Esztergom és Vidéke, 1926

1926-01-01 / 1.szám

Iparvédelmi irányzat. A költségvetés általános vitájának kiemelkedő eseménye volt Valkó La­jos kereskedelemügyi miniszter be széde, mely a tárcája ügykörébe eső feladatok és eredmények felől tájékoztatta a közvéleményt. A nem­zetgyűlés szokatlan figyelemmel hall­gatta a miniszter fejtegetéseit és áz­zál a tisztelettel adózott az expose­nak, amellyel az igazán komoly tö­rekvéseket szokták elismerni. Valkó Lajos nem nagyhangú szólamokkal, hanem a gazdasági politika terén folytatott céltudatos munkával von­za maga felé a közérdeklődést. Csen­des munkája, erőfeszítései azon a téren amelyen'; a „háború és forra­dalmak utáni viszonyok legnehe­zebbé tették a haladást, olyan érté­kűek, hogy nem tagadható meg tő­lük a legteljesebb méltánylás és el­ismerés. Iparvédelem dolgában — mondotta — azt kellett tennünk, amire a többi államokat terelte az új állapotok kö­vetkeztében előállott általános euró­pai helyzet: ipari|önállóságunk meg­teremtése és megszilárdítása s az ezzel járó áldozatok következtében fokozódó munkanélküliség leküzdése. Magyarország — a miniszter felvilá­gosításai szerint — a többi orszá­gokhoz viszonyítva, aránylag kevés tőkével tudta ezt az ipari politikát keresztülvinni. Ma már a magyar textil iparban négyszer akkora a ter­melésünk mint a múltban, a szénki­termelésbsn pedig szemmellátható ha­ladást mutatunk fel. Ez nagyban hoz­zájárul a munkanélküliség csökken, téséhez, e tekintetben ma már jobb viszonyok között vagyunk, mint igen sok külföldi állam. Legnagyobb prob lemantC^ ~trogy~mezOgágdaa^rgr termé nyeink számára piacot találjunk. Ha ez megtörténik, sor fog kerülni a ta­rifaszerződések alkalmazására. Előbb azonban a kormánynak megfelelő elhelyezést kell találnia a mezőgaz­daság produktumai számára és csak akkor jöhetnek a szerződések, ame­lyek elsietése egyértelmű volna ér­dekeink feláldozásával. Itton mindenképen törekednünk kell a termelés fokozására, amely természetesen csak folytatólagos be­„Esztergom és Vidéke" tárcája. BUBORÉK. S^egi öröm, szappanbuborék kis szürke hab, s%á%s%inü szivárvány — egy perc, iövatüni mindörökre mii Bániam én, kís^ a% elei vári rám. S éfeiem is csak Uy buborék semmiből Mi, a semmibe röppen, méri nem fosaik el mindörökre mikor a legszebb, büszkén, bűvösen ? Iff. Balogh Zoltán. EMLÉKEK. Nem régiben véletlenül vendége lettem egy vigkedélyű, deresedőhajú főerdésznek. Rendkívüli vendéglátása, közvetlen, lekötelező modora, felesé­gének keresetlen, mégis finom, lebi­lincselő úri társalgása, kényelmes, minden cifraságtól mentes, tágas, me­leg lakószobája, elém varázsolt egy régi képet, melyet egykor hasonló szobában festett elém a régi boldog éiet. ruházások által érhető el. Erre meg van minden remény s a már idegen tőke is szívesen helyezkedik el Ma­gyarországon. Igaz ugyan, hogy a földmivelő államban meg kell fon­tolni, hogy drága kamat mellett igénybe vegyük-e a tőkét. Beszélt még a miniszter a kormány építő­ipari és útépítő programmjáról, mely törvényileg nyer rendezést s a te­herautózás kérdéséről, amelyek mind szervesen kapcsolódnak a termelés és a terményértékesítés intenzivitá­sának megvalósításába. Igen biztató momentum a kereskedelmi expose­nak az az ígérete is, amely a kis­ipari hitel összegének felemelését he­lyezte kilátásba. Megtudtuk azt is, hogy a központi kézműves szerve­zet igen előrehaladott stádiumban van. A tanonckérdést pedig a jövő évi költségvetésben még fokozottabb támogatásban kívánja részesíteni a kormány. Valkó Lajos hangulatoktól mentes, de annál mélyebre nyúló munkája, kereskedelmi politikájának szolidsága igen kedvező benyomást vált ki mindazokból, akik az ország haladását lépésről-lépésre óhajtják előrehaladva látni a forradalmi újí­tások és ugrásszerű produkciók ve­szélyétől pedig féltik. Széchenyi Kaszinó köz­gyűlése. Esztergom úri társadalmának egyik kultúrintézménye, a Széchenyi Ka­szinó szombaton, karácsony másod­Ünnepén tartotta 89. évi közgyűlését saját helyiségében a tagok élénk ér­deklődése mellett. Hajdú István gazdasági főtanácsos, .-bercfifiprimási uradalmak jószágigaz­gatója elnöki megnyitójában hazafias haraggal aposztrofálta azokat a pró­bálkozásokat, amelyek minduntalan gáncsot akarnak vetni a nemes esz­mék, vállalkozások és törekvéseknek. Minden ilyen gáncsoskodást — úgy­mond —­1 erős kézzel le kell törnünk. Majd igy fejezte be megnyitó beszé­dét : „Falaink között befelé a meg­értésnek, hitnek és bizalomnak, ki­felé az erőnek és törhetlen akarat­nak kell megnyilvánulnia. Senkinek Valamikor régen egy csendes, kis faluban nevelkedtem. Régi kúriák tar­kították a régi zsupfedeles házikók sorait. Csendes úriélet honolt a kú­riákban és megelégedés, jómód a kis házikókban. így téli időkben, a pi henés évadjában kétféle élet volt a faluban. A zsupfedeles havastetőket úgy hajnaltájban magasra csapkodó lángok világították be. Nem verték félre a harangokat, nem hallatszott vészkiáltás, faluvégén, kertek alatt disznót perzseltek. A kúriák népe napkeltével vadászatra készült. Régen volt. Akkor még nem vad­kereskedők részére lőtték a nyulat és mégis szükség volt rá. Ide is, oda is, ennek is, annak is kellett küldeni egy-két tapsifülest ajándékba. Bizony más világ is volt akkortájt. Öreg és fiatal tekintetes asszo­nyok sürögtek-forogtak a konyhán. Nagyságáknak még hire-hamva sem volt. Szakácsnő csak a szomszéd fi-.lu kastélyában volt, de ott is a nemzetes asszony adta ki naponta a főzni, sütni valót. A szobalányt akkor még belsőlánynak hívták, aki szorosan fűzölt tarka piuszlikban, hófehér igváliban, pántlikával fonott hajjal, ráncos, bokorugró szoknyá­ban sürgött-forgott a kastély szobái­ban. A kúriákon csak vendéglátás idején szorgoskodott ilyen fehérnép bent. Az ügyesebb cselédleány volc sem szabad egy pillanatra sem meg­feledkeznie arról, hogy csak azért élünk, tiogy a nagy magyar célokat megvalósítsuk. E falak között nem szabad a turáni átoknak helyet adni, itt mindenkinek egyet kell gondolnia és akarnia és mindig azt, ami min­den magyar ember buzgó imádsága. Szívből kivánom, kogy ez legyan az utolsó kaszinói közgyűlés, amelyen a magyar erő és akarat nem birt meg szivünk kívánsága szerint meg­valósulni." Mivel Hajdú István az elnökség­ről lemondott, a közgyűlés egyhangú­lag tiszteletbeli elnökké választotta és helyébe MátéfFv Viktor prépost-plébá­nos, nemzetgyűlési képviselőt, ügy­vezető elnökül pedig vitéz Szívós­Waldvogel József nyug. tábornokot választotta meg. A tisztikarba pedig Hollósi Mátyás helyett, aki szintén lemondott, Turcsányf Ernőt válasz­tották meg háznagyul. Kohl Medárd negyedszázados vaspöki jubileuma. A ritka évforduló alkalmából igen szép ünnepély folyt le f. hó 26-án d. e. 11 órakor a jubiláns lakásán. Megjelent a bíboros hercegprímás, a főkáptalan és az egész helybeli pap­ság. A bibornok nagy rendjeinek két gyémánt-csillagával mellén, pontban 11 órakor érkezett dr. Drahos János p. prelátus, irodaigazgató és dr. Mesz­lényi Zoltán titkár kíséretében és a nagyterembe vonult, ahol az ünne­pelt üdvözölte magas vendégét. A bi­bornok aztán hosszasabb, klasszikus latin beszédben méltatta a nap jelen tőségét, kiemelte az ünnepelt jellem­vonásait és köszönetét nyilvánította raraaozásaíén, amelyeket mint segéd püspök kifejt. Majd felolvastatta a pápa levelét, amelyet ez alkalomból az ünnepeltnek küldött. A jelenlevők leikes éljenzése után Kohl püspök meghatottan szintén latin nyelven köszönte meg a bibornok kitüntető fi­gyelmét. Majd dr. Walter Gyula nagypré­post a főkáptalan ós a papság ne­vében az alábbi magvas beszédet intézte az ünnepelthez: eme kiváltságos teendőre kiválasztva. Vendéget azonban mindkét helyen egyforma szívességgel látták. Akkor talán még nem is ismerték a „se bor, se szívesség" féle szójárást. Mind a kettő meg volt. Milyen más világ járta akkori A nagykorcsmárosnak csak az öregek tudták a nevét, mert azt mindenki Nagykorcsmárosnak hívta. A boltos­nak is csak keresztnevét tudták, pe­dig nem is volt megkeresztelve és kinek jutott volna eszébe a Braun név, amikor a Mózsi mészárosról be­szélt ? A falu birája is inkább csak a cí­met viselte, mert minden kérdésben az öreg Tekintetes úrhoz fordult. Tanácsának soha se vallotta kárát a község. Az iskola sem volt birsá­goltató intézmény és mégis jártak a gyerekek iskolába, nemritkán 15 éves korig is. Az öreg Fehér Józsi bácsi szorgalmasan vonalozta a négy és egyvonalú irkákat. Nyomtatott vo­nalé s irka nem igen volt még akkor. A hatalmas körfűtő kályha vállán száradt a finom homok, amely ős­anyja volt az itatóspapirnak és porzó volt a neve. És Uram bocsáss, még a nádpálca is hajlékony vörös­fűzvesszőből került ki. Hol egyenkint, hol karban tanította a „Mester úr" hosszúszárú pipaszó mellett a nebu­lókat, mégis csil'agosan jöttek haza Évszázadok mozgalmainak hullá­maival, támadásainak ostromaival, viharainak tombolásával dacol immár az egyház anélkül, hogy sziklaalapja megingott, létjogosultsága csökkent^, működésének jelentősége megfogyat­kozott volna. Bámulatos életereje az isteni igaz­ságok kristálytiszta ősforrásából fa­kad és táplálkozik. Vannak azonban külső tényezők, rugók és emeltyűk is, amelyek segítségére, erősítésére, oltalmára szolgálnak. Vannak épületének szilárd támpil­lérei, amelyek meghiúsítják a ráz­kódtatások következményeit. Éber, harcedzett, messzire tekintő őrségei, amelyek diadalmasan hárítják el elle­neinek fenyegető veszélyeit. Vannak választott felkentjei, akik a tudomány és buzgóság fegyvereivel hódítják uralma alá a lelkeket. A meggyőző szó és vonzó tett harmatával öntö­zik a szivek talaját, hogy azokban a tisztult gondolkozás és nemes lelkü­let gyökerei minél mélyebbre hatol­janak és kiirthatlanokká szilárdul­janak. Negyedszázada, hogy Méltóságod megelőzőleg szerzett érdemei alapján az örök város falai között az egy­házi rend tetőpontjára, mint nagy szt. Leo pápa mondja : „ad apicem et fastigium dignitatis sacerdotalis" emeltetett. Mint erőteljesen lobogó gyertya a tartóra helyeztetett, hogy szélesebb körökre lövelje a szellem világosságának és a szív melegének sugarait. Negyedszázada, hogy a kiváltsá­gosok magas testületének tagjai közé soroztatván, érzi szt. Ágoston sza­vainak igazságát: Quantae dispen­sations sarcinem gerat et qualem de illa Domino rationem reddere debeat", és ennélfogva fokozott hévvel törek­szik megvalósítani a nemzetek Apos­tolának tanácsát: „In omnibus te ip­sum praebe bonorum operum exem­plum, in doctrina, in integritate, in gravitate". Negyedszázada, hogy az oltár zsá­molyánál elhangzott ünnepélyes ígé­rete szerint: „Divinis negotiis man­cipatus et a terrenis negotiis alienus": szívvel lélekkel hivatása és állása kötelmeinek teljesítésébe mélyed. a fiúk három év múlva, sőt az öreg Fördös fiából espereí lett, az alvégi Takács István huncut János fia ügy­véd lett Pozsonyban. Még az a csúf­ság is megesett az ősz Galambos Ferenccel, hogy az egyik fia elment fináncnak. Pénzügyőr volt a sze­gény, de biz azt mindenki fináncnak mondta. Azóta nagyot változott a világ. Nincs ott már zsupfedeles ház. Cse­répzsindely fedi a szegénységet. A kúriák még állanak. Régi lakóinak emlékét a temető őrzi. Az új lakók vagy zsellérek vagy „Nagyságos" urak. Nincs már Nagykorcsmáros, csak pálinkát mérő Schwarz úr. A jó öreg boltos utódjának mér két neve is van a táblán. Meghalt már a Mózsi mészáros is, helyébe jöttek a Klein testvérek. Fehér Józsi bácsi helyett hárman is tanítanak a nagy ablakos iskolákban. Nem csapkodnak havas hajnalok­ban fel a disznót perzselő lángok. Bögrében hordja a falu népe a zsirt, papirzsacskókban a liszté*. Tanácsot a fiskális ad ós a termist a per vi­szi el. Szombatonkint és sátoros ün­nepeken „Nagysága*" kocsikáznak át a szomszéd fclu kastélyába a Grün uraságékhez. Bo'dog mult szegény sivár jelen ! Ugar. NÉZZE MEG SSÍAK KÉSZ QYERHEKRUHAKAT BASAR SZÉCHENYI ÁRUHÁZBAN 1 Diáksapkák 65.000 koronáért kaphatók. (Volt Hangya üzlet.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom