Esztergom és Vidéke, 1911

1911-01-01 / 1.szám

Ámde a íömeguraíom első idejét már látta a világ. Azért' lehet inkább föltenni, hogy az elkövetkező időben nem egészen simán fogja a mai társadalom-nivelláló közszellem uralmát átvenni. Más lenne, ha ezt a harcot nem a fizikai erők, de a kultúra eszközeivel vivnók meg. És ha történelmi hatások kö­vetkezetesek: alig szabadna mással megvívni mint kultúrával. Mert hiszen a tömegeknek szervezetét nemcsak az érdeknek közös volta kovácsolta össze, ^hanem a kutura is. Azj osztályharcnak jelszava nem csak igénye, de egyben hajtása a kultúrának. És bizonyos, hogy ha a kultúra a legszélesebb területen megcselekszi a maga embernevelő, ember­javító hivatását: ledőlnek az osztályharc Jericho falai és széthttlnak az osztályharc kiáltó és megvalósíthatatlan szélsőségei. Kinek ne lenne ez" leghőbb kívánsága, akinek lel­kében a család és tulajdon, — e két nagy eszmény egész tisztaságában él ? Mit hozol uj esztendő ? Hozod-e a békesség olajágát, a nemzetnek hitet és ki­tartást ? Az egyénnek boldogulást s hozod-e váljon a nemzet egészének a leghőbb jót: a békét. Azt az áhított helyzetet, melyben köz- és magántevékenység egyet cseleked-' het: a haza javát és boldogulását. Bizva­bizunk, hogy az emberiség javára, fejlődé­sére az elkövetkezendő esztendő a legfőbb jót hozza: jó napokat, sikereket és mind­ezeknek alapját, a jó egészséget, melyet ekként a boldog uj esztendővel olvasóink­nak tiszta szívből kívánunk. 15. Szabdságünnepély. 17. Unger Hugó köbölkuti képviselőjelöltsége. 20. Szemere Miklóst küldöttségileg kérik fel a képviselőjelöltség elfogadására. 26. Hollósi Rupert főgimnáziumi igazgatót dömölki apáttá választják. 28. Pete Csongort 48-as képviselővé jelölik Köbölkúton. 31. A főispán installációja. Április. 1. Kálmán Gusztáv elfogadja Eszetrgom város képviselőjelöltségét. 3. A munkapárt megalakulása. Kálmán Gusztáv jelölése. Saczelláry Györgyöt dorogi képviselővé jelölik. A függetlenségi párt dr. Kmetty Károlyt bú­csúztatja és emlékalbummal tiszteli meg. 4. Vaszary Mihályt a dorogi kerületben nép­párti programmal képviselővé jelölik. 17. Kálmán Gusztáv programmbeszéde. 22. Szenttamási Béla halála. 24. Saczelláry György megkezdte körútját a kérőiéiben. 28. Dr. Hajdú Tibor főapát látogatása. 30. Pete Csongor visszalépése. A 26. gyalogezred három zászlóalja Győrből városunkba érkezik. Esztergom egy éve. 1910. eseményeinek staíiszíikaja. január. 1. A vendéglősök és korcsmárosok ipartár­sulata Schleifer Lajos elnöklete alatt megalakul. A vármegye tisztikara Gyapay Pál főispánt az uj év alkalmából üdvözli. 5. A kereskedelmi társulat a vasúton és hajon érkező áruknak kövezetvámmal leendő megadóz­tatása tárgyában közgyűlést tartott. 6. Az esztergomi bőriparosok szövetkezet ala­kítását határozzák el. A földmivelésügyi miniszter Keller Gyula gaz­dasági tanárt létesítendő munkásházak ügyében kiküldötte városunkba. 9. A kath. kör évi közgyűlését tartotta. 13. A honvédelmi miniszter értesítése az ex­lex miatt elmaradó sorozásról. Spitkó Lajos tankerületi főigazgató látogatása. Dr. Földváry István halála. 15. A szent Erzsébet nőegylet japán-estélye. 29. Dr. Hajdú Tibor bencés főapát beiktatása. A szentgyörgymezei olvasókör határozata uj helyiség építése tárgyában. Február. 1. A 76. gyalogezred ötven éves jubileuma. 5. Gyapay Pál főispán felmentése. 10. Dr. Prokopp Gyulának városi főügyésszé választása. 24. Az összekötő vasút ügyében Dr. Perényi alispán küldöttséget vezet a miniszterhez. 27. A függetlenségi párt Dr. Fehér Gyulát képviselőnek jelöli. 28. A vármegye közgyűlése tudomásul vette az uj kormány kinevezését. Március. 1. Lapunk szerkesztését Dr. Dénes Aladár veszi át. Meszleny Pált főispánnak nevezi ki a király. 3. A város közgyűlése 12.000 kor.-t szavaz meg a vízvezeték előmunkálataira. 8. Meszleny Pál főispán városunkba érkezik. 13. Saczelláry György dorogi képviselőjelölt­sége. Dr. Weisz Izsák rabbi halála. Május. 6. A bélai kastály leégése. 8. Dr. Fehér Gyula programmbeszéde. 10. Szemere Miklós köbölkuti programm­beszéde. 15. A város vőrös-fehér szinü uj zászlójának kitűzése, B. Kobek Kornél képviselőjelöltsége. 16. Kálmán Gusztáv Esztergomban. 19. Hailey-üftökös látható lesz. A vármegye törvényhatósági bizottságának központi választmányában megüresedett három tag­sági helyre a munkapárt jelöltjeit választották. 20. A vármegye központi választmánya a kép­viselőválasztás határidejéül június -ét tűzi ki. 28. Dr. Frühauf Béla fellép 48-as jelöltnek a dorogi kerületben. Junius, 1. Esztergomban Kálmán Gusztáv, Dorogon Sacelláry György és Köbölkúton B. Kobek Kornél ; képviselővé választaíik. 6. Sprecher Artúr hadtestparancsnok váro­sunkban. 16. A 22000 korona államsegélyt felosztja a képviselőtestület. 19. A budai dalárda hangversenye Kovács­patakon. 20. József főherceg a barakk-táborban. 30. A vármegyeház építését Pfalcz Józsefre bízzák. Julius. 2. A színi szezon megkezdődik. 3. Kálmán Gusztáv kijelenti, hogy mig a Curia nem dönt, nem nyilatkoznánk a mandátumok megtartását illetőleg. Az ipartestület 25 éves jubileuma. Dóczy Ferenc lemondása az ipartestületi elnök­ségről. A hegyivizek levezetéséhez szükséges összeg megadása iránt a főispán küldöttséget vezet a kor­mányhoz. 13. Megyebál Kovácspatakon. 16. Kálmán Gusztáv látogatása. 17. Gyarmathi Dénes-alapitványt visszahe­lyezik. 23. Jegyzőgyülés. 26. Rózsa Vitái komáromi igazgatói kinevezése és búcsúja a kereskedő ifjak egyesületétől. 28. A mértékhitelesités megkezdődik. Nagy katonai gyakorlat monitorokkal a város környékén. 31. Magyary Lászlót az ipartestület elnökévé választják. Augusztus. 2. Molnár Sulpicius dr. főgimnáziumi igaz­gató városunkba érkezik. 8. Sorozás a városban. 17. A király születésnapjának előestélyén a város kivilágítása, 18. Diszgyülés a megyénél 20. Szent István ünnep a városban. 21. Frigyes főherceg a barakktáborban. 27. Első intézkedések a kolera ellen. 31. Szini szezon vége. Szeptember. 3. A 6, 68, 85, 23,38. gyalogezred manőverei a város környékén. 5. Bátorkeszin az első koleragyenus halálozás. 8. Frey Ferenc lovag halála. 13. Vilsicz Pál az első esztergomi kolerás el­hunyta. 14. A megyeház építését megkezdik. 17. A város polgármestere deputációt vezettet Kálmán államtitkárral a pénzügyminiszterhez. 22. A város rossz közbiztonsága miatt a rend­őrkapitány csendőröket kér. 23. Nyergesujfalun a kolera veszedelmes mérv­ben pusztít. 24. A kávéházakat a kolera miatt bezárják. 28. A Gőg-szállót a kolera miatt becsukják. Október. 6. Kersch Ferenc halála. 9. Istvánffy Gabriella képkiállitása a kaszi­nóban. 16. A vármegye koleramentes. 17. Vigilantia a szemináriumban. 19. Vimmer Imrénének átadják a koronás arany­érdemkeresztet. 29. Mark József alezredes ezredessé és a 26. gyalogezred parancsnokává neveztetik ki. November. 1. A nyergesujfalusi iskola lelakatolása. 4. Sternfeld Rezsőné halála. 10. Mark József 26-os ezredparancsnok láto­gatása. 12. A párkányi kaszinó felavatása. 14. Az újoncok bevonulása. 22. Kálmán Gusztáv lemond az esztergomi mandátumról. 24. Népgyűlés a házbéradó ügyében. 26. Lapunk az esztergommegyei jegyzőegye­sület hivatalas lapjává lesz. A képviselőválasztást decemb. 14-ére tűzik ki. December. 1. Szemere Miklós jelölése. 3. Gróf Széchenyi Emil elfogadja a jelöltséget. 7. Városi képviselőválasztás. 8. Széchenyi Emil programmbeszéde. 9. Megyebizottsági tagválasztás. 10. Szávay-est Párkányban. 11. Szem ere Miklós programmbeszéde. 14. Széchenyi Emil grófot Szemere Miklóssal szemben 294 szavazattöbbséggel képviselővé vá­lasztják. 19. A városi alakuló-közgyűlést elnapolják. 21. A bíróság dönt a nyergesujfalusi iskola ügyében a község javára. 29. Megyei közgyűlésen az ellenzék a bizott­sági választásoknál győz. • 30. A városi bizottságokba ellenzékiek kerül­nek be. 31. Szilveszter-est az esztergomi és párkányi kaszinóban. íme! Ennyi esemény történt egy egész év alatt Esztergomban s ezek után merje valaki azt mon­dán i, hogy a vidéki újságírónak könnyű a dolga. HÍREK. Lapunk mai számához postautalványt mellékeltünk. Kérjük igen tisztelt vidéki elő­fizetőinket szíveskedjenek ugy a rendes, mint a hátralékos előfizetési dijaikat beküldeni. — A főispán üdvözlése. Dr. Perényi Ká/­mán alispán szombaton délben küldöttséggel tisz ­telgett Meszleny Pál főispánnál, akit az uj éy küszöbén a vármegye tiszti és hivatalnoki kara nevében üdvözöltek. — Eljegyzés. Dr. Dénes Aladár lapunk fe­lelős szerkesztője és tulajdonosa december hó 25-én tartotta eljegyzését Hercz Illés földbirtokos leányá­val, Herminnel Érsekujvárott. — Képviselőnk minisztersége. Az össze s fővárosi lapokat bejárta az a hir, hogy Széchenyi Emil gróf országgyűlési képviselőnket a király személyekörüli miniszterré nevezik ki. Gróf Szé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom