Esztergom és Vidéke, 1903

1903-05-31 / 44.szám

ESZTERGOM és VIDÉKE (44 szám.) 1903. május 31 kezese és távozása nem zavarta ki ke délyes társalgásukból, s így én is jó­ideig vártam, hogy az alkalmazottak egyike szíveskedjék hozzám fáradni. Vá­rakozásom hiu remény volt, s csak több­szörös csengetés mozgósított egy egyént ülő helyem iránya felé, akitől azután magyar megszólítással teát rendeltem. Habár a »teac elnevezés az alaphangok után Európának majdnem minden nyel­vén egyenlően hangzik, mégis csak hosz­szabb magyarázat után volt hajlandó a német, olasz és horvát nyelven beszélő ifjú kérésemet megérteni. Hát még mi­kor magyar hírlapokat kértem, elém tette a „Voce del Popolo", az „Obsor* és más idegen nyelvű lapokat. Egy kissé erélyesebb felszólalásomra azonban előkerült a „Magyar tengerpart". „Budapesti Hírlap" és „Borszem Jankó", de meglepetésemre alig néhány perc után az ülőhelyem mellé tett magyar lapokat ugyanaz aki hozta, szó nélkül ismét elvitte. Nemzetiségünkön, vendég­jogomon ejtett e sérelmet megtorolatla­nul nem hagyhattam, s rögtön magam elé idézve a merénylő pincért, talán egy kissé élesebb hangon tanítottam ki arra, hogy a vendég által kívánt újságokat annak beleegyezése nélkül elvinnie nem szabad. Az illetőnek dicséretére szol­gáljon, hogy tanításom fogott rajta, mert az elvitt lapokat rögtön vissza­hozta. Gyöngédtelen fellépésemnek azon követ kezménye lőn, hogy midőn távozni készül­tem a pincérsereg az előzékenység min den jelével elhalmozott, mig az egyik, mély hajlongások között sietett a kala­pomat átnyújtani, addig a másik felöltöm leiadásával foglalkozott. Talán örültek, hogy ily rakoncátlan vendégtől megmenekedtek, és én nagy­ságom érzetével leereszkedő mosollyal vettem búcsút a nálunk levő viszonyok­tól eltérő szokásokkal bíró pincérseregtől. Visszatérve Fiumére azon, talán pessi­mistikus felfogásban élek, hogy a milli­ók után, melyeket az állam e kegyelt városra fordított — annak magyar szí­nezetet nem adnak ; még kevésbé adnak pedig magyar érzést, mert riva Andrássy, ríva Szapáry elnevezéseket az illem avagy a hatalom iránti tisztelet kifejezé­sénél magasabbra taksálni nem lehet. Az uralkodó elem itt az olasz es a horvát. E két nemzetiség egymás elleni harca engedi csak, hogy itt ott a ma­gyar nyelv és magyar érzület szerényen megnyilatkozhassék. Reményeink melyek ezen arasznyi magyar tengerpart megmagyarositásához fűződnek csak addig maradhatnak re­mények, mig a nagy Olaszország felöl jövő terjeszkedési vágyat az északi orosz nagyhatalommal kacérkodó horvát túlzók ellensúlyozni képesek és e két elemnek egymással ellentétes törekvéseit meghiúsító versengés magyar nemzeti életünk meggyökerezésére időt engednek. De, hogy országunk, kormányunk áldo­zatai az elismerés hálájából nemzeti ér­zéseink rokonszenves elsajátítását ered­ményezzék, — erre számítani alig lehet. (Folyt, köv.) IRODALOM. t UJ zenemüvek. Rózsavölgyi és Tsa cégtől Gaál Ferenc szabadkai zeneigaz­gató uj magyar rhapszodiát adott ki. 6. száma ez a rhapssodiák sorozatának, amelyek eddig megjelentek, mint a ter­mékeny zeneszerző szorgalmának ékesen szóló megnyilatkozásai. Gaál Ferenc, aki ebben a hónapban ülte meg szereplésé­nek 25-ik évfordulóját, Kuliffai, Dankó Pista és Dócy J. egy-egy eredeti dalá­nak a felhasználásával alkotta meg uj rhapszódiáját, de hozzá tett a magáéból is sokat érdekeset. Serly Lajos, az ismert jeles zeneköltő érdekes kisérlettcl lép a zenekedvelő közönség elé egy magyar sülben irt keringővel ame'y a Hungária c/.imet viseli. A bevezetésben hallgató­nak szólaltatja meg a keringő első részé­nek motívumát a magyar dal szokásos rítusában \ ütemben, majd paratlanü­temmé formálja át a motívumot, meg­adván a keringőnek a magyar karaktert nemcsak mélabús hangulatával hanem az egyes keringőrészek ritmikájának ma­gyaros kialakulásaival. A magyar dalok népdalok anthologiájának б ik évfolyama 2 dalt tartalmaz Baka-Baitz Irmától, Bánatosan szól az egyik, élénken a má­sik; >Olyan a lány mint a rózsát, de egy értékűek melodikus voltukban. Ugyan­csak B-Baitz Irma tollából jelent meg az automobil induló egy dallamos tré­fás zenedarab. Igen ügyes három sza­londarabot adott ki továbbá a cég Ságody Othtnár-tól amelyek különösen előrehaladottabbaknak ajánlható Tron­morccaux de Salon cimű eien műnek amely egy E<egia-Humoresk és egy Romanze tartalmaz. Kontor Elek Mária dalairól már a megelőző füzetek Ismer­tetésénél mondtunk kedvező véleményt. Л köszöntlük Máriát cím alatt megje­lent IV. füzetről és csak hasonló ked­vező bírálatot mondhatunk. A mély val­lásos érzést amely Kontor műveit át­hatja érintetlen tisztaságban találjuk meg a most megjelent füzetben is de mindjob­ban konstatálhatjuk a szerző talentumá­nak a fejlődését a dalok kíséretében is. f Nagy Id6k. Nagy idők történetét írja Acsády Ignác: A Magyar biroda­lom Története cimű művének 13 ik és 14-ik füzetében. Nagy Lajosnak és köz­vetlen elődeinek korszakát rajzolja. Te­hát azt a kort, melynek kezdete a ki­rályi hatalom és tekintély teljes alá­hanyatlását mutatja, vége pedig a magyar királyság fényben és dicsőségben leg­gazdagabb ideje. Az I. Károly uralko­dását megelőző 50 évben véres belmoz­galmaknak színhelye volt Magyarország. Színeinek komorságával megdöbbent az á kép, melyet Acsády e korszakról elé- ] bünk tár. Az egész államgépezet meg- j akadt, a jogrend és belső biztonság he-! lyére rablás és erőszak lépett és Vencel és Ottó uralkodásának eseményei tulaj- ] donképen az elhatalmasodott olygarc- j hák személyei körül csopostosulnak. Nem j túlzás, ha Acsády azt mondja, hogy Ká- j roly a királyi hatalom igazi ujjáalkotója. j A munkát, melyet megkezdett, Nagy ' Lajos fejezte be dicsőségesen. A magyar történetirásnak legszebb fejezetei közé tartoznak azok a lapok, melyeken Acsády Lajosnak alakját, politikai és uralkodó^ egyéniségét rajzolja meg. Nincs történet munkánk, melyben e nagy király jelen tősége olyan pregnánsul kidomborodnék raely oly tiszta képét nyújtaná Nag) Lajos munkájának, szocziálpolitikai é; diplomácziai tevékenységének. Nem csal a csatatéren, a politikai tevékenységber egyengette Magyarország nagyságánál útját, hanem a kereskedelem és ipar te­rén is. De nem feledkezett meg az ős termelessel foglalkozó alsó néposztályok javáról sem. Igazán nagy volt minder téren. Acsády történetírói éleslátását és írói művészetét mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy Lajosnak annyiszor meg­rajzolt nagyságát egészen uj színben tudta feltüntetni. Acsády gyönyörűen ki­állított munkája az Atheneum kiadásában jelenik meg 40 füzetben és egy-egy fü­zet ára 60 fillér. 2>T37-Ilttér.*) Igen' Rövid használat után nélkülözhetien. alkalmas utazásoknál. Egészségügyi hatóság által megvizsgálva. •Bizonyítvány kelt Bécsben 1887. jul. 3. nélkülözhetlen fogtisztitó szer* lsörangu hygienikusok elismerik, hogy egészségünk fenntartásánál nem nélkülözhető a fogak és szájüreg gondos ápolása. Neveze­tesen gyomorbetegségek háríthatók el ez által. Ennél legsikeresebbeknek a »Kalödont«, mely az antiszeptikus hatást a fogaknál szükséges mechanikus tisztitással kitűnően egyesiti. III. ! Párkányi önsegélyző takarék és hitelegylet mint szövetkezet ! elfogad takarékbetéteket 5 % os kama­J toztatássai. Iparosok, kereskedők, föld­: mívesek és tisztviselőknek 7 %" os ^a­j mat mellett a legelőnyösebb — heti vagy ' havi részletekben leendő — visszafi e­I tési feltételek mellett a legrövidebb idó alatt folyósít kölcsönöket. A szövetkezet első évtársulata f. évi április hó i-én kezdődött és a kik f. évi július hó I éig tagokkent beépnek, azok ezen évtársulat nyereményeiben része­sülnek. Ezen évtársulat három év elteltével felszámol és a tagok befizetett üzlet­részei az ezekre eső nyereséggel együtt kifizetésre kerülnek. minden üzletrész három éven át, heti egy korona befizetéssel, összesen 156 koronából áll. Jelentkezhetni naponta d. e. 11 órától d. u. I óráig a szövetkezet helyiségében Párkányban, (Preszler féle ház.) Részletes felvilágosítást készséggel nyújt Az igazgatóság *) Ezen rovatban közlőitekért nem vállal fele lősséget A szerk. A Richter-féle Liniment. Caps, еотп. Horgony - Pain - Exp eller egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta meg­bízható bedörzsölésül alkalmaztatik köszvényaíl, csúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt li be vásárláskor óvatosak le­gyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a „Horgony" védjegygyei és a „Richter" czégjegyzéssel fogad­junk el. — 80 f., I k. 40 £. ós 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Richter F. Ad. és társa, салаг, és kir. udvari ezállitók. Rudolstadt. Duna Mocs (Esztergom m.) ev. ref. egyház elöljárósága közhírré tessti, hogy folyó ev april. 30-án tartott ütéseben el­fogadott terv szerint 12—13 ezer korona költségelőirányzattal célba vett három tantermű elemi iskola felépítését árlejtés utján fogja biztosítani. Ajánlattevők a költségvetési összeg 5°/ 0-át kötelesek az árlejtés megkezdése­kor készpénzben, vagy ovadékképes értékpapírban letétbe helyezni, mely az árlejtés abalmára bánatpénzül szolgál. Az árlejtésben csupán zárt ajánlatok fogadtatnak el, melyek 1903. év június 14-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz annyi­val inkább benyújtandók, mert a ké­sőbben beadott ajánlatok nem fogadtat­nak el. Az árlejtésben csak oklevéllel biró r magyar állampolgárok vehetnek részt. A szóban forgó építési munkálatok л vonatkozó terv és résiletes feltételek a lelkésznél tekinthetők meg. Az egyház község fenntartja mag. nak azon jogot, hogy tekintet nélkül a teu ajánlatokra, az építési szerződést azon vállalkozóval köti meg, a ki iránt a leg­nagyobb bizalom nyilvánul. Az építési tervért járó 60 koronát azon vállalkozó tartozik fizetni, a kivel az épí­tési szerződés megköttetik. Az árlejtés 1903. évi június 15-én reg­gel 8 órakor fog a lelkészlakon megtar­tatni. Duna-Möcs 1903. máj. 28. (bib a Imre ref. lelkész. Mem ami zsacskóban! Csakis ax üvegekben valódi! (A „Zacherl" névvel ellátva.) EZ AZ egyedüli es legbiztosabb szer bármilyen féreg ellen. Kapható Eztergomban ? Aczél Vilmos, Brenner Józset, Bruckner Albert, Jedlicska Rezső, Krausz Samu, Kún Gábor utóda, Leitgeb János, Metz Sándor, Paulovits Géza, Péterfy Béla Szenczy István, Vörös József, Willi Józsefnél. Párkányban: Pauncz Mórnál, tulajdonos Paunc Soma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom