Esztergom és Vidéke, 1931

1931-06-28 / 52.szám

Vigyázat a kerékpárral. A belügyminiszteri rendelet szerint kerék­párt felügyelet nélkül nem szabad hagyni, még akkor sem, ha le van lakatolva. Tilos a kerékpárt a gya­logjárón kézen vezetni, természetes tilos a gyalogjárón biciklivel hajtani. Ez esetben a feljelentés súlyos bír­ságot von maga után. Hét lap egyben. Országszerte ismerik már azt a grandiózus újság­írói teljesítményt, amelyet a Pesti Napló egy idő óta olvasóinak nyújt. A főlaphoz minden nap rendkívül érdekes hetilapokat mellékel ugy hogy az előfizetők és ujságvásárlók egy lap áráért hét lapot kapnak egyben! A Pesti Naplóról tudvalevő hogy nem csak a legjobb reggeli lap, de valamennyi számottevő magyar iró ezidőszerint kizárólagos joggal ebbe a lapba dolgozik. Regényei a legkitűnőbbek. Legutóbb közölte Bródy Lilly „A Manci" cimü regényét, amely­nek országosan átütő sikere volt. Junius 14.-e óta közli Móricz Zsigmond „Matura" cimü regényét. Aki most fizet elő a pesti Naplóra, annak visszamenőleg megküldi a kiadó­hivatal a „Matura" eddig megjelent folytatásait. A Pesti Napló előfizetési ára egy hóra 4 pengő, 3 hóra 10 pengő 80 fillér. Mutatványszámot kívánságra készséggel küld a Pesti Napló kiadóhivatala, Budapest VIÍ. Erzsébet kőrút 18/20. Nagydunai strandfürdő a szi­geti sporttelepnél egész nap folya­mán a közönség rendelkezésére áll. Kitűnő büffé. A Kisdunán csónak­átkelés. Tánctanltási értesítés. Kreutz Gyula főv. tánctanító az évek óta szokásos szünidei tánckurzusait apró gyermekek, diákok, főiskolai hallga tök, tisztviselők, iparos- és kereskedő ifjúság részére a Széchenyi Kaszinó termében (Szent Lőrinc-utca 10) jú­lius 1-én megkezdi. Beiratkozni lehet június 28-tól a helyszínen. Zsákok, vízmentes ponyvák és kévekötők nagybani árakon besze­rezhetők Weisz Mór Posztóárúházá­nak juta- és kenderosztályában. Levente foglalkozás. A levente­foglalkozás tart július 12-ig. Julius 13-tól nyári szünet. (Segédoktatói tanfolyam egész nyáron át.) Nyári szünet utáni első foglalkozás szep­tember 6-án lesz. Vezetőség. IÚ1HÓ Vasárnap, június 28. 9.00 Hirek, kozmetika. 10.00 Református istentiszte'et. 11.00 Egyházi népének és szentbeszéd a Jézus Szive-templomból. Szentbeszédet mond P. Bangha Béla. Majd az operaházi zenekar hangversenye. 2.00 Gramofonhangverseny. 3.00 „Rádió Élet" gyermek játszó-óra. 3.30 Időszerű gazdasági tanácsadó. 4.15 Cigányzene. 5.15 Szaoadelőadás. 5.45 Katonazene. 7.05 Szabadelőadás. 7.30 Operettelőadás a Stúdióból. Később cigányzene. Hétfő, június 29. 9.30 Hirek. 10.00 Egyházi zene és szentbeszéd a bel­városi plébánia-templomból. Majd az Operaház tagjaiból alakult zene­kar hangversenye. 2.00 Gramofonhangverseny. . 3.15 A „Rádió Élet" félórája. 4.00 Szalonzene. 5.10 Szabadetőadás. 5.35 Magyar nóták cigányzenekisérettel. 6.35 Váradi Antal emlék-est. 7.35 Hangverseny. 8.30 Sport- és lóversenyeredmények. 8.30 Szinmű előadás a Stúdióból. Majd cigányzene. Kedd, június 30. 9.15 Házikvartett hangversenye. 12.05 Mándits szalonzenekar hangv. 4.00 Mese-felolvasás. 5.00 Novella-felolvasás, \ 5.30 Zongora hangverseny. 6.10 Szabad előadás. 6.35 Hangverseny. 7.25 Költemények. 8.00 Az operaházi zenekar hangv. 9.30 Cigányzene. Majd Gramofon operaelőadás. Szerda, július 1. 9.15 Hangverseny. 12.05 Szalonzene. 4.00 Divatcsevegés. 5.00 Novella-felolvasás. 5.25 Operettrészletek. 6.45 Szabadelőadás. 7.10 Rádióamatőrposta. 8.50 Sport- és lóversenyeredmények. 9.00 Katonazene. Utána cigányzene. FI Jl fi ff Jutányos áron egy keveset használt MttUU féderes laposkocsi és egy csónak. Cim : Mária Valéria-ut 5. (Sziget.) Veszek pianinot, használt, de jókarban lévőt — készpénzért. Cim a kiadóban. Kifliid 2 sz ^ p e gy m ^ sba nyiló szoba az nlttUU összes mellékhelyiségekké!. Cim: Kossuth Lajos-utca 20. Eladok használt, de jókarban levő ajtók ragasztóval. Bővebbet Ferenc Jó­zsef-út 61. FiflHff ablak spalettával, egy üvegajtó­LlnUU piat és egy kerti vasasztal. Cim; Kossuth Lajos-utca 19. Hfl7Ílffl57Í olcs °» állandóan kapható, vala­lla£|AUo41 mint házhoz is rendelhető. Cim: Simor János-utca 52 (Étkezde). teljes ellátással elfogad jó uriosalád. Cim a kiadóban. KiflHll 2 * esetle 8 3 szobás száraz utcai MttUU lakass, Dobozi-u. 1. sz. alatt. Ingyen föld k alatt. egy utcai szoba Kossuth Lajos-utca 6. szám alatt. Simor János-utca 51. sz. alatt bú­torok, falióra, képek, ágyneműk. Eladd 60 drb. különféle jó fajta cseresznye­fának bő termése. Szitás Imrénél, (Kolos-kórház fölött). 2 két szobás lakás összes mellék­helyiségekkel azonnal Sz. Anna-u. 16. £ egy vörös fenyőből készült egy pár evezős csónak a DGT-hajóállomasnál. VssOntfik fl gépgyárába. Kíflrfri ßolt y an János-utca 4. sz. házban nlttUU sz emeleten 2 utcai szobából és elő­szobából álló lakás augusztus hó l-re. Bő­vebbet Jókai-utca 19. sz. alatt. Kiadd műhelynek, autógarázsnak, vagy rak­tárnak alkalmas helyiség Kossuth L.­utca 27. Eladd sürgősen ,«gy vászoncsónak. Cim : Uri-utca 19. ügyes, alkalmazást nyerhet júl. hó l-re Vermes-cégnél. a Huszonhatos-utcában villaszerű új ház, mely áll 3 szoba komforttal. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni lehet Ro­manek kőművesmesternél. Elveszett órakor az 24-en, szerdán d. e. 11 Otlhon"-vendéglőtől az „Atilla'-vendégióig terjedő útvonalon 1 drb. használt bakancs. Becsületes megtaláló kéretik az „Atilla"-ven dóglóben adja le, hol illő jutalomban részesül. Eladd egy vászoncsónak és egy vászon­csónakváz. Cim; Hercegprimási fa­telep. (Hajóállomás mellett.) Özleiáthelyezés! Tisztelettel értesítem a n. é. kö­zönséget, hogy szíjgyártó és nyerges üzletemet Ferenc József-út 8. szám alól Rud­nay-tér 5. szám alá helyeztem át. Elvállalok mindennemű szijgyártó, nyerges ós bőröndös munkát, 'úgy­szintén javításokat. A n. é. közönség szives támoga­tását kérve, kiváló tisztelettel Molnár Ferenc szíjgyártó. Lakás: Andrássy utca 5. szám Szentgyörgymező. Kifliin* 2 szobás, konyhás emeleti udvari nlttUU lakás aug. l-re, továbbá 2 szoba­konyhás földszinti udvari lakás azonnalra kiadó — raktárnak is. Ferenc József-út 1 Flflfirflf különféle bútorok, asztalok székek, UHUuK húsdarálók, hurkatöltök, befőttes-, paradicsomos- és uborkásüvegek valamint kü­lönféle edények Kossuth L.-utca 20 sz. alatt. On a fővárosban óbajt elhelyezkedni Hirdessen az apróhirdetési rovatában. Állást nyerhet, lakást kaphat és min­dent megszerezhet, amire szüksége van. Özletáthelyezés. Tisztelettel értesítem a m. t. vá­sárló közönséget, hogy üzletemet f. évi július hó végével Kossuth Lajos-utca 17. sz. alá (volt Brenner-féle ház a Postaköz sarkán) helyezem át. Lényegesen kibővített raktáram, a legmodernebbül felszerelt javitö mű­helyem, — miként eddig is — a leg­méltányosabb áron ós legkedvezőbb fizetési feltételek mellett áll a m. t. közönség rendelkezésére. További szives pártfogást kér Engelhardt Ignác órás, ékszerész, látszerész és vésnök. WWMMMMMMMMMI Móri fajborokat zöldfehór, édes, 1920—1930-as termésű, 14—16 malligandosat 350 litertől fölfelé, Móri törkölyt kisüstön főzött 52 fokosat, 25 litertől fölfelé, olcsón a leg­jobbat, vasúton utánvéttel szállít Steiner Gyula borbizományos Bór (Fehér megye). Fixflzetés és magas jutalékkal képviseletet adunk üzleszerző agilis egyéneknek életbiztosítással egybekapcsolt hosz­szú leiáratű részletüzlethez. Kér­jen részletes prospektust. KIHÁZASITÁS Bútor és Kelengyetermelö és Ér­tékesítő Szövetkezet Budapest, fiottenbiller-n. 6—b. O. K. H. felügyelete alatt. Olcsó húsárak! Borjúhús pörköltnek . . 2-— P Karaj és vesés . . . . 2-40 P Borjúcomb .... . 3'­P Marhahús szegye . . . 1-40 P „ hátulja . . . 1*80 P Zsirszalonna . 1-50 P Videczky Béla hentes- és mészáros Üzleteiben. Mindenki könnyűszerrel felépítheti családi házát, ha rendszeresen olvassa és igénybeveszi az „ÚJSÁG" Családi bázépifési fanácsadóját. Országoshírű műépítészek és tanárok adnak szakszerű útbaigazításokat a lap minden előfizetőjének és olvasó­jának. Sok felesleges kiadástól és bosz­szuságtól kíméli meg magát, ha építtetés előtt részletesen tájékozódik a beszerzési forrásoktól a kerülteté­sig, a legapróbb szükséglettől a leg­nagyobbig az „ÚJSÁG" által. Kisérje figyelemmel az „ÚJSÁG* u] rovatát. Értesítés. Értesítem a város és a környék n. é. hölgyközönségét, hogy Esz­tergomban, Széchenyi-tér 16. sz. kézimunka-üzletet nyitottam, hol az igen tisztelt vásárló közön­ségnek a legmodernebb mintákkal felszerelt előnyomda áll rendelke­zésére. Géphimzést és mindenféle ké­zimunkát, valamint párnák montiro­zását elvállalom. Raktáron tartom az összes kézi és géphimző kellékeket, valamint smirna, perzsa, gobelin és keiim anyagokat. Kérem a n. é. hölgyközönség szi­ves pártfogását kiváló tisztelettel Paczolay E. „BORÁSZATI LAPOK" szőlőművelési és borászati heti­lap, gyümölcs és gyümölcsszesz­ipari közlöny. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : dr. BAROSS ENDRE Előfizetési ár V* évre 7 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX. Ülíői-út 25. sz. II. emelet 11. a. Az Esztergomi Borászati Egylet Rt. közhírré teszi, hogy üzleti helyiségé­ben, Csarnok u. 4. sz. a. borait a leg­olcsóbb áron hozza forgalomba és az I. rendű bor literenkint 40 fillér­ben megállapított áron már kapható. A n. é. közönség pártfogását kéri az Igazgatóság. Mindenki szabidon gyakorolhatja vásárlási jogát, mert... 1 kg Akácméz . . . . P 1.26 1 „ Olasz glacó-rizs . . P —.66 1 n Tea-vaj P 4.40 1 „ Tisza-vidéki juhturó P 3 20 1 „ Juhsajt P 2.40 Bors Kálmán csemegekereskedésében Esztergom, Széchenyi tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom