Esztergom és Vidéke, 1914

1914 / 41. szám

4 ESZTERGOM és VIDÉKE. 1914 május 21. felmagasztaltatása ünnepe körül) szok­ták meglátogatni a csodás kegyhelyet. A legközelebbi központ Esztergom, ahonnan az Almásfüzitő-Komárom- Győr-Bruck-i vonalon vagy a Kenyér- mezőmajor-Budapest (nyugoti pu.)-i vonalon lehet a kegyhelyhez közelebb jutni. Az első vonalon Tát-on vagy Nyergesujfalu-n kell kiszállni, ahon­nan GA, illetve IV2 órai gyalogolás­sal lehet célhoz érni és kocsi is ke­ríthető ; a második vonalon Kenyér- mezőmajor a legközelebbi állomás. Már most jelezzük, hogy jövőre közölni fogjuk az intézet céljáról és fölvételi feltételeiről tájékoztató pros­pektust vagy programmot. í TOLLHEGGYEL | \_________________ ______ W Nőm és a drágaság. Nőm: Nos, — mit szólsz hozzá? Én (gyorsan és idegesen): Sem­mit, édesem, semmit. Semmit sem szólok, drágaságom. Nőm : Mi ? Semmit sem szólsz ? Talán nem is vagy elragadtatva ? Én : Dehogynem, dehogyisnem, de hogyisnem. El vagyok ragadtatva. En ugyan nem tudom miről van szó, de mindenesetre őrülten el vagyok ragadtatva. Nőm : Szóval beléptem a drága­ság ellen küzdő ligába. Igenis be­léptem. És küzdeni fogok a drága­ság ellen. Én : Nagyszerű, nagyszerű . . ,. Nőm : Ugye, hogy nagyszerű. És látod, ezt is csak te érted teszem. Csakis érted. Azt akarom, hogy ke­vesebb pénzbe kerüljön a háztartá­sunk. Mégis csak tűrhetetlen, hogy te agyondolgozod magad szegény fiacskám és egy tojás hat krajcárba kerül és egy zsák szén egy forint negyven . . . Én: Bizony, bizony . . . Nőm : Itt az ideje, hogy mi asz- szonyok is tegyünk valamit. Itt az ideje, hogy most mi védjük meg fér­jeinket, kiket a drágaság egészen el­borít . . . Én : Mit csinál ? Nőm . Elborít vagy összecsap a feje fölött. De most már vége lesz ennek az uzsorának. Most mi sem hagyjuk magunkat. Képzeld csak édesem, hogy milyen nagy dolog lesz az, hogy ha egy tojás ára csak öt krajcár lesz, vagy egy zsák szén fo­rint harminc . . . Egy évben ez leg­alább kitesz ötven koronát . . . Én : Persze . . . Nőm: Vagy például itt van a hús. A hús ára is mindig drágább lesz. Ennek is véget vetünk majd. Meg fogjuk állítani ezt a destruktiv folyamatot . . . Én : Mit ? Nőm : Destruktiv folyamatot. Meg­fogjuk állítani és útját álljuk a házi­asszonyok további kiuzsorázásának. Egymásután tartjuk a gyűléseket a drágaság ellen és én is harcosa le­szek a drágaság elleni küzdelemnek. En: Gyönyörű, gyönyörű . . . Nőm: És tudod, hogy minden gyűlésre elmegyek. Ma is ott vol­tam egy gyűlésen. És holnap is el­megyek. Es már csináltattam magam­nak egy gyűlésruhát. Én : Mit ? Mi az ? Nőm: Egy egyenruhát, Kérlek, csak nem kívánhatod, hogy minden gyűlésre egy ruhában menjek el . . . Végre, ha én érted harcolok, a te anyagi érdekeidért szállók síkra, ak­kor csak illő, hogy te is támogass engem. Szóval .csináltattam egy ru­hát — potom háromszáz korona az egész, az egész kilencszáz, mert egy bankett ruhát is kellett rendelnem, mert tudod, bankett is lesz a drá­gaság ellen és én, mint harcos nem maradhatok el onnan és a piros ponzsé-ruhám, már régi . . . Én : De kérlek, kilencszáz ko­rona . . . Nőm: Mit akarsz ? Ezt a rongyos kilencszáz koronát is sokallod ? Mi ez azzal az óriási nyereséggel szem­ben, hogy a tojás árát sikerült hat krajcárról ötre leszorítanunk 1 ? De persze jte nem értesz meg semmit. Érted igázán nem érdemes küz­deni . . . Cili. Turisztika. A Magyar Turista Egyesület Esz­tergomi Osztálya f. hó 21-én (ünnep) kirándulást tervez. Útirány: Eszter­gom—Vaskapu—Fenyves — Fárikut- Vaskapu—Esztergom. Vezető: Fertő János. Indulás délután 1 órakor a Turista Otthonból. Gyaloglás 3V2 óra. F. hó 24-én (vasárnap) útirány : Esztergom—Pilisszentlélek—Mexikó- Kétbükkfanyereg — Dobogókő — Dö- mös. Vezető : Kottler László. Indulás a Turista Otthonból reggel 6 órakor. Gyaloglás 5 óra. Találkozás Kovács­patakon a délutáni csoporttal. A délutáni kirándulás útiránya: Kovácspatak—Gloriette—Nagykörut- Rakottyástó—Kovácspatak. Indulás délután 2 óra 45 p.-kor induló csa­vargőzössel. Gyaloglás 3 óra. Vezető: Skrivanek Gyula. Találkozás Kovács­patakon a reggeli csoporttal. Élelmet mindhárom kirándulásra mindenki magával vigyen. Tootballsport Lábatlanon. A „Lábatlani Sport Club“ vasár nap, f. hó 24-én délután fél három órakor Lábatlanon az „Esztergomi Ifj. Labdarugók Köré “-vei íog meg­mérkőzni. A hercegprímás bibornoksága. Dr. Csernoch János herceg­prímás, esztergomi érseknek a í. hó 25.-Í konzisztóriumon tá­bornokká való kreálásához már megtörténtek a külső előkészü­letek is. A hercegprímás ugyanis, mint úgynevezett „korona kar­dinális“, az ugyancsak most kreálandó Piffl bécsi hercegér­sekkel és Menendez toledói ér­sekkel együtt most nem jelenik meg a konzisztóriumon, hogy a pápa kezéből átvegye méltó­sága egyik külső jelvényét, a 15 bojtos bíbor kalapot, hanem csak a legközelebbi konzisztó- rium alkalmából utazik Ró­mába. A bibornoki kreálásnak ki­hirdetése után kettős követség indul el az uj kardinálisokhoz. Az egyiknek vezetője egy pá­pai nemesi testőr, aki az uj bi- bornok székhelyére viszi a kre- ális hivatalos hírét és egyúttal átadja a zucchettót (bíboros kapucium). A másik követség vezetője a pápai udvartartás valamelyik monsignoreja, aki az uj koronakardinális uralko­dójához viszi a kreálásról szóló brevét és a bíbor biretumot, melyet az uralkodó, vagy meg­bízottja tesz az uj bibornok fe­jére. Dr. Csernoch János herceg­prímáshoz a nemesi testőr Cav. Francesco Alessandrini lesz, aki hivatalos kifejezés szerint a „corriere del gabinetto“ sze­repét tölti be. Esztergomba va­ló érkezése f. hó 28-ra várható. A biretumot 1. Ferenc József királyhoz vivő „ablegata apos- tolico“ Benjamino NIardone pá­pai titkos kamarás lesz. A főapát Esztergomban. Dr. Hajdú Tibor, pannonhalmi főapát tegnap délután városunkba érkezett a bencés székház és főgimnázium hivatalos látogatására. A főpap elő­reláthatólag két napig marad Eszter­gomban. A hercegprímás zászlószente­lése. Csernoch János dr. hercegprí­más a budai Mária-Kongregáció zász­lóját a koronázó Mátyás-templomban vasárnap délelőtt fogja felszentelni Thurn-Taxis hercegnő zászlóanya, József kir. herceg és Auguszta kir. hercegasszony jelenlétében. A zász­lószentelést megelőzőleg szombaton este fél 7 órakor a budai Vigadóban a zászlóanya tiszteletére díszhang­verseny lesz, hol a püspöki kar egyik tagja fogja üdvözölni a fenségeket. Miniszteri köszönet. A vallás és közoktatásügyi miniszter Bogisich Mihály c. püspök, prelátus kanonok­nak, a páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek esztergom-vizivá- rosi érseki felsőbb nőnevelőintézete növendékei javára 2000 korona tő­kével tett alapítványáért köszönetét nyilvánította. Lelkipásztorok egyesületi te­vékenysége. Mint a tóba dobott kő maga után mind-mind nagyobb hul­lámgyűrűt alkot, úgy az anyagi szük­ségletek által átitatott társadalmi moz­galmak is a különféle egyesületek terén, napról-napra mindig jobban szélesbülnek. Ez indította dr. Cser­noch János hercegprímást leg­utóbb arra, hogy két katholikus egyesületi tanácsot szervezzen, mely­nek feladata : a lelkipásztorkodó pap­ság által az egyesületi tevékenység­ről beküldött jelentések felülbírálása és az egyesületi tevékenység irányí­tása. Legutóbbi főpásztori körlevelé­ben az új intézmény szükségességét a többek közt a következőkkel indo­kolta : A lelkipásztori munkatér a legújabb időkben igen kiszélesedett. Mivel a társadalmi mozgalom a val­láserkölcsi kérdéseket is élénken vi­tatta, a papságnak teljes erővel kel­lett beállani ebbe a mozgalomba. így került a papság a különböző társa­dalmi egyesületek és szövetkezetek élere, melyek megérdemlik a papság támogatását, sőt ezek természetsze­rűen csakis papi vezetés alá valók. A sajtó elsőrangú befolyásra tett szert. Olvasóinak egész lelkivilágát irá­nyítja, a hit- és erkölcstan tételeit bolygatja. Azért a papság nem néz­hette tétlenül a sajtó munkáját, ha­nem elszántan kellett küzdenie a rósz sajtó ellen és ugyanakkora elszántság­gal védeni a jó sajtót. Vagyis lelkí- pásztorkodásnak egy új, nagy tágas mezeje nyílott, melyen a legszebb virág ápolása : a tiszta, erkölcsi ala­pon álló társadalmi, hitbuzgalmi egye­sületeknek felkarolása és a jó sajtó támogatása. Az Egyhm. Egyesületi Tanács esztergomi elnökévé a her­cegprímás dr. Walter Gyula v. püs­pök, prelátus-kanonokot nevezte ki, tagok pedig Számord Ignác, Keményfy K. Dániel, Majer Imre, Mátéffy Vik­tor, dr. Pécsi Gusztáv, dr. Wieder­mann Károly, dr. Mattyasóvszky Kasszián, Siposs Antal Félix és Pauer Károly lettek. A fővárosi tanács el­nöke dr. Rótt Nándor prel.-kanonok. Az esztergomi tanács f. hó 14.-én alakult meg olyképen, hogy alelnökké Számord Ignácot, jegyzővé Pauer Károlyt választotta. A megalakult tanács dr. Walter Gyula v. püspök vezetésével hétfőn tisztelgett a herceg­prímásnál és dr. Rajner Lajos félsz, püspök, ált. érseki helynöknél. Közgyűlés. Az „Észtergom-me- gyei Gazdasági Egyesület“ f. év má­jus hó 30-án d. u 3 órakor a vá­rosház termében közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki jelentés. 2. 1913. évi pénztári szám­adás jóváhagyása. 3. 1914. évi költ­ségelőirányzat elfogadása. 4. Kilépő 12 választmányi tag helyett válasz­tás. 5. Bejelentés „Wimmer Ferenc“ telep átadásáról. 6. Titkári jelentés 1913. évi működésről. 7. Esetleges indítványok. Uj megyebizottsági tagválasz­tás. Megírtuk, hogy a vármegyei iga­zoló választmány f. hó 15-én azon célból tart ülést, hogy a megfelleb­bezett nyergesujfalui, köbölkuti, kétyi és bajnai megyebizottsági tagválasz­tások felett döntsön. Az igazoló vá­lasztmány a nyergesujfalui és ketyi választásokat meg is semmisítette, a köbölkutit és bajnait azonban igazolt­nak vette. Kétyen és Nyergesujfalun tehát újból megyebizottsági tagvá­lasztás íesz. Rendőrtanfolyam városunk­ban. A belügyminisztérium az év folyamán hat hetes csendőr- és rend- őrtanfolyamot szándékozván váro­sunkban tartani, felkérte a város tanácsát, hogy a körülbelül 50-re tehető tanfolyamhallgatók részére in­gyenes lakást bocsásson rendelke­zésre. A pénzügyi bizottság a neve­zett célra a város tulajdonát képező Ivanovits-féle ház egyik üresen álló szárnyát, jelölte ki. Az Ált. Tanítóegyesület köz­gyűlése. A múlt évben alakult „Esz- tergomvármegyei Általános Tanító­egyesület“ f. hó 27-én d. e. 10 óra­kor tartja tavaszi közgyűlését a nyer­gesujfalui áll. elemi népiskolában, melyen nemcsak a tagok, hanem a tanügybarátok is megjelenhetnek. A közgyűlésen a többek közt Virágh Irén sárisápi áll. tanítónő, Ferenczy Kálmán szolgálattételre berendelt ig. tanító és Ezerné Rubin Emilia pisz­kei áll. tanítónő tartanak szakszerű előadásokat a tanügy köréből. A köz­gyűlést társas ebéd követi. Egy terí­ték ára 3 K. Katholikus leánygimnázium. Dr. Csernoch János hercegprímás kezdeményezésére már a jövő tanév folyamán katholikus leánygimnázium nyílik meg a fővárosban, még pedig a Sacré Coeur-apácák István úti intézetével kapcsolatban. Mint érte­sülünk, a hercegprímás és a szerzet Dantzer Béla főgimnáziumi tanárt hívta meg az uj intézet igazgatójá­nak, aki a meghívás alapján a szer­vezési munkálatokat már megkez­dette. Az uj leánygimnázium egye­lőre első és ötödik osztállyal nyílik meg, az utóbbi átmeneti tantervvel. A gimnázium tanári kara nőkből fog állani. Az új intézmény bizo­nyára közszükségletet fog kielégíteni és az előkelő katholikus körökben már is számosán érdeklődtek a meg­nyitás iránt. Az előzetes jelentkezé­seket a Sacré Coeur-zárda (István-út 75). vezetősége fogadja el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom