Esztergom és Vidéke, 1903

1903-11-08 / 90.szám

melyből Táky Gyula 65, Math Gyula 36. Neményi Károly 21 és Heincz Mi­hály 1 szavazatot kapott, egy szavazó lap pedig üres volt, s igy Táky Gyula már az első szavazásnál nyerte el az általános szótöbbséget, ki az esküt nyomban le is tette. Öt perc szünet után az ifjúsági tor­naiinnepélyre vonatkozó számvevői és a Frey Vilmos-féle szépitészeti célokra szánt alapítvány pénztári jelen­tése vétetett tudomásul, majd dr. Földváry István, mint végrendeleti vég­rehajtó jelentése, a néhai özv. Nieder­mann Károlyné által tett „Sírbolt fenn­tartási"-, „Szent Erzsébet nőegylet"-, „Müveit úri nők otthona"- és a „Kolos kórházi ágyalapit vány" ügyében. Felolvastatott ezután a vásári rend­tartás és a lakbér szabályrendeletekre vonatkozó belügy ministeri leirat, me­lyekre vonatkozólag a minister által előirt módosítások elfogadtattak, mégis olykép, hogy a közgyűlés a leirat mó­dosítása dacára akép határozott, hogy a borjú, malac stb. eféle állatok árusí­tását továbbra is meghagyta a város belterületén, s nem vitte ki az állatvá­sár térre. Az októberi pénztárvizsgálatról fel­vett jkv. tudomásul vétele után hat órakor az ülés véget ért. Pénteken délelőtt, majd folytatólag d. ú. 4 órakor a jövő évi rendes a mező­•ori és a közmunka pénztár költségve­tése tárgy altatott le. A költségvetés tárgyalása elég simán folyt le. Általános feltűnésre adott okot Bártfay Gézának, a „Szabadság" szer­kesztőjének indítványa a rendőrségi ki­adásoknál, ki hivatkozva a rendőri teendők sokféleségére, a rendőrök nagy­mérvű elfoglaltságára, azt indítványozta, hogy a rendőri létszámot legkevesebb kettővel emeljék fel. Voltak kiket az indítvány megokolása mosolyra fakasz­tott, pedig az indítvány komoly volt, de voltak, kik hangosan imigy gondol­koztak : „timeó Danaos et dona ferentes." e szavakkal kezdődik: »Recrudescunt •diutina inclytae gentis hungarae vulnera« az egykorú magyar kiadás szerint: » Megújulnak a dicsőséges magyar nem­zetnek régi sebei.« Ez az év Rákóczy esztendeje, s mintha abban is reá emlékeztetne, hogy újra érezni kezdjük azoknak a rég sebeknek sajgását. Múltba néz az emlékezet, ta­nulságot merit belőle, s midőn megter­mékenyíti vele a jelent, irányt jelöl a törekvésnek, és jövőt teremt. Igy válik a történelem az élet mesterévé. A két százados múltba tekintünk vissza mi is, midőn Rákóczy emlékét ünnepelvén, a hazafiúi kegyelet öltárán áldozunk. Az a hálátlan törvény, mely nevét megakarta bélyegezni, immár csak holt betű ; de a kegyelet, mely tiszta ragyo­gású nevét az egész nemzet szivében soha el nem homályosodó dicsfénynyel környezi, élő valóság, hatalmas erő. Síent hevülettel, lángoló lelkesedéssel tölti el a mi szivünket is, s lelkünk az áhítat szárnyára kelve emelkedik a ma­gasba, hogy áldást rebegjen magasztos emlékére. Vezérlő fejedelmünk ! Rákócy Fe­renc ! Örök áldás legyen neved emlé­I kezetén ! Hazád, ami hazánk, és nemze­ted, ami nemzetünk, legyen oly szabad, oly magyar, oly boldog, hatalmas és virágzó, a minőnek a te nemes, tiszta lelked legszebb álmában, legforróbb só­várgásában valaha látta és megáhítani tudta ! (Vége.) A főkapitány mégköszönte a dugába dőlt jóindulatot, mely a szervezési sza­bályrendeleten szenvedett hajótörést, mely a létszámra nézve positiv in­tézkedést tartalmaz. A tüzőrségnél a gyakorló mester lakbére cimén beállított 200 korona idézett elö nagy vitát, mely összeg a költségvetés előre nemlátható tételébe vétetett fel, s kiutalványozása a tétel indokolástól tétetett függővé. f. DEHüC «3Z ZEE!] ZEUHZ. — Főegyházmegyei hirek. Gyűrky Ist­ván h. alesperes és szelőcei plébános Ürmény kerület rendes esperesévé nevez­tetett ki. Paulovits Pál nyug. plébános a Budapest-lipótmezei m. kir. áll. elme­gyógyintézet lelkészévé lett kinevezve. — Bankett- Szerdán este 8 órakor a Mag yar Királyban Vimmer Imre polgár­gármester tiszteletére, név ünnepe előes­téjén mintegy százötven terítékű bankett volt, melyen polgárságunkon és a város tisztakarán kivül a megye főbb tisztvi­selői is részt vettek. Az első felköszön­tőt Dóczy Ferenc, a polgári egyesület elnöke mondotta az ünnepelt polgármes­terre, utalva arra, hogy a megjelentek nagyszáma lenyes bizonyítéka azon sze­retet, bizalom és ragaszkodásnak, mely­lyel a polgárság polgármestere iránt viseltetik. Vimmer Imre polgármester köszönetét fejezte ki a polgárság ragasz­kodásáért s biztosította, hogy érzelmei a maga részéről nem maradnak viszon­zás nélkül. Büs/.ke arra, hogy a város közönsége tudja, meg van arról győződve, hogy ő városa érdekét mennyire szivén hordja. Dr. Fehér Gyula örömét fejezve ki, hogy a város családi ünnepén a vár­raegye képviselői, mint vendégek meg­jelentek, poharát Andrássy János alis pánra emelte, kit, mint egyenes jellemű, szókimondó embert tisztelünk, de emelte poharát azon jóindulatú támogatásra, melyet ezidőszerint a város a megye ré­széről tapasztal, ezen jóindulató viszony megizmosodására, s arra, hogy alispánun­kat ezen, de még más állásban sokáig lát­hassuk. Andrássy János megköszönte a jó kívánságokat s utalva előtte szólló szavaira, kijelen'ette, hogy Esztergom­nak, úgyis, mint a megye szivének ér­dekeit előmozdítani nem érdem, de kö­telesség, s ez lesz a jövőre nézve is tö­rekvése B. Szaóó Mihály nem a jóaka­ratra, hanem a kölcsönös jóakaratra emeli poharát. Kollár Károly Dóczy Ferencet, mint a polgári egyesület elnö­két, s mint ki a sikerült estélynek ren­dezője éltette. Magyary László olvasott fel egy sürgönyt, melyet Frey Ferenc országgyűlési képviselő küldött Buda­pestről, kimentve magát a politikai hely­zet szülte elfoglaltsággal, s mindnyájuk­nak jó mulatást kivánt. — A bibornok Hercegprímás primási székének elfoglalása óta, mint minden évben, úgy az idei karácsonyi ünnepek­alkalmából is IIOOO koronát osztott szét főmegyéje területén levő tan és egyéb jótékonysági intézetek között. Esztergom­ban a következőket részesítette segély­ben : A vízivárosi apácazárdának 400 kor., a kerektemplomi apácáknak 400 kor., a szt. györgymezei apácáknak 200 kor., a vöröskereszt kórháznak IOO a városi kórházi nővéreknek ioo kor., a ka<h. legényegyesü'etnek karácsony­fára IOO és háztörlesztésre 400 kor., összesen 500 kor., az esztergomi nőegy­letnek 200 kor,, az esztergomi szt. Vin­ce-egyletnek 100 Jkor,, a Szent-Háromság szoborra 500 к. О Eminenciája ezen szo­bor tartozásának törlesztésére évenként május és november hónapban 500—500 koronát szokott adományozni. — Sz. Imre ünnepe a főgimnáziumban. F. hó 5 én ülte meg a főgimnáziumi ifjú­ság védőszentjének, sz. Imrének ünnepét. 9 órakor ünnepi sz. mise volt a Ferenc­rendiek templomában, utána isk. ünnep a főgimnázium dísztermében a következő műsorral: 1. Sz. Imre herceg. Énekelte az ifjúság. 2. Prológ. Irta és szavalta Bá­nyász J. VIII. 0. n. p. 3. A kápolna. Énekelte az ifj. énekkar. 4. Sz. István intelmei fiához. Drámai jelenet. Irta Boron kai L. VIII o. n. p. Sz. István : Magu­rányi J. VIII. o. t. Sz. Imre: Meszéna Tibor I. o. t. Sz. Gellért: Szelényi Ö. VIII. o. n. p. 5. Ima Verdi Nabukodo­nozorjábói. Énekelte Golda J. VI. o. t. 6. A keresztény ifjakhoz, Schöner F. tői. Szav. Várkonyi D. VI. o. t. 7. Ezer év után. Pósa Lajostól. Szav. Zsacskó В. VII. o. t. 8. Király himnusz. Énekelte az ifjú­ság. Szülők is szép számmai voltak jelen az ünnepségen. — Helyettesítés. Kakass László muzslai főbíró gyengélkedése folytán, s miután Pongrác Kázmér szolgabíró a székhelyen kivül van hivatalosan elfoglalva, a túlsó járási főbírói hivatal vitelére tizennégy napi időre sürgősen Palkovics László szolgabíró lett a központból kirendelve, aki tegnap vette át a nevezett hivatal vezetését. — A jegyzőegylet kérelme. Berényi József köbölkúti jegyző, mint a jegyző egylet elnöke, az egyesület nevében kér­vényt adott be a törvényhatósághoz az­iránt, hogy irjon fel a képviselőházhoz avégből, hogy a vonatkozó törvény oda módositassék, hogy a 7 és 15 év közötti elhagyatott gyermekeket ne az illetékes község legyen köteles eltartani, hanem azok ors?,ágos költségen tartassanak el, mivel azok eltartása egyes községeket a tönk szélére juttat. Egyben kéri, hogy a felirat az összes törvényhatóságoknak küldessék meg pártolás végett. — Sorozás. A honvédelmi minister tekintve, hogy a politikai hely­zetben beállott változás reményt nyújt arra, hogy az 1903. évre kiállítandó újoncok rövid idő alatt országgyülésileg megfognak ajánltatni, a fősorozások ha­táridejét november 23 és december 23-ika közötti időre tűzte ki. — Nem kell a villamvilágitás. Az ál­lamvasutak igazgatósága értesítette a város hatóságát, hogy a Párkánynánai állomásra a villámot nem vezeti be, mi­vel az acetylennel jól meg van világítva. Villámra csak akkor térne át, ha az, a jelenlegi világitásnál olcsóbb lenne. — Jóváhagyás. A belügyminister a néhai Koller József állal a tűzoltóság részére tett alapítványt jóváhagyólag tudomásul vette, mig a reáliskola ré­szére tett aiapitvány ügyét a cultus­ministerhez tette át. A fenntartási ala­pítványra nézve pedig uj alapító levél kiállítását rendelte el aképen azonban, hógy annak tartalma az alapító szándé­kával ellentétben ne legyen. — A főgimnáziumi segitő egyesület igazgató választmánya folyó hó 4-én Boltizár József püspök elnöklete alatt ülést tartott, melyen szegény tanulók ré­szére megszavazott 9 téli kabátot, 17 kis kabátot, 18 nadrágot és 13 pár cipőt. — Felmentett pékmesterek. A rendőr­kapitány a vasárnapi munkaszüneti tör­vény állítólagos áthágása miatt Dóczy Ferencet 25, mig Baitl Jánost 5 korona pénzbüntetésre ítélte annak idején. Az alispán az ítéletet megváltoztatta s mind­kettőt felmentette, mivel büntetendő cselekményt fennforogni nem látott. — Ülések a megyénél A közigazga­tási bizottság kedden d. e. 10 órakor, majd ugyanaznap d. e. 11 órakor a gyám­ügyi fellebbviteli bíróság, mig 17-én d. e. 10 órakor a közp. választmány tart ülést. — A Városi virilisták névsora. Esz­tergom szab. kir város legtöbb adó fi­zető képviselőinek 1904 évre érvény­nyel bírandó névjegyzéke a következő­képen állíttatott egybe. Vaszary Kolos dr., Esztergomi takarékpénztár, Krausz Izidor dr., Frey Ferenc, Esztergomi fó káptalan, Bisitzky Jánosné özv., Keres­kedelmi és iparbank, Marosi József, Eckstein Mór, Brutsy János, Geiger Fe­renc, Schalkász ignác id., Prokopp Gyu'a dr., Mattyasovszky Kálmán, Be­rán Antal, Rudolf Mihály, Lindtner Já­nos, Leitgeb János, Zsiga Zsigmond, Draxler Alajos, Mattyasovszky Lajos. Bayer Károly, Eggenhofer József, Heisch­mann Ferenc, Niedermann Pál, Viola Kálmán, Horn Károly dr., Grósz Ferenc, Magurányi József, Boltizár József, Schal­kház Ferenc, Feichtinger Sándor dr.. Rajner Lajos dr., Szt. Ferencrendű zárda, Maiina Lajos, Simonyi Adolf, Bruckner Albert, Weisz Sándor dr., Poór Antal. Kohn Gábor, Blümraelhübel Ferenc dr.. Fried Arnold, Szentgyörgymezei közbir­tokosság, Burián János dr., Putz Adolf, Komtósy Ferenc dr., Kerschbaummayer Károly, Jedücska Rezső, Schönbeck Mi­hály, Schleifer Lajos, Ho'dampf Al­bertné özv. Táth., Lőrinczy József, 01­tósy L4J0S, Dóczy Ferenc, Strompf lg nác, Rochlitz Arthur, Budapest Eszter gom Füzitő v. t. Eisler Bernát, Hübner Antal, Magyary László, Szecskay Kor­nél, Gerenday József, Hulényi Győző dr.. Schrank Béla, Lőwi Lajos, Hütt Miklósne özv., Weichsler Vilmos, Farkas Tivadar, Brenner József, Graeffel János, Pfalcz Jó zsef, Nelhübel Gusztáv, Balog László, Ha­mar Árpád, Havasi Imre, Magos Sándor. Hütt Árpád dr., Schalkház Ignác ifj., Ivá­nyi Géza. Göncy Béla dr., Pal­kovich Jenő, Vimmer Ferenc, Laiszkv János, Számord Ignác, Wanitsek Rezső, Till Mihály, Sternfeld Rezső, Steinbach Já­nos, Scheiber Rezső, Szilágyi Rezső Buda­pest, Perger Lajos, Revicky Gábor, Matus Gyula, Schmidt Nándor, Marmorstein Mór, Bleszl Ferenc, Tölgyesy Ferenc, Kiffer József, Gedeon Kálmán, dr., Obermayer György, Waldfogel József, Maszlaghy Ferenc, Helc József, Platz János Heya Tivadar. — Állategészségügy. Sárisáp és Béla községekben a ragadós száj és köröm­fájás fellépett. — Kereskedelmi érettségit tett egyén instructornak kerestetik. Cim a kiadóhi­vatalban. rbTjrilttér.*) Báli selyem utolsó újdonság. Bérmentve s már megvámolva ház­hoz szállítva. Gazdag mintaválaszté*: posta fordultával. Henneberg seiyemgyár. Zürich. (4­*) Ezen rovatban közlöttekért nem vállal fele ősséget. A szerk. Esztergomban és vidékén LUKÁCS VILMOS (Budapest V. fürdő u. lO) a, m. Isiir- szabad. Osztály sorsjáték fő elárusítója* bankházának osztálysorsjegyei kizárólag- csak nálam kaphatók. Megrendelések posta utján a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett eszközölhetők. Kiváló tisztelettel Német Géza dohánytőzsde, Esztergom, Lőrinc-utca, bérpalota. Az 1. osztályú sorsjegyek árai: Vi 4l HA • I á 12.— kor. á 6 — kor. a 3— kor. ä 1.50 kor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom