Esztergom és Vidéke, 1919

1919-12-28 / 142.szám

érdekeit és bent megteremteni a békét, az alkotó munkát. Ez a nemzetgyűlés lesz hivatva államformáinkat meghatározni. Ily feladatok megoldásához pe­dig nem hangulat embereire, hanem komoly tudású férfiakra van szükség, akik belátnak a jövőbe, tanultak a múltból és alkotni tudnak a jelenben. Ha a józan, hazáját szerető, ma­gyar választó közönség nem igy tesz, elbukik országunk, elveszünk a világérdekek har­cában örökre. Ne a felkorbácsolt népszen­vedély, ne a társadalmi osztá­lyok, ne a felekezetek, hanem hazájáért élő szenvedni és azt fenntartani akaró, keresztény alapon álló magyarság összesége válasszon nemzetgyűlési kép­viselőket. V. I. Merénylet készült Horthy ellen. Elakarták láb alól tenni a keresztény irányzat vezetőit. A Gellért Szállót és az Operát felakarták robbantani. Budapest. A fővezérség, ä je­lenlegi kormány tagjai és a keresz­tény nemzeti irány ellen a kommu­nisták Budapesten bujkáló vezetői merényletet illetve puccsot akartak elkövetni. Tervbe volt véve Gellért Szálloda mint a fővezérség központja és az Opera felrobbantása, valamint pokol­gépet akartak küldeni Horthy főve­zérnek. A fővezért többféle módon akarták láb alól eltenni. Egyesek le akarták lőni illetve tőrrel meggyil­kolni, de legkegyetlenebb lett volna az, hogy az uccán az egyik emberük hozzárohan és egy mérgezett tűvel megszúrja. Ez esetben a leg­rövidebb idő alatt beállna a halál. Bombát akartak dobni miniszterel­nöki palotába, a minisztertanács al­kalmával. A Gellért Szállóba nagy mennyiségű ekrazitot és dinamitot akartak becsempészni és robbanás alkalmával támadt nagy zavarban magukhoz ragadjni a hatalmat. A lettesek segitő társai már le is vannak tartóztatva, köztük Szamu­elly László, a hirhedt Szamuelly testvérek még életben lévő egyetlen tagja. Szamuelly a letartóztatás al­kalmával mindent bevallott. Horthy meggyilkolására mérget találtak a tettesnél, melyet vegyi vizsgálat alá vesznek. Tervbe vették, hogy a Gellért Szálló munkásai közé agitátort kül­denek, aki az alkalmas egyéneket megnyerje a terv kivitelére. Az orgyilkosok a budapesti csator­názati tervezetet is megszerezték, sőt autót is kerítettek maguknak nagy pénzek árán, amelyen Korvin­Klein Ottót akarták megszöktetni. Az autót a katonaság elkobozta. A miniszterelnöki palotát és az Operát azért akarták felrobbantani, mert szerintük ott sok burzsuj elő­kelőség található, akiknek elpusztítása a proletár uralom megteremtését elő­segíti, sőt arra is gondoltak, hogy nagyobb egyházi ceremónia, vagy a koronázás alkalmával bombame­rényletet kövessenek el. A tettesek nagy részét sikerült elfogni. A vizs­gálat ellenük a katonai perrendtartás 327. §-a alapján a katonai hatóságok meg is indították. A merénylet szálai az eddigi nyo­mozás szerint a fővárosban hamis cim és nevek alatt szervezkedő kom­munista körökbe vezetnek. Pénteken délelőtt házkuttatás volt a szociálde­mokrata-párt titkárságánál, azonban a titkárság kijelentette, hogy semmi­féle összefüggésben nincs a tervezett merényletekkel és óvást emelt a párt meggyanusitása ellen. Komárom u] zsupánja Komárom. Dr. Srobár cseh mi­niszter, a tót ügyek vezetője, Ko­márommegye és város zsupánjává dr. Volkmann Istvánt nevezte ki. Az uj zsupán nemrégiben még szolga­bíró volt. Megtörténik a választás január 25-ig. Budapest. A választásokról az a hir terjedt el, hogy azokat a kormány kénytelen lesz egy hónappal kitolni. E hirt megcáfolták azzal, hogy a kormány minden körülmények közt január 25-ig választat. Hnszár a békeszerződésről. Budapest. Huszár Károly minisz­terelnök, az újságírók előtt a követ­kező politikai nyilatkozatot tette: Tartunk tőle, hogy a békeszerződés igen rossz lesz és követelni fogják a színmagyar lakosságunk és a ma­gyarság által összeforr nemzetiség által lakó területeknek való elszaki­tását. A béke megkötése azonban a legsürgősebb feladat, hogy megcson­kított és gazdaságilag tönkretett ma­gyarság újra éledhessen. Megemlíti, hogy Magyarország helyzeténél fogva a kőrüllevő államokra van ráutálva, de a békés együttélés ezekre az ál­lamokra nézve is olyan fontos, mint ránk nézve. Magyarországon a belső konszolidálás munkája hatalmas lé­pésekkel halad előre és január 25.-én a választások után elismert és tör­vényes kormányunk lesz. A fiumei kérdés döntés előtt. Róma. A király tegnap hosszas magán kihallgatáson fogadta Nitti mi­niszterelnököt. Alapok jelentése szerint a fiumei kérdés döntő stádiumban van. A tegnapi minisztertanács kizá­rólag ezzel a kérdéssel foglalkozott. Nitti január első napjaiban Parisba utazik, hogy a fiumei ügyben tar­tandó értekezletet előkészítse. Értekezlet a szlovenszkói széninségről. Pozsony. Szlovenszkó egész iparát megbénító széninség tárgyában az összes érdekeltségek bevonásával értekezlet volt, mely erélyes hangon követeli a prágai kormánytól, hogy ez pontos statisztikai adatok alapján állapítsa meg Szlovenszkó szénszük­ségletét s ez alapon utalja ki a szük­séges szénmennyiséget. Az értekez­let egyúttal követeli, hogy Pozsonyba helyezzék át a zsolnai szénhivatalt, melynek működése ellen az utóbbi időben sok panasz merült fel. Kelet-Afrika sorsa. Bécs, Neue Freue Presse jelenti: A legfelsőbb tanács elhatározta, hogy Kelet-Aírikát a népszövetségben Anglia és Belgium mandátuma alá helyezi. Antant ujabb jegyzéke Német­országhoz. Paris. A szövetségesek legutóbbi jegyzéke fölhívja a német kormányt arra, hogy ne igyekezzék az ameri­kai ratifikálás késedelmét a maga javára érvényesíteni. A békeszerző­désben megállapított biztosítékokat a szövetségesek szigorúan ragaszkod­nak Csaba öbölnél elsülyesztett hajó­kért járó kártérítést illetőleg ragasz­kodnak ahhoz, hogy a németek no­vember elseji jegyzéket írják alá a maga változatlan egészében. A jegy­zék végül megemlíti, hogy Német­országnak szerződéseit, mely szerint a hajózási anyagainak egy részét idegen országokra akarta átruházni, érvénytelennek tekintik. A német gyarmatok ügye. Paris. Az ötös tanács tegnapelőtt Cambon elnöklete mellett a német gyarmatok ügyével foglalkozott és úgy döntött, hogy csendes-óceáni szigeteket Ausztrália fogja megkapni. A japán megbízottak ez ellen tilta'­koznak, mert ez esetben japán be­vándorlási tilalom hatályba lépne. Hivatalos rész. Esztergomi járás főszolgabirájától. 1850/1919. szám. Másolat: Magyar Belügyminiszter. 236762/ 54. 1919. Orosz volt hadifoglyokkal, inter­náltakkal való eljárás. — Városparancsnokság Budapest. Budapest, 1919. év szeptember 15.-én. Az ország területén volt orosz hadi­foglyok és rokkantak ügyeit a nemzetközi vöröskereszt egylet orosz csoportja (Budapest Mária Valéria ut 9.) mig az ukrán alattvalók ügyeit a saját konzulátusuk látja el (Duna­palota szálló I. em. 31.) A jelentkező ily egyének tehát ehhez megfelelően utasitandók. Az orosz alattvalók hazaszállítása ez idő sze­rint nem lehetséges, miért is ennek megtör­téntéig a Belügyminiszter úrral egyetértőleg a következőket rendelem. Budapesten az összes jelentkezők a további intézkedésig a Cinkota­Sashalom határában levő volt 32. sz. népfel­kelési barakktáborban már eddig is kijelölt volt barakkban helyeztetnek el átmenetileg (Ukránok a részükre már korábban kijelölt barakkokban.) Ezen célból ezen barakkok (ki­véve az ukránokét) valamint az internáltak részére kijelölt barakk a nemzetközi vörös­kereszt egylet rendelkezésére bocsájtatik a fölöttük kizárólag az disponál. A nemzetközi vöröskereszt egylet az egészséges és munka­képes egyéneket 1—2 napig gyűjti s azután Csóthra leendő elszállításuk végett a város parancsnokságnak átadja. Az ukránok, továbbá a rokkantak, aggok, nők és gyermekek pedig meg maradnak a nekik kijelölt barakkban. E tekintetben a városparancsnokság lépjen érintkezésbe a nevezett egylettel. A szállít­mányok megfelelő kísérettel inditandók útba Csóthra és ott a táborparancsnokságnak név­jegyzék kíséretében adandók át. A táborpa­rancsnokság az eddig 5 napos létszámjelen­téseiben ezeket is vegye fel. Az ország más területén levő orosz egyénekkel hasonló eljá­rás követendő: az egészségesek a legköze­lebbi katonai állomásparancsnokság utján Csóthra irányitandók, mig a rokkantak, aggok, nők és és gyermekek Cinkota-Sashalom hatá­rában levő volt 32. sz. népfelk. barakkokba szállitandók be. Félreértések kikerülése végett közlöm, hogy ukránok Csóthra nem inditan­dók útba, hanem ezek mindig a Cinkota­Sashalom határában levő volt 32. sz. népf. barakktáborban nyerjenek elhelyezést. Egész­ségügyi intézetekben levő ily egyénekkel felgyógyulásuk után a fenntiek értelemszerű alkalmazása mellett járandó el. Illetékek: az orosz alatvalóknak a hadügyi igazgatás ter­hére semmiféle illetékek (zsold stb.J fel nem számithatók. Élelmezés; Élelmezési költségek áz étkezési pénz kiszabatának megfelelően a kincstár terhére előlegezendők, illetve az élelmezés a részükre csak természetben szol­gáltatható ki. Az elszámolás erről külön ej­tendő meg. A számadási okmányok minden­koron a nemzetközi vöröskereszt egylet illetve az ukrán konzulátusnál láttamozandók. A csóthi táborparancsnokság ezen számadásokat láttamozási célból (megfelelő névjegyzékkel) beküldi a nemzetközi vöröskereszt egyletnek. A csóthi hadifogolytábor parancsnokság arra törekedjék, hogy az oda irányított és állomá­nyába tartozó orosz alattvalókat volt hadi­foglyokat mezőgazdasági vagy ipari munkában helyezze el a tábor környékén. Nevezettekre a táborrend betartása kötelező, egyébként hasson oda, hogy munka nélkül egyetlen egy egyén se legyen ezek között a tábor területén. Végül hangsúlyozom, hogy ezen intézkedés csupán a munka, kereset és foglalkozás nélkül az ország területén tartózkodó orosz alatt­valókra (volt hadifoglyok és internáltakra) vonatkozik. A miniszter rendeletéből: Olvas­hatatlan aláírás s. k. csoport főnök. Rendelet. Az esztergomi járás valamennyi községi Elöljáróságának, A fenti rendeletet tudomásvétel végett ki­adom azzal, hogy a helyi hatóságuk területén, munka kereset és foglalkozás nélkül levő volt orosz és ukrán hadifoglyok, valamint internáltak megfelelően kioktatandók és el­szállításuk végett róluk egy kimutatás készí­tendő a hivatalomhoz beterjesztendő. Esztergom, 1919. nov. 18. Reviczky s. k. főszolgabíró. Esztergomi magyar államrendőrkapitányság. 1796/1919. kg. szám. Hirdetmény. Felhívom a város háztulajdonosait és bér­lőit, hogy a házak előtt elvonuló gyalogjá­rókat tisztán tarsák, azokat sepertessék, ha­vazás esetén a hónak, sárnak eltávolítása iránt naponkénti többszöri eltakarításáról, síkos időjáráskor pedig annak hamu, fűrész-, vagy kőporral való behintéséről gondoskod­janak. Éjjeli havazás esetén a járdák reggeli fél 8 órára megtisztitandók, úgyszintén a házból az úttestre kivezető folyókák is, melyeknek szennyvíz avagy ételhulladékoknak kiöntésére való felhasználása tilos 1 Az ezen nemkülömben a köztisztaságra vonatkozó egyéb rendelkezések megszegői ellen a törvényes megtorló intézkedések a legszigorúbban fognak végrehajtatni. Esztergom, 1919. dec. 23. Államrendőrkapitányság. Hirdetmény. Értesítjük a dohányzó közönséget, hogy a dohány jegyre mindenki 50 drb. magyar Cigarettát át vehet az illető trafikban pót­adag fejében. A trafikosok kötelesek a dohányjegy hát­lapjára ezen pótadagot rávezetni és az alá­írással ellátni. Közélelmezési hivatal. Nemzetgyűlési választá­sok előkészítése. A nemzetgyűlési választások kiírat­ván, a magyar kormány 5987/1919. M. B. számú rendeletének 3. §-a alapján, az alább feltüntetett sza­vazókörökre az összeirási biztosok következőképpen jelöltettek ki: /. Szavazókör: Szölgyémy Gyula, IL-ik Vitái István, III.-ik Bárdos Jó­zsef, lV.-ik Szoleczky János, V.-ik Márkus Ferencz, VI.-ik Karácsonyi Béla, VII.-ik Hegedűs Sándor, VIII.-ik Math Gyula. Összeirási pótbiztosok, kik a biz­tosokat akadályoztatásuk esetén he­lyettesitik : /. Szavazókör: Szvoboda Román II.-ik Szabó Margit, III.-ik Pach Jolán, IV.-ik Szentgyörgyi József, V.-ik Neményi Károly, VI.-ik Homor Imre, VII.-ik Gyarmathy József, VIII.-ik Burány Ferenc. A szavazóköröket a tanács folyó évi nov. 22-iki ülésében a hivatko­zott B. M. rendelet alapján a követ­képpen állapította meg: /. Szavazókör: Alsószérüsor 1, 3, 5 és 7 számai; Árok-ucca az 1—11-ig terjedő páratlan számok kivételével; Major-uccának 1—25-ig terjedő párat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom