Esztergom és Vidéke, 1899

1899-07-20 / 58.szám

a legkitűnőbb magyar művészeket. A Budapesti napló tnűtárlatain részt vesz­nek a többi közt: Ábrányi Lajos, Ádler Mór, Baseh Gyula, Benczúr Gyula, Bihari •Sándor, Bosznay István, Both Menyhért, Brodszky Sándor, Bruck Miksa, Bruck Lajos, Fényes Adolf, Ferenczy Károly, Grünwald Imre, Grosz Béla Haraszti Jó­zsef, Hegedűs László Innocent Ferenc, Jantyik Mátyás, Kacziányi Ödön, Kallós Ede, Kann Gyula, Karlovszky Bertalan, Karvaly József, Kernstock Károly, Kim­nach László. Klaber Gyula, Knopp Imre, Koszkol Jenő, Koszta József, László Fü­löp, Ligeti Miklós, Lotz Károly, Márk Lajos, Markup Béla, Mannheimer Gusz­táv, br. Mednyánszky László, Mihalik Dániel, Munkácsy Mihály, Neográdi An­tal, Olgyay Ferenc, Pállya Celesztin, Papp Sándor, Radnay Béla, Réti István, Róna József, Spányik Cornél, Stetka Gyula, Stróbl Alajos, Szenes Fülöp, Szlányi Lajos. Tahi Antal, Teles Ede, Telepi Károly, Thein Miksa, Tolnay Ákos, Tölgyessy Artúr, Tornai Gyula, Tull Ödön, Ujváry Ignác, Vajda Zsig­mond, Weinberger Márk, Zala György. A művészek óriás lelkesedéssel dolgoz­nak máris az első kiállítás anyagának rendezésén. Velük fáradozik, a Buda­pesti Napló buzgó szerkesztősége, hogy olyan kiállítás jusson a magyar városok­nak, amely még a külföld nagy központ­jaiban is méltó lelkesedést keltene. f A walesi bárdok. — Arany János balladája szabadon. — Edwárd király, angol király Léptet fakó lován: — Hadd látom; — úgymond, — mennyit ér A welszi tartomány! Van-e ott folyó és földje jő ? Legelőin fii kövér? Használt-e a megöntözés: A pártos honfivér ? S a nép, az istenadta nép, Ha oly boldog-e rajt', Mint akarom s mint a barom, Melyet igába hajt ? — Felség! valóban koronád Legszebb gyémántja Weisz ; Földet, folyót, legelni jót, Hegy-völgyet benne lelsz. S a nép, az istenadta nép Oly boldog rajta, Sire : A »Pillangót« járatja mind S egy sem akad, ki sir 1 A >Pillangó* előfizetési ára egész évre csak 4 frt, fél évre 2 frt. Előfizetni le­het a >Pillangó« kiadóhivatalánál Buda­pesten, VI., Teréz-körut 35. — Mutat­ványt ingyen küld a kiadóhivatal min­denkinek, a ki azt kivánja. t Csillagos éj a cime Baka-Baitz Irma gyönyörű dalkeringőjének, mely most jelent meg nem rég s már is rend­kívül elterjedtségnek örvend. Megrendel­hető Rózsavölgyi és Társa udvari zenemű kiadóhivatalánál Budapesten. Ara postai utánvéttel 3 korona. t A > Zenélő Magyarország* zongora és hegedű zenemű folyóirat most meg­jelent XlV-dik füzete tartalmazza a kö­vetkező szép zenemű újdonságokat : I. Truppéi Károly >Sirjon, rijjon a hegedű.* II. Zsadányi Ármánd >Budapesti fog­házba* magyar dalokat. III. Ivon Ch »La serenata* Polka mazurkát. IV. Alet­ter V. »A fehér szegfű.* Sálon darabot. V. Heuser Ernő iRománcz*-át hegedőre zongora kisérettel. Ily gazdag tartalom­mal jelenik meg a > Zenélő Magyaror­szág* minden füzete, miért az minden zongorázó és hegedűsnek, ki a legjobb magyar dal, műdal, kupié, salon-táncze­nét s hegedűujdonságokat kedveli, külö­nösen figyelmébe ajánlhatók annak ha­vonként kétszer megjelenő 10—10 oldalt tartalmazó füzetei. Egy negyedévben 6 füzet 60 oldal tartalommal 1 frt előfize­tésért kapható s előfizetések a most meg­induló uj félévre s egyébb hangjegyekre szóló megrendelések a > Zenélő Magyar­ország* (Klökner Ede) zenemükiadóhiva­talába Budapest VI. Csengery-utca 62. a. intézendŐk, honnan árjegyzékek és egyes évnegyedek tartalmát mutató jegyzékek ingyen és bérmentve küldet­nek. f Gyermek Divat, az anyák e kedves újsága, hatodik évének 7. száma megje­lent. Körülbelül 100 képpel tarkitott nyolczoldalas főlapján hasznosan oktatja a szorgos anyákat arra, hogy az elhasz­nált vagy a nagyok kinőtte ruhát mikép kell a kicsinyek számára átalakítani, vagy ujat várni. Könnyebbségére van ebben a minden számhoz mellékelt két­oldalas szabásminta-iv. Ezenkívül az apróságokat is kellemesen szórakoztatja, a menyiben játékszerek és apró tár­gyak készítésére oktatja. A Gyermek Divat hónaponkit megjelenő újság. Elő­fizetési ára a lehető legolcsóbb: a július—szeptemberi negyedévre 55 kr postán küldve. Megrendelhető a ki adó­hivatalban Budapesten, Rökk Szilárd­utcza 4. sz. f A Patyolat hatodik évének 7. száma megjelent. Ez az egyetlen magyar újság, mely kizárólagosan a fehérnemű-divattal foglalkozik. Teszi pedig ezt olyan rész­letességgel és alapossággal, hogy az ol­vasója nincs ráutalva a készen vett és drága fehérneműre, hanem minden da­rabját otthon maga megcsinálhatja a minden számhoz mellékelt, magyaráza­tokkal ellátott kétoldalas szabásmintaiv­segitségével. A Patyolat minden hónap elején megjelenő újság. Előpzetési ára postán való küldéssel a július—szeptem­beri negyedévre 55 kr. Megrendelhető a kiadóhivatalban, Budapest, Rökk Szilárd­utca 4. szám. IíT37-ilttér.*) Gyászjelentés. F. hó 18-án éjjel 11 óra­kor pénztárnokunk : Mooser József űr Isten akaratából fáradhatatlan munkás életéből elszóllitatott. Huszonhárom éve mult, hogy vállalatunkat a legőszintébb hű­séggel és odaadással szolgálta. E nagy veszteség miatt való fájdalmunk, épúgy mint iránta való hálánk kimondhatatlan Legyen áldott munkásságá­n k helye és emléke örökre ! Lábatlan 1899. július hó 19-én. A gróf Roon-fóle lábatlani cementgyár igazgatósága. HÁZELADÁS. A Jókai-utcai 162. számú ház, amely egy szép nagy utcai uri lakásból és egy kisebb kétszobás, konyhás udvari lakás­ból áll, eladó. Bővebb felvilágosítást ad a háztulaj­donos. A közönség köréből. Az uj uszoda. Nagy hálával lehet és van is az esz­tergomi közönség a Takarékpénztár ál­dozatkészsége által létesített uszó helyi­ség iránt. A bérlőhöz azonban néhány őszinte, jóakaratú figyelmeztetést inté­zünk, illetve kérjük a következő dolgok­nak a helyiségben leendő közzétételére ; U. m. az uszó helyiségben néhány he­lyen legyen feltünőleg kiírva; hogy a vízbe való köpés szigorúan tiltatik, s állitassák fel több helyen e célra szol­gáló edény, a gyufa és szivar-, vagy cigaretta végeik ne dobassanak a vízbe, valamint arra is kérjük a vezetőséget, hogy a nők uszó ruháit ne akkor mos­sák a vizben, a mikor a férfiak fürödnek, mert bizony ez sehol sem történik, van arra külön helyiség is, csak a személy­zet ne röstelje a ruhákat odavinni. Az uszóhely fenekét is jó lenne néha erős kefékkel felsikálni, mert bizony a délu­táni órákban már sok tisztátlanság van a vizben. A közönség méltó nagy pártfogás­ban részesiti ezt a helyiséget, azért méltán elvárja, hogy a mai kor igényei szerint berendezett hely ugyanez igények szerint legyen vezetve. Végül megemlítjük, hogy nem jó veszi ki magát, ha az úszómester teljes ruhában, cipőben és kalappal végzi funkcióit, mert az úszómesternek minden esélyre készen kell lenni, mert a napok­ban is úgy ruhástul kellett beugrani, hogy egy kis leányt kisegítsen a nagy bár indokolatlan ijedtségből. Egy uszodalátogató. Szerkesztői üzenet. Sz. K. D'öm'ós. Simítással jöhet, de semmiesetre sem azzal a rettenetesen Ízléstelen cimmel. -— M. Endre. Helyben. Vannak benne sikerültebb részletek, felcsillan néhány tetszetős gondolat, de egészbe véve még nagyon egyenetlen. Ha időnk lesz, megpróbál­juk planirozni. — Fegyelmi ügy. A kérdéses ügy a fegyelmi választmány legutóbbi ülésén hozott ítélet­tel befejeződött. Hirdetések ESZTERGOM és VIDÉKE jutányos áron felvétetnek a kiadóhivatalban, Széchenyi-tér 330. sz. és BRENNER JÓZSEF füszerkereske­désében. Saját termésű KITÜMÖ FEHÉR ÉS VÖRÖS BOROK KAPHATÓK BRENNER JÓZSEF PINCÉJÉBEN ESZTERGOMBAN ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN. Csokoládé jj | Suchard \ Minedniitt € acao I kapható. \_^^^^^^M

Next

/
Oldalképek
Tartalom