Esztergom és Vidéke, 1922

1922 / 1. szám

XLIV. évfolyam 1. szám. Keresztén? magyar sajté Kedd, 1922. január 3. Szerkesztőség és kiadóhivatal s SIMOR JÁNOS ÜCCA 20. SZÁM TELEFON 2f„ hova a lap szellemi részét illető közlemények továbbá előfizetési s hirdetési dijak stb. küldendők A hivatalos rész szerkesztője Főmunkatárs s FEKETE REZSŐ. ■ VITÁL ISTVÁN. Laptaiajdonos és a szerkesztésért felelős • LAISZKY KÁZMÉR. legjelenik hetenkint háromszor, kedden, csütörtökön és rasárnap. &3y S./\ Előfizetési árak: •egy-éwe . 240 K., félévre 120 K. 20 K negyedévre 60 K.t egy hóra Egyes szám ára s hétköznap 1.50 kor,, vasárnap 3 kor. Kéziratot nem adunk vissza. j{| Telefon. - Távirat, Zita Svájcba érkezett. Bécs. Zita királyné a múlt hétfőn Founchalban az Avon nevű Royal- Mail gőzösre szállt, hogy Svájcba utazzék, fiának operációjára. Azóta valószínűleg már meg is érkezett Svájcba. Kréta el akar szakadni flörög- országfol. Athén. A krétai felkelés, úgy átszik, sokkal komolyabb, mintsem kezdetben hitték. A felkelők, akiknek száma a hivatalos adatok szerint mintegy háromezer, állandóan nyugtalanítják a sziget egyes pontjait, és katonai őrjáratokat is megtámad­nak. A felkelés célja, úgy látszik, Krétának a régi Görögországtól való elszakitása és az uj görög területtel való egyezség létrehozása, demok­ratikus kormány alakításával, amely­nek élén Venizelosz állana. Huszmtlliárdos kölcsönt kapnak a németek. Bécs. A németek számára folyó­sítandó huszmilliárdos kölcsön előké­születei megtörténtek. A kölcsönt a National City Bank és a Nordau- csoport folyósítják Rotschild báró közvetítésével és a többi európai nagybank közvetítésével. Agyonlőttek 260 ukrán ellen- forradalmárt. Kiev. Az Ukrániában lefolyt el­lenforradalomban a vésztörvényszék Ítélete alapján agyonlőttek kétszáz- hatvan ellenforradalmárt. Kemalista-bolseviki egyezmény. Bukarest. A bolsevisták és a kemalista kormány között megállapo­dás jött létre, amelynek értelmében a kemalisták kötelezik magukat arra, hogy ukrán fölkelés esetén meg­szállják csapataikkal a Kaukázust, aminek következtében a bolsevista kormány abba a helyzetbe kerül, hogy százezer főnyi hadsereget kivonhat a Kaukázusból és azokat az ukrán föl­kelők ellen küldheti. Japánország leszállítja hadsere­gének létszámát. Tokió. A japán kormány elhatá­rozta, hogy leszállítja a hadsereg létszámát. Az erre vonatkozó javas­latot legközelebb a törvényhozás elé terjesztik. * Hivatalos rész. i< Esztergom vármegye alispánjától. 6635/1921. szám. Tárgy; Hadifogságban lévő és hadifog­ságban elhalt hadifoglyok ínséget szenvedő hozzátartozóinak segélyezése. Hirdetmény. A honvédelmi Miniszter elnöklete alatt működő hadifogolyügyi miniszteri bizottság határozata alapján hadifogságban elhalt hadi­foglyok ínséget szenvedő özvegyei és árvái. — még jelenleg is hadifogságban lévő hadi­foglyok arra reá szoruló feleségei és gyer­mekei, — továbbá hadifogságban elhalt hadi foglyok szülei (atya vagy anya) ha az elhalt hadifogoly családfenntartó, illetve özvegy édesanyja eltartója volt s végül már hazatért rokkant és keresetképtelen volt hadifoglyok egyszeri kisebb segélyben fognak részesittetni A honvédelmi Miniszter felhívja ennél­fogva a fent megjelölt segélyre szoruló folya- dókat, hogy segély iránti kérvényeiket kizá­rólag csakis a közigazgatási hatóságok utján nyújtsák be legkésőbb 1922. Január hó 30-ig a honvédelmi minisztérium 36. osztályába (Budapest I., Horthy Miklós-ut 22. sz.) A közigazgatási hatóságok megkerülésé- sérel benyújtott kérvények nem lesznek te­kintetbe véve. — M. kir. hvnvédelmi Minisz­térium. Rendelet. Az /. fokú és helyhatóságoknak. Fenti hirdetményt a szokásos módon le­endő többszöri és széleskörű közhirrététel végett közlöm. A kérvények a helyhatóságoknál nyújtan­dók be. A helyhatóságok a hozzájuk beérkezett kérvényekben felhozott személyi illetve csa­ládi adatokat igazolni, a kérvényező vagyoni helyzetét mérlegelni s ez alapon a segély megadását, vagy megtagadását javasolni tar­toznak annak megemlítésével, hogy a kérvé­nyező részesült-e már hasonló segélyben vagy sem. A községi elöljáróságok a kérvényeket a járás főszolgabirájahoz terjesztik fel és pedig oly kellő időben, hogy onnan — felülvizsgá­lat után — 1922. évi januar hó 30-ig köz­vetlenül a honvédelmi minisztérium 36. ügy­osztályához felterjeszthetők legyenek. A polgármester a kérvényeket közvetle­nül terjeszti fel. Esztergom, 1921 december 27. Palkovich s. k. alispán. Esztergomi járás főszolgabirájától. 4146/1921. szám. Tárgy : Érvágás és köpölyözés megtiltása nem orvosok részére 1876. évi 49.599. b. m. rendelet felfüggesztése. Rendelek Valamennyi község elöljáróságának és kör- orvosnak­Magyar kir. Népjóléti és Munkaügyi Mi­nisztérium 48574/921. I., —Valamennyi tör­vényhatóság első tisztviselőjének A vérbo- csájtással való visszaélés megszüntetése tár­gyában kiadott 1876. évi 49.499. szám alatt kelt belügyminiszteri szabályrendelet rendel­kezései az orvostudomány mai állásának már nem felelnek meg, a vérbocsátás jelenleg is fontos gyógytényező ugyan bizonyos megha­tározott esetekben és ezért annak alkalma­zására csak megfelelő képzettségű orvos lehet hivatva. Azért a fentemlitett elavult belügy­miniszteri szabályrendeletet hatályon kivül he­lyezem és úgy az érvágás, mint a köpölyö­zés gyakorlásától az orvosi minősítéssel nem rendelkező egyéneket eltiltom. Jelen körren­delet rendelkezéseinek áthágása az 1876. évi XIV. 7. §-a szerint büntetendő. Budapest, 1921. évi november 1-én. A miniszter helyett: Fáy, államtitkár. Határozat. Tudomásulvétel és miheztartás végett a népjóléti miniszter rendeletét kiadom. Esztergom, 1921. évi december 11. Reviczky s. k. főszolgabíró. jgSj HÍREK. I®! Újévi tisztelgések. Palkovich László alispánnál újév napján d. e. 11 órakor 'tisztelgett a vármegyei tisztikar. Dr. Hulényi Győző várme­gyei tiszti főügyész üdvözölte az alispánt a tisztikar nevében. Az üd­vözlő beszédre az alispán meleg, bensőséges szavakkal válaszolt. A vá­rosnál a városi tisztikar nevében O’sváth Andor, városi főjegyző üd­vözölte dr. Antóny Béla polgármes­tert, mely üdvözlésre dr. Antóny Béla polgármester hosszabb beszédben válaszolt. Az üdvözlés után a pol­gármester vezetése alatt a Tanács tisztelgett Palkovich László alispánnál. 30 ezer koronás adomány. La* púnk legutóbbi számában rajtunk ki­vül álló okból dr. Walter Gyula c. püspök neve helyett egy más prelá- tus neve került a városi közgyűlés­ről hozott referádánkba. Ezen téve­dést helyrehozandók, közöljük a c. püspök, nagyprépost adományozó levelét egész terjedelmében: „Ad.: 13479/1921. pm. szám. — Nagy­ságos Polgármester Ur! A különö- nösen megtisztelő és igen kellemesen érintő meleg sorok, amelyeket sze­retett városunk m. t. Közönsége, a tekintetes Tanács és tekintetes Tisz­tikar nevében a nagypréposti szék elnyerése alkalmából csekélységem­hez intézni kegyes volt, a legélén­kebb öröm érzésével töltenek el és a legbensőbb köszönet adójanak lero­vására köteleznek. Midőn ezt kifeje­zésre juttatni szerencsém van, forróan kívánom, hozza meg a közelgő új év a Városra nézve azt a szebb és va­lóban megérdemelt jövőt, hogy leg­alább részben örvendhessen azon szellemi virágzásnak és anyagi jólét­nek, amelyel századok előtt dicseke­dett, midőn az ország fővárosa, a tudomány és művészet, az ipar és kereskedelem irigyelt gócpontja volt. Bátorkodom ezek kapcsán 30.000 K, azaz : harmincezer korona névértékű állami kötvényt és pedig : 1917. évi május 12. kibocsátott, E 27,636. sz. 6°/o-al kamatozó tizezer koronás; 1917. évi november 15-én kibocsátott E. 109.499. sz. 6%-os, tizezer koro­nás és 1917. évi november 15-én ki­bocsátott E. 109.500. sz. 6%-os, tizezer koronás hadikölcsön-kötvényt azon tiszteletteljes kéréssel származ­tatni Nagyságod kezeihez, hogy ez összeget a tekintetes közgyűlés által a kir. városi Szegényház javára elfo­gadni és azon összeghez csatoltatni, azzal együtt kezeltetni méltóztassék, amelyet a nevezett célra 1917. évi február 26-án volt szerencsém kül­deni. Megújítva a kegyes megemlé­kezésért forró köszönetemet, a m. t. Közönség, a tekintetes Tanács és tekintetes Tisztikar további nagyra- becsült jóindulatába ajánlottan, mély tisztelettel maradok Esztergomban, 1921. évi december 26. — Nagysá­gos Polgármester Ur a. szolgája dr. Walter Gyula, c. püspök, npréposf“ Adomány a Turista Dalárdá­nak. Farkas Elek 100 K-t, ifj. Ká­posztás N. karmester pedig egy írott partitúra könyvet ajándékozott a Tu­rista Dalárdának, amiért ezúton is köszönetét mond a dalárda vezető­sége. Fiókegyház alakulás. Páli Sán­dor esztergomi református lelkész karácsony másodnapján a dorogi bányatelepen ünnepi Istentiszteletet tartott s Úrvacsorát osztott a hívek­nek. Istentisztelett után, a mintegy 100 tagot számláló dorogi fiókegyház megalakult. Gondnokává Kovács Béla bányagondnokot, pénztárossá Huszth Elemér bányatisztviselőt, presbite­rekké : Remenyik Ernő, Kiss Endre, Akucs Károly és Bán Sándor, pót­presbiterekké : Soós József és Kovács János híveket választotta meg. Karácsonyi pásztorjáték Doro­gon. A bányatelepi elemi iskolások december 22-én a kaszinó nagytermé­ben a „Győzelmes szeretet“ cimü bibliai színjátékot adták elő. Hála a fáradságot nem ismerő kiváló tan­testületnek, a rendkívül kedves ünne­pély várakozáson felül jól sikerült és öröm volt nézni, mily bájosan nyug­tázták a kisdedek a megérdemelt sok tapsot. Az ünnepéllyel kapcsolatosan az Esztergom Szászvári Kőszénbánya R.-t. igazgatósága 380 pár gyermek­cipőt, 900 méter flanellt, 130 fiuruhát és 150 kg. szaloncukorkát osztatott szét a gyermekek között. A Turista Dalárda ma, kedden este 8 órakor a Turista Otthonban énekpróbát tart, melyre a dajtestvé- rek pontos és teljes számban való megjelenését kéri a vezetőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom