Esztergom és Vidéke, 1933

1933-06-04 / 44.szám

A tanítóképzősök tornaünne pélye. A helybeli tanítóképző inté­zet ifjúsága tornaünnepélyét június hó 5-én, pünkösd hé főn tartja a bencés gimnázium szigeti sportpá­lyáján. Erre az ünnepélyre Eszter­gom közönségét tisztelettel meghivja az intézet igazgatósága. — A torna­ünnepélyén résztvesz Sarlós (Stark­bauer) József testnevelési tanár. Be­mutatja az 1932-i losangelesi olimpia műszabad gyakorlatát (korlát és nyújtó kötelező gyakorlat). A levente zenekar hangverse­nye a Magyar Királyban. A le­vente zenekar f. hó 11-én, vasár­nap este 8 órai kezdettel a Magyar Király szálloda újonnan átalakított kerthelyiségében hangszer-alapja ja vára hangversenyt rendez. Belépő­díj 30 filiér. A belügyminisztérium szociá lis Ügyosztályának vezetője Esz­tergomban. Keresztes Géza, a bel­ügyminisztérium szociális ügyosztá­lyának vezetője a héten Esztergomba érkezett. Bejelentette, hogy a kor­mány Esztergom részere 5 ezer P segély fog kiutalni. Az ígéretnek az adott alapot, hogy Keresztes Géza látogatást tett a Dorog és Tábor kö­zött az u. n. Zsalazsoni dűlőben lévő és kunyhókban lakó nincsteleneknél, akiknek megsegítése elsőrendű szo ciális feladat. Szólna az ötezer pengős inségsegély a Mária Valéria-út por­talanítására, és a visegrádi útnak a vámtól a városig terjedő szakasza ra. Kérjük itt a mérnöki hivatalt, hogy ne késsen sokáig a Mária Valéria-út és a visegrádi út alapos megjavításával. iVár az idegenfor­galmi szezon közepén vagyunk. Indítvány — indítványozó nél­kül. A vármegye közgyűlésének tárgysorozatában szerepelt Ghyczy Elemér indítványa, hogy az ellenzék terrorisztikus izgatása miatt a mi­niszterelnök még jobban korlátozza a szabadságjogokat A közgyűlésen Ghyczy nem jelent meg. Reviczky Gábor II. főjegyző csak bejelentette, hogy az indítvány egy kisgyűlésen elhangzott. Az indítványt levették. Ifjú matematikusok sikere. A „Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok" c. folyóirat minden évben fényképpel örökíti meg legszorgalma­sabb és legtehetségesebb munkatár sait. A jeien iskolai évben az első­ségben két bencés intézet: az esz tergomi és a kőszegi gimnáziumok, nemkülönben a budapesti Sz. László reálgimnázium vezetett. A helybeli bencés gimnáziumnak négy tanuló ját érte az a kitüntetés, hogy beke­rültek a folyóirat arckép gyűjtemé­nyébe : Nagy Dezső VIII., Kiss Ti vadar VII., Polyóka László és The­zarovich Ernő VI. o. tanulók. Az önképzőkör, melynek keretében mun­kásságuk megindult és kifejlődött s amelynek pályatételei állandóan sar­kal ák őket a szeliemi versenyken, csak örömmel es elismeréssel tekint az ifjú matematikusokra. Tánciskolái értesítés. Kreutz Gyula fővárosi tánctanító a szokásos szünidei tánciskoláját a Széchenyi Kaszinóban j; lius hó 1-én megnyitja. Ezidén mérsékelt tandíjak. Az esztergomi Ref. Ifjúsági Egyesület f. hó 4 én vasárnap este 8 órai kezdettel saját helységében (Szt. Imle-u 36.) trianoni emlékünne­pélyt rendez meiyre ezúton is min denkit meghív a rendezőség. Javítják az Esztergom és Tá­bor közötti utat. Már épen szóvá akartuk tenni, hogy megint elromlott a Tábor és Esztergom közötti útsza­kasz, de csütörtökön már arról győ­ződtünk meg, hogy a javítási mun­kálatokat már megkezdték. A javí­tás jó lesz. „Szerelmes ördög" a szezon leg­nagyob méretben rendezett hatalmas világattrakciót pünkösdhétfőn mutatja be a Kultur Mozgó. A film egy sze­relmes fegyenc szökését mutatja be, melynek hátterében egy mindent fe­lülmúló izgalmas fegyenclázadást lát­hatunk. A filmet minden korlátozás nélkül mindenki megnézheti. Hiszek az istenben, pedig azelőtt hiteüen voltam! Igy kiált fel, aki a „ Páduai Szent Antal csodái" c. köny­vecskét elolvassa, mert ask csodás történet olvasásánál bámulatba ejti az embert Istennek az ő szentjeiben megnyilvánuló nagy hatalma. A Bi bornok Hercegprímás Úrral együtt három érsek és több püspök elis­merőleg nyilatkoztak a könyvecské­ről. Imák és a Szent Anta! mise énekei is meg vannak benne. Kap­ható a Buzárovits, Roszival és Szent Imre (Tatarek) könyvkereskedések­ben, a Rózsafűzéres boltban (Ma­gyar Király szálló) és a Ferencren diek templomának sekrestyéjében Ára 50 fillér. Vandalizmus. A Dunaparton fel­állított virágtartók egyikét május 29-ére viradóra ismeretlen tettesek vandál módon összetörlek. Nyomo­zás folyik. Szurkálás. Bádi János és Bádi András szentgyörgymezői lakosokat mult hó 26-án megtámadták és ösz­s^seszurkálták. A Kolos kórházban ápolják őket súlyos sérüléseikkel. Besurranó tolvaj. Cserép Lajos Horthy Miklós uti lakos kamrájából május 29-ére virradó éjjel ismeretlen tettes 6 drb füstölt sonkát és füs tölt húsokat, továbbá egy kerékpárt eilopott. A kamra nem volt zárva, igy a tolvaj könnyen besurranha tott. Nyomozás folyik. A nagymaros—visegrádi átke­lési ha jó járatok nyári menet­rendje. A MFTR az említett átkelési hajójáratokat akként tartja fenn, hogy a MÁV nyári menetrendje szerint Nagymarosra érkező és onnan induló összes vonatoknak, valamint a bécsi személy hajónak csatlakozásuk van Visegrádra. ESZTERGOM 2 HUMORA Ma jelent meg VÉCS OTTÓ „ Esztergom humora" cimű füzete. Három részbői áll: /. Papság humora. — 2. Vármegye humora. 3. Város humora. — —Diákoknak felejthetetlen — Kapható a Sajtóközpontban és trafikokban. 20 fillér A legédesebb fruskát Anny Ondrát mindenkinek látni kell „BABY" c. énekes as táncos fLmoperettjében. „B A B Y*' különleges filmcsemege mindazoknak kik a jól megrendezett szellemes vígjátékot szeretik. ,BA B Y" ének és táncszámai egy-egy élmény. Az esemény egy leány nevelőintézet­ben kezdődik és sok édes bonyoda­lommal egy revue színházban foly­tatódik. Bemutatja szombaton és Pünkösdvasárnapján. KULTUR MOZGÓ­igy egeszén y§ szappan — egészen rendkívüli könnyítés A nagymosás nem gond többé. Végre egy szappan, mellyel a ruha fáradság nélkül és kíméletesen mosható hófehérre — ez a Hutter ABC szappan. Már a pompás illat is meggyőz arról, hogy egy egészen kivé­teles minőségről van szó. Szavatolt tiszta­sága dús habzóképességet, könnyű és olcsó munkát biztosít. Most tényleg gazda­ságosan moshatunk­és a fehérnemű még­egyszer annyi ideig tar! beáztató s Asszony­dí cs éret mosóporral mosás ABC szappanná kifőzés ABC szappannal ABC mar az illata is tanyjeie

Next

/
Oldalképek
Tartalom