Esztergom és Vidéke, 1930

1930-01-01 / 1.szám

„Esztergom ­Minden jó ügynek rendesen szo­morú vége szokott lenni az, ha idő­vel jelszó lesz belőle. Jelszó, ame­lyet mindenki minduntalan használ, de senki se gondol, se érez mögötte semmit. Puszta frázis. Hála Istennek, van egy akciónk, amely jelszóból valóság lett. Az „Esztergom — fürdőváros" jelszóra gondolok, amely az Esztergomi Ta­karékpénztár nagyszerű áldozatkész­ségéből és a város vezetőségé­nek segítő támogatásával mind előbb valósággá lesz. A többi akcióban azonban inkább a szerencsés adottságok, semmint a célirányos rámunkálás következményeképen lát a kivül álló szemlélő bizonyos előre­haladást. Szeretném, ha egy nekem kedves gondolat, az „Esztergom — iskola­város* gondolata nem válnék puszta jelszóvá. Ennek az érdekében íród­tak ezek a vázlatos sorok. Iskolavárossá valamely város is­kolapolitika nélkül aligha lehet. Ér­tem pedig alatta azt a tervszerűsé­get, amely minden iskola mozgalmat egy nagy központi gondolatba állít bele. „Iskolaváros" az én gondolat­világomban nem csak azt jelenti: sok iskolaépület. Még azt sem: sok fajta iskola. Hanem egy nagy, átfogó eszmét, egy alaposan végiggondolt koncepciót, egy részleteiben tisztán látott tervet s mindenek fölött: szel­lemet jelent, azt, hogy az „iskola­város" gondolata a nevelés-oktatás ügye iránti érdeklődés élénken éljen a város egész társadalma lelkében. Tehát elsősorban: tervszerűség kell. Mit akarunk, micsoda, miféle, milyen fokú, irányú iskolákat ? Az iskolatípusok csoportosításában le­gyen valamilyen vezetőgondolat, az iskolafajok között legyen kapcsolat, egymást kiegészítsék. Legyen sokféle irány, sokféle tanulmányi lehetőség, a város hagyományaihoz és lakos­sága szükségleteihez alkalmazkodó. Az egyes iskolafajok között legyen belső kapcsolat is. Az elemi, a kö­zépfokú, a szakirányú és a felső­fokú iskolák szellemében, nevelői és tanítói eljárásában legyen egyöntetű­ség, amely a tanulónak az átmene­• iskolaváros." tet megkönnyíti. Alakuljon ki egy „esztergomi didaktika", amely az esztergomi gyermek testi-lelki habi­tusát veszi kiindulásul, arra épít, azt formálja ki. Sohasem voltam barátja az uniformizálásnak: miért kelljen az egész ország minden gyermekét ugyanarra a kaptafára nevelni-taní­tani? A decentralizáció jelszava ko­rában csináljunk ilyen nevelői de­centralizációt : az esztergomi gyer mek és ifjú iskolai tanultságában, gondolat-, értelem-, és érzelemvilá­gában különbözzék a budapesti, a szegedi, a soproni, avagy a debre­ceni gyermektől és ezt a különbsé­get az esztergomi iskola sajátos hang­súlya fejlessze ki benne. Ehhez az Összes esztergomi pedagógusok nagy, áldozatos és eszményi összemunká­lása kell és a tanügyi és közigazga­tási hatóságok megértő, nem fölé­nyesen biráló, hanem vezető, segítő és nem kevésbbé áldozatos támoga­tása szükséges. Egy harmadik gondolatom: az iskolaépületek elhelyezését, tervezé­sét, berendezését illeti. Valamely gyár elhelyezésénél és berendezésé­nél a mérnöki szempont is irány­adó ; a kórházénál az orvos vélemé­nye a legsúlyosabb; egy vasúti indó­ház létesítésénél a forgalmi érdek stb. Miért csak az iskolaépület el helyezésénél, beosztásánál, berende­zésénél szorul rendesen háttérbe a pedagógiai és higiéniai érdek és az azt képviselő, erre hivatott szak­ember, a pedagógus? Legyen szabad itt egy dolgot ál­talában, de speciális témámra is vo­natkoztatva röviden megemlítenem. Mindenféle közintézmény létesítésé­nél, azok legjobb sikere érdekében fogjuk össze mindazokat, akik az illető kérdéssel foglalkoznak, vagy foglalkoztak, vegyük igénybe a köz érdekében mindenki hozzáértőnek tudását, tapasztalatait, jó gondolatait. A „sok szem többet lát" közmon­dás nagy életbölcsességét érvénye­sítsük ilyenkor, amikor épen a több­felé és ^különböző véleményekből szűrhetjük le az adott körülmények között a leghelyesebbet. A modern iskola és a modern iskolaépület na­gyon komplikált, sokoldalú dolog, sok speciális ismeretet feltételező. Lehangoló, hogy újabban emelt iskolaépületeinkben is új elgondolás, praktikus újítás alig-alig van. Temes vármegyében a háború előtt nagyobb iskolaépítési mozga­lom volt. Az ügy legjobb sikere ér­dekében a vármegye közönsége a megye költségén két szakembert küldött ki külföldi iskolaépületek ta­nulmányozására, még pedig (nem közigazgatási tisztviselőt, hanem — horribile dictu! —) egy pedagógust meg egy orvost. Ezek tapasztalata, véleménye volt azután a mérvadó. Ezek egyike, a külföldi iskolákat ta nulmányozott orvos, a sors kegyel­méből évek óta itt lakik közöttünk: Sajó Lajos dr., vármegyei tiszti főorvos. Az Ő speciális tudása, érté­kes tapasztalatai nagy hasznára le­hetnének az esztergomi iskoláknak is. Miért nem kérjük közreműködé­sét ? (Csak megemlítem: a komáromi polgári iskola épülete jobb az esz­tergomi iskolaépületeknél.) Meggondolás tárgyává' kellene tenni azt is, hogy a mi központi elemi iskolánkban hagyjunk fel a gyerme­kek kerületek szerint való [csoporto­sításával. Ez nem pedagógiai gondo­lat, még csak nem is szociális. A most ott fennálló 15—16 osztályból miért nem szervezünk 1—2 öt hat osztályos elemi tanfolyamot a munka­iskola típusában esetleg egyet a mező­gazdasági népesség igényei szerint, Kilencvenharmadik évi közgyűlé­sét érte meg karácsony másodnap­ján az Esztergomi Széchenyi Ka­szinó és ez az évszám minden szó­nál ékesebben beszél különösen a magyar egyesületek történetében. Esztergom város társadalma büsz­keséggel tekinthet erre az egyesületre, amelyben nemcsak a társadalmi és a hazafias élet legerőteljesebb oszlo­pát kell látnunk, hanem Széchenyi István gróf eszméinek és munkálko­dásának hódító igazságát is. i aztán egyet a tehetséges tanulók számára, egyet pedig (igen kicsi lét­számút) a gyengetehetsegűek részére ? Van városunkban még több elmei iskola, óvoda, miért nem állítjuk be őket egy-egy modern pedagógiai irány­zat szolgálatába ? Családi-iskola, Mon­tessori-iskola stb.) Ebben a dolog­ban a két tanítóképző intézetnek kellene vezetést és irányítást átvenni; milyen nagyszerű volna, ha a mind­két nembeli tanítójelöltek itt a város­ban gyakorlatilag is látnák és tanul­mányozhatnák a különféle pedagógiai reformtörekvéseket 1 Es tanulmánya­ikból, tapasztalataikból a jót, az érté­keset leszűrve egy kis friss levegőt, új szellemet vinnének a sablonosán egyhangú falusi iskolába! Még sokat lehetne írni az „Esz­tergom — iskolaváros" témáról. (Inter­nátusok, szakiskolák, tanuló nyarai­tatás, tanonciskolák stb.) A városi párt nyomtatott program mj a is sokat ölel föl belőle. De most csak annak az egészen egyéni véleményemnek akartam kifejezést adni, hogy az „iskolaváros" nemcsak az iskola­épületek számán múlik és hogy a vezetés, irányítás pedagógus ember kezében legyen. Távol állott tőlem rekriminálni a multakat, hanem a mult tanulságain okulva néhány sze­rény gondolatot akartam adni a jövőre. Minden jó ügyben minden jó ember adja oda tudását, tehetségét a köznek. Obermüller Ferenc, Mátéffy Vikor prépost-plébános, országgyűlési képviselő, a kaszinó elnöke nyitotta meg a közgyűlést. Széchenyi István gróf eszméinek jelentőségéről beszélt, a kaszinó hi­vatásáról és arról a nemzeti szellem­ről, amelyet Széchenyi hirdetett és amely ma is ugyanolyan erővel és igazságossággal él, mint 100 évvel ezelőtt. A Széchnyi Kaszinó fenállásának századik évfordulójához közeledik és ez az idő Széchenyi nagyságával, Az esztergomi Széchenyi Kaszinó karácsony má­sodnapján tartotta 93-ik évi közgyűlését. Csend folyó sodrában ... Csend folyó sodrában úszom. A partja Gond. Medrében zátonyra futnak a hajók. Viharszelek itt nem háborognak. Az égbolt szürke és nehéz. Unom halkan. Csend folyó sodrában, És Gond-parton néha kikötök Százszorszép távoló Élet! Szürke égbolt alatt szivárványról Álmodom. Szántó Magda. Sokat nem tud az ember...! János ötesztendős. Az öreganyja öreg; ókulája van, azzal nézi az imádságos könyvet. Abban meg olyan furcsa, egyenes-görbe vonások van­nak. Azt mondják a nagyok, hogy betűk. A nagyok; apja, anyja meg Juli, a nénje. Most nincsenek itthon. Csak az öreganyja, meg a Laci. De a Laci még semmit sem tud. Csak eszik, meg rí az ostorért. Pedig azt az ostort János maga csinálta; a sudarát is ő fonta. Szól is, mint az uraság puskája. Csak éppen, hogy a nyúl nem fordul fel tőle. De azért Laci rí érte, aztán az anyja meg a Juli mindig a Lacit pártolják. Sok­kal jobb akkor, amikor őrizni kell. A ludakat, malacokat vagy a tehe net. Akkor nem veszik el tőle az ostort. De most tél van. Igaz, jó ilyenkor is. Tegnapelőtt disznót ölt az apja. Azután pörzsöltek. Sötét volt, csak a nagy tűz világított. Ő csinált kis tüzet a disznó mellett. Az jó volt. Olyan mint ja mesében, amit a Vendel bácsi mondott fosz­táskor. Igaz is, a Vendel bácsi meg­halt. Olyan furcsa neve volt. Vendel; nem ^olyan mint az övé, vagy a Lacié, vagy az apjáé. Talán csak az ilyen ember hal meg, mint a Vendel bácsi. Bent lakott a faluban. Aztán meghalt. A Juli mondta. Mást még nem mondott a Juli, hogy meg­halt. Csak az öreganyja mondja oly­kor : „Oh jaj Istenem, minek is van az ilyen Öreg a világon, csak már meghónék; venne el az Isten I" Ezt ő nem tudja. Hogyan veheti el az Isten ? Az Isten itt van az út mellett. Ünnepkor a Juli csinál neki papír­rózsát meg papirkoszorut. Az öreg­anyja meg olvasóval imádkozik előtte. Aztán a gyerekek, az iskolások dicsér­nek neki. De nem szól. Tegnap is kapott papirvirágot. De nem olyan szépet mint máskor, mert a Juli nem ért rá. Zsírt olvasztott, meg hurkát töltött. A húsoskolbászt az apja csi­nálta. Az jobban tudja. Talán az úgyis mindent jobban tud. Máma is ő mondta, hogy elmennek éjféli misére. El is mentek. Először kitisz­tították a csizmáikat, aztán etetés után az apja is fölöltözött ünnepi ruhába. A karácsonyfát felakasztotta a mesíergerendára, meggyújtotta a gyertyákat is. Az anyja meg énekelt, hogy „Csordapásztorok, midőn Bet­lehemben ..." Az asztalra abroszt terítettek, alája szegetlen kenyeret. Az asztal alá meg zsomporban kuko­ricát tett a Juli. Azt mondták, máma született az Isten. Az anyja mesélt neki valami Heródesrül, aki nagy úr lehetett; olyanforma, mint az uraság. Aztán valami Ponciusrul is; az talán ispánja voit a Heródesnek. Aztán az Isten mégis csak istállóban született, mint a nyáron annak a zalai arató' asszonynak a fia. Azután angyalok­ról, béresekről meg pásztorokról is mesélt. De az ispán meg az uraság nem mentek oda; ha tudták volna, biztosan elkergetik az angyalokat, hogy miért zavarják a jószágot az énekkel. Az ispán tegnap is Jekáro­molta a szeres bérest, mert éjjel nótázott az istállóban. De hát az régen volt. Azokkal a betlehemi bére­sekkel. Aztán az apja mondta, hogy azok a béresek zsidók voltak, máma meg már nincs zsidó béres, csak boltos, a városban. Aztán azt is mondták, hogy a karácsonyfát is az Isten hozza, pedig ő látta, hogy a Juli hozta mult héten a városból; aztán azokat a cifraságokat is a Juli csinálta rá, mint az Istennek a koszorút. Aztán elmentek misére, ők hár­man itthon maradtak, ő, Laci meg az öreganyjuk. A falu messze van. Még nem jönnek. Az öreganyja csak imádkozik. Nem mer neki szólni. Pedig jó volna tudni, hogy hát hogyan is volt azokkal ott Betlehem­ben, meg a Vendel bácsival, aki meghalt, meg, hogy hogyan veszi el az Isten az embert, miért kell az ostort a Lacinak adni, pedig még pattantani sem tud; aztán a kará­csonyfát is, abroszt a kenyérrel, a kukoricát... jó volna megkérdezni... hiszen olyan sokat nem tud az em­ber, ... de az öreganyja hallgat, imádkozik ... csendben van mint télen az éjszaka,... vagy mint nyá­ron a rét. ... Úgyis hiába kérdené .., Az ötesztendős János elaludt az öccse mellett. Rosta yóssef mm Legszebben fest és tisztít HALTENBERGER Széchenyi-tér 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom