Esztergom és Vidéke, 1894

1894-11-18 / 92.szám

— Halálozás. Esztergom egyik közbe­-csülésben és tiszteletben állt ügyvéde hunyt el e hó 15-én. Idősb Nemes-pani Barta Adolf köz- és váltóügyvédnek el­hunytát tudatja egy gyászjelentés. Az öreg urat, 73 évet élt meg, nagyszámú rokonság gyászolja. Temetése tegnap, pén­teken volt a városi sírkert kápolnájából nagy résztvevő közönség jelenlétében. A megyét Kruplanic főispán, a várost pedig dr. Helc polgármester képviselte. Az en­gesztelő szent mise áldozatot ma mutat­ták be a Mindenhatónak a városi plé­bánia templomban. Nyugodjék békével. — Városi közgyűlés. Esztergom város képviselőtestülete jövő kedden, nov. 20-án, közgyűlést tart a városház tanácstermében. — Keményfi János városi tanácsnok súlyos betegsége — mint részvéttel érte­sülünk — komolyabb aggodalomra nyújt okot, bár az orvosok erősen biznak a felgyógyulásban. Vajha mielőbb teljesed­nék tisztelőinek reménye, kik a ta­nácsnok úr hosszú hivatalos pályáján városunk egyik legbuzgóbb kiváló állású tisztviselőjét tanulták meg benne ismerni és szeretni. > — Névnap. Felcser Lipót doroghi es­perest csütörtökön névnapja alkalmából az Eszakmagyarországi bányatársulat tiszt­viselői Tokodról, négyes hangban igen pompásan előadott alkalmi üdvözlő dal­lal lepték meg. E társulat tisztviselői ugyanis Stegl Károly bányafelügyelő in­dítványa folytán magyar dalárdát alakí­tottak. Megjelentek még az esperes üdvöz­lésére a bányaiskolák tanítói és tanulói testületileg és egyesek is igen számosan. — Életveszélyes fenyegetés. Holovits István szentgyörgy mezői cipész urat már jól ismeri lapunk olvasóközönsége. A vármegyeházi betörés vizsgálatánál volt letartóztatva, de mivel semmi rá nem bizonyult, szabadon bocsátották. Akkor mi is megírtuk az esetet, miért Holovits lapunk ellen sajtópert indított, de ezzel, valamint a vizsgálóbíró elleni feljelentés­sel is elutasították. Most Holovits megint életjelt ad magáról. Elkeseredésében élet­veszélyesen fenyegette a hatóságot és mindenkit, kivel találkozik. Emiatt a szol­gabiróság ismét letartóztatta és vizsgála­tot indít meg ellene. — Lámpákat a hídra ! Lorberer László hajóskapitány jelentést tett, hogy az ál­landó hid pillérein az előírt fényű lámpá­kat nem gyújtják föl. Valóban erélyes in­tézkedéssel kellene a vállalkozókat kény­szeríteni, hogy szerencsétlenségek elke­rülése végett ilyen eset többé elő ne for­duljon. — Ltsztlopók. Nem a molnárok jeles céhének tagjairól lesz szó, hanem két fur­fangos tolvajról, kik Dócy Ferenc péknies­tert és városi képviselőt károsították meg. Dócy Ferenc nagyobb szállítmányokban kocsin hozatja a lisztet Budapestről. Fu­varosai P. M. vörösvári lakos és Sovány József esztergomi napszámos voltak. Állandóan 30 zsák lisztet szoktak egy­egy téréssel szállítani, amiből hosszabb idő óta 2—2 zsákot leemeltek Vörösvá­ron és osztozkodtak a nyereségen. Hogy aztán a gazda ne vegye észre a hiányt, mikor beállítottak Esztergomba, titkon a raktáron fekvő lisztbői két zsákkal a sze­kérre csempésztek és igy számoltak be 28 1 zsákkal harminc helyett. Ilyenformán űzték a csalást egész mostanig és Dó­czyt 20—30 zsák liszttel károsították meg, míg rájött a íifikára és jelentést tett a kapitányságnál, mely most foglal­kozik a két jómadár furfangos cseleke­detével. — Közérdekű felszólalás. Lapunk azon olvasójától, kitől a minap közöltünk egy érdekes levelet, most ezt a sorokat kap­tuk : «Igen tisztelt Szerkesztő úr! Va­gyok oly bátor Önt ismét néhány sorral felkeresni és kérni, hogy a mai lapban «Lakásinség Esztergomban* cím alatt megjelent cikkeket jó lesz többször ismé­telni és a vagyonosabb polgárokat un­szolni, hogy építsenek. Hiszen volnának tudomásom szerint itt többen, kik építe­nének, ha hatóságunk figyelmét egy kissé a házbérek regulázására fordítaná; bár tudjuk mi esztergomiak jól, hogy a laká­sok építése a legrosszabban jövedelmező tőkebefektetés. Az adó nagy, javítások követeltetnek, most vegyük azt, ha rosz­szul fizető lakónk akad, úgy várunk egy negyedévet, majd akkor fizet; de a lak­bér ekkor is elmarad és mi fölmondunk. Negyed vagy félévi fölmondás után a lakó többnyire kihurcolkodik és sem a régebbi félévi, sem a. felmondástól kezdődő időt nem fizeti ki. A háziúr intelligens lakóit lefoglalás által kompromittálni nem akarja és kárt szenved. Először, mert az adót tőle pontosan megkívánták, a javítások megtörténtek és a meg nem fizetett ház­bér kamatai is elvesztek. Tudvalevőleg egész Ausztriában a házbér negyedenkint előre fizetendő és ha a lakó kötelességét nem teljesíti, maga magának mond fel; ily feltételek alatt azután mi is építenénk, de csekély házbérért mindig pörösködni utálatos dolog. Ausztriában ismeretes do­log, hogy a háztulajdonosokat a hatóság a legnagyobb pártfogásban részesíti, mert tudja, hogy csak így épül, szépül és gya­rapszik minden város. Legyen nálunk is szigorú bíránk a nem fizető lakók iránt, legyen törvény a negyedévenkénti előre­fizetés és építsünk mi is. Még bátorko­dom figyelmét valamire felhívni. Nagy fába vágta egypár tekintélyes egyén a kórházépítéssel a fejszéjét. Hiszen igen szép dolog, de talán még korai. Lehetne talán előbb másként is az esztergomiak egészségén segíteni. Világhírű orvosaink azt mondják, hogy betegségtől az embe­riséget megóvni szebb tudomány, mint azokat gyógyítani. Nem jó volna tehát orvosainkat erre figyelmeztetni és éber­ségüket a házból-házba betegséget hor­dozó koldusokra fordíttatni és a még ve­szedelmesebb örökösen zöld mocsarat tartalmazó csillag-utcai árok, buda-utcai és nagy-piaci difteritisz és typhus bacil­lusokat tartalmazó pocsolyáinkra figyel­meztetni. Tudvalevő, hogy az ily pocso­lyák mily veszedelmesek és itt nálunk a városház előtt díszlenek.« / — Vásári komédia. A csütörtöki baj­nai vásáron ott volt egy késáruló német is. Kifeszítette a kötelet a körben levert cölöpökre és a középen feltűzdelt késekre igyekeztek a nyerészkedni akarók kari­kákat dobálni. A vásár végefelé történt, hogy egy gyerek fizetés nélkül elkezdett karikákat dobálni. A német ezen hallat­lan vakmerőségen fellobbanva, a gyere­ket arcul ütötte, de vesztére. A gyerek­nek akadt egy pártfogója, aki durván megtámadta őt. Ennek szidalmára töb­ben összecsődültek s a gyereknek védel­mére kelve, megtámadták a kés áruló németet. Kegyetlenül elverték, ruháit le­szaggatták róla és fejét összetörték. Mi­kor alig birt a vértől eltorzítva mozogni, akkor akadt csak néhány szánakozó em­ber, aki a "brutális és illetéktelen táma­dóktól a szegény embert megszabadította. Hát a csendőrség ? Bár helyben állomá­sozik az őrs, nem volt látható egyetlen szál sem, mint rendesen, mikor szükség volna rájuk. — Gyanús halál. Egy 95 éves paraszt asszony, Özv. [ Nyári Istvánné halt meg tegnapelőtt a \ kir. városban. A halottkém semmi gyanúsat nem látott rajta és meg­adta az engedélyt az eltemetésre. A rend­őrség azonban, i mikor megvizsgálta a ha­lottat, hátul a koponyán súlyos ütés nyo­mát látta és a;z egész -fejtető alá volt futva vérrel, tehát azon gyanúját fejezte ki, hogy Nyáriné nem természetes halál­lal mult ki. A hivatalos boncolás" ezen adatai alapján a. rendőrkapitányság vizs­gálatot rendelt el. — Vörheny Únyon. Hivatalos jelentés szerint Uny községben vörheny ütött ki. Egy 6 éves leány 1 és egy 13 éves fiu bete­gedett meg. A szükséges óvintézkedések megtétettek. \ — Egy betörő elfogatása. Az orszá­gos hirű betörőt, Éxarits Jánost, ki a váci fegyházból, majd a szegedi csillagbör­tönből is megszökött, folyó hó 2-án si­került a győri rendőrségnek elfogni. Azt hiszik, hogy a székesfej érvári Reichard­féle betörést is ő követte el, s nagyon valószínű az a feltevés, hogy ő az az ismeretlen egyéniség, akitől Grünhut La­jos vallomása szerint a nagymennyiségű bélyeget elárusitás végett az újszőnyi pá­lyaházban kapta. Letartóztatásakor nagy­mennyiségű ékszert találtak nála, a töb­bek közt apró drágaköveket egy balassa­gyarmati gyógyszerész nevével ellátott skatulyában. Távirati kérdésre Balassa­Gyarmatról az a válasz érkezett, hogy ott november i-sőre virradóra Reisz ék­szerész-üzletét rabolták ki. Exaritsot át­adták a kir. ügyészségnek, honnét Szé­kesfejérvárra kisérték. — Kerülő Uton. Az alkapitány (felnyitva dohányszelenczéjét a vén leányhoz): Neve nagysádnak ? —• Ráskay Szidónia. — Mikor bérmálták f — 1875-ben. — (A jegyzőkonyvezetőhöz fordulva :) írja be, kérem, kora 32 esztendős. — A szórakozott utasok figyelmébe. A magyar-államvasutak igazgatósága több ízben tapasztalta, hogy emberei nagyon röviden bánnak el a vasúton visszaha­gyott tárgyakkal. Ha valamelyik utas visszahagyott tárgyát reklamálja, úgy­szólván figyelembe sem veszik, s az ott felejtett holmit hamarosan elárvereztetik. Az igazgatóság most szigorúan utasította hivatalnokait, hogy a tárgyak tulajdono­sait maguk is kutassák, s akkor árverez­tessék el a holmikat, ha a kutatásnak nincs eredménye. A reklamációkra ok­vetlenül válaszolniuk kell. *) Eladó kert.. Elhalt Özvegy Stmnpf Péterné szigeti kertje kéz alatt eladó. Egyezkedni lehet Fekete József úrnál Szentgyörgymezőn, vagy a november hó 28-án d. e. 9 órakor a helyszínén meg­tartott árverés utján. Fölvilágositás nyer­hető még Grosz János úrnál a gőzhajó­állomásnál, vagy a szigeti csősznél. — Brutsy Gyula diszműkereskedésének lapunk első oldalán lévő hirdetését a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk. IRODALOM ES ZENE. — Az újévi száma a »Képes Családi Lapok «-nak ez évben is, mint az előzők­ben, gazdag szépirodalmi, ismeretterjesztő és szórakoztató tartalommal fog megje­lenni. E számban veszi kezdetét az álta­lánosan kedvelt 'és termékeny Írónőnek, Beniczky Bajza Lenkének egy elejétől végig érdekfeszítő regénye sHázsmár és Társas czimmel. Ezenkívül közölve lesz Murai Károly kedvelt humorista «Befelé fordított kép» című elbeszélése. Az újévi szám tehát élénk bizonyítéka lesz annak, hogy a «Képes Családi Lapok» szerkesz­tősége lépést tart a korral és főtörekvése mindenha, hogy előfizetőinek minden ré­tegét kielégítse. A « Képes Családi La­pok* előfizetési ára egész évre 6 frt, fél­évre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Mu­tatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal. Budapest, V. Va­dász-utca 14. szám, saját házában. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos NÓGRÁDI JENŐ. NTILJTER*). Nyilatkozat. E lapok legutóbbi számában »Az első emeletes ház« cím alatt egy hír jelent meg, amelyet nem hagyhatok megjegy­zés nélkül. FIázam nem félig, hanem egé­szen készen áll már egy hónap óta, csu­pán a külső vakolat hiányzik róla. Nincs nedves állapptban, mivel az egész építési erőmentes icőben tőiként, miközben gon­dot fordítojrcam arra,! hogy a falak mű­szaki úton/kiszáritassfcnak. Ami az em­lített hirnac a*^épülJt környékére vonat­kozó részlt/illqci, mig kell jegyeznem, hogy Párlányf nernf asphaltozott nagy­város ugyan jfe az* épület előtti járó, kavicsozva Irenyelmesen használható. Az épület környéke pedig mihamarább . ren­dezést nyer, amennyiben a hídfeljáróval együtt feltöltetik. Házamban nem néhány vendégszoba van, hanem 8, a modern kor igényeinek megfelelően berendezett, villa­nyos csengetyűvel ellátott kényelmes ven­dégszoba. Ennyit a hir kiigazításául. Kü­lönben a n. é. közönség pártatlan Ítéle­tére bizom annak eldöntését, hogy házam egy modernül felszerelt, egészséges épület követelményeinek mennyiben felel meg. Steiner Mór, háztulajdonos, *) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelős­séget a szerk. Árverési hirdetmény. A méltóságos esztergomi főkáptalan tu­lajdonát képező Esztergom-Szenttamás vá­rosrészben fekvő, az év minden szakában egyenlő 22 R,f meleg.vízmennyiséget szol­gáltató, hévvíz forráson levő finom őrlésre berendezheti* . • iitíiif fiaibit1 4 ' a malomhájhaln leyő Ület molnár-lakással, azonkívül JgylkülÖnJf szoba, egy konyha és kamráb\Á 11 áfj&vakással, egy fedett, télen-nyáron egy arán 2 R°-os meleg uszo­dával, egy raktár ral,m.y 4 f_~] öles kerttel, a kertben négy medeapzéből álló fürdő­házzal, a malom-csato|ru4jj egész éven át gyakorolható ruhamosási díjszedési joggal, folyó évi december 3-án d. e. 10 órakor az uradalmi főpénztári hivatalban zárt ajánlatok beadásával egybekötött nyilvá­nos árverés utján 1895-i január l-től szá­mítandó 12 évre bérbe fog adatni. Közelebbi feltételek a fenntirt hivatal­ban betekinthetők. — Az érdeklődők fel­hivatnak, hogy a malom megtekintése céljából is az alább irt hivatalban jelent­kezzenek, a honnan a malomba kalauzol­tatni fognak. Kikiáltási ár 900 frt. Esztergom, 1894. október 16-án. A főpénztári hivatal. Honi ipar! ÍIT™ Essentia stomatica compos. ll a Védjegy J. Mii egy csillagban. !• iPJl Évek óta kipróbált, mindig segítc ultin gyógyszer gyomorfájdalmakban, különö­J ' I*fiM sen emésztési gyöngeség, étvágytalan­^Vni ság, kőlika, gyomorégetés, rossz székié­PHWaH tétel stbnél. Egy üveg ára (ÍO kr és 1 hhJfffedfl frt 20 kr. Prospektus ingyen. WJzSflm |o7ál/flOoán le £ súl y osb esetekben is tll <lflllh iW IdtaiVUdűOlJ gyógyítható a Sougedí EsSftlltia által. Gyógyszer, mely alkalmazható a beteg tudtával vagy tud^i kivüles, szil-, szag- és íznélküli. Hatás kivétel nélkül biztos. Egy üveg 1 írt 80 kr, fk^PP^Í " erv ' ^' ca linc,ura ISpp^Dr. Lieber tanári degeró'sító' elixirje. Hr^/ Valódi csakis egyedll a kereszt és horgony védjegygyei. Készítteti!* orvosi és hatósági elŐ­BP^ irás szerint Fanta Miksa §y6gytárában Prágában. E práparatum évek óta mint kitünö hatású ideg­erösítö szer ismeretes, különösen gyengeség, szívdo­bogás, hátfájások, szédülés, rossz emésztés stb. ellen a legjobb sikerrel használtatik. Prospektus kívánatra ingyen. Üvegje 1 frt, 2 frt és 3 frt 50 kr. Uizi betegség Hydrops essenciával. Bárminő stádiumban biztosan, gyorsan gyógyít, hi­bás gyógyítás kizárva, biztos eredményért szavatolta­tik. Orvos uraknak használatra melegen ajánltatik. Még ott is segít, hol minden remény fel van adva. Teljes kigyőgyításhoz elegendő I—2 üveg a 3 frtOSMl. Főraktár: Szalvator gyógytár Pozsony; kapható to­vábbá Suller Károlynál Sopron, Iliás Elek Pápa, Stadler M. Győr, Sipöcz István Pécs, Prager Béla Nagy-Kanizsa, valamint a legtöbb gyógyszertárban. WTT.T.T A TVTf=í' POROS^IS T/PASZA. a legjobb, laggyérsabb és/ legbiztosabb valamennyi külső szer közül rheumatizmus, köszvény, hátfájás, oldalnyilallás. csípő- és melifájás, köhögés, keresztcsontfájás, szorulás, izületi- és izomlobokban, általában kitünu fájdalomcsillapító. Alkalmazása igen tiszta és kényelmes, nem mint a kényelmetlen bedörzsölések, olajok, kenőcsöké stb. Ára OO kr* Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy a főraktárban : Salvator gyógyszer­tár, Pozsony. Figyelmeztetés. Gyakran megtörténik, hogy a Wil­liam-féle likacsos tapasz vásárlásánál más, teljesen értéktelen tapaszt tolnak a közönség nyakába azon ürügy alatt, hogy ezek épen olyan jók. Ezért vigyá­zatot kérünk, és utasítunk vissza minden tapaszt, amelyek nincsenek ellátva a valódi William-féle lí­kacsos tapasz fönebbi védjegyével. (3 emberi alak.) ! Bayer Ágoston és fia 1 Esztergom, Buda-utcza 502. Ajánlja kék-carton-festő-üzletében ' dúsan felszerelt ! divatos honi kék kartonjait. I Egyszeresmind van,-*'szerencsém tudatni a /nagyérdemű közönséggel, hogy / a késpfl^en- és damaszt-árúk, továbbá* I a szepességi siffbn és pamutvásznak gyári raktárával üzletemet felsze­reltem. Raktáron vannak siffonok (18 krtól 40 krig méterenkint), ágyhuzatok, lepedő-, takács- és egyéb vásznak, különböző minőségű asztalgarniturák 6, 12, vagy több személyre és más hasonló vászon r árúk a legjutányo­sabb árakon kaphatók. Tekintettel, hogy a fenn megne­vezett késmárki és szepesiglói gyárt­mányok kiváló jó hírnévnek Örven­denek és úgy jóság, mint olcsóság tekintetében bármely külföldi gyárt­mányt felülmúlnak, kérjük a nagy­érd, közönség becses pártfogását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom