Esztergom és Vidéke, 1927

1927-07-31 / 60.szám

gezheti, de üzleti személyzetét nem foglalkoztathatja, A kizárólagos do­hányáruda tulajdonosa rövidebb időn át nyitva vagy egész nap zárva tart­hatja üzletét. Orvosi hir. Dr. Berényi Zsig­mond városi tiszti főorvos szabad­ságáról visszaérkezett. A Turista Dalárda vezetősége értesíti tagjait, hogy aug. hó 1-én, hétfőn este a Magyar Királyban lévő Turista Otthonban ének próbát tart. A református templomban ma vasárnap d. e. 10 órakor lesz a gyászistentisztelet a hercegprímás em­lékére. Adományok a Turista Dalár­dának. Az Esztergomi Turista Da­lárdának az augusztus hónapban tar­tandó szegedi országos dalosverse­nyen való részvételének költségeihez ujabban hozzájárultak : Nelhiebel An­tal 20 P, özv. Ferenczy Györgyné 15 P, Marosi Ferenc, Porgesz Béla 10—10 P, Fritscher Gyula, Kovan­csek Jenő, Csepcsányi Lajos, Szé­kely Károly, Szokob Márton, Tamás Sándor, Csere József 5—-5 P, dr. Kubovich Ignác 2 P. A fenti ado­mányokért hálás köszönetet mond a dalárda vezetősége. Grépe de Chine Reményiéi. Mi lesz vasárnap délután ? Ma vasárnap f. hó 31-én az ESC dorogi­úti sporttelepén szépnek Ígérkező fut­baümérkőzések kerülnek eldöntésre az alábbi sorrendben : d. u. fél 2-kor. Tokodüveggyári SC ifj. — ESC ifj. d. u. 3-kor. Annavölgyi SE — ÉSC I. b. és d. u. fél 5 kor. Tokodüveg­gyári SC 1. — ESC I. A v áros sportszerető közönség nagy érdeklő­déssel várja a TÜSC szereplését. A tokodi csapat szép futball játszik, amit a kitűnő trénernek, Domonkos­nak, az MTK volt válogatott játéko­saik köszönhetnek a tokodiak. Sporttársak mindannyian nézzük meg 1 A pályára tiz éven a'uli gyer­mekek ha szüleikkel jönnek, belépti díjat nem fizetnek. Eredeti angol selyem fényű lüsz­terek saccó és reverendákra nagy választékban Illésnél Széchenyi-tér. Jégverés. Pénteken délután Kesz­tölc határában jégverés volt. Egyes helyeken érzékeny kárt okozott szőlő és gyümölcsben. Fiatalkorú verekedő. Egy tizen­kilenc éves suhanc nyilt utcán neki támadt Kesztölcön [régi haragosainak Nagy Istvánnak. A lőccsel felfegy­verkezett suhanc súlyos sérüléseket ejtett Nagy István koponyáján. Férfi női és gyermek fürdőru­hák nagy választékban Virág és Szántónál. Nagyboldogasszony és szent István király tiszteletére rendezendő egúházi körmenet, illetve díszfelvo­nulás augusztus 15-én okvetlenül meg lesz tartva. Minden más öröm megnyilvánulás, mint a kath. gyűlés, versenyek, kiállítás, vaskapui zarán­doklat, tűzijáték, stb. a gyász miatt elmarad. A boldogult hercegprímás megnyilvánult óhaja volt, hogy a budavári szent Istvánnapi országos szent Jobb-körmenetre való tekintet­ből Esztergomban a hasonló ünnep­lés Nagyboldogasszony napján tör­ténjék. Epp azért a főegyházmegyei hatóságnak sincs az ellen semmi ki­fogása, sőt körlevélben fogja a plé­bániák figyelmét arra, illetve a fő­székesegyház búcsújára felhívni. — Nagyboldogasszony napján a dísz­felvonuláson, pontifikális nagymisén és szentbeszéden, szent István király születéshelyének megkoszorúzásán és kivilágításán kívül egyéb nem lesz. A díszfelvonulásnak minél sikeresebbé való tételére az összes tényezők közre­működését kérjük. Legyen ez a nap a vallásos és hazafias érzés impozáns megnyilvánulása, amelyben nemcsak az esztergomiak, hanem a megye­beliek is nagyszámban vesznek részt. A szervezkedés egyébként a jövő hét folyamán az egész vonalon megin­dul. Jövő vasárnapon e tárgyban Esztergomban is több helyen érte­kezlet lesz. Gyermek tricok, keztyük és ha­risnyák a legolcsóbban vásárolhatunk Illésnél Takarék épület. lrodaáthelyezés. Dr. Popper De­zső ügyvéd irodája Bottyán János­utca 4. szám alól Széchenyi tér 12. szám (Frey-féle ház) alá helyeztetett át. Nagy maradék vásári!! mosó maradékok 80 fillértől Virág és Szántónál. Helyreigazítás. Az igazság meg­állapítása kedvéért kénytelenek va­gyunk több fővárosi lap téves infor­mációját helyreigazítani. Legtöbb e^ti lap díszszázadok felvonulásáról írt a hercegprímás temetése alkalmából. A közlés téves, mert sem katonai díszőrség nem állott a hercegprímás ravatalánál, sem díszszázad nem vo­nult ki temetésére. Vászonponyvák, pokrócok és takarók Weisz Mór gyári lera­katában Széchenyi-tér 15. Értesítés a belvárosi plébánia hívei részére. A belvárosi plébánia hivatal f. évi augusztus hó 1-től hí­veit összeiratja. Felkéri a jogható sága alá tartozó t. híveket, hogy ezen felhívást ne vegyék felesleges zaklatásnak és a plébánia pecsétes összeírólappal ellátott összeíróknak szíveskedjenek a kívánt adatokat pontosan bemondani. Felhívás. Felhívom az ismétlő leányiskola és a női iparostanonc­iskola növendékeit, valamint az iparos leányok Mária kongregációjának tag­jait, hogy ma, 31-én d. e. 11 órára gyülekezzenek a leányiskolában fon­tos megbeszélés miatt. Megbízásból Vitái Irma tanítónő. Zoro Huru és Syd Cahplin a kacagtatás három világbajnoka, kön­nyekig kacagtatnak mindenkit vasár­nap a Kultur Mozgó személyzeti ju­talom játékán, 5, 7 és 9 órakor. Előadásra kerül „Háztüznézők" Zoro Huru legjobb alakításuk, és „Madame kékszakáll" Syd Chaplin a női imi­tátor falatrengető burleszkja. Szives pártfogást kór a Kultur Mozgó sze­mélyzete. Áldott állapotban levő nők és ifjú anyák a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által rendes gyomor és bélműködést ér­nek el. Az ujabbkori nőgyógyitás főképviselői a Ferenc József vizet igen sok esetben kipróbálták és ki­vétel né!>.ül gyorsan, megbízhatóan és fájdalomnélkül hatónak találták. Kapható gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben. „Tavaszi álmok" gyönyörű sze­relmi dráma, patsy Ruth Miller és Allan Ferest felejthetetlen művészi filmje szombaton a Kultur műsorán. Ugyanakkor kerül műsorra „A flori­dai postarablók" rendkívül izgalmas Cowboy-attrakció, Art Accorddal a főszerepben. Ki akarja zongoráját hangol­tatni. Értesítjük a helybeli zongora tulajdonosokat, hogy pár hét múlva megérkezik Wolek József jónevű zongorahangoló városunkba. Aki zon­goráját hangoltatni akarja, adja le a cimét kiadóhivatalunkban. Nagy maradék vásár!!! mosó maradékok 80 fillértől Virág és Szántónál. Cin fin a Horánszky-utca 9. számú ház. Ér­LlnUU deklődni lehet ugyanott. Eladj Csernoch János-út 19. szám alatt jókarbanlevő hálószoba-bútor és egyéb bútorok. Bővebbet ugyanott. Bútorozott szoba Sá^SS? hahasználattal is. Cim: Batthyány Lajos-u. 25. szám. Fúrdfi Szálloda £4 Ä Í22£"í vagy 2 különbejáratú szoba azonnal kiadó. Cim a kiadóbán. legmagasabb napi áron régi bú­torokat, porcellánt, szőnyeget stb. özv. Lukácsné Budapest, Király-utca 76. I. emelet 17. ajtó. ftrpphpnui.tép e s yik P ad i án f- hó 29 ­én U4GÜNGIIJI 1CI ottfelejtődött egy ritikül, melynek pénztartalmát becsületes megtaláló megtarthatja, wak a bennelévő emléktárgya­kat szolgáitassa be a Kiadóba, hol külön jutalmul 5 pengőben részesül. Kiadd május l-re Esztergomban a Jókai-u. 1. szám alatt két udvari szoba és konyhából álló lakás. Eladd sürgősen egy prima fejőstehén. Ér­deklődni lehet Fritz kovácsmesternél. Flflrlri Szentgyörgymezón, Balassa Bálint-u. LiaUU 11. számú házban 1 szoba-konyha s 3 mellékhelyiség. Tudakozódni ugyanott. Tanulók felvétetnek Stiassny autójavító­üzemében. — Mária Valériá-út 3. HÍZIHIÜÍVAIÓ S 37. szám alatt. Kiflii\ az ES< ^ s P orttele P közelében egy há­nlSUV rom szoba.mellékhelyiségek és kert­ből álló magános ház. Bővebbst Fiedler Fe­renc kőmivesnél Táti-út, Új-sor. lluQPalriknolf vi Uában szobák kiadók a UjOl dlí/KllaK Kisduná mellett, közel a fürdőhöz és strandhoz. Ugyanott 100 darab virágcserép eladó. Cim: Szent János-utca 20, vagy Csernoch-út 2. szám. Poetmallotti nyaralótelepen nagy vendéglő I GűllllöllOm joggal és 30 évig adómentes új házzal együtt jolcsón eladó. Felvilágosí­tást ad Bürgeroó, Simor János-utca 67. csinosan berendezett két ágyas bú­torozott szoba hónapszámra vagy hosszabb időre Hévviz-utca 4. szám alatt. ^70Int9 ar P a-» zaD '» buzapelyva és törek­OZnllllfl) gazdasági felszerelések^ lovak, csikók jutányos árban eladók. — Érdeklődni lehet Hévviz-utca 11. szám alatt. egy szoba-konyha és kamrából álló lakás aug. l-re. Baromfitartás meg­engedve. — Cim : Balassa Bálint-u. 1. Szent­györgymező. Kultur Mozgó Július 30-án, szombaton: Tavaszi almok Szerelmi dráma 8 felvonásban. A floridai postarablók. Izgalmas cowboy attrakció 8 felvonásban. Július 31-én, vasárnap: Kacagó nap! A személyzet jutalomjátéka. Zoro és Huru legsikerültebb filmje Háztüznézök. Burleszk 6 felvonásban. Madame kékszakái. Könnyekig kacagtató burleszk 6 felvonásban. Önkéntes árverés. Sebők Ferenc és neje Fazekas Róza tulajdonát képező, Esztergom, Major-u. 20. sz. alatti ház, mely azonnal beköltözhető, f. évi aug. hő 14-én d. e. 11 órakor dr. Boross Géza esztergomi' ügyvéd irodájában, (Széchenyi-tér 24. szám, emelet) ön­kéntes árverés alá kerül. Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édes atya elha­lálozása alkalmával részvétük­kel, vagy a temetésen való meg­jelenésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szivesek voltak, fogad­ják hálás köszönetünket. Özv. Szabó Sóky Józsefné és gyermeke. Értesítés. Értesítem a m. t. jóakaróimat, hogy Ferenc József-út 11. szám alatt lévő lakásomat Imaház-utca 8. szám alá (Zsidótemplom mellett) helyeztem. Keresztes Jánosné oki. szülésznő. Értesités. Van szerencsém szives tudomá­sára adni a n. é. közönségnek ós kedves volt vevőimnek, hogy Dorogi­út 8. szám alatt volt üzletemet, fűszer-, liszt- és vegyeskereskedést folyó évi augusztus hó 1-én ismét megnyitom. Főtörekvésem lesz úgy mint a múltban, a jövőben is tiszta, friss árúkkal, jutányos árban, előzékeny és gyors kiszolgálás mellett a n. é. közönség' rendelkezésére állani. Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását maradok illő tisz­télettel • Eömley Lajos fűszer, liszt és vegyeskereskedő Dorogi-út 8. Értesités. Tisztelettel értesítem mélyen tisz­telt vendégeimet és jó ismerőseimet, hogy 9 évig birt „Három szere­csen" vendéglőmet a mai napon átadtam és ugyancsak a [„Köz­ponti kávéház"-at átvettem. Midőn köszöne'emet fejezem ki amiért engem támogattak, kérem szi­ves jóindulatukat tovább is és én a legjobban fogok igyekezni, hogy to­vábbra is bizalmukat kiérdemeljem. Alázatos tisztelettel Alberti lózsef kávés és vendéglős. Vendéglő eladás. A vizivárosi szigeten lévő Árpád­kert és vendéglő irodámban szabad­kézből eladó, esetleg hosszabb időre bérbe vehető. Dr. Zwillinger Ferenc ügyvéd. Értesítés. Tisztelettel értesítem a pénzintéze­teket és a közönséget, hogy külön­élő feleségem után semininóven ne­vezendő felelősséget nem vállalok. Tisztelettel Csákváry Mihály. Megnyílt az ujonan átalakított Központi Kávéház! Cigányzene!

Next

/
Oldalképek
Tartalom