Esztergom és Vidéke, 1903

1903-11-08 / 90.szám

A napirend előtt Vimmer Imre polgár­mester hazánk nagy fiáról, Deák Ferenc­ről emlékezett meg születésének 100 ik évfordulója alkalmából elnöki megnyitó­jában, mely a következő volt. * Mélyen Tisztelt Képviselőtestület! A hazafias érzelmek egyik legneme­sebb hajtása a hálás emlékezés azokról, kik Istentől nyert nagy tehetségüket, tudásuknak- méhszorgalommal gyűjtött kincseit és nemesre termett szivük ön­erővel fejlesztett Veszta lángját, mind­mind a haza oltárára szentelték és ál­dozták, igy tanitva bennünket is hogy miképen kell szeretni a hazát. Ilyen volt kiválóan Deák Ferenc, aki­nek ajakán történelmi nevezetességüvé vált azon intelem, hogy a hazáért min­dent kockáztathatunk, de a hazát koc­káztatni semmiért nem szabad ; és kinek születése ioo-ik évfordulóját csak az imént ünnepelte és még folyton ünnepli a magyar haza. Mi is ünnepeltük már a nagy évfor­dulót törvényes összetartozandóságunk érzetével vármegyénkben, melynek min­den nemes hevülésében részesei lenni vágyunk és szeretünk. Ámde ezen közös ünneplés mellett vá­rosunk hazafias szellemének értelmi szín­vonala lelkünk azon vágyában is kell, hogy kifejezést nyerjen, hogy saját ta­nácstermünkben is viszhangozzék a haza bölcsének sirhantja felett megszólalt or­szágos hála éneke és a mi jegyzőköny­veink se nélkülözzék azon lapot, mely tanúságot tegyen hazánk egyik legna­gyobb, és a maga nemében páratlan megdicsőült nagy fia örök érdemeinek hálás elismeréséről. * Az 1832—1836. évi országgyűlés má­sodik esztendejében, 1833. év tavaszán Zalavármegye egyik jeles követe Deák Antal követi állásáról leköszönvén, mi­dőn elvtársai távozása feletti őszinte saj­nálkozásukat fejezték volna ki, ő nekik ilyképen válaszolt : »Küldök én nektek magam helyett egy fiatal embert, kinek a kis ujjában több van, mint egész magamban* — és Zala vármegye megválasztotta kö­vetéül a lemondottnak helyébe ennek testvér öcscsét, Deák Ferencet. Az akkor alig 30 éves férfiúról azt mondották követtársai, hogy »egyszerre készen, felpáncélozva és felfegyverkezve jelent meg a világ színpadán. Igazán mint »Minerva ex Capite Jovis*, »s ettől fogva nem egyszer kérdezte egyik má­sik kevésbé tájékozott municipium : mit mond Zalamegye ?c Ugyancsak ő róla mondották barátai, hogy >nem éreztette fensőbbségét sen­kivel, habár e fensőbbségét elismerték barátai maguk, csak ő nem látszott róla tudnit ; az ülésszak után pedig ország­szerte szét vitték hogy »olyan az esze, mint egy ókori bölcsé, s olyan a szive mint egy jó gyermeké, с Jelleméről a nagy száműzött, kinek emlékét ugyancsak születése 100-ik év­fordulóján e teremben tavaly hazafias érzelmeink oltárán ünnepeltük, s ki egy ciprus ágat küldött Deák Ferenc sirká­polnájának küszöbére ilykép nyilatkozott: »eladonak vagy a csábok bármi nemé­vel elszédithetőnek nem lenni — egy dolog; s olyannak lenni, hogy még post faktum (befejezett tény u-án) se merhes­sen valakit sem nemzet, sem király va lami jutalommal életében csak meg is kinálni — ez más dolog.« És mit mond ugyancsak Kossuth La­jos Deák Ferenc értelmi felsőségéről, midőn az utóbbinak nagy politikai al­kotását, az általa nem helyeselt 1867. évi kiegyezési törvényt a nemzet által ennek minden érzelmet, történelmi ha­gyományai és aspirációi ellenére önkényt, minden hatalmi eszköz és kegyosztás nélkül elfogadottnak lenni elismeri ? Azt mondja hogy »az értelmi felsőség ilynemű diadalára nem tud példát a történelemben « És ezen ítéletéhez fűzi ismét a Cátói jellem elismerését, midőn Deák Ferenc nagyértelmi felsősége győzelmének má­sik okát abban találja meg, hogy „a nemzet határtalan bizalommal volt jel­leme, becsületessége és önzetlen haza­fisága iránt, mert jellemének szeplőtelen tisztaságához a gyanúnak még csak ár­nyéka sem férhetett*, s hogy „az ész és jellem összhangzata teszen embert nagygyá.* íme Тек. Képviselőtestületi Közgyűlés, megrajzoltam a hatalmas ecsettel festett eredeti után általam csak gyenge voná­sokban visszaadható képét a haza böl­csének, kinek emlékét ma a honfiúi hála tiszta érzelmeivel ünnepeljük. Nagy volt б tehetségében mint ké­szültségében ; oly nagy, hogy a köz­itélet a »haza bölcsének* nevével kü­lömböztette meg őt más nagyoktól ; és igy marad megkülömböztetve. mert pá­ratlan nyugodt ítéletét és mélységes tu­dását az igaz bölcs biztosságával birta értékesiteni oly idők és válságos moz­osztották, de ez az intézkedés nem hajta­tott végre. Július 13-án végre szóba került az or­szág viszonya az uralkodóházhoz. Maga a fejedelem hozta elő az abrenunciatió, József király letétele eszméjét. Az indít­vány nem lepett meg senkit. Bercsényi tüzes beszédben ajánlotta elfogadását, s a régi közmondással végezve szavait : eb ura fakó ! Az egész gyűlés ismételte e mondását azzal a hozzáadással toldva meg : mától fogva József nem kirá­lyunk ! Ezzel a rendek a százados vi szonyt a Habsburg uralkodóházzal szét­törték s nyomban fogalmazták az ide­vonatkozó törvénycikket, melyet mint második articulust ezzel a fejezeti fel­írással iktattak az országgyűlési végze­mények sorába : »Josephus királyságának lemondása, interregnumnak vagy király nem létének bekövetkezett ideje, és az ausztriai ház akármi módon praetendált mindennemű jussának eltörlése, с Érdekes és az egész kuruc mozgalom vezéreszméjét rövid összefoglalásban hí­ven és jellemzően domborítja ki az ónodi gyűlés határozmányainak bevezetése, mely szóról szóra ekképen hangzik : »Előljáró beszéd, melyben ezen gyűlés­nek terminusa és hirdetésének okai jelen­tetnek. Mi Isten kegyelméből fejedelem Rákócy Ferenc, a szabadságért öszveszövetkezett magyarországi Státusoknak és Rendeknek vezérlő fejedelme, és hazánk szabadsá­gáért öszveszövetkezett egész magyar-! országi minden statusok és rendek: Adjuk tudtára mindeneknek, a kiknek illik : Hogy midőn mi a feljebb való esztendőkben az Ausztriai Háznak elvi­selhetetlen jármával szorongattattunk volna, édes nemzetünk régi dicsősége, és szabadságához való szeretetünktől viseltetvén, annak oltalmára fegyvert fogván, kedvünket szivünket a Szécsényi közönséges országos gyűlésünkben, erős szövetségünknek szoros kötésével öszve­csatolván, egyedül az vala szándékunknak minden célja, hogy azáltal országunkat s édes hazánkat hajdani virágzó állapo­tába állíthassuk, és mind magunknak, s mind kedves maradékinknak állandó boldogságunkra erős fundamentumot vet hessünk. Kihez képest a békességnek tractáját, mindnyájunk egyező akaratjá­ból megpróbálnunk kívánván, és a media­torok sok biztatásához képest jó folya­matját s véghez menetesét is remélvén, ar­ról való tiszta igaz indulattal tett tractabéli munkálkodásunk után, vezérlő fejedelem authoritásunkból, e folyó 1707 esztendő­béli pünkösd havának első napjára az Ónod táján lévő mezőben hirdettetett, de azután bizonyos okokból azon hónapnak 16-dik napjára elhalasztatott közönséges gyűlésünkre, hazánk közjavának munkál­kodására nézve öszvegyülekezvén, eléggé láttuk s tapasztaltuk, mely távol lőtt lé­gyen azon békesség tractájában az auszt­riai háznak a megegyezéshez való igaz igyekezeti, a ki is különb-különbféle csalárd mesterségeivel hálóba keríteni, és némi-némüképen vele született tyran­nusi kegyetlen uralkodásra való vágyó­zanatok között is, milyenek a szenvedély vagy indulat, aggódás vagy reménység által izgatott más külömben jeles elmét a megtévesztés veszedelmével kisértenek meg. Nagy volt és mindeneknél nagyobb az önzetlen hazafias jellemesség oly fokú érinthetetltnségével mely úgyszólván minden emberi mértéken felül emelke­dett ; mely előtt csodálattal állhat meg a lélekbúvár, hogy miképen lehet az em­beri létet uraló minden befolyásoknak alávetett szív minden emberi dolgok fe­lett oly magasztosán nemes és fenséges. Erőmet, mint a rendelkezésre álló időt és alkalmat meghaladó törekvés lenne, hogy Deák Ferenc politikai mű ködöse és értékének egészét- csak váz­latilag is а Тек. Képviselőtestület sze­mei elé állitani megkiséreljetn. De nincs erre szükség, mert erkölcsi és szellemi alakja oly kidomborodott, oly szembeötlően tiszta és megható, hogy részleteiben való bemutatás nélkül sem érezhetünk iránta kevesebbet, mint szivünknek honfiúi érzelmekkei meg­szentelt háláját és kegyeletes tisztele­tét. Hisz Deák Ferenc érdemeinek elisme résében fogyatékosnak lenni annyit je lentene, mint érzéketlennek maradni a legszentebb emberi és népjog, az egyéni és nemzeti szabadság eszménye iránt, amelyekért való szakadatlan küzdés ne­mes lelkének szükséglete és éltető eleme volt; annyit tenne mint fel nem fogni egy az Istentől megáldott nagy elme és lélek hűségét minden iránt, mi az embe­risé^ fejlődésének történetében a nemes erjedés élesztő anyagát szolgáltatja. Politikai nagy művének melylyel al­kotmányunkat a jogfolytonosság paizsa alatt válságos idők után helyreállította' végleges és maradandó értéke felett még csak azon utókor fog elfogulatlanul Ítélhetni, mely már tul lesz az ádáz küz­delmen, mely most szemeink előtt a há­ládatlan szomszéd által vivatik, kinek szabadságát megdicsőült Deák Feren­cünk eszközölte ; egyben azonban senki sem kételkedhetik már ma sem, s ez az: hogy ki oly kiválóan nagy és jeles po litikai ellenfelének mint Kossuth Lajos, ítélete szerint is páratlan értelmi felső­ségének s utolérhetetlen jellemnagysá­gának egész lelkét lehelte be alkotásába, az megérdemli honfitársai leboruló há­láját és erre minden időkön át érdemes marad ; arról elmondhatjuk a költővel, hogy szivünk és lelkünkbe vésődjék, és aranybetűkkel feljegyezhetjük hogy, ő dásával, maga elébbeni kemény s gyalá­zatos szolgalatjának igája, és annak nyomorúságos sorsa alá hajtani igyeke­zett bennünket, az ellen való magunk, édes magzatink, s javaink oltalmazására mindnyájan felkiáltván, újabb megegye­zett kedvvel és szívvel közönségesen végez­tük e következendő artikulusokat.« A fejedelem június 22-én rekesztette be a gyűlést s jóváhagyta a 24. cikkből álló törvénykönyvet, melynek legkimagas­lóbb határozata a fentebb emiitett máso­dik cikkely a királyi trón megüresedé­sérői és az ausztriai ház mindennemű jogának eltörléséről. Meg kellene még emlékezni a mozga­lom végszakáról, midőn a kimerült orszá­got elfogta a békevágy, a szatmári bé­két megelőző tárgyalásokról, és magáról a békeszerződésről, melynek következté­ben 1711. évi május hó i-én szép verőfé­nyes napon lobogó zászlókkal s talpig fegyverben vonult ki a még mintegy Ii—12000 emberből álló kuruc sereg a kis majtényi sikra, hol a császári sereg fővezérével Pálffy Jánossal találkoztak. Károlyi Sándor előlépett és üdvözlő beszé­det intézett Pálffyhoz, azután maga és a tisztikar letette a hűségesküt. A legény­séget már előbb a tisztek eskettették meg. Azután kardosán fegyveresen, de zászlók nélkül apró csapatokban oszlott szét a katonaság, hogy visszatérjen családi tűzhelyéhez. Vége volt a kurucvilágnak. De maga Rákóczy már nem a hazában érte meg e napot. Még február »Im a nemzetnek egyik ritka dísszé Kevély örömmel nézzetek reá, Ki a hanyatlás gyáva korszakában Midőn erkölcs erény és honfiság Csak ige volt a kérkedésnek ajkán, Oly sok kisértet s csábok ostromában Melyek levertek gyávák közt erőst is. Erényében törhetlenül szilárd, S magához mind végiglen hű marad. с Te voltál ilyen hazánk megdicsőült bölcse ! Fájt, végtelenül fájt midőn elsi­rattunk, noha akkor még könnyeink közé hazánk védangyalának könnyűi, re­ményünk gyöngyei gyanánt pörögtek. Az idő enyhített fájdalmunkon, mert isteni rendelés, hogy az idő folyása eny­het nyújtson; de most uiult erővel tépi fel fájdalmunkat hazánk egének borujá­ban az aggodalom, hogy immár utánad hazánk bölcse, védő angyalunkat is elsi­rattuk ! Isten segedelme legyen velünk, a ha tin és trónon ; ihlesse meg törvényho­zóinkat s vezetőinket nagy lelked böl­csességével, mely legyen áldott közöt­tünk s utódaink között minden időkre a magyar haza rónáján, mint bércein és völgyeiben; városaiban és falvain, a kastélyokban mint a gunyhókban és min­denütt, mert átfogott az mindent és be­hatolt mindenüvé ember és szabadság­szeretetének örök világosságával. Ez legyen közöttünk is Deák Ferenc nek soha el nem horaályoru'ú legszebb emléke ! Dr. Földváry István indítványára, hogy a városnak aliaza bölcse iránti ke­gyeletes hálájának maradandó és kül­só'ségekban is megnyilatkozó nyoma legyen, s a nagy trias kiegészítésére, mivel van már Széchenyi terünk, Kossuth Lajos utcánk, elhatározta, hogy a Duna utcát Deák Ferencről keresz­teli el, a polgármester remek megnyi­tóját pedig egész terjedelmében meg­örökíti az ülésről felveendő jegyző­könyvben. Dóczy Ferenc indítványára pedig kimondotta, hogy azt kinyomatja, s a képviselőtestület tagjainak meg­küldi. Ezután jött a napirend. A jövő évre érvénnyel biró virilis­ták névjegyzékének kiigazítására vonat­kozó tanácsi javaslat elfogadása után következett a karmesteri állás betöl­tése. Az elrendelt titkos szavazás ered­ménye szerént beadatott 124 szavazat, 21 én a vereczkei szoroson át hagyta el az országot, hova többé vissza nem térhe­tett. Bár eltávozásakor a dolgok folytatá­sát s hívei vezetését Károlyi Sándorra bízta, ennek béketárgyalásaiban részt nem vett, s azok eredményéhez sem járult hozzá mert ekkor még erősen bízott Nagy Péter cár álnok hitegetéseiben, hogy ügyének jobbra fordításában fegyverrel is megsegíti. Később látta be, hogy ke­serűen csalódott. De azért sohasem gon­dolt a visszatérésre. Levonta magatar­tása következéseit, s martyrja lett az ügynek, melyet diadalra segíteni nem bírt. Itt hagyta gyermekeit, kincseit, 120 négyszögmértföldet kitevő királyi vagyonát, s örökre búcsút vett minden­től, mi szivének kedves lehetett. Haladt oda, hova végzete vitte : »A merre tenger zúg, A merre a szél jár, Csillag lehanyatlik, Ott nyugszom meg én már. с Azok a társadalmi osztályok, melye­ket annyira szeretett, a főurak és birto­kos nemesek csakhamar nevét is tör­vényben bélyegezték meg. Ellenben a szegény tömegek, a jobbágyok, parasz­tok szivükbe zárták emlékét s hűséges szeretettel őrizték meg nemzedékről nemzedékre. Ez évben van kétszáz esztendeje, hógy Rákóczy fölemelte zászlaját és fegyverre szólütotta nemzetét pro libertate, a magyar haza szabadságáért! 1703. évi június 7-én a munkácsi uradalomban levő táborban kelt híres kiáltványa, mely

Next

/
Oldalképek
Tartalom