Esztergom és Vidéke, 1923

1923-01-04 / 1.szám

Esztergom vármegye hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Simor János-utca 18-20. szám Telefon: 21., hova a lap szellemi részét illető köz­lemények, továbbá az előfizetési s hir­detési dijak stb- küldendők. A hivatalos rész szerkesztője : Főmunkatárs: FEKETE REZSŐ. VITÁL ISTVÁN. Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős: LAISZKY KÁZMÉR. Megjelenik hetenkint kétszer: csütörtökön és vasárnap. Előfizetési árak: egy évre. 600 K, félévre . 300 K. negyedévre 150 K, egy hóra . 50 K. Egyes szám ára: hétköznap 5 korona, vasárnap 8 korona. Kéziratot nem adunk vissza. Esztergom és Párkány. Tizenhat évvel ezelőtt Esztergom városa villanyilágitással látta el ön­magát. Ugyanekkor Párkány testvér­község is bekapcsolódott az eszter­gomi világítási körzetbe és ugyan­azon árért kapta a világítást, mint Esztergom város közönsége. Idők multával a szerencsétlen megszállás által Párkány községe idegen hata­lom alá kerülvén, más fizetési esz­közökkel rendelkezik, mint Eszter­gom. A megszállás által különleges viszonyok közé sodródott Párkény község a villamos áramot, épen úgy mint a múltban Esztergomtól kapja. Esztergom városának áramszolgál­tató határozata semmi körülmények között sem szél idegen áílampolgá roknak, hanem kizárólag idegen meg­szállás alatt nyögő, párkányi magyar testvéreinknek. Esztergom városnak minden áldo­zatkészsége dacára épen a megszál­lás által teremtett különleges hely­zetre való tekintettel, saját anyagi érdekeinek megóvása szempontjából aképen kellett intézkednie, hogy némi felárral drágábban adja az áramot Párkánynak, mint saját lakosságá­nak. Ezen felár eleinte 10, későbben 30%-ban állapíttatott meg. 1922-ben azonban ezen 30°/oos felár is csak terhet rótt a városra és ezért meg­kereste Párkány községet, hogy köl­csönös megegyezés útján az emlí. tett 30% helyett 80% felárt fizes sen. Párkány községe Dvorszky fő­jegyző, Szekér Gyula és ístvánffy Elemérből álló bizottságot delegált, hogy tárgyaljon Esztergom városá­val a felár tekintetében. A bizottság belátva Esztergom város anyagi ká­rosodását, elfogadta a 80%-os fel­árt. A bizottságnak el kellett fogad nia ezen 80%-os felárt, mert nagyon jól tudta, hogy a Ganz-féle villamos részvénytársaság, amely tulajdonké­pen kezeli az egész villamvilágitást és amelytől haszonrészesedést húz a város, Párkányban minden alkalma­zottját magas értékű cseh-koronával kénytelen fizetni. Az innét oda át­küldött szerelők és leszámoló al­kolmazottaknak kénytelen a cég a legtöbb esetben cseh-koronákban élelmezési pótlékot fizetni. A cseh állam teljesen reávaló rabló politiká­val odakényszeritette a céget és ez­által a várost, hogy minden darabka drótért, villamos felszerelési cikkért, behozatali vámot fizessen a cseh államkasszába. A cég kénytelen volt valakinek jóakaratú pártfogásához fordulni, hogy állandó behozatali en­gedélyt szerezzen, melynek birtoká­ban azonban nem mentesíthette ma­gát a magas behozatali vám alól. Ezen körülményeket tekintetbe véve a kiküldött villamvilágitási bizottság Párkány község képviselőtestülete elé terjesztette a 80%-ds felárt elfogadás céljából. A közgyűlés tárgyalta a bizottság előterjesztését, amikor dr. Frühauf Béla ügyvéd, bánkigazgató, községi képviselőtestületi tag, lázító és teljesen Esztergom város, tehát a magyarság ellen irányuló beszéde következtében aképen határozott, hogy a bizottság által előterjesztett 80%-os felár helyett a régi 30%-os felárt fogadta el. Minden anyagi megterhelés nélkül Párkány község képvisefötesíalcts a 80%-os felárral Esztergom város, tehát a magyarság anyagi vesztesé­gein segített volna. A képviselőtestü­let egyes tagjai talán nem egészen ismertéit c hslyceteí, utasították el a bizottság előterjesztését. A hely­zetnek teljes ismerése és előzetes magánbeszélgetés után az a dr. Frühauf Béla borította fel a helyze­tet, akf a békeidőben faj magyarnak, kemény 48-asnak mutatta magát és aki még ma is állandóan átjár Esztergomba, hogy itt üzleti dolgait lebonyolítsa. Ezzel az úrral szemben Esztergom városának nem lehet más teendője, hogy mint alkalmatlan ide­gent tekintse a városban. Párkány község képviselőtestületi; tagjainak pedig azt izenjük, hogy szívesen bocsájtjuk rendelkezésükre Ganz-féle Villamos Részvénytársaság üzemvezetősége által összeállított költségvetést, amlyből meggyőződhet­nek, hogy a kért 80% os felárral csak jól felfogott anyagi érdekeit min-j den haszon nélkül védelmezte. Farsangi naptár. Jan. 6-án. Izraelita Jótékony Egyesületek mű­soros estélye a „Fürdő-*ben. \ „ 13-án Kereskedő Ifjak nagy álarcos bálja a Fürdő Szállodában. , 26-án Esztergomi egyetemisták bálja a Fürdő Szállodában. Febr. 2-án Esztergomi Kath. Legényegylet szinielőadással egybekötött tánc­estélye a Magyar Királyban. „ 3-án Kaszinó táncestélye saját helyi­ségében. „ 10-én Hajós Egylet táncestélye a Ka­szinó helyiségeiben. Újévi üdvözlések. Palkovics László alispánnál újév alkalmával a vármegyei tisztikar, segéd és kezelő személyzet élén megjelent dr. Frey Vilmos, a városi tanács élén pedig dr. Antóny Béla polgármester üdvö zölték az alispánt. Dr. Antóny Béla polgármestert a városi tisztikar testü­letileg üdvözölte. Kinevezések a dorogi bányá­nál. Az Esztergom-Szászvári Kő szénbánya R-T. igazgatósága az új­év alkalmából Rost Károly dorogi és Gácsér János annavölgyi bánya­felügyelőket főfelügyelőkké, Jávorka Mihály üzemvezetőt bányagondnokká, Álbel Ferenc üzemvezetőt és Weisz Ervin titkárt pedig bányatisztviselőkké nevezte ki. Halálozás. Vodicska Vince f. hó 3-án életének 85-ik évében hosszas betegeskedés után elhunyt. A vaskapui Mária-szobor alap­jára Bednar József 200 K-t adott át szerkesztőségünkben. Az esztergomi egyetemisták f, hó 28-án, vasárnap tartják báljukat a J?í\rd6 ? 2á l! oda. t.~r^nz: bsa.— Sit megelőzőleg délelőtt a „Hungária" műegyetemi bajtársi egyesület domi nus avató ünnepélye lesz a Kaszi­nóban egy művész-matiné keretében. A matinén fővárosi művészek és operaházi tagok fognak szerepelni Az avatáson dr. Szily Kálmán és Tötössy Béla műegyetemi tanárok is meg fognak jelenni. Mind az avató­ünnepségre, mind a bálra nagyszámú budapesti vendég jelentette be jövetelét Adományok az érs. tanítókép­zőnek. Esztergom vármegye köny­vekre 200 K, Kornháber Samu ez­redes a diákasztalnak 500 K, Közp. Szeszfőző Szövetkezet a segítő-egye­sületnek 500 K, a „Hangya" buda­pesti igazgatósága a diákasztalnak 1000 K és egy szövetkezeti tárgyú pályamunka díjazására 1000 K-t ado­mányoztak. Turisták Sziiveszter-estélye. A Magyar Király szálloda nagyterme Szilveszter estéjén vig társasággal telt meg. Az esztergomi turisták szo­kásukhoz hiven pompás műsorral lepték meg a megjelent közönséget. A Turista Dalárda művésziesen elő­adott énekeivel tarkítva váltakoztak a szórakoztató tréfás és Petőfi kul­tuszt ünneplő komoly számok. Ho­mor Imre felolvasást tartott Petőfi Sándor legnagyobb magyar költőről, bemutatva őt, mint turistát. A felol­vasás végén elszavalt Petőfi költe­ményt ünnepélyes felállással hall­gatta a közönség. Pompás képet nyújtott az év 12 hónapja, mely 12 fiatal és stílszerűen öltözött leány­ból állott, névszerint: Iványi Mariska. Kubányi Klári, Brilli Anci, Dudás Etus, Ticserits Ilus, Binder Gizi, Csókás Bözsi, Kubányi Manci, Szta­hovits Lujzi, Rottár Manci, Vitái Irmi és Neményi Kató, akiket Sas Gyula postafelügyelő sorakoztatott fel. Oltósy Oszkár vidám kupiéi ka­cagtatták meg a közönséget, melye­ket azután könnyekig hatott meg Zelenyák Ferenc több irredenta dala. Homor Imre szellemesen és. nagy humorral összeállított évtörténete ál­landóan kacagtatta a közönséget. Az előadás végeztével misem természe­tesebb, mint hogy a fiatalság, sőt az egyesület idősebb tagjai is táncra perdültek. Amig vigan ropták a tán­cot, azalatt a Vaskapun felgyulladt az irredenta tűz, amely végig lobo­gott az egész cseh megszállott terü­let határain. Az irredenta tűz élesz­tősére Vog Ferenc, Schwott Frigyes és Setyei Sándor budapesti turisták jöttek el a Vaskapuba. A mulató közönség kiállott az utcára és onnét szemlélte a nemzeti színben lobogó tüzet és a messze látható intenzív fénnyel égő magnézium fáklyákat. Megemlítésre méltö, hogy a két mag­nézium mkiyäi, meiynek ara dara­bonkint 18.000 K, egy drezdai gyá­ros ajándékozta ezen irredenta célra, kifejezvén egyúttal azon óhaját, hogy az Esztergomban a Vaskapun hasz­náltassák fel. A Tanult Férfiak Mária-Kongre­gációja f. évi jan. hó 6 án, szomba­ton d. e. 8 órakor tartja rendes közös szent áldozását a Szent Ferenc-rendiek templomában. Szives megjelenést kér a Vezetőség. Szünet a főreáliskolában. Tü­zelőanyag hiánya miatt a főreáliskolá­ban a tanítás néni január 8-án, ha­nem csak január 15-én (hétfőn) d. e. 8 órakor kezdődik. Kereskedő ifjak jelmez-estélye. Az Esztergomi Kereskedő Ifjak ön­képző Egyesülete f. hó 13-án a Fürdő Szálloda összes termeiben este 9 órai kezdettel tánccal egybe­kötött jelmez-estélyt rendez. Belépti dij 150 kor. Felülfizetések a Horthy­akció javára lesznek fordítva. Az estély zártkörű, ezért a meghívó a megjelenéskor kívánatra felmutatandó. Azon hölgyek és urak, kik kölcsön­jelmezre igényt tartanák, f. hó 6-ig Scheiber Rezső és Társa cégnél meg­rendelhetik. Felhívás a kereskedelmi alkal­mazottakhoz. Az Esztergomi Ke­reskedő Ifjak önképző Egyesülete ezúton hivja fel összes tagjait, hogy f. hó 3-án este 9 órakor a Fürdő Szállodában lévő egyesületi helyiség­ben ismerkedés céljából megjelenni szíveskedjenek. A nyomorgó öreg házaspárnak Hudák Béla 200 koronát adott át szerkesztőségünkben. Midőn hálásan köszönjük az adományt, kérjük a könyörületes sziveket, ne feledkez­zenek meg a szegény öreg házas­párról. A természetbeni vagy pénz­beli adományokat akár szerkesztő­ségünkbe, akár Taniker Györgyhöz Kálvária ucca 17. szám alá kérjük küldeni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom