérdemli a leg­nagyobb figyelmet. Legközelebbi szá$ munkban bővebben foglalkozunk Hu­nyadi Ferenc beszédével. A Stefánia Szövetség közgyű­lése. F. hó 22-én d. u. 5 órakor a városháza kistermében igazgatósági, fél 6 órakor pedig rendes évi köz­gyűlést tart, melyre az igazgatóság, ilietőleg a szövetség tagjait tisztelet tel meghívja az Elnökség. Sétarepülés a város felett. Mint minden évben, az idén is Észter, gomba érkezett a Schmoll-pasztagyár repülőgépe a kitűnő és éjjeli repülé­séről hires Kirják István pilótával. Az esti sétarepülésen Vécs Ottó szer­kesztőnk is re^ztvesz. A repülőgép a táti repülőtérről száll fel. A turista mise egyházi zenéje. Ma, vasárnap déli 12 órakor a ba­zilikában a turista misén az érs. ta nitóképző-inté et énekkara szerepel: 1. Kersch : Áldozattal... (4 sz.) 2. Boldogságos Krisztus anyja. (Kisdy, volt esztergomi kanonok gyűjtemé nyéből 1651.) 3. Ravanello: O salu­íaris hostia. (3 sz.) 4. Kothe : Jesu dulcis memoria. (4 sz.) 5. Haadl: Haec dies ... (8 sz.) Karnagy: Pán­tol Márton dr. Orgonál : Sámson György. Az Országzászló felállítása. Városunkban is megindult a mozga­lom az Országzászló felállítására. A tervek is elkészültek már s rövidé sen megvalósul a szép eszme és a legmegfelelőbb helyen, méltó kör nyezetben fog lengeni büszkén az Országzászló s hirdetni fogja a ma gyar feltámadást! Az országban szerte sok helyütt áll már az Országzászló. Az elmúlt vasárnap is több helyen szép ünnepség keretében állították fel a nemzeti trikolórt. Csak mi ma­radnánk el ? Az első magyar király, Szent István szülővárosa! Az nem lehet. A felállításhoz azonban pénz is kell! Eddig még nem gyűlt össze a szükséges ö ; szeg. Felkérjük váro­sunk hazafias polgárságát, ki-ki te hetsége szerint áldozzon a nemes célra. Gondoljunk hősi halottainkra, kik nemcsak vérükkel, de életükkel áldoztak a magyar lobogó dicsősé­geért. Mi csak pénzünkkel hozzunk hazifias á'dozatot. Adományainkat bármily csekély is legyen az, juttas­suk el Müller Gyula takarékpénztári tisztviselő cimére, hadd lengjen, hadd lobogjon, s legyen mielőbb általános köztisztelet tárgya az Országzászló, hadd emlékeztessen minden eszter­gomi polgárt : ifjút és öreget, de vendégeinket is a Hazával szemben tartozó kötelességeinkre s vésse szi­veinkbe: „Magyarország nem volt, hanem lesz" — ha áldozatkész fiai lesznek 1 — Az Országzászlóra eddig beérkezett adományok: v. Szivós­Waldvogel József tábornok 10 P, Dorogi Athletikai Club 10 P, Szom szély Antal dorogi bányalelkész gyűj­tése 15 P, Pilismarót község 7 P, Tokodaltárói Olvasókör 18.50 P, Községi elöljáróság Dorog 25.30 P, Csanády László bányaigazgató 14.80 P. Összesen 100.60 Pengő. Az OSzTGE gyászünnepsége június 4-én. A trianoni gyásznapon, június 4 én, amikor csonka hazánk minden városában és falujában gyász­lobogók hirdetik Nagymagyarország gyászát a lelketlen páriskörnyéki békekötés miatt, az OSzTGE Esz tergomi Osztálya különösen kegye­letes módon óhajt gyászának s egy­ben trianonellenes tiltakozásának is kifejezést adni. Június 4-én, este 7 órakor az esztergomi Hősök Emlék­művénél rendezi meg ünnepélyes til takozását, s követelik az igazságta­lan békeparancs revízióját. Este 8 kor pedig, amikor a Szent Anna­te np'om harangjának gyászkongása felhangzik, könyörgést mondanak a revízióért. Filléres gyors Budapestről. Ma, vasárnap filléres gyors érkezik Bu­dapestről. Többen kimennek az állo­másra, természeteden a leventezene­kar is, mert illusztris vendégek ér­keznek a vonattal. A pestiek az egész napot itt töltik Hármas ünnepély Dobogókőn. A Pilis hegység legszebb, ujon an ki­bővített s minden kényelemmel el­látott báró Eötvös Lóránt menedék­háznál május 28-án hármas ünne pélyt rendez a Magyar Turista Egye­sület. Az ünnepély sorrendje a kö vetkező: 1. Tizenegy órakor tábori mise. 2. Ünnepély a Hősök emléké nél. 3. Emlékünnep a Téry emlék­nél. 4. Házavatási ünnepély. A MTE Esztergomi Osztálya következőkép­pen vesz részt az ünnepélyen: In dúlás reggel 6 órakor a Rozália kápolnától. Pilisszentlélekci reggeli­zés s Dobogókőn koszorút helyez el mindkét emlékműnél. Amennyiben 20 személy szombat délig az idegen­forgalmi hivatalban befizeti az autó­busz 80 fii. viteldiját, azokat 7 ó'ai indulással Szalmahidíg szállítja ki az autóbusz. Akik Dobogókőn részt óhajtanak venni a kjzös ebéden, je­lemkezzenek Kemény Miklós az Osz­tály titkáránál a városházán. Az ebédjegy ára 2 P. A reáliskola Hősi Emlékünne­pélye az intézeti Hősi Emléktábla előtt a Hősök Vasárnapján, május 28. án d. e. 10 órakor lesz. Az ün­nepi beszédet vitéz Zsiga János dr. vármegyéi tb. főszolgabiró mondja. Szavalatok és énekszámok egészítik ki a rövid műsort. Belépő díj nincs Az intézet barátait tisztelettel meg­hívja az igazgatóság. A MOVE Esztergomi Sport Egyesület f. hó 25-én délelőtt 11 órakor a városháza kis tanácsterme ben tartja évi rendes közgyűlését, amely, mint ujabb közgyűlés, a meg­jelenjek számára való tekintet nélkül határozat képes lesz. A reáliskola évzáró tornaün nepé!y<; f. hó 28-án d. u. fél 5 óra­kor lesz a MOVE szigeti sportpályá­ján. Sorrend a következő: 1. Felvo nulás 6 oszlopban. 2 Hiszekegy. . . A zászló megkoszorúzása. 3. Közö; tagszabadgyakorlatok zenere. 4. Sík­futás: Í-Il. o. 60. m., — IIMV. o. 80 m., — V-VIII. o. 100 m. 5. Via gasnyujtó-gyakorlatok. 6. 20x60 m. staféta futás II III. oszt. 7. Magas korlát-gyakorlatok. 8. 4x100 m. sta­fétafutás Vi-VIII. o. 9. Lőgyakorlatok. 10. VII-VIII. oszt. válogatott csapa­tának buzogánygyakorlatai zenére 11. Felállás oszlopokba, díjkiosztás. 12. Himnusz, zenekari kísérettel. 13. Elvonulás és tiszteletadás a zászlónak. Az ünnepély alatt, a kivonulásnál és a szabadgyakorlatok alatt a helybeli levente zenekar szolgáltatja a zenét. Belépődij nincs, önkéntes hozzájá­rulást az ünnepély költségeihez kö­szönettel fogadunk. Forrásszentelés Pilismaróton. A Budapesti Pénzintézeti Sportegyle­tek Ligája f. hó 14-én avatta fel a közalapítványi uradalom által Pilis­maróton, a Miklós-deák völgyben, a Liga részére átengedett Kádár-kutat illetőleg forrást. Az ünnepségen a Liga számos tagja és a különböző sportegyletek kiküldöttei is tekintélyes számban jelentek meg. továbbá a helybeli iskolás gyermekek tanítójuk vezetése alatt és a község lakosai. A szentelést Kuchta János plébános végezte, mely után a különböző sportegyletek kiküldöttei üdvözölték a Ligát, hogy áldozatkészségével ilyen szép alkotást tudott létrehozni, t. i. a kút kiépítése a Liga költségén történt. A szentelés után Sáros Ist­ván vendéglőjében 200 teritékes ban kettet adott az egyesület. Megrúgta a ló. Vizi Pál kovács­segédet patkolás közben homlokon rúgta a ló. Sérülése súlyos. Épül a nyilvános illemhely. A város szerdai közgyűlésén bejelen­tették, hogy megkezdik a nyilvános illemhely felépítését. Az első illem­hely a Ferenc József-uton az u. n. krinolin-hidi csatorna nyilasa mellett épül. Az építést Kósik Ferenc építő­mester nyerte el. Tenisz. Olcsó teniszbérletek kap­hatók Werner testnevelőtanár szigeti pályáján. Idény bérlet már 7.50 P­től. Portland cement állandóan raktáron I Eternit csövekből nagy lerakat! Az építkezési idő beálltával, van szerencsénk alanti cikkeket ajánlani: Beton-gömbvas, Biber-falszlgetelő, kátrányo3 tetőfedő-lemezek, aszfalt falszigetelő lemezek, mennyezetnád, kátrány- és karbolineum, olajok, festékek I Különösen ajánljuk a Isajátkészitményü nap­sugár olajfestékünket. Teljesen kész állapotban. Viharálló, nem reped, nem hámlik le! Minden színárnyalat raktáron! Az összes vízvezetéki anyagokat a legolcsóbban szállítunk I MAROSI JÓZSEF és FIA raskereskedők ESZTERGOM

Next

/
Oldalképek
Tartalom