Esztergom és Vidéke, 1921

1912 / 1. szám

2 ESZTERGOM és VIDÉKE. 1921. január 1. Máramarossziget Csehországé? Prága. Az ungvári Déli Újság jelenti, hogy Máramarosszigetet Cseh­országhoz csatolják. Románia kár­pótlásul a Halas és Királyháza kö­zötti területet kapja. A határőrséget már vissza is vonták Halasról Ki­rályházára. József Ferenc főherceg Olasz­országba utazik. Budapest. József Ferenc főherceg a legközelebbi napokban Olaszor­szágba utazik Auguszta főherceg­asszony öcsének Konrád bajor herceg­nek az esküvőjére. A főherceg csak január vége felé tér vissza Budapestre. Francia vereség Szíriában. Páris. Török osztagok, melyek Musztafa Kemal fölkelő csapataihoz tartoznak, Szíriában'mintegy hatvan kilométernyire Lottaquié-től meglep­ték a francia csapatokat. A nagy túlsúlyban lévő törökök körülbelül húsz franciát megöltek, a többieket elfogták, úgyszintén hadianyagot is zsákmányoltak. A francia parancsnok­ság érősitéseket indított útnak. Hivatalos rész. Esztergomi m. kir. államrendőrkapitányság. Hirdetmény. A belügyminiszter úr rendelkezése szerint Szilveszter estén a zárórát minden nyilvános étkezőhelyiség, málatóhely, felolvasó-, hang­verseny- és más efféle nyilvános terem és helyiség záróráját kivételesen éjféllltán 2 Órában, a többi napokon pedig este 11 órában állapította meg. Esztergom, 1920. december 31. Államrendőrkapitányság. 6558/1920. számv. szám. Hirdetmény. I. A házbérvallomási ivek 1921. január hó 31.-ig benyújtandók. Felhivatnak a háztulajdonosok, hogy a már kikézbesitett házbérvallomási iveket 1921. január hó 31.-ig okvetlen adják be alulirt hivatalnál. Tájékozásul megjegyezzük, hogy a belvá­rosból és Szenttamás kerületből minden ház­ról be kell adni a vallomási ivet, tehát azok­ról is, ahol lakó nincs, ellenben Víziváros Szentgyörgymező és Kenyérmező kerületből csak azon lakókról adandó vallomási iv, ahol bérlő van. II. A kamatteher vallomások 1921. január 31.-ig benyújtandók. Mindazok, akik ingatlan vagyonukra beke­belezett tőketartozás után 1920. évben ka­matokat fizettek, ezen kamatokat folyó évi január 31.-ig alulirt hivatalnál bejelenthetik, a bejelentéshez a pénzintézeti könyv felmu­tatandó. III. Ebek bejelentése. Felhivatnak az ebUrtó tulajdonosok, hogy ebeiket 1921. január 31.-ig jelentsék be, mert a be nem jelentett ebek a határidő lejárta után kiirtatnak. Esztergom, 1920. évi december 30. Városi számvevőség adóügyosztálya. A turisták Szylveszter- estéjéhez. B. lapjok (f)-je szives volt reflek­tálni egy írásomra, mely a Szylvesz- ter estéjén címmel laptársukban je­lent meg. Komoly felszólalásomra, ha már foglalkozik vele valaki, ko­moly és átgondolt választ szívesen vettem volna. Ami eddig jött, az sajnos csupán játszi könnyedséggel, többé-kevésbé sikerült humorizással elegyített méltatlankodás és panasz­kodás volt. (f) ur cikkét, vezércikk jellege mellett sem mondhatom más­nak ; pedig vártam, hogy ha már másutt Assisi szent Ferencet akarták csatasorba állítani velem, most; lega­lább is Aquinói sz. Tarnál"tekinté­lyével igyekeznek elfogadhatóvá tenni a péntekre eső idei Szylveszter esté­nek táncos megünneplését. Ily körül­mények között kénytelen vagyok ahhoz alkalmazkodni, amit reám szabtak. Óbudai káplán koromban történt velem. Egy szép tavaszi napon beál­lított szerény szobácskámba egy hóri- horgas tót legény. Miután kalapját jó egy párszor megforgatta volna kezében, illő torokköszörülések és fül mögött való vakargatások után, belenyúlt tüszőjébe, kihúzott onnan egy ezüst forintost és mondá : Tes­sék kérem misét mondani a volt barátomért. Meghatott a baráti érze­lemnek e szokatlan mélysége és részt­vevőén kérdeztem: Mikor halt meg a szegény ? Miso nagy szemeket me­resztett reám: Nem halt meg az ké­rem, most is találkoztam vele, hogy idejöttem.' Hja úgy, hát él! Akkor mi célból mondat érte misét ? Miso soká vakargatta a füle tövét, mig végre kinyögte a következőket. Hosszú nehéz munka után szerencsésen meg­takarítottam 21 forintot; mind csupa ezüst forintos volt. Ezeket egy ha­risnyába kötözve őriztem és éjjel mindig a vánkosom alá rejtet­tem. Tegnap külön munkánk volt, külön dijjat kaptunk érte. Ezt elisszuk, mondta Jozso, a barátom. Beleegyeztem. Bementünk egy pálinkás boltba és rozsolist ittunk. Bizony nehéz lett a fejem. Mikor haza mentünk, mély álomba merül­tem. Reggel az a gazember Jozso korábban ébredt, mint én. Kihúzta fejem alól a harisnyát. Húsz ezüst forintot ellopott belőle, egyet hagyott csak ott. Ezt itt ni... Gondoltam, legyen az is az övé, ha már a töb­bit ellopta. Fogadja el, tisztelendő úr és mondjon érte misét. Naiv, de mély rezgésű, keresztény érzelem-hullámokra ringó életfilozófia. Ez jutott eszembe, amikor (f)-úr cikkét elolvastam. Úgy érzem, hogy abból is ugyanazon életfilozófia csen­dül ki, abban is hasonló érzelmi­hullámok játszadoznak. Csakhogy régi axióma: si duó faciunt idem, non est idem. A Miso gondolatának alapzöngéje az lehetett: talán Jozso a mise végtelen forrása révén meg­nyeri a megtérés isteni kegyelmét. De vájjon abból, hogy a „gummiból gyúrt szürke emberkéknek“ küzdel­mes életébe a megengedett mulató napokon túl, keresztény és nemzeti szempontból kifogásolható újabb mu­lató napokat igtatnak be, újabb al­kalmakat nyújtanak, hogy legutolsó fillérükön is túladhassanak, mifele áldás és kegyelem szállhat reájuk, bajos elgondolni. Ösmerem és elismerem a vigasság, az életderű, energianövesztő, élet­kedvre hangoló erejét. Honpolgari kötelességnek tartom és vallom, hogy a küzködők, a nehéz viszonyok közt vergődők életét megédesíteni, meg­könnyíteni, elviselhetőbbé tenni se­gítsük. De tagadom, hogy ennek módja a „szertelen“ mulatozás lenne s hogy sorsukon az, ha adventben — ez nem a turistákra vonatkozik — és pénteken is alkalmat nyújtunk nekik a táncra, nyilvános mulato­zásra. Ezt írtam, ezt fentartom, ez ellen tiltakoztam: a keresztény és nemzeti gönc Mnevél en. Erre azon­ban a vezér -k Jósak maradt''1 a válasszal. Igen kösz ,'ek. Sze tőségnek so i közlését Esztergor cemoer í. sceis hírek. Olvasóinkhoz! Nehéz anyagi viszonyok között küzdöttük végig az elmúlt évet. Küz­delmünk és áldozatkészségünkhöz az anyagi és erkölcsi erőt Esztergom város és szükreszabott környékének megértő közönségéből merítettük. Elő­fizetőinket kivéve anyagi támogatást sehonnan nem nyertünk, de azért iparkodtunk a lehetőséghez mérten kielégíteni ezen nehéz viszonyok da­cára is olvasóközönségünket. Nem Űztünk személyi kultuszt, nem állottunk egy politikai, pártnak sem kifejezetten és kizárólagosan szolgálatában. Az ország, megye és város jogos érdekeit képviseltük. Nem­zeti, keresztény és szociális alapon állottunk és állani fogunk továbbra is. Küzdeni kívánunk ezentúl is egész magyar lelkűnkkel az ország integri­tásáért. Célunk erősíteni a nemzeti öntudatot olvasóinkban és küzdeni minden irányzat ellen, amely káros a magyar nemzetre nézve. Ebben a küzdelemben nemzeti érzéssel telitett egész emberek leszünk ezentúl is. Midőn ezen elhatározásunk meg- ingathatlanságáról biztosítjuk t. Ol­vasóközönségünket, kérjük b. támo­gatását és a múltnál boldogabb év bekövetkezését kívánjuk. Legyen ál­dás szegény hazánkon és annak minden hazafias polgárán! Kiváló tisztelettel: Esztergom és Vidéke szerkesztősége és kiadóhivatala. Szilveszternapi és újévi isteni tiszteletek sorrendje a Baziliká­ban. December hó 3t-én Szilveszter- estéjén a Főszékesegyházban este 5 órakor lesz az évzáró hálaadó isteni tisztelet, mely alkalommal a szentbeszédet dr. Tóth Kálmán theol. tanár mondja. Az ének-zenekar mű­sora dec. 31-én : Halaadó istentisz­teletkor : Mozart: Ave verum. Engel­hardt : Litánia. Seyler: Atma Re- demptoris. Auer : Te Deum. Büchner: Tantum ergo. Pápai himnusz. 1921. január 1-én, ujev napján a Baziliká­ban szentségimádás lesz. A legmél- tóságosabb Oltáriszentség reggel 6 órakor tétetik ki a Bakács kápolná­ban, 10 órakor pedig a főoltáron az ünnepi nagymise után. Este 5 óra­kor ünnepélyes szentségbetétei, mely alkalommal a szentbeszédet dr. Lépőid Antal prelátus-kanonok, főszékes­egyházi plébános mondja. Az ének­zenekar műsora jan. 1-én: Büchner: Graduale Viderunt. Haller: Offer­torium Tűi sunt coeli: Fiike: Es- duros mise. Esti ájtatosságra : Kersch : O-salutaris. Goller: Litánia. Gries- bacher : Atma Redemptoris. Imádunk szent ostya. Quadflieg: Te Deum. Kersch : Tantum ergo. Pápai himnusz. Újévi gratulációk megváltása. A MOVE esztergomi főosztályának elnöksége felhívja a város és vár­megye közönségét, hogy az újévi üdvözleteket a MOVE hazafias esz­méinek megvalósítása javára váltsa meg. Az ezen célra szolgáló adomá­nyok a MOVE főosztály titkári hiva­tásban adhatók be. Folytatólagosan köszönettel nyugtázzuk a következő adományokat! Beilovits Gyula 40 K, Palkovics László alispán 30 K, Et­ter Ödön 30 K, Brenner Ferenc 30 K, De Pott Gusztáv 20 K, dr. An- tony Déla 50 K, dr. Frey Vilmos 40 K, dr. Szilárd Béla 40 K, dr. Rudolf Béla 30 K, dr. Rogrün Jenő 40 K, özv., Adolf Edéné Tát 100 K, Rudolf István 30 K, Reusz Ferenc 30 K, Brutsy Pál 30 K, Berán Károly 20 K. Adomány. Schwarz Lajos bútor- kereskedő 50 koronát adott át szer­kesztőségünkben újévi gratulációk megváltása címén a helybeli boltőrök részére. Az Esztergomi Katholikus Kör rendkívül érdekes és művészi elő­adásra készül a közel jövőben. Az előadás művészi részét M. Irénke 15 éves zongoraművésznő fogja szolgál­tatni. A fiatal művésznő, aki dr. Föl­des Gyuláné hírneves zongoramű­vésznő tanítványa, már eddig is fé­nyes sikereket ért el Budapesten. Sikereinek legszebbikét az Angol- kisasszonyok 150 éves jubileuma alkalmával adott hangversenyen érte el. Ez alkalommal előadást fog tar­tani egy híres egyetemi tanár a sza- badkömivességról. Már eleve is fel­hívjuk Esztergom keresztény társa­dalmát az előadásra. Adományok a szenttamási sze­gény gyermekek Napközi Ottho­nának. Drobni Ferencné 7 kilo bur­gonyát, dr. Mike ügyvéd mákot, ba­bot, lisztet, özv. Pathy Istvánná 15 drb tojást, Áruforgalmi Részvénytár­saság 100 K, dr. Gönczy főorvos 50 K, Szmatlik Antal udvarmester 25 K, adott a karácsonyi ünnepek alkal­mából. Keményffy plébános, a Nap­közi Otthon felügyelője, fáradságot nem kiméivé iparkodott a gyermekek karácsonyát boldoggá tenni. Isten fizesse meg jóságukat. Helyesbítés. A dec. 8-iki főgimn. hangverseny alkalmával a Mária- Kongregáció céljaira az esztergomi Főkáptalan nem 100 koronát — mint legutóbb a felülfizetésekben kimu­tatva volt, — hanem egyezer (1000) koronát adományozott. Kongregációi ájtatosság. Jan. 2-án vasárnap, Jézus neve ünnepén reggel 9 órakor tartja közös szent áldozását a szentbenedekrendi kath. főgimnázium Mária-Kongregációjának mindhárom szakasza, igy a Tanult Férfiak Kongregációja is a Szent Ferencrendiek templomában. Ez al­kalommal közös szent mise és szent beszéd is lesz. A tagok és az érdek­lődők szives megjelenését kéri a Ve­zetőség. Negyedik kultúrelőadás. A Bel­városi Olvasókör terme ismét meg­telt és az előadásokat rendezők ismét derekas munkát végeztek. Krompaszky János főreáliskolai tanár történelmi tények és igazságokat tartalmazó fel­olvasása a figyelmes hallgató elé tárta mindazokat a hibákat, melyek romba döntötték a hajdani Lengyel- országot és sajnos, ezek a hibák talán nemzeti szimpátiából, de nálunk is megvoltak. Sorsunk is az övéké­hez hasonló lett: feldarabolták orszá­gunkat. — Vályi István kétszeri sza­valata magával ragadta a hallgató­ságot. — Szabó Pál és Valki Károly közvitézek párbeszéde kedvesen ma­gyarázott meg népünknek sok olyan dolgot, amit eddig talán nem értett meg. — A kultúrelőadás szórakoz­tató részének fénypontja a turista dalárda szereplése volt. Jól megvá­lasztott és tökéletesen előadott da­laival olyan sikert ért el, hogy kétszer is meg kellett ismételnie a dalokat. — Nem fogja rossz néven venni a kultúrelőadások rendezősége, ha fi­gyelmébe ajánljuk Szentgyörgymező városrészt, is. Karácsony a bányavidéken. A dorogi bányatelepen is lélekemelő ünnepélyek keretében tátották meg a karácsonyt. A bányászság emléke­zetében örökké feledhetetlen lesz úgy Dorog, mint Auguszta-akna és Anna- völgy iskolás növendékeinek megle­pően ügyes és megható szinjátéka, mellyel megelevenítették előttük a

Next

/
Oldalképek
Tartalom