Esztergom és Vidéke, 1911

1911-07-16 / 55.szám

6270—1911. tkv. szám. Árverési hirdetményi kivonat. Az esztergomi kir. járásbiróság mint telek­könyvi hatóság a komáromi kir. törvényszék ke­rületéhez tartozó ezen kir. telekkönyvi betétben A. I. 1-13. sor. 897, 898, 1441-1443, 2008, 2009, 2804| 1, 2805, 2806, 2907, 2804J3. hrsz. alatt felvett úrbéri birtoknak s 299. sz. sorszámú háznak s hozzátartozó 6|912 rész. legelő illetőség­nek Morvái Jánosné sz. Eperjesi Teréz nevén álló fele részére 3186 kor. becsárban Góra ístvánné sz. Morvái Ágnes végrehajtatónak Morvái Jánosné szül. Eperjesi Teréz végrehajtást szenvedett elleni 1481 kor. 63 fill, tőke, ennek 1909. évi június hó 1 napjától számítandó 5 százalék kamata, 319 kor. 35 fill, per 100 ker. 01 fül. végrehajtási és ezuttali 28 kor. 30 fillér árverés kérelmezési költségek kielégitése végett a kért árverést el­rendeli. Az árverésnek Ebed községházában leendő megtartására 1911. évi szeptember hó 28. nap­jának délelőtti 9 óráját határidőül kitűzi, a mikor a fentebb jelzett ingatlan a becsár 2 / 3 ré­szén alul nem fog elárvereztetni; ha azonban a kikiáltási ár fokozatos leszállítása következtében a legalacsonyabb árt elérő igéret nem tétetik, az árverés felfüggesztetik. Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 10 %-át készpénzben avagy óvadékképes érték­papírban letenni s a kikiáltási áron felül tett ma­gasabb igéret tétele esetén a bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékig kiegészíteni, kü­lönben ígérete figyelmen kivül marad s az árve­résen többé részt nem vehet. Vevő köteles a vételárt három egyenlő rész­letben az árveréstől számitott 30, 60 és 90 nap nap alatt 5 százalékos kamattal az esztergomi kir. adó, mint birói letétpénztárba a 39425|881. J. M. sz. rendelet módozatai mellett lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog be­számíttatni. Kelt Esztergom, 1911. évi július 2-án Ma­gos Sándor s. k. kir. ítélőtáblai biró. A kiadmány hiteléül: Sztankay, kir. tkvvezető. ia. lutakévekötelek piros jH fával és végekkel valamint szalmakötelek és zsákmadza­gok f. é. május-julius havi szállításra legolcsóbban beszerezhetők Rudolf Testvérek Pozsony — Ligetfalui kévekötőgyá­rukban. Sürgönyeim: RUDOLF LIGETFALU 6313—911 tkv. szám. Árverési hirdetményi kivonat. Az esztergomi kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság a komáromi kir. törvényszék kerü­letéhez tartozó ezen kir. telekkönyvi hatóság területén Piszke község határában fekvő a piszkei 63 sz. tkvi. betétben A. I. 1—2 sor. 192|70, 192J71 hrsz. alatt felvett csóritag dűlői kertnek és 112. sz. sorszámú háznak a Parék János nevén álló fele részére 760 korona becsárban özv. Holc­mann Árminné sz. Dach Róza végrehajtatónak Parék János végrehajtást szenvedett elleni 62 kor. tőke, ennek 1908. július hó 20. napjától számí­tandó 5% kamata, 24 kor. 60 fill, per 9 kor. 10 fillér végrehajtási 12 kor. 30 fill, árverési kérel­mezési költségek kielégitése végett a kért árverést elrendeli. Az árverésnek Piszke község hazában leendő megtartására 1911. évi szeptember hó 16 napjának délutáni 2 óráját határidőül kitűzi, amikor a fentebb jelzett ingatlanok a becsár Va részén alul nem fognak elárvereztetni, ha azonban a kikiáltási ár fokozatos leszállítása következtében a legalacsonyabb árt elérő igéret nem tétetik, az árverés felfüggesztetik. Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 10°j 0-át készpénzben avagy óvadékképes érték­papírban bánatpénzül a kiküldött kezeihez letenni s a kikiáltási áron felül tett magasabb igéret té­tele esetén a bánatpénzt az általa igért ár ugyan­annyi °| 0-áig kieg. különben ígérete figyelmen kivül marad s az árverésen többé részt nem vehet. Vevő köteles a vételárt három egyenlő rész­letben az árveréstől számitott 30, 60 és 90 nap alatt 5°j 0-os kamattal az esztergomi kir. adó, mint birói letétpénztárba a 39425'881. J. M. sz. rendelet mó lozatai mellett lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. Kelt Esztergom, 1911. évi július hó 4. napján a kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. Magos Sándor s. k.lkir. ítélőtáblai biró. A kiadmány hiteléül Hanz, kir. tkvvezető «: Darkau fürdő zzzzx (Oszrák­Szilézia.) Legerősebb és elsőrangú jódbromsó fürdő, az egyet­len tiszta jódtartalmú fürdő. Gyógyjavallatok: skro­fula, syphilis, izzadmányok. érelmeszesedés, csont és izületi bántalmak, női betegségek, reuma stb. A leg­modernebb gyógymód ősi park, elegáns lakás, Pensió gyer­mekek részére (kiséret nélkül). Posta, távirda és vasúti állomás. Idény május 15-től október l-ig, Főorvos dr. Klimek. Tudakozódások és prospektusok kaphatók a gróf Larich Mönnich-féle fürdőkezelőségnél Darkauban, KZZ: :« 6472—911. tkv. szám. Árverési hirdetményi kivonat. Az esztergomi kir. járásbiróság mint tkvi hatóság a komáromi kir. törvényszék kerületéhez tartozó ezen kir. telekkönyvi natóság területén Pilisszentlélek község határában fekvő pih'sszent­léleki 64. számú telekkönyvi betétben I. 1 —12. sorsz. 192, 224, 290, 388, 575, 613, 662, 663, 743, 823 hrsz. csererét, alsó, felső, nyilasok, klastrom alatti földek, rétek, káposztások, alsórét dűlőkben fekvő szántónak s rétnek s az 1. sz. betét A. lapján bevezetett közös legelőből járó kettő| 136 résznek és a 2. sz. betét A. lapján be­vezetett közös erdőből járó kettő|128 résznek Gyurkovics Mártonné Novotni Apollónia nevén álló felére 289 korona. II. 1, 2, 4, 5. sorsz. 92, 93. hrsz. beítelki kertnek, 39. népsorsz. háznak az 1 sz. betét A. lapján bevezetett közös legelő­ből járó kettő| 136 résznek és a 2. sz. betét. A. lapján bevezetett közös erdőből kettő] 128 résznek ugyanannak nevén álló felére 330 korona. III. 1—2 sorsz. 371, 372. hrsz. váró alatti legelő szántó ugyanennek nevén álló V 2 részére 13 ko­rona. IV. 1—2. sorsz. 362, 363. hrsz. váró alatti legelő szántó ugyanannak nevén álló % részére 6 korona, f 1. sorsz. 341. hrsz. váró alatti legelő­ből nevén álló felére 4 korona, f 2. sorsz. 648. hrsz. váró alatti legelőnek nevén álló felére 8 korona, f 3. sorsz. 495. hrsz. szőlők dűlői le­gelőnek nevén álló felére 3 korona; a pilisszent­léleki 125. sz. tkvi, betétben Gyurkovics Mártonné Novotni Apollónia, nevén álló f 1. sorsz. 262 hrsz. szálláskertek dűlői szántóra 66 korona becs­árakban : Schwon Hermáimé tokodi lakosnő végre­hajtatónak Gyurkovics Mártonné Novotni Apollonia esztergom-kenyérmezei lakosnő végrehajtást szen­vedett elleni 48 kor. tőke, annak 1910. év_ szep­tember hó 3. napjától számítandó 5% kamata, 35 kor. 90 fill., per 12 kor. 80 fill., végrehajtási és ezuttali 14 kor. árverés kérelmezési költségek kielégitése végett a kért árverést elrendeli. Az árverésnek Pilisszentlélek község házá­ban leendő megtartására 1911. évi szept. hó 2. napjának délelőtti 9 óráját határidőül kitűzi, amikor a fentebb jelzett ingatlanok a becsár 2 j 3 részén alul nem fognak elárvereztetni, ha azonban a kikiáltási ár fokozatos leszállítása következtében, a legalacsonyabb árt elérő igéret nem tétetik, az árverés felfüggesztetik. Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 10 °| 0-át készpénzben, avagy óvadékképes érték­papírban bánatpénzül a kiküldött kezeihez letenni s a kikiáltási áron felül tett magasabb igéret té­tele esetén a bánatpénzt az általa igért ár ugyan­annyi %-áig kiegészíteni különben Ígérete figyelmen kivül marad és az árverésen többé részt nem vehet. Vevő köteles a vételárt az árveréstől számitott 30 nap alatt 5°/ 0 kamattal az esztergomi kir. adó mint birói letétpénztárba a 39425|1881. I. M. sz. rendelet módozatai mellett lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. Esztergom, 1911. július hó 7. napján Magos s. k. kir. itélőtáblaibiró. A kiadmány hiteléül: Hanz, kir. tkvvezető. Mint a napnak sugara a fürehat az üstben a mosásnál a a ruhára fél órai főzésnél. Vakítóan fehér fehérnemű! Dörzsölés nélkül! Kefélés nélkül! „Persil" dacára csodás hatásának nem tartalmaz Clort, sem egyéb a ruhára ártalmas alkatrészt, amelyért kezességet vállal a gyáros. Oyár: Gottlieb Voith, Wien 111|, Mindenütt kapható. ma Erős és hatásos a VALÓDI Centifolia-httzókenőcs (azelőtt csudakenőcs.) Megakadályoz és megszüntet vér mérgezést. Fö löslegessé tesz: az operációt: Al 1 kalmazzák: tej" képződés akadá" lyainál, mellke" ményedésnél, or báncnál, mindenféle régi bajokná" feltört lábnál v. lábszárnál, sebek-1 i™ T r—7 , ' .' nél, dagadt lábnál, csontbajoknál vfeiíí: 1 uä ütési, szurási, lövési, vágási és családi üveg 5 K 60 f. zúzott sebeknél: üveg vagy faszilánk, homok, tövis kihúzására ; daganatoknál, kezeléseknél, karbunkulu­soknál, mindenféle támadásnál, rák ellen; ujj- és körömbajoknál, hólyagoknál, mindenféle égési sebek­nél, fagyásnál, nyakdaganatoknál, vérdaganatoknál, fülfolyásnál, gyermekek sebeinél stb. stb. Két doboz­nál kevesebb nem küldetik; csakis a pénz előre be­küldése vagy utánvét mellett. Két tégely 3 K 60 fill. Egyetlen beszerzési forrás: A. THIERRY védangyal gyógyszertára Pregrada. Rohics mellett Kapható a legtöb gyógyszertárban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom