Esztergom és Vidéke, 1923

1923-02-04 / 10.szám

boldogabb, a nemzeti újjászületés érdekében ugy gazdálkodni, hogy a birtokában levő gazdasági erők és tényezők a leggyümölcsözőbben hasz­náltassanak ki. Minden városát szerető polgár gonddal és szeretettel igyekszik meg­találni azokat a módokat és eszközö­ket, melyekkel a város jövedelmeit szaporíthatja az adózók teherviselő­képességének tönkretétele nélkül. A városokat, ebben a munkában, államhatalomnak nemcsak köteles­sége segíteni, hanem egyúttal keres­nie kell azokat a törvényes rendel­kezéseket is, amelyekkel a városokon segíteni lehet. A kormányt minden kétséget ki­záróan ez vezeti azon munkájában, amellyel a városok háztartásáról törvényt szándékozik alkottatni. Segí­teni, istápolni akarja a városokat. Jobban és hathatósabban akar gondos­kodni, amint azt a múltban tette. Az előjelek s az eddigi rendelke­zések azonban azt engedik sejtetni, hogy a segítségben alig lesz köszö­net, hogy ezek a városok háztartását válságba fogják dönteni, hogy itt is a csődhöz fogunk közeledni. Már pedig amint a politikai csőd is csak akkor lett teljes, amikor a forradalom törvényhatóságok és városok ön­kormányzatába a néptörvények trójai lovával lopatott be; ugy a magyar nemzet gazdasági csődje is akkor lesz teljes és végzetes, amikor a váro­sok csődjét felülről épitik ki. Esztergom város háztartásában a ma is már közel hatvan millió korona személyi szükségletnek az állam ré­széről való nem vállalása és annak a városi polgárokra valá áthárítása nem­csak hogy a várost anyagi válságba döntheti,Jhanem alkalmas arra, hogy a helyi közigazgatást alapjaiban bontsa meg s egyben a városi polgárokban a város iránti áldozatkészséget lazitsa. Önkénytelenül is felvetődhetik az a kérdés, hogy a városi polgár mi mó­don kerülhet abba a helyzetbe, hogy maga tartsa el — esetleg saját vagyoni romjain is keresztül — azt a igazga­tást, mely az állam érdekeit szolgálja s azokat az intézményeket és alkotá­sokat, melyeket a város polgárain kivül esetleg anyagi hozzájárulás nél­kül is mindenki használhat s amelyek a nagy egyetemes nemzeti és állami életnek integráns részei. Nehéz válságos időket élünk. Nem tudjuk, hogy mivel végződik a ma, hogy mit hoz a holnap. A legjobbak, a legkiválóbbak, a legmunkásabbak se tudják talán, hogy mi a jó mi a hasznos, mi az alkalmas az ügyek vezetésénél. De én mégis bizom, hi­szek sorsunk jobbra fordulásán. Türelem, munka, áldozat, megértés, szeretet vezessen bennünket. Aki hivatást érez magában, azt ma ne szégyelje, mert annak megfelelni kö­telesség, attól huzakodni házaárulás. Aki szereti otthonát, városát, faját és nemzetét, az ma álljon ki a gátra. Hacsak egy rőzse-vessző is az, amit a piszkos, rohanó ár ellen hozni tud, azt is adja rögtön ide. A sok-sok vesszőből lesz a gát, amin megtörik a hullám s ami mö­gött termékeny élet fakad. Lapozzuic szeretettel a magyar törvénykönyvet, olvassuk megértés­sel a magyar történelmet s akkor a magyar városok minden bajjal, gonddal és veszéllyel meg fognak küzdeni. Az a nemzet alkotó és fenntartó erő, az az állambölcsesség, mely a múltban a városok istápolásában, szeretetében nyilvánult, mely. a váro­sokat, a nemzeti erő és műveltség középpontjaivá emelte, mely a váró sokat történelmi rendeltetéssel ruház ta fel^a mai gyászos időkben is él és itt van közöttünk, mert a magyar élni akar, mert tör hetetlenül bizik a feltámadás magasztos ünnepélyének eljövetelében. Meghívó. A HELYBELI IZR, IFJÚSÁG f. hó 4-én d. u. 4 órakor a „Fürdő" nagytermében PETŐFI ÜNNEPÉLYT rendez, melyre a város nagyérdemű közön­ségét ezúton tisztelettel meghívja a Rendezőség. Belépődíj nincs! Hivatalos rész. m 6621 ai. 663 kgy. 1922. szám. Tárgy: A küzigazgatási bizottság tagjainak megválasztása. Végbatározat: Tekintettel arra, hogy a bizottsági tagok megbízatása lejárt és megbízatásuknak ujabbi meghosszabbítása a törvényhatósági bizottság gyökeres megváltozása folytán célszerűtlen­nek mutatkozik, a vármegye közönsége a bizottság újbóli megalakítását illetve az összes tagok újbóli megválasztását határozza el. A megválasztandó 10 bizottsági tag meg­bízatása 2 (kettő) év. (1923.—1924) A megejtett szavazás eredményéhez ké­pest: 1. Bleszl Ferenc, 2. Draxler Alajos, 3. dr. Fehér Gyula, 4. dr. Lepold Antal, 5. Mátéffy Viktor, 6. Nádler István, 7. Schmidt Sándor, 8. Tóth János, 9. dr. Vásárhelyi Zoltán, 10 dr. Wipplinger Ödön, törvény­hatósági bizottsági tag urak a közigazgatási bizottságba megválasztattak. Erről a megválasztott tag urak valamint a nyilvántartásba vétel végett a vármegyei főjegyző értesíttetnek, s a Vm. Hiv. Lapban közzétenni rendeltetik avval, hogy jogában áll ellene bárkinek a megjelenést követő 8 naptól számított 15 napon belül a vm. alis­pánjánál benyújtandó és a m. kir. Belügy­miniszter úrhoz intézendő felebbezéssel élni. Kelt Esztergomban, a vármegye törvény­hatósági bizottságának 1922. évi december hó 30-án tartott rendkívüli közgyűlésében. Kiadta: Dr. Frey s. k. vm. főjegyző. 6436 ai. 715 kgy. 1922. szám. Tárgy: Cziglényi Gyula állami tanító buda­foki lakos kérelme édes anyja özv. Cziglényi Lajosné volt vm. nyugdíjas temetési költsé­geinek fedezésére temetési segély iránt. Határozat. Esztergom vm. törvényhatósági bizottsága figyelembe véve azon méltánylandó körül­ményt, hogy az elhalt Özv. Cziglényi Lajosné a volt vm. nyugdíjas gyógykezelési és teme­tési köitségeit kérelmező, mint szerény fize­tésből élő közalkalmazott (állami tanító) viselte, a számlával igazolt tetemes kiadások némi fedezésére a vm. rendelkezési alap jövedelméhez képest ezen alap terhére, Czig­lényi Gyula állami tanító budafoki lakos ré­szére kormányhatósági jóváhagyástól feltétele­zetten 2000 kor. azaz Kettőezer korona se­gélyt megszavaz. Mely határozatát a törvényhatósági bizott­ság a vm. alispánjával, a számvevőségi ki­rendeltséggel és kérelmezővel 2 drb. csatol­mányának visszaadása mellett írásban közölni, egyben mint közérdekű határozatott a Vm. Hiv. Lapban azzal rendeli meghirdetni, hogy jogában áll ellene bárkinek a megjelenés utáni 8 ik naptól számitett lő nap alatt a vármegye alispánjánál benyújtandó és a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter úrhoz intézendő felebbezéssel élni, jogerő után pe­dig kormányhatósági jóváhagyásra felterjesz­teni rendeli. Kelt Esztergomban, a vármegye törvény­hatósági bizottságának 1922. evi december hó 30. napján tartott rendkívüli közgyűtésében. Kiadta: Reviczky s. k. v vm. II. főjegyző. HÍREK, Farsangi naptár. Febr. 4-én Esztergomi Kath. Legényegylet szinielőadással egybekötött tánc­estélye a Magyar Királyban. „ 8-án Kereskedők hangversennyel egy­bekötött táncestélye a Fürdőben. „ 10-én Hajós Egylet táncestélye a Ka­szinó helyiségeiben. „ 10-én M. kir. állami altisztek és hasonló közalkalmazottak szinielőadással egybekötött táncestélye a Fürdő Szállodában. „ 10-én Szenttamás-Vízivárosi Kath. Pol­gári Kör házi batyubálja. , 12-én MÁV segédtisztek táncestélye a Fürdőben. Dr Czobor Imre főispán tegnap, szombaton a vármegye székhelyére érkezett. Hymen, özv. dr. Török Lászlóné egyetlen leányát Vilmikét Kiskun­félegyházáról eljegyezte dr. Gavik Ferenc orvos Budapest. — Perneczky Mancika és Bélágyi Ferenc jegyesek. — Csenke István Dorog-Auguszta­aknai bánya társ. tanitó eljegyezte Király Bözsikét Esztergomból. Halálozás. Spondalungai lovag Metz Rudolf ni. kir. honvédszázados január hó 31-én a háborúban szer­zett sorvasztó betegség után életé­nek 32 ik évében elhunyt. Beszente­lése pénteken délelőtt volt a belvá­rosi temetőkápolnában, honnan Pilis­csabára szállították és ott helyezték örök nyugalomra. Spondalungai lo­vag Metz Rudolf ny. altábornagy fiát gyászolja az elhunytban. — Id. Kiss István jómódú belvárosi gazdálkodó, ki sok éven át volt városi képviselő, életének 91-ik évében elhunyt. Te­metése pénteken délután volt nagy részvét mellett. Adomány. Molnár Sándor építész­mérnök a dorogi munkásifjak könyv­tára javára 3000 K adományozott. Egy szép estély, Esztergom közön­sége mindenkor hozzá volt szokva, hogy az egyesületek által rendezett műkedvelői előadások a legmesszebb­menő igényeket is kielégítsék. A Turista Egyesület által rendezett es­tély ezúttal nemcsak hogy felülmulta az igényeket, hanem enyenesen még­lepetésszámba ment. A Nemzeti Szín­ház két volt kiváló tagja, Pintér Imre és neje Parlagi Kornélia oly magas színvonalú előadással kedveskedett a közönségnek, hogy teljesen magukkal ragadták azt és még hosszú idő múlva is, mint kedves emléket fogja emle­getni. A művészpártól nem búcsúzunk el, csak annyit mondunk, többszöri viszontlátásra! Kubányi Manci és Zelenyák Ferenc finom duettje szinte kedves illattal töltötte be a terem levegőjét. Brilli Anci, Vitái Irmi, Sas Gyula és Jedlicska István eleven mozgékonysággal, színpadi teljes otthoniassággal adtak elő egy pompás vígjátékot, melynek kiváló sikerét még az is növeli, hogy a budapesti művészek után játszották. Homor Imrének tőle megszokott humorral tartott felolvasása végig legderüsebb hangulatban tartotta a nagyszámú közönséget. Ifj. Büchner Antal által vezetett Turista Dalárda már eddig elért nagy sikereit ismét eggyel gyára 4 pitotta Sajnosán nélkülöztük a hely­ben állomásozó tisztikart, amelynek tagjai nyolc napos bajtársi gyász miatt nem vehettek részt ezen való­ban finom és mindvégig művészi szín­vonalon álló estélyen. Petőfi ünnepély Dorogon. A társ. elemi- és iparostanonc isk. tanulóifjúsága Petőfi Sándor dicső emlékének hódolva, a nagy közönség részére január hó 27-én irodalmi ünnepélyt tartott, melyen az egész bányatisztikar, a szülők és a tanügy­barátai közül igen sokan megjelentek, Az önkéntes adakozás, mely egyrészt az Eötvös alapra, másrészt az ifjú­sági könyvtár javára fordittatik 11.344 korona volt. A Kereskedelmi Társulat e hó 5-én este 9 órakor a Fürdő szállodai egyesületi helyiségében, az adóügyek tárgyában értekezletet fog tartani. Az elnökség. Iparosaink és kereskedőink a pénzügyminiszternél. Iparosaink és kereskedőink küldöttsége f. évi január 31-én Mátéffy Viktor nemzetgyűlési képviselő vezetésével — kikhez a dorogiak 10 tagu küldöttsége is csat­lakozott — a blokk-rendszer felfüg­gesztése érdekében a pénzügyminisz­ternél jártak. A pénzügyminiszter ter helyett — ki más irányú elfoglalt­sága miatt a küldöttséget nem fogad­hatta — Vargha államtitkár hallgatta meg az érdekeltségek panaszát s azt magáévá téve a blokk-rendszer ideig­lenes felfüggesatését Esztergom város és vármegye területére meg is igérte. Hangsúlyozta, hogy ezek után bizik az adózó polgárok becsületességében, akik nem akarják az államkincstárt megkárosítani, mert visszaélés esetéén a visszaélőkkel szemben kérlelhetet­lenül életbe fogják léptetni a blokk­rendszert. A könyvvezetésre vonat­kozólag pedig megjegyezte, hogy egyelőre csak egy könyvet vezesse­nek iparosaink, amelyből, a bevétel és a kiadás magállapitható legyen. Az iparosok sérelmeit Sztahovits Jenő ipt. elnök, a kereskedőkét pedig Marosi Ferenc a kereskedők, társula­tának elnöke terjesztették, az állam­titkár elé. Kiránduló és nyaralóhely. Esz­tergomnak nincs kirándulóhelye, a mióta elestünk Kovácspataktól. Hisz­szük és bizunk benne, hogy vissza fogjuk kapni Kovácspatakot, de a közlekedés drágasága miatt akkor sem fogja teljesen célját szolgáthatni. A M. T. E. Esztergomi Osztálya, a mely elsősorban idegenforgalmat akar Esztergomnak biztosítani, azzal a tervvel íogialkozik, hogy a Vaskapu­menedékházat kibővítve nyaralóhely­lyé teszi. Erről különben bővebben fogunk irni annak idején. Orvosi hir. Dr. Ürbán István kli­nikai orvos, fog- és szájspeciálista rendelését újra megkezdte Hévviz­utca 18. szám alatt. A MESE álarcosbálja. A far­sang sikerült mulatságai közé sorol­hatjuk a csütörtöki MESE álarcos bált. A közönség mulattatására be­ígért mókák nem maradtak el s igy az álarcosok mindvégig vígságos han­gulatban táncoltak a kitűnő zenekar talpa lávalóira. Említést érdemel a hét rendező, kik eszkimó álarcban halálra nevettették a közönséget. Kitűnt kö­zülük eredeti mozdulataival és mó­káival egy mindvégig ismeretlenül maradó sportember, kinek tréfáin nevetéssel betelni nem lehetett. A maszkkreációk többé-kevésbé sikerül­tek voltak. Legszebb és legizlésesebb volt a 18. számét viselő leány Me­fisztó maszkja, mi dijat is nyert. Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat folyó hő l-én a városházán dr. Molnár Szul­pic főgimn. igazgató, ügyv. elnök elnöklete alatt választmányi ülést tar­tott, amelyen örvendetesen vették tudomásul, hogy a társulat újjáala­kítása céljából kibocsájtott felhívás nem maradt hatástalan, eddig dr. Antóny Béla polgármester, Schmidt Sándor bányafőtanácsos, Serédi Dé­nes főgimn. tanár és" Bayer Ágoston festő alapító * tagokul, többen pedig rendes tagokul jelentkeztek. A jelent

Next

/
Oldalképek
Tartalom